Statut Stranke s Imenom i Prezimenom

NN 82/2022 (15.7.2022.), Statut Stranke s Imenom i Prezimenom

POLITIČKE STRANKE

1236

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00,124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) i članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06) Konvencija stranke START, održana 3. svibnja 2020. donosi

STATUT

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Stranka s Imenom i Prezimenom (u daljnjem tekstu: Stranka) utemeljena je na slobodnoj volji svojih članova, djeluje na demokratskim načelima, u skladu s Ustavom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Ovim statutom Stranke (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se: naziv i sjedište Stranke, znak Stranke, predstavljanje i zastupanje Stranke, ciljevi i način djelovanja, pitanja članstva, oblici organiziranja, upravna tijela (način njihovog izbora i opoziva, trajanje mandata te načinu odlučivanja), sredstva za rad, mogućnosti prestanka Stranke te postupak s imovinom u slučaju njenog prestanka.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u ovom Statutu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.

Puni naziv stranke glasi: Stranka s Imenom i Prezimenom.

Skraćeni naziv stranke glasi: IP.

Sjedište stranke je u Zagrebu, a o adresi Stranke odluku donosi Predsjednik ili Konvencija.

Članak 4.

Stranka ima znak u obliku četverokuta svijetlo plave boje u kojem je u logotipu crnim slovima ispisano: stranka s Imenom i Prezimenom.

Stranka ima pečat izgled kojeg određuje Predsjedništvo svojom odlukom.

Članak 5.

Cilj političkog djelovanja Stranke je izgradnja pravde i pravednosti, zakonitosti i mira putem zaštite i promicanja pojedinačnih i kolektivnih prava i interesa, kroz koje se vrednuje i njeguje ravnopravnost, rad i poduzetništvo, znanje, inovacije, optimizam, povjerenje i solidarnost. To su načela moderne socijalne države 21. stoljeća, koja uvažava iskustvo prošlih vremena, stvara uspješno društvo, a ujedno postavlja nove temelje i gradi put prema stabilnoj budućnosti.

Stranka se zalaže za politički sustav koji jamči prosperitet društva u cjelini te ga štiti i promiče u skladu s vrijednostima opisanim i zajamčenim u Ustavu Republike Hrvatske i njezinim zakonima. Programski ciljevi usmjereni su na ostvarivanje društva prosperiteta, a on se ostvaruje kroz tri temeljne programske poluge, i to kroz antikorupcijske politike, razvojne politike te transparentnost.

Način političkog djelovanja Stranke u svrhu ostvarivanja programa provodit će se, u skladu s odlukama tijela Stranke, izlaskom na sve lokalne, nacionalne i europske izbore, kao i sudjelovanjem u različitim drugim demokratskim procesima i političkim aktivnostima.

Stranka djeluje u skladu s programom kojeg utvrđuje Veliko vijeće odnosno osnivačka skupština.

Članak 6.

Stranku zastupa i predstavlja Predsjednik stranke.

Predsjednik stranke može ovlastiti druge osobe da u određenim pitanjima zastupaju i predstavljaju Stranku.

Članak 7.

Rad Stranke je javan.

U radu stručnih tijela mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Stranke.

Stranka, osim sa svojim članstvom, može u ostvarivanju političkih ciljeva surađivati i s udruženjima, grupacijama i pojedincima koji nisu članovi Stranke, ali podupiru vrijednosti i ciljeve za koje se Stranka zalaže.

Središnja tijela mogu svojom odlukom ili u svojim pravilnicima isključiti javnost u svojem radu.

ČLANSTVO

Članak 8.

Svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske može postati članom Stranke ukoliko prihvaća njene ciljeve i način djelovanja.

Osoba koja je prethodno bila član Stranke i želi se ponovno učlaniti može to ponovno postati samo uz pristanak Predsjedništva.

Članak 9.

Prilikom pristupanja Stranci osoba ispunjava obrazac koji najmanje sadrži: ime i prezime, adresu, datum rođenja, broj mobilnog telefona, adresu elektronske pošte, dozvolu za komunikaciju putem elektronske pošte i izjavu da prihvaća ciljeve i način djelovanja i statui Stranke (u daljnjem tekstu: Pristupni obrazac). Potpisom Pristupnog obrasca osoba daje zahtjev za učlanjenje u Stranku.

Izgled Pristupnog obrasca utvrđuje Glavni tajnik stranke.

