Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu

NN 83/2022 (18.7.2022.), Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu

Hrvatska narodna banka

1253

Na temelju članka 30. stavka 1. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 13. srpnja 2022.

ODLUKU

O IZVJEŠĆIVANJU O NOVČANOM TRŽIŠTU

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju obveznici te sadržaj, način i rokovi dostavljanja podataka Hrvatskoj n arodnoj banci (u nastavku teksta: HNB) radi praćenja novčanog tržišta.

Članak 2.

Obvezu dostavljanja podataka prema ovoj Odluci ima:

− kreditna institucija (banka i štedna banka) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila odobrenje za rad

− podružnica kreditne institucije iz druge države članice Europske unije i države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru za koju je tijelo nadležno za kreditnu instituciju dostavilo Hrvatskoj narodnoj banci obavijest o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

− podružnica kreditne institucije iz treće države koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države

(u nastavku teksta: banke).

Obvezu dostavljanja podataka prema ovoj Odluci ima i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR).

Članak 3.

Banke i HBOR dužni su podatke prema ovoj Odluci dostavljati HNB-u svaki radni dan, najkasnije do 11 sati, za izvještajni datum koji je jednak prethodnom radnom danu.

Radni su dani u smislu ove Odluke dani od ponedjeljka do petka, osim blagdana u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Podaci koji se dostavljaju i način njihove dostave uređeni se Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu i Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu, koje se nalaze u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 5.

Posljednje podatke u skladu s Odlukom o izvješćivanju o novčanom tržištu (»Narodne novine«, br. 147/2011., 155/2013., 133/2014., 140/2014., 27/2015. i 100/2016.) obveznici iz te Odluke dužni su dostaviti HNB-u 2. siječnja 2023. za izvještajni datum 30. prosinca 2022. te ta Odluka prestaje važiti s 3. siječnjem 2023.

Članak 6.

Prve podatke u skladu s ovom Odlukom banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 3. siječnja 2023. za izvještajni datum 2. siječnja 2023.

Članak 7.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2023.

O. br. 248-091/07-22/BV

Zagreb, 13. srpnja 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA
ZA PROVEDBU ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU
O NOVČANOM TRŽIŠTU

I. Uvod

1. Ovom Uputom definiraju se sadržaj i način dostavljanja podataka koji su predmet izvješćivanja o novčanom tržištu.

2. Posebno se definiraju obilježja kojima se opisuju dostavljeni iznosi, odnosno iznosi i cijene, pri čemu se za svako obilježje navode njegov opis i način upisivanja njegove vrijednosti te modaliteti (slovni, brojčani ili slovnobrojčani) vrijednosti obilježja.

3. Pri opisivanju izvještajnog zahtjeva, a posebno pri definiranju pojedinih obilježja kojima se opisuju dostavljeni iznosi, odnosno iznosi i cijene, poziva se na određene priloge koji su sastavni dio ove Upute, a čijim se sadržajem izvještajna institucija mora koristiti pri sastavljanju izvješća u skladu s ovom Uputom.

II. Izvještajne institucije

4. Izvještajne institucije jesu institucije navedene u članku 2. Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu.

III. Protustranke

5. Izvještajne institucije podatke u skladu s ovom Uputom dostavljaju za sljedeće protustranke:

a) izvještajne institucije iz točke 4. ove Upute

b) Ministarstvo financija Republike Hrvatske

c) sve poslovne subjekte rezidente koji u skladu sa Sektorskom klasifikacijom institucionalnih jedinica Državnog zavoda za statistiku pripadaju sljedećim sektorima:

– 122 Društva koja primaju depozite osim središnje banke

– 123 Novčani fondovi

– 124 Nenovčani investicijski fondovi

– 125 Ostali financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova

– 126 Pomoćne financijske institucije

– 127 Društva koja se bave prijenosom financijskih sredstava i zajmodavci

– 128 Osiguravajuća društva

– 129 Mirovinski fondovi

– 1314 Fondovi socijalne sigurnosti

d) sve poslovne subjekte nerezidente koji u skladu s Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, pripadaju sljedećim sektorima:

– 1220 društva koja primaju depozite osim središnje banke

– 1230 novčani fondovi

– 1240 investicijski fondovi osim novčanih fondova

– 1250 drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova

– 1260 pomoćne financijske institucije

– 1270 vlastite financijske institucije i zajmodavci

– 1280 osiguravajuća društva

– 1290 mirovinski fondovi

e) ostale pravne osobe (rezidente i nerezidente) koje se u skladu s Odlukom o sustavu upravljanja smatraju profesionalnim sudionicima na novčanom tržištu i

f) međunarodne institucije.

