Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu

NN 83/2022 (18.7.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu

HRVATSKI SABOR

1249

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. srpnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/67
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 13. srpnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU

Članak 1.

U Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19.) u članku 1. iza riječi: »(SL L 317, 23. 11. 2016.),« riječ: »te« briše se, a iza riječi: »subjekata,« dodaju se riječi: »uspostava i upravljanje informacijskim sustavima u biljnom zdravstvu,«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. informacijski sustavi u biljnom zdravstvu jesu sustavi pomoću kojih se prikupljaju, pohranjuju, čuvaju, obrađuju i dostavljaju podatci i informacije o rasprostranjenosti karantenskih štetnih organizama Unije i štetnih organizama koji privremeno ispunjavaju uvjete za uvrštavanje u karantenske štetne organizme Unije«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točki 2. iza riječi: »članka 11.« dodaju se riječi: »točaka a) i b)«.

U točki 6. riječi: »članka 34.« zamjenjuju se riječima: »članka 34. i reguliranih nekarantenskih štetnih organizama iz članka 36.«.

U točki 8. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i članka 29.«.

U točki 14. iza riječi: »oplemenjivanje iz« dodaju se riječi: »članka 8. stavka 1. i«.

Točka 26. mijenja se i glasi:

»26. uspostavlja i održava informacijske sustave iz područja biljnog zdravstva«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Detaljnije odredbe koje se odnose na unos određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u granična područja Republike Hrvatske iz članka 46. Uredbe (EU) br. 2016/2031 propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 4.

U članku 8. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. nadzire unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta te prati usklađenost s uvjetima, ograničenjima i zabranama koje su određene za unos (članci 40., 41., 42., 53. i 54. Uredbe (EU) br. 2016/2031)«.

Dosadašnje točke 6. do 21. postaju točke 7. do 22.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. sudjeluje u izradi programa nadzora iz članka 23. Uredbe (EU) br. 2016/2031«.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. riječi: »točaka 1. do 4. i točaka 6. i 7.« brišu se.

Članak 7.

Iza članka 11. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 11.a i 11.b koji glase:

»Odobrenje rada karantenskih stanica i prostora za izolaciju

Članak 11.a

(1) Zahtjev za odobrenje rada karantenskih stanica ili prostora za izolaciju iz članka 60. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031 podnosi se Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

– adresu, podatke za kontakt (telefon i e-adresa)

– predviđeno mjesto karantenske stanice ili prostora za izolaciju

– ime i prezime odgovorne osobe za karantensku stanicu ili prostor za izolaciju i

– dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 61. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

(3) Opravdanost zahtjeva i udovoljavanje uvjetima iz članka 61. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031 utvrđuje stručno Povjerenstvo za odobravanje i opoziv karantenskih stanica i prostora za izolaciju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje odlukom imenuje ministar.

(4) Na temelju prijedloga Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje kojim odlučuje o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ministarstvo vodi popis karantenskih stanica i prostora za izolaciju u skladu s člankom 60. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/2031 i dostavlja ga Europskoj komisiji i državama članicama na njihov zahtjev.

(6) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Stručni programi

Članak 11.b

(1) Ministarstvo donosi stručne programe radi unaprjeđenja biljnog zdravstva.

(2) Programi iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati ciljeve, mjere, korisnike i razdoblje provedbe, a financiraju se sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Programi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u skladu s ovim Zakonom i propisima Europske unije o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(4) Provoditelj programa s Ministarstvom sklapa ugovor o pravima i obvezama u provedbi programa iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Provedbu programa iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 8.

Iza članka 15. dodaju se naslov iznad članka i članak 15.a koji glase:

»Informacijski sustavi u biljnom zdravstvu

Članak 15.a

(1) Informacijski sustavi u biljnom zdravstvu zaštićene su aplikacije nadležnih tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Podatke potrebne za informacijske sustave prikupljaju, unose i ažuriraju nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, a u okviru svoje nadležnosti.

(3) U informacijskim sustavima iz stavka 1. ovoga članka evidentiraju se podatci o karantenskim štetnim organizma Unije i štetnim organizmima koji privremeno ispunjavaju uvjete za uvrštavanje u karantenske štetne organizme Unije.

(4) Na zahtjev Ministarstva nadležna tijela iz članka 5. ovoga Zakona unose i ažuriraju podatke u informacijske sustave u biljnom zdravstvu koje je prikupilo nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(5) Nadležna tijela iz članka 5. ovoga Zakona za svoje poslovne potrebe međusobno razmjenjuju podatke iz informacijskih sustava u biljnom zdravstvu.

(6) Ministarstvo može od nadležnih tijela iz članka 5. ovoga Zakona zatražiti dostavu podataka iz informacijskih sustava u biljnom zdravstvu radi provedbe ovoga Zakona i uredbi iz članka 2. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju njega.

(7) Dio podataka koji se vode u informacijskim sustavima u biljnom zdravstvu može biti javno objavljen u obliku skupa (otvorenih) podataka ili putem izvještajnog sustava, a služe kao podloga za izradu akata strateškog planiranja u području biljnog zdravstva.«.

Članak 9.

U članku 17. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Naknade iz ovoga članka prihod su nadležnih ili stručnih tijela ili pravnih osoba s javnim ovlastima koje obavljaju poslove laboratorijske analize, testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta te poslove provjere i nadzora udovoljavanja uvjetima za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje odnosno provode osposobljavanje specijaliziranih subjekata, a prihodom od naknada mogu se podmirivati materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom.«.