Članak 10.

Osoba može podnijeti Pristupni obrazac putem internetske stranice ili u tiskanom obliku. Ukoliko se Pristupni obrazac podnosi u tiskanom obliku on se dostavlja mjesnoj organizaciji koja je mjesno nadležna po njegovom prebivalištu odnosno na adresu sjedišta Stranke. Ukoliko je Pristupni obrazac ispunjen putem internetske stranice službe Stranke dostavit će se organizaciji nadležnoj za navedenu osobu.

Članak 11.

Na temelju potpuno i ispravno ispunjenog Pristupnog obrasca donosi se odluka o učlanjenju kojom se učlanjenje dopušta ili ne dopušta.

Odluku o učlanjenju donosi mjesna organizacija nadležna po prebivalištu osobe u roku od devedeset dana od dana podnošenja zahtjeva. Ukoliko učlanjenje ne bude dopušteno, kao i u slučaju isteka roka od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva, osoba ima pravo na žalbu Predsjedništvu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o nedopuštenosti učlanjenja odnosno od isteka 90. dana od dana podnošenja zahtjeva.

Iznimno, odluku o učlanjenju može donijeti i Predsjedništvo u kojem slučaju je njegova odluka konačna.

Članak 12.

Stranka vodi registar članova u kojem su upisani svi članovi Stranke (u daljnjem tekstu: Registar članova). U Registar članova unose se podaci iz Pristupnog obrasca i drugi podaci koji su potrebni za uredno i svrsishodno vođenje Registra.

O vođenju Registra članova brine Tajništvo.

Članak 13.

Član stranke prvenstveno djeluje kroz mjesnu organizaciju čiji je član.

Član ima dužnost sudjelovati u radu organizacije čiji je član, promicati vrijednosti i program Stranke, plaćati članarinu, birati i biti biran u tijela Stranke, biti kandidat Stranke na izborima, obavijestiti Stranku o svakoj promjeni svog statusa koja može biti bitna za članstvo u Stranci.

Član Stranke koji je izabran u predstavničko tijelo, izabran ili imenovan kao kandidat Stranke ili iz kvote Stranke na određenu dužnost, ima osobitu dužnost pomagati u provedbi izbornih i političkih aktivnosti Stranke.

Osoba osuđena za počinjeno kazneno djelo kaznom zatvora u trajanju duljem od godine dana ne može biti kandidat za tijela Stranke niti kandidat Stranke na izborima.

O kandidaturi osobe osuđene za počinjeno kazneno djelo kazne drugačije od prethodnog stavka posebnom odlukom odlučuje Predsjedništvo.

Članak 14.

Član je dužan redovito plaćati članarinu.

Iznos članarine propisuje Veliko vijeće svojom odlukom. Iznos članarine propisan odlukom može biti različit obzirom na različit status člana, primjerice, ukoliko je član dužnosnik.

Član koji godinu dana neprekidno ne plaća članarinu postaje simpatizer stranke i gubi mogućnost glasovanja na unutarstranačkim izborima.

Glavni tajnik može isključiti članove koji više od godinu dana ne uplaćuju članarinu.

Članak 15.

Članstvo u Stranci prestaje smrću, istupanjem iz članstva, isključenjem iz članstva, gubitkom hrvatskog državljanstva i na drugi način propisan ovim Statutom.

Članak 16.

Isključenje člana zbog djelovanja koje nije u skladu s ciljevima, programom i načinom djelovanja propisanih Statutom i drugim internim aktima Stranke može predložiti predsjednik mjesne organizacije u čijem je članstvu član ili Predsjedništvo. O isključenju odlučuje Predsjedništvo.

Isključeni član ima pravo na žalbu Statutarnoj komisiji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju. Žalba ne odgađa izvršenje odluke o isključenju.

Odluka o isključenju mora uključivati obrazloženje razloga isključenja i pouku o pravnom lijeku. Odluka se dostavlja članu preporučenom poštom.

Glavni tajnik može predložiti isključenje članova koji više od godinu dana neopravdano ne sudjeluju u aktivnostima stranke. O isključenju takvih članova odlučuje Predsjedništvo.

Nakon što je sazvana Konvencije pa dok Konvencija ne bude zaključena član ne može biti isključen.

SREDIŠNJA TIJELA

Članak 17.