Protustrankom u smislu ove Upute ne smatra se HNB.

IV. Obuhvat podataka

6. Svi podaci koji se dostavljaju u skladu s ovom Uputom odnose se na transakcije instrumentima definiranima Skupinom obilježja B, Obilježje 9. Instrument, koje su sklopljene s protustrankama iz točke 5. ove Upute, i na određena stanja tih instrumenata.

V. Minimalni standardi koje su izvještajne institucije dužne poštovati

7. Minimalni standardi koji se odnose na prijenos podataka jesu sljedeći:

a) podaci se moraju dostavljati pravodobno, tj. u roku koji je utvrdio HNB

b) podaci moraju biti u modalitetu i formatu koji je u skladu s tehničkim zahtjevima za izvješćivanje koje je utvrdio HNB

c) potrebno je odrediti osobu (osobe) za kontakt unutar izvještajne institucije

d) potrebno je pridržavati se tehničkih specifikacija za prijenos podataka HNB-u.

8. Minimalni standardi koji se odnose na točnost jesu sljedeći:

a) dostavljene informacije moraju biti točne; treba poštovati formalna i logička ograničenja, npr. sva polja moraju sadržavati samo propisane vrijednosti obilježja, upisane vrijednosti obilježja moraju biti usklađene s propisanim kontrolama i sl.

b) izvještajne institucije moraju omogućiti pružanje informacija o kretanjima koja se odnose na iskazane podatke

c) podaci moraju biti potpuni

d) izvještajne institucije moraju se pri iskazivanju podataka pridržavati standarda tehničkog prijenosa podataka koje je utvrdio HNB

e) izvještajne institucije moraju se pridržavati pravila o zaokruživanju brojeva koja je utvrdio HNB.

9. Minimalni standardi koji se odnose na konceptualnu usklađenost jesu sljedeći:

a) dostavljeni podaci, u dijelu kojim se opisuje iznos, odnosno iznos i cijena, moraju biti usklađeni s definicijama i klasifikacijama iz ove Upute

b) u slučaju odstupanja od tih definicija i klasifikacija izvještajne institucije dužne su redovito pratiti i kvantificirati razliku između upotrijebljene mjere i mjere propisane ovom Uputom.

10. Minimalni standardi koji se odnose na ispravke dostavljenih podataka jesu sljedeći:

a) izvještajne institucije moraju se pridržavati pravila i procedura ispravljanja podataka koje je utvrdio HNB

b) ispravci izvještajnih institucija koji odstupaju od uobičajenih razina ispravaka moraju biti popraćeni napomenama kojima se objašnjavaju ta odstupanja.

VI. Izvještajni zahtjev

11. Po svojoj koncepciji izvještajni zahtjev čini izvještajni slog. Konceptualno rješenje izvještajnog sloga konkretizira osnovne podatke koji su predmet izvještavanja: iznos, odnosno iznos i cijenu, koje je potrebno jedinstveno opisati, pri čemu se nula ne smatra izvještajnim iznosom.

12. Opis svakoga iznosa i cijene sadržava tri skupine obilježja:

a) prva skupina obilježja (skupina obilježja A) omogućuje identifikaciju izvještajnog datuma, izvješća, izvještajne institucije i protustranke

b) druga skupina obilježja (skupina obilježja B) omogućuje identifikaciju instrumenata i njihovih značajki

c) treća skupina obilježja (skupina obilježja C) omogućuje identifikaciju vrste iznosa i vrste cijena.

13. Pri ispunjavanju obveza iz izvještajnog zahtjeva potrebno je voditi računa o pravilima povezivanja izvješća s instrumentima i njihovim obilježjima. Ta pravila obuhvaćena su cijelom Uputom i sažeta u Prilogu 2. Upisivanje vrijednosti obilježja.

VII. Skupina obilježja A

14. Skupinom obilježja A identificiraju se izvještajni datum, izvješće, izvještajna institucija i protustranka.

Obilježje 1. Izvještajni datum

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajnog datuma za koji se dostavljaju podaci. Izvještajni datum označuje datum ugovaranja transakcije i datum na koji se odnosi stanje instrumenta. Izvještajni datum uvijek mora biti radni dan.

Vrijednost obilježja upisuje se u svim slogovima, a mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD«.

Obilježje 2. Izvješće

Sva se izvješća klasificiraju u dvije skupine: promet i stanje.

Vrijednost obilježja upisuje se u svim slogovima, a može poprimiti sljedeće modalitete:

1. »PR« – Promet – ovim modalitetom obilježavaju se transakcije ugovorene na izvještajni datum.

