Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva VIOP d.o.o., Pregrada

NN 82/2022 (15.7.2022.), Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva VIOP d.o.o., Pregrada

VODOOPSKRBA I ODVODNJA PREGRADA d.o.o.

1239

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnoga gospo­darstva, (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i članka 23. stavka 1. postavka 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« 66/19), Skupština trgovačkog društva VIOP d.o.o. na sjednici održanoj 29. lipnja 2022. većinom glasova u skladu s člankom 24. Zakona o vodnim uslugama, donijela je

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Na području pružanja vodnih usluga VIOP d.o.o. (dalje u tekstu: javni isporučitelj vodnih usluga) koje čine područja: Grad Pregrada, Općina Petrovsko, Općina Đurmanec i Općina Krapinske Toplice plaća se naknada za razvoj.

Članak 2.

Obveznik naknade za razvoj je korisnik vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Osnovica naknade za razvoj je kubični metar (m³) isporučene vodne usluge iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Naknada za razvoj uvodi se u jednoj visini na uslužnom području i iznosi 1,00 kunu po osnovici iz stavka 3. ove Odluke (kn/m³).

Članak 5.

Naknada za razvoj iz ove Odluke obračunava se putem računa za vodnu uslugu, na kojima se zasebno iskazuje.

Naknada za razvoj plaća se u rokovima dospijeća cijene vodne usluge po računima za vodnu uslugu.

Članak 6.

Javni isporučitelj vodnih usluga u obvezi je prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentirati za svaku jedinicu lokalne samouprave zasebno.

Članak 7.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalno vodnih građevina, sukladno planu gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina koji je objavljen na internetskoj stranici www.viop.hr.

Prihodi od naknade za razvoj će se koristiti za financiranje:

1. za sufinanciranje troškova izgradnje komunalnih vodnih građevina u investicijama EU projekata,

2. za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području jedinice lokalne samouprave

3. za izradu projektne i tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora izgradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina na području jedinice lokalne samouprave.

(Prihodi od naknade za razvoj koriste se i za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina.)

Članak 8.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknada za razvoj provodi Viop d.o.o.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti:

1. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj, klasa: 325-01/15-01/16, urbroj: 2214/01-01-15-3, od 10. prosinca 2015.

Članak 10.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena do stupanja na snagu ove Odluke koriste se u skladu s člankom 7. ove Odluke.

Članak 11.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu kasnijim od sljedećih datuma: 1. srpnja 2022. ili osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Pregrada, 29. lipnja 2022.

Predsjednik Skupštine
Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o.
Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v. r.