Središnja tijela Stranke su: Konvencija, Veliko vijeće, Predsjedništvo i Predsjednik.

Uz njih djeluju i pomoćna tijela Stranke: Glavni tajnik, Tajništvo, Statutarna komisija i druga pomoćna tijela koja svojom odlukom osnuje Predsjedništvo.

Predsjedništvo može svojom odlukom osnovati tijela za političko djelovanje na interesnoj osnovi (primjerice mladi, umirovljenici i si.). Zajedno s odlukom o osnivanju Predsjedništvo donosi i pravilnik o radu osnovanog tijela.

Članak 18.

Konvencija je najviši organ stranke. Odluke Konvencije obvezuju sva druga tijela stranke.

Konvencija donosi statut i njegove izmjene, bira Predsjednika, Veliko vijeće, raspravlja i odlučuje o izvješću o radu Stranke, odlučuje o prestanku postojanja Stranke i odlučuje o drugim značajnim pitanjima za Stranku.

Članak 19.

Konvencija se održava najmanje jednom u četiri godine.

Konvenciju redovito saziva Veliko vijeće svojom odlukom. Odlukom o sazivanju konvencije propisuje se način izbora njenih članova, mjesto i vrijeme njenog održavanja.

Konvencija se mora održati u roku od šest mjeseci od održavanja parlamentarnih izbora, osim ako je između pretposljednjih i posljednjih parlamentarnih izbora proteklo manje od dvije godine u kojem slučaju se rok iz stavka 1. može produljiti, ali nikako ne na više od šest godina.

Odluku o produljenju iz prethodnog stavka donosi Veliko vijeće na prijedlog Predsjedništva.

Članak 20.

Konvenciju čine po položaju čine svi članovi koji su državni dužnosnici u Vladi i Hrvatskom saboru i svi članovi Predsjedništva. Uz njih, Konvenciju čine i izabrani predstavnici županijskih, gradskih i općinskih organizacija, čiji broj i način odabira mora biti propisan odlukom o sazivanju konvencije iz članka 19.

Članak 21.

Konvencija pravovaljano odlučuje ukoliko je, u trenutku glasovanja o svakoj pojedinoj točci, prisutno više od polovice ukupnog broja članova Konvencije, a odlučuje većinom danih glasova, osim u slučajevima propisanim ovim Statutom. Ako o istoj točci postoji više prijedloga usvojen je onaj prijedlog koji dobije najviše glasova.

Konvencija radi u skladu s Pravilnikom o radu kojeg predlaže Veliko vijeće ili Predsjednik u slučaju iz članka 24. stavka 5., a donosi ga sama Konvencija.

Članak 22.

Konvencija stranke bira Predsjednika, Predsjedništvo i Veliko vijeće.

Članak 23.

Veliko vijeće je najviše tijelo Stranke između dvije Konvencije. Veliko vijeće brine o poštivanju Statuta, provođenju odluka Konvencije, nadzoru nad vođenjem poslova Stranke, donosi Etički kodeks ponašanja, odlučuje o predizbornim i postizbornim koalicijama, uključivanju u međunarodne političke organizacije, izlasku na prijevremene izbore i drugim bitnim pitanjima za Stranku.

Veliko vijeće čine predsjednik stranke, članovi Predsjedništva, predsjednici regionalnih organizacija (uključujući predsjednika organizacije grada Zagreba) i glavni tajnik Stranke.

Glavni tajnik Stranke priprema rad Velikog vijeća i dužan je sudjelovati na sjednicama Velikog vijeća, ali nema pravo glasa.

Uz njih, određen broj članova Velikog vijeća bira Konvencija. Broj članova koje bira Konvencija ovisi o broju članova iz stavka 2. ovog članka na dan sazivanja Konvencije i određuje se Odlukom o sazivanju Konvencije.

Veliko vijeće broji najmanje 15 članova, a najviše 51 člana uključujući članove Predsjedništva.

Mandat članova traje četiri godine za članove odabrane na Konvenciji, odnosno dok obnašaju dužnosti za članove iz stavka 2.

Veliko vijeće može, na prijedlog Predsjedništva, u svoje redove kooptirati članove stranke.

Veliko vijeće na svojoj prvoj sjednici donosi Pravilnik o radu na prijedlog Predsjedništva.

Veliko vijeće može sjednicu održati i korespondentnim putem.