2. »ST« – Stanje – ovim modalitetom obilježava se stanje instrumenta na izvještajni datum.

Obilježje 3. Porezni broj

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajne institucije na osnovi osobnoga identifikacijskog broja (OIB).

Vrijednost obilježja

Upisuje se OIB izvještajne institucije, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Obilježje 4. P matični broj

Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva sektorsku identifikaciju protustranaka na osnovi identifikacije protustranke.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke, osim u slučaju kada je sama izvještajna institucija protustranka (što je moguće samo za instrumente D1 i D2) te u slučaju kada je protustranka nepoznata (što je moguće samo za instrument C1) – tada se ne upisuje.

Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Ako je riječ o rezidentima, potrebno je upisati oznaku »MB« i u nastavku matični broj protustranke koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku.

2. Ako je riječ o nerezidentima koji pripadaju sektoru monetarnih financijskih institucija (u nastavku teksta: MFI) u EU-u i koji su navedeni u Prilogu 1. Popis nerezidentnih MFI-jeva i ostalih institucija, upisuje se oznaka »MF« i jedinstveni identifikator za svakoga takvog nerezidenta. Identifikacija nerezidentnih MFI-jeva obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje Europska središnja banka (ESB) na svojoj internetskoj stranici (poveznica

http://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/daily_list-MID.en.html).

3. Ako je riječ o ostalim nerezidentima, upisuje se skupna oznaka »ND«.

Obilježje 5. P porezni broj

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju protustranke na osnovi osobnoga identifikacijskog broja (OIB).

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke rezidente, osim u slučaju kada je sama izvještajna institucija protustranka (što je moguće samo za instrumente D1 i D2) te u slučaju kada je protustranka nepoznata (što je moguće samo za instrument C1) – tada se ne upisuje. Za nerezidente se upisuje samo ako ga imaju. Upisuje se OIB protustranke, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Obilježje 6. Država sjedišta ili međunarodna institucija

Ovim se obilježjem identificiraju protustranke prema državi sjedišta odnosno protustranke međunarodne institucije.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke, osim u slučaju kada je sama izvještajna institucija protustranka (što je moguće samo za instrumente D1 i D2) i u slučaju kada je protustranka nepoznata (što je moguće samo za instrument C1) – tada se ne upisuje.

Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Ako je riječ o rezidentima, upisuje se »HR«.

2. Ako je riječ o nerezidentima koji nisu međunarodne institucije, potrebno je upisati odgovarajuću dvoslovnu oznaku države sjedišta u skladu s Abecednim popisom država i zemalja i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima (»Narodne novine«, br. 57/2019. i 139/2021.) ili kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 3166, a mijenja se na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO).

3. Ako je riječ o međunarodnim institucijama, potrebno je upisati odgovarajuću dvoslovnu oznaku pojedine međunarodne institucije navedenu u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, Prilogu 3: Popis oznaka država i međunarodnih institucija.

Obilježje 7. Sektor nerezidenta

Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva sektorsku identifikaciju protustranaka sa sjedištem izvan Republike Hrvatske u skladu sa standardima sektorizacije. ESA 2010 određuje standard za klasifikaciju sektora. Tretman protustranaka potpuno je jednak u svim raščlambama.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke nerezidente, osim u slučaju kada je protustranka nepoznata (što je moguće samo za instrument C1) – tada se ne upisuje. Za rezidente se također ne upisuje. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »1100« – nefinancijska društva

2. »1220« – društva koja primaju depozite osim središnje banke

3. »1230« – novčani fondovi

4. »1240« – investicijski fondovi osim novčanih fondova

5. »1250« – drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova

6. »1260« – pomoćne financijske institucije

7. »1270« – vlastite financijske institucije i zajmodavci

8. »1280« – osiguravajuća društva

9. »1290« – mirovinski fondovi.

Za razliku od modaliteta »1220« i »1230«, koji podrazumijevaju prethodnu identifikaciju MFI-ja u skladu s Prilogom 1. Popis nerezidentnih MFI-jeva i ostalih institucija, odabir ostalih modaliteta ovisi o nacionalnoj definiciji sektora svake države. Svaka izmjena i/ili dopuna popisa MFI-jeva i/ili nacionalne klasifikacije rezidenata zahtijevat će korekciju Priloga 1. Izvještajne institucije moraju se pobrinuti za vremenski slijed podataka u pripremnim bazama kako bi se omogućila precizna sektorska distribucija protustranaka nerezidenata za izvještajni datum na koji se odnosi izvještajni slog.

Za klasifikaciju sektora nerezidenata (članica EU-a) koji nisu MFI dodatne upute mogu se naći u priručniku ESB-a Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual, koji se objavljuje na internetskoj stranici ESB-a.

