Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin

NN 82/2022 (15.7.2022.), Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

1238

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i članka 23. stavka 1. točke 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, 66/19), Skupština trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. na sjednici održanoj 10. lipnja 2022. donijela je

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje obveza plaćanja naknade za razvoj na području grada Ogulina u nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge Vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Ivana Gorana Kovačića 14, Ogulin (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), obveznik plaćanja naknade za razvoj, visina, te nadzor nad naplatom i utroškom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na uslužnom području grada Ogulina.

Uslužno područje iz stavka 1. ovoga članka je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

Članak 3.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3).

Naknada za razvoj obračunava se uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području grada Ogulina.

Članak 4.

Naknada za razvoj se uplaćuje na osnovi ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu vodnih usluga.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovoga članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 7. ove Odluke.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Članak 5.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 6.

Prihod od naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje koristi se za:

– sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije komunalnih vodnih građevina sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina,

– za izradu projektne i tehničke dokumentacije, troškove stručnog nadzora

– otplatu financijskih obveza iz ugovora o zajmu sklopljenog radi financiranja izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja

– otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgrađene komunalne vodne građevine čija je gradnja financirana kreditom poslovnih i ostalih banaka.

Članak 7.

Za namjene utvrđene u članku 6. ove Odluke, visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu od 1 kn po kubnom metru (1 kn/m3) isporučene vode iz sustava javne vodoopskrbe, odnosno vode koja služi kao osnovica cijene vodne usluge za odvodnju.

Članak 8.

Isporučitelj je u obvezi prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositi godišnje izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj Skupštini Društva.

Članak 9.

Nadzor nad prikupljenom i utrošenom naknadom za razvoj obavlja Grad Ogulin na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. stavka 2. ove Odluke.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o nak­nadi za razvoj vodnih usluga na području grada Ogulina od 19. 12. 2012. godine.

Članak 11.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena do stupanja na snagu ove Odluke koriste se u skladu s člankom 6. ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. srpnja 2022. godine.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Isporučitelja.

Broj: 384-A/2022.

Ogulin, 10. lipnja 2022.

Predsjednik Skupštine
Vodovoda i kanalizacije d.o.o.
Dalibor Domitrović, ing., v. r.