Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje trgovačkog društva 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag

NN 82/2022 (15.7.2022.), Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje trgovačkog društva 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag

6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag

1240

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) i članka 23. stavak 1. točka 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« broj 66/19) Skupština trgovačkog društva 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag na sjednici održanoj 6. srpnja 2022. godine donijela je

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 1.

Ovom se odlukom na području Grada Umaga – Umago, Grada Novigrada – Cittanova, Grada Buje – Buie, Općine Brtonigla – Verteneglio, Općine Grožnjan – Grisignana i Općine Oprtalj – Portole uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje te se određuju:

– obveznici plaćanja naknade za razvoj,

– osnovica za obračun,

– visina naknade,

– namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj te

– nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje su svi obveznici plaćanja cijene vodne usluge javne vodoopskrbe s područja Grada Umaga – Umago, Grada Novigrada – Cittanova, Grada Buje – Buie, Općine Brtonigla – Verteneglio, Općine Grožnjan – Grisignana i Općine Oprtalj – Portole uz koju se plaća naknada za razvoj.

Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan kubni metar isporučene vode (1 m³).

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vode i iznosa naknade za razvoj utvrđene člankom 4. ove Odluke.

Naknada za razvoj sustava javne odvodnje naplaćuje se putem računa za vodne usluge koje obveznicima ispostavlja Istarski vodovod d.o.o. Buzet, na kojem se ista iskazuje kao zasebna stavka.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Korisnici su dužni plaćati naknadu za razvoj u rokovima određenim Odlukom o cijeni vodnih usluga javne odvodnje.

Istarski vodovod d.o.o. Buzet obavlja poslove naplate naknade za razvoj od korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe, a što uključuje i upućivanje opomena te sudjelovanje u svojstvu ovrhovoditelja/vjerovnika u postupcima ovrhe, predstečaja, stečaja i likvidacije.

Članak 3.

Naknada za razvoj uvodi se u različitim visinama na području jedinica lokalne samouprave uslužnog područja javnog isporučitelja.

Naknada za razvoj sastoji se od zajedničkog dijela naknade za razvoj i posebnog dijela naknade za razvoj.

Zajednički dio naknade za razvoj plaćaju svi obveznici naknade za razvoj na cijelom uslužnom području.

Posebni dio naknade za razvoj plaća se na području određene jedinice lokalne samouprave, a prihodi od nje koriste se za razvoj dijelova sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Zajednički dio naknade za razvoj iznosi 0,10 kn po m/³ isporučene vode.

Posebni dio naknade za razvoj na području jedinica lokalne samouprave u nadležnosti javnog isporučitelja i to na području Grada Umaga – Umago, Grada Buje – Buie, Općine Grožnjan – Grisignana i Općine Oprtalj – Portole jednaka je za sve kategorije korisnika i iznosi 0,90 kn/m³ isporučene vode.

Posebni dio naknade za razvoj na području jedinica lokalne samouprave u nadležnosti javnog isporučitelja i to na području Grada Novigrada – Cittanova i Općine Brtonigla – Verteneglio jednaka je za sve kategorije korisnika i iznosi 2,40 kn/m³ isporučene vode.

Članak 5.

Naknada za razvoj prihod je javnog isporučitelja vodne usluge.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, otplate anuiteta zajma korištenog u sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina u investiciji Projekt Jadran – Podprojekt Novigrad, odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga, koji se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

Naknada za razvoj se u pravilu koristi na području jedinice lokalne samouprave na kojoj je prikupljena.

Članak 6.

Javni isporučitelj u svojim poslovnim knjigama za svaku jedinicu lokalne samouprave prikupljenu naknadu za razvoj vodi na zasebnom kontu.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj provodi svaka jedinica lokalne samouprave za svoje područje.

Javni isporučitelj dužan je svakoj jedinici lokalne samouprave podnositi godišnje izvješće o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj s njenog područja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je dostaviti ovu Odluku Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od dana donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti:

– Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje Grada Umaga od 22. prosinca 2011. (Službene novine Grada Umaga broj 08/2011)

– Odluka o naknadi za razvoj Grada Novigrada od 23. lipnja 2010. godine (Službene novine Grada Novigrada broj 05/2010)

– Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje na području Grada Buja od 20. prosinca 2011. (Službene novine Grada Buje broj 14/2011)

– Odluka o naknadi za razvoj Općine Brtonigla od 7. travnja 2011. godine, klasa: 411-01/11-10/01, urbroj: 2105/04-01-11-1

– Odluka o naknadi za razvoj Općine Grožnjan od 23. prosinca 2011. godine (Službene novine Općine Grožnjan broj 05/2011)

– Odluka o naknadi za razvoj Općine Oprtalj od 27. prosinca 2011. godine (Službene novine Općine Oprtalj broj 01/2012).

Predsjednik Skupštine
Vili Bassanese, v. r.