Obilježje 8. Veza izvještajne institucije i protustranke

Ovo obilježje omogućuje identifikaciju vlasničke povezanosti izvještajne institucije i protustranke.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke, osim u slučaju kada je protustranka nepoznata (što je moguće samo za instrument C1) – tada se ne upisuje. Vrijednost ovog obilježja sastoji se od pet dijelova. Prvim dijelom utvrđuje se nepostojanje ili postojanje povezanosti te se navodi jedan od tipova te povezanosti:

1. Ako ne postoji povezanost, upisuje se »N«.

2. Ako je sama izvještajna institucija protustranka, upisuje se »B«; ovaj modalitet upotrebljava se obvezno i isključivo u izvješću Stanje za instrumente D1 i D2.

3. Ako postoji primarna povezanost između izvještajne institucije i protustranke, upisuje se »P«. Uvjet je za odabir ovog modaliteta posjedovanje dionica ili vlasničkih udjela (izvještajna je institucija u vlasničkom odnosu s protustrankom).

4. Ako postoji sekundarna povezanost između izvještajne institucije i protustranke, upisuje se »S«, pod uvjetom da istodobno nema primarne povezanosti. Ovaj modalitet upotrebljava se za protustranke članice grupe koje imaju istog vlasnika kao i izvještajna institucija.

Iza identifikatora povezanosti upisuju se postotni udjeli, zaokruženi na dvije decimale, koji se odnose na udjele protustranke u izvještajnoj instituciji, odnosno udjele izvještajne institucije u protustranci (stoga vrijednost mora biti veća ili jednaka nuli i manja ili jednaka sto).

Prvih pet znamenki određuju ulaganja protustranke u izvještajnu instituciju u odnosu na vlasničku glavnicu prikazanu instrumentom[1](Instrumenti navedeni u ovom odlomku odnose se na instrumente definirane Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje sa stanjem iz posljednjega Mjesečnog izvješća za koje su dostavljeni podaci iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje, a koje prethodi izvještajnom datumu. Ako izvještajna institucija raspolaže podacima koji su u odnosu na stanje u posljednjem Mjesečnom izvješću ažurniji, ovo se obilježje može popuniti tim ažurnijim podacima.) P1101 Dionički kapital – redovne dionice. Sljedećih pet znamenki određuju ulaganja izvještajne institucije u protustranku u odnosu na vlasničku glavnicu opisanu definicijom instrumenata A0401 Dionice – redovne dionice u trgovačkim društvima koja su dionička ili A0404 Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima koja nisu dionička. Sljedećih pet znamenki određuju ukupna vlasnička ulaganja protustranke u izvještajnu instituciju u odnosu na ukupnu vrijednost prikazanu instrumentima P1101 Dionički kapital – redovne dionice, P1102 Dionički kapital – povlaštene dionice, P1104 Dionički kapital – vlastite redovne dionice (samo vrsta iznosa »01«) i P1126 Dionički kapital – vlastite povlaštene dionice (samo vrsta iznosa »01«). Posljednjih pet znamenki određuju ukupna vlasnička ulaganja izvještajne institucije u protustranku u odnosu na ukupnu vrijednost opisanu definicijom instrumenata A0401 Dionice – redovne dionice dioničkih društava i A0402 Dionice – povlaštene dionice dioničkih društava (uključujući i dionice protustranke koje posjeduje sama protustranka) ili A0404 Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima koja nisu dionička.

Ako izvještajna institucija posjeduje protustranku koja istodobno posjeduje izvještajnu instituciju, istodobno se utvrđuju sve povezanosti u skladu s navedenim pravilima.

VIII. Skupina obilježja B

15. Skupinom obilježja B identificiraju se instrumenti i njihove značajke.

16. Vrijednosti obilježja B upisuju se za sve protustranke određene ovom Uputom (točkom 5.) u skladu s Prilogom 2. Upisivanje vrijednosti obilježja.

Obilježje 9. Instrument

Ovim obilježjem utvrđuju se instrumenti za koje je potrebno dostavljati podatke u skladu s ovom Uputom.