Članak 10.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 1990,00 do 3890,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

– ako nadležnom inspektoru ne da potrebne podatke i obavijesti ili mu ne predoči dokumente, evidencije i druge dokaze koje zahtijeva, ili mu ne omogući uvjete za neometano obavljanje inspekcijskog nadzora u skladu s ovim Zakonom (članak 13. stavak 3. ovoga Zakona)

– ako ne izvijesti nadležnog inspektora o pojavi štetnog organizma iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako u određenom roku ne provede mjere koje je naredio nadležni inspektor iz članka 14. stavaka 4., 5. i 6. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako u određenom roku ne provede mjere koje je naredio nadležni inspektor iz članka 17. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako u određenom roku ne provede mjere koje je naredio nadležni inspektor iz članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako unese na područje Republike Hrvatske određeno bilje, biljne proizvode i druge predmete koji potječu iz svih ili određenih trećih zemalja ili područja iz članka 40. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako unese na područje Republike Hrvatske ili premješta na području Republike Hrvatske bilje, biljne proizvode i druge predmete koji podliježu posebnim i jednakovrijednim zahtjevima za koje nisu ispunjeni posebni ili jednakovrijedni zahtjevi iz članka 41. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako unese na područje Republike Hrvatske drveni materijal za pakiranje za koji nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 43. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako preveze preko područja Republike Hrvatske u treće zemlje bilje, biljne proizvode i druge predmete koji nisu usklađeni sa zahtjevima iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako unosi određeno bilje, biljne proizvode i druge predmete podrijetlom iz trećih zemalja ili s područja Republike Hrvatske u određeno zaštićeno područje iz članka 53. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako unosi i premješta bilje, biljne proizvode i druge predmete u određena zaštićena područja, a ne udovoljavaju posebnim zahtjevima tih zaštićenih područja iz članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako pusti bilje, biljne proizvode i druge predmete iz karantenskih stanica i prostora za izolaciju te premješta bilje, biljne proizvode i druge predmete zaražene štetnim organizmima iz jedne karantenske stanice ili prostora za izolaciju u drugu karantensku stanicu ili prostor za izolaciju bez odobrenja nadležnog inspektora iz članka 64. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako premješta bilje, biljne proizvode i druge predmete unutar područja Republike Hrvatske bez odgovarajuće biljne putovnice, a koja je potrebna sukladno članku 79. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako premješta bilje, biljne proizvode i druge predmete u zaštićena područja bez odgovarajuće biljne putovnice, a koja je potrebna sukladno članku 80. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako izrađuje biljne putovnice koje nisu sadržajem i formatom u skladu s člankom 83. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako izda biljnu putovnicu za bilje, biljne proizvode i druge predmete koja nije usklađena sa zahtjevima iz članka 85. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako izda biljnu putovnicu za bilje, biljne proizvode i druge predmete koja nije usklađena sa zahtjevima iz članka 86. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako izda zamjensku biljnu putovnicu koja ne ispunjava uvjete iz članka 93. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako označava drveni materijal za pakiranje, drvo ili druge predmete koji nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 96. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako postavlja oznake za drveni materijal za pakiranje, drvo ili druge predmete označene na području Unije, a nije ovlaštena i registrirana u skladu s člankom 98. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 660,00 do 920,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 330,00 do 460,00 eura.«.

Članak 11.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 920,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

– ako unese na područje Republike Hrvatske ili unutar njega premješta karantenske štetne organizme Unije koji se upotrebljavaju u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje bez privremenog odobrenja i neispunjavanja uvjeta iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako unese na područje Republike Hrvatske ili unutar njega premješta regulirane nekarantenske štetne organizme na područje Republike Hrvatske na bilju za sadnju iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako unese/premješta u granično područje Republike Hrvatske bilje, biljne proizvode i druge predmete iz članka 46. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031 bez odobrenja i službene kontrole nadležnih tijela

– ako unese na područje Republike Hrvatske ili unutar njega premješta bilje, biljne proizvode i druge predmete koji se upotrebljavaju u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje bez privremenog odobrenja i neispunjavanja uvjeta iz članka 48. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako izdaje biljnu putovnicu, a više ne udovoljava uvjetima iz članka 89. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 390,00 do 530,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 190,00 do 330,00 eura.«.

Članak 12.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 390,00 do 920,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

– ako obavlja poslove iz članka 65. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a nije upisana u Registar u skladu s člankom 15. stavkom 1. ovoga Zakona

– ako ne vodi evidencije iz članka 69. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako nema uspostavljen sustav sljedivosti iz članka 70. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031

– ako ne čuva zamjensku biljnu putovnicu ili njezin sadržaj najmanje tri godine iz članka 93. stavka 5. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 260,00 do 330,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 130,00 do 190,00 eura.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ministar će pravilnike iz članaka 3. i 7. ovoga Zakona donijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Pravilnik o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 73/06.)

– Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska (»Narodne novine«, br. 100/07. i 45/17.) i

– Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na mjestima ulaska (»Narodne novine«, br. 50/08.).

Članak 15.

(1) Stupanjem na snagu uredbe koja se donosi na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 52/21.) prestaje važiti Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 90/13., 140/13., 64/17. i 79/17.).

(2) Stupanjem na snagu propisa koji se donose na temelju članka 62. stavka 7. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 52/21.) prestaje važiti Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja (»Narodne novine«, br. 116/09., 25/11., 57/15., 107/17. i 118/18.) u dijelu koji se odnosi na nadležnost fitosanitarnih inspektora.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 10., 11. i 12. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/16

Zagreb, 8. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.