Predsjednik stranke je po položaju predsjednik Velikog vijeća. Predsjednik stranke može ovlastiti drugu osobu da vodi sjednicu Velikog vijeća, ukoliko je osoba član Velikog vijeća.

Članak 24.

Veliko vijeće saziva Predsjednik stranke na prijedlog Predsjedništva ili jedne trećine članova Velikog vijeća. Zajedno s prijedlogom sazivanja predlaže se i dnevni red sjednice.

Ukoliko Predsjednik ne sazove sjednicu Velikog vijeća u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga iz stavka 1. sjednicu mogu sazvati predlagatelji sazivanja koji među sobom biraju predsjedatelja sjednice.

Veliko vijeće održava sjednice najmanje jednom u šest mjeseci.

Veliko vijeće pravovaljano odlučuje ukoliko je, u trenutku glasovanja o svakoj pojedinoj točci, prisutno više od polovice ukupnog broja članova Velikog vijeća, a odlučuje većinom danih glasova, osim kad ovim Statutom nije određeno drugačije. Ako o istoj točci postoji više prijedloga usvojen je onaj prijedlog koji dobije najviše glasova.

Ukoliko se na tri uzastopne sazvane sjednice Velikog vijeće između kojih mora proteći barem 30 dana ne prisustvuje više od polovice ukupnog broj članova Velikog vijeća odluke iz djelokruga Velikog vijeća može donositi Predsjednik.

Članak 25.

Predsjedništvo Stranke je najviše tijelo Stranke između dvije sjednice Velikog vijeća i izvršno tijelo Stranke.

Predsjedništvo provodi odluke Konvencije i Velikog vijeća, odlučuje o političkim aktivnostima i stavovima, predlaže sklapanje predizbornih i postizbornih koalicija, predlaže Velikom vijeću Odluku o sazivanju konvencije, donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta na prijedlog glavnog tajnika, utvrđuje smjernice raspolaganja materijalnom imovinom stranke, donosi Poslovnik o radu Predsjedništva na prijedlog Predsjednika i donosi druge odluke u skladu sa Statutom. Iznimno, Predsjedništvo može donijeti i odluku iz djelokruga Velikog vijeća pod uvjetom da ta odluka bude odobrena na prvoj idućoj sjednici Velikog vijeća.

Predsjedništvo čine Predsjednik Stranke i tri potpredsjednika. Članovi predsjedništva su ovlašteni pravno zastupati stranku. Predsjednik stranke saziva Predsjedništvo i predlaže dnevni red.

Predsjedništvo može sjednicu održati i korespondentnim putem.

Glavni tajnik Stranke priprema rad Predsjedništva i dužan je sudjelovati na sjednicama Predsjedništva, ali nema pravo glasa.

Stranka može imati najviše tri potpredsjednika. Potpredsjednici su osobe koje su dobile najveći broj glasova prilikom izbora članova Predsjedništva. Predsjednik će svojom odlukom odrediti koji od potpredsjednika Stranke ga mijenja u njegovoj odsutnosti.

Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati kada je prisutna većina članova, a odlučuje većinom danih glasova, osim kad ovim Statutom nije određeno drugačije.

Opoziv Predsjedništva moguć je s dvotrećinskom većinom svih članova Velikog vijeća. Ukoliko je opozvano Predsjedništvo Veliko vijeće će bez odgađanja donijeti odluku o provođenju unutarstranačkih izbora.

Članak 26.

Predsjedništvo svojom odlukom, na prijedlog Predsjednika, može osnivati savjetodavna, radna ili druga tijela ili imenovati osobe na određene novostvorene funkcije unutar stranke.

Članak 27.

Predsjednik stranke središnji je organ Stranke.

Predsjednik predstavlja i zastupa Stranku u njenim poslovima, provodi odluke središnjih tijela, predsjednik je Velikog vijeća, brine da Stranka djeluje u skladu sa Statutom, imenuje Glavnog tajnika Stranke, saziva sjednice Velikog vijeća, saziva sjednice Predsjedništva i predlaže dnevni red, predlaže Predsjedništvu kandidate za predsjedničke izbore, parlamentarne izbore, lokalne izbore i izbore za Europski parlament, obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu povjereni nekog drugom tijelu.

Mandat predsjednika traje četiri godine.

Izbori za Predsjednika provode se na Konvenciji stranke na kojoj se provode izbori za Veliko vijeće.

