Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Urednost d.o.o., Čepin

NN 82/2022 (15.7.2022.), Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Urednost d.o.o., Čepin

Urednost d.o.o. Čepin

1237

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), članka 23. stavka 1. postavka 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« 66/19) i članka 21. Izjave o osnivanju za Urednost d.o.o. Čepin, Skupština trgovačkog društva Urednost d.o.o. Čepin na sjednici održanoj 12. srpnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Urednost d.o.o. Čepin (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju:

– obveznici plaćanja naknade za razvoj,

– osnovica plaćanja,

– namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,

– visina naknade,

– način i rokovi plaćanja naknade te

– nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Na području pružanja vodnih usluga Isporučitelja koje čine područja naselja Čepin, Čepinski Martinci i Čokadinci plaća se nak­nada za razvoj.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je:

– za korisnike koji koriste vodu isključivo iz vodoopskrbnog sustava – jedinica mjere je m³ isporučene vode iz vodoopskrbnog sustava,

– za potrošače koji koriste vodu iz vodoopskrbnog sustava i zahvaćaju vodu i iz drugih izvora – jedinica je mjere m³ isporučene vode iz vodoopskrbnog sustava i jedinica je mjere m³ stvarno ispuštene vode u sustav javne odvodnje,

– za potrošače koji zahvaćaju vodu samo iz drugih izvora – jedinica mjere je m³ stvarno ispuštene vode u sustav javne odvodnje.

Članak 5.

Naknada za razvoj obračunava se u sljedećem iznosu:

NASELJA ČEPIN, ČEPINSKI MARTINCI I ČOKADINCI

– za korisnike vodne usluge u stambenom prostoru iz članka 4. podstavka 1. ove odluke u iznosu od 2,00 kn po m³ vode isporučene putem vodoopskrbnog sustava

– za korisnike vodne usluge u poslovnom prostoru iz članka 4. podstavka 1. ove odluke u iznosu od 2,00 kn po m³ vode isporučene putem vodoopskrbnog sustava

– za potrošače iz članka 4. podstavka 2. ove odluke u iznosu od 2,00 kn po m3 vode isporučene putem vodoopskrbnog sustava i u iznosu od 2,00 kn po m3 stvarno ispuštene vode u sustav javne odvodnje

– za potrošače iz članka 4. podstavka 3. ove odluke u iznosu od 2,00 kn po m3 stvarno ispuštene vode u sustav javne odvodnje.

Članak 6.

Naknada za razvoj iz ove Odluke obračunava se putem računa za vodnu uslugu, na kojima se zasebno iskazuje.

Naknada za razvoj plaća se u rokovima dospijeća cijene vodne usluge po računima za vodnu uslugu.

Članak 7.

Isporučitelj vodnih usluga u obvezi je prikupljena sredstva nak­nade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na zasebnim pozicijama.

Članak 8.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu. Prihodi od naknade za razvoj koriste se i za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu Isporučitelja vodnih usluga.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj provodi unutarnja revizija Isporučitelja.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti:

– Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj od 30. rujna 2014. godine (Službeni glasnik Općine Čepin br. 9/14)

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj od 8. studenog 2017. godine (Službeni glasnik Općine Čepin br. 23/17)

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj od 26. lipnja 2019. godine (Službeni glasnik Općine Čepin br. 08/19).

Članak 11.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena do stupanja na snagu ove Odluke koriste se u skladu s člankom 8. ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 15. srpnja 2022. godine.

Čepin, 12. srpnja 2022.

Predsjednik Skupštine
Urednost d.o.o. Čepin
Općinski načelnik Općine Čepin
Dražen Tonkovac, v. r.