Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

NN 82/2022 (15.7.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Ustavni sud Republike Hrvatske

1235

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 83/14. – pročišćeni tekst i 2/15.), a u vezi s člankom 2. stavkom 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), dana 12. srpnja 2022. godine, donosim

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAZIVIMA I UVJETIMA ZA RADNA MJESTA, POSLOVIMA KOJI SE NA NJIMA OBAVLJAJU TE KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17., 18/18., 8/19., 80/20., 125/20., 144/20. i 12/22.) u Prilogu 1. »Nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu, potrebni stručni uvjeti za raspored na radna mjesta, broj potrebnih savjetnika i drugih službenika i namještenika te koeficijenti složenosti poslova«, u redu pod rednim brojem A.4., u stupcu »Koeficijent složenosti« broj se mijenja i glasi: »1,392«.

II.

U redu pod rednim brojem B.b.1.4., u stupcu »Koeficijent složenosti«, broj se mijenja i glasi: »1,392«.

III.

U Prilogu 2. »Nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu s opisom poslova i zadaća«, u redu pod rednim brojem A.4., u stupcu »Opis poslova i zadaća« mijenja se tekst i glasi:

»Prijevoz predsjednika; dnevni preventivni pregled vozila; briga o tehničkoj ispravnosti i održavanju vozila; po potrebi poslovi unutarnje i vanjske dostave; drugi odgovarajući poslovi po nalogu predsjednika, glavnog tajnika, odnosno dispečera.«.

IV.

U redu pod rednim brojem B.b.1.4., u stupcu »Opis poslova i zadaća« mijenja se tekst i glasi:

»Posao prijevoza ustavnih sudaca i glavnog tajnika po neposrednom nalogu tajnika Ureda glavnog tajnika; obavljanje dnevnog preventivnog pregleda službenih vozila; briga o tehničkoj ispravnosti i održavanju službenih vozila; po potrebi poslovi unutarnje i vanjske dostave; drugi odgovarajući poslovi po nalogu predsjednika, glavnog tajnika i tajnika Ureda glavnog tajnika.«.

V.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-8/2022

Zagreb, 12. srpnja 2022.

Predsjednik
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.