Predsjednika može opozvati Veliko vijeće dvotrećinskom većinom svih članova.

Članak 28.

Glavni tajnik Stranke vodi poslovanje stranke, organizira i koordinira rad središnjih tijela Stranke, brine za tehničko izvršavanje odluka središnjih tijela Stranke, koordinira komunikaciju s medijima i vodi druge poslove određene ovim Statutom ili odlukom Predsjedništva.

Glavnog tajnika svojom odlukom imenuje i razrješava Predsjednik. Mandat Glavnog tajnika traje četiri godine.

Glavni tajnik je na čelu Tajništva Stranke.

Tajništvo brine o obavljanju poslova iz djelokruga glavnog tajnika, a osobito vodi brigu o materijalnom i financijskom poslovanju stranke u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, o izradi i pravodobnom podnošenju svih potrebnih dokumenata za rad Stranke nadležnim državnim tijelima i o vođenju arhiva Stranke.

Broj članova Tajništva određuje se Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Za svoj rad Tajništvo odgovara Predsjedništvu.

Članak 29.

Statutarna komisija ima tri člana koje bira Veliko vijeće na prijedlog Predsjedništva.

Statutarna komisija brine o poštivanju Statuta i Etičkog kodeksa ponašanja unutar stranke i o usklađenosti akata sa Statutom i za kršenje statuta može izricati sankcije.

Statutarna komisija svoj rad uređuje pravilnikom koji donosi sama. Statutarna komisija donosi zaključke i o njima izvještava Predsjedništvo.

ORGANIZACIJSKI OBLICI STRANKE

Članak 30.

Stranka može imati regionalne ogranke i mjesne ogranke. Regionalni ogranci mogu se organizirati za područje jedne ili više županija, a mjesni ogranci mogu se organizirati za područje jedne ili više općine ili grada.

Grad Zagreb smatra se regionalnim ogrankom stranke.

Unutarnje ustrojstvo, izbor predsjednika i drugih tijela organizacijskih oblika Stranke uređuje se Pravilnikom kojeg donosi Veliko vijeće na prijedlog Predsjedništva.

Prije osnivanja pojedinog regionalnog ili mjesnog ogranka Predsjednik stranke će imenovati povjerenika koji će pripremiti osnivanje ogranka u skladu s Pravilnikom iz prethodnog stavka.

Zahtjev za osnivanje ogranka podnosi se Predsjedništvu stranke, koje o zahtjevu donosi odluku. Povjerenik ima sva prava i dužnosti predsjednika ogranka osim prava glasa na sjednicama Velikog vijeća.

Odluku o raspuštanju određenog regionalnog ili mjesnog ogranka donosi Veliko vijeće na prijedlog Predsjedništva. Donošenjem odluke o raspuštanju određenog regionalnog ili mjesnog ogranka svi članovi ogranka moraju podnijeti novi zahtjev za učlanjenjem. Zajedno s odlukom o raspuštanju Predsjedništvo predlaže imenovanje povjerenika koji će provesti radnje potrebne za ponovno osnivanje ogranka.

FINANCIJSKO POSLOVANJE STRANKE

Članak 31.

Stranke je neprofitna organizacija i sva prikupljena sredstva može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva predviđenim Statutom i programskim dokumentima stranke.

Stranka sredstva za rad prikuplja iz članarina, donacija fizičkih i pravnih osoba, iz državnog i lokalnih proračuna i iz drugih izvora sukladno zakonima koji uređuju financiranje političkih stranaka.

Članovi i donatori koji doniraju sredstva stranci ne mogu s tog naslova ostvarivati posebna prava.

OSTALE ODREDBE

Članak 32.

Statut je najviši akt Stranke i sve odluke i drugi doneseni akti i poduzete radnje moraju biti u skladu sa Statutom. Predsjedništvo je ovlašteno donositi opće i pojedinačne odluke i akte kojima se provode odredbe Statuta, osim ako Statutom nadležnost za donošenje određenih akata nije dodijeljena drugom tijelu.

Članak 33.

Stranka može prestati s postojanjem ako tako odluči dvije trećine ukupnog broja delegata na Konvenciji stranke.

Odlukom o prestanku odlučit će se o imovini Stranke, a ukoliko neka imovina ne bude obuhvaćena Odlukom o prestanku, prenijet će se u vlasništvo Crvenog križa.

Potpredsjednik
Saša Stanislav Horvath, v. r.