Vrijednost obilježja

Instrumenti na koje se odnose podaci jesu sljedeći:

1. »A1« – Depozit

Depozit se odnosi na novčana sredstva (depozite i kredite) primljena ili dana u svim valutama [4](U instrument »A1« – Depozit uključuju se stanja te prometi depozita i kredita koji generiraju stanja sljedećih stavki iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje: A0206, A0207, A0230, P0202, P0203, P0208 i P0212. Za protustranku Ministarstvo financija Republike Hrvatske u instrument A1 uključuju se sva stanja te prometi depozita i kredita primljenih ili danih u svim valutama, neovisno o načinu prijave u stavkama iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje.Iznimno, u instrument »A1« ne uključuju se: a) primljeni i dani depoziti koji generiraju promete i stanja na transakcijskim računima (koji su obuhvaćeni stavkom A0206) preko kojih vlasnici računa plaćaju svoje obveze i preko kojih naplaćuju svoja potraživanja, odnosno zadaju platne naloge bezgotovinskoga platnog prometab) depoziti koji služe za osiguranje plaćanja (npr. margin kod derivata, SKDD-CCP-a, SKDD-a i sl.)).

Instrument A1 navodi se u izvješćima Promet i Stanje, u skladu s pravilima opisanima u ovoj Uputi.

2. »B1« – Repo posao

Repo posao odnosi se na repo transakcije u svim valutama kojima jedna ugovorna strana – prodavatelj prodaje vrijednosne papire drugoj ugovornoj strani – kupcu, koja je suglasna platiti prodavatelju kupovnu cijenu uz istodobnu obvezu da će na točno određeni datum koji obje strane ugovore, ili na zahtjev, kupljene ili ekvivalentne vrijednosne papire prodati prodavatelju, koji je za te vrijednosne papire obvezan platiti kupcu unaprijed utvrđenu reotkupnu cijenu izračunatu na osnovi repo stope i kupovne cijene. Pritom se pojam vrijednosni papiri odnosi na sve vrijednosne papire na osnovi kojih se provode repo transakcije.

Instrument B1 navodi se u izvješćima Promet i Stanje, u skladu s pravilima opisanima u ovoj Uputi.

3. »B2« – Buy-sell back

Buy-sell back odnosi se na transakcije u svim valutama kojima jedna ugovorna strana – prodavatelj prodaje vrijednosne papire drugoj ugovornoj strani – kupcu, koja je suglasna platiti prodavatelju kupovnu cijenu uz istodobnu obvezu da će na točno određeni datum koji obje strane ugovore, ili na zahtjev, kupljene ili ekvivalentne vrijednosne papire prodati prodavatelju, koji je za te vrijednosne papire obvezan platiti kupcu unaprijed utvrđenu prodajnu cijenu. Iako se u ugovoru o transakcijama buy-sell back eksplicitno ne navodi stopa za transakcije buy-sell back, ona se radi izvješćivanja u skladu s ovom Uputom izračunava na osnovi prodajne i kupovne cijene. Pritom se pojam vrijednosni papiri odnosi na sve vrijednosne papire na osnovi kojih se provode transakcije buy-sell back.

Instrument B2 navodi se u izvješćima Promet i Stanje, u skladu s pravilima opisanima u ovoj Uputi.

4. »C1« – Kupoprodaja vrijednosnih papira

Kupoprodaja vrijednosnih papira odnosi se na konačne, odnosno jednokratne transakcije kupnje ili prodaje dužničkih vrijednosnih papira (obveznica, trezorskih i komercijalnih zapisa) koji se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i koji su izdani na domaćem tržištu u svim valutama, pri čemu se uključuju transakcije na primarnom i sekundarnom tržištu. Transakcija je konačna, odnosno završena na datum namire.

Instrument C1 navodi se samo u izvješću Promet, u skladu s pravilima opisanima u ovoj Uputi.

5. »D1« – Trezorski zapisi

Trezorski su zapisi kratkoročni vrijednosni papiri koje je izdalo Ministarstvo financija Republike Hrvatske na domaćem tržištu u svim valutama.

Instrument D1 navodi se samo u izvješću Stanje, u skladu s pravilima opisanima u ovoj Uputi.

6. »D2« – Blagajna

Blagajna se odnosi na gotov novac eura u blagajni izvještajne institucije, odnosno novčanice eura i kovanica eura u optjecaju koje se uobičajeno upotrebljavaju za plaćanja. Obuhvat stanja instrumenta D2 treba biti identičan obuhvatu stavke A0101 (za eure) iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Instrument D2 navodi se samo u izvješću Stanje, u skladu s pravilima opisanima u ovoj Uputi.

Obilježje 10. Posredovanje

Ovim obilježjem utvrđuje se posredovanje u trgovanju instrumentima, a upisuje se samo u izvješću Promet za sve instrumente.

Vrijednost obilježja mora sadržavati jedan od modaliteta navedenih u nastavku. Prva znamenka »N« označuje trgovanje bez posredovanja. Prva znamenka »D« označuje trgovanje uz posredovanje, a ostale tri znamenke označuju posrednika.

Modaliteti

1. »N000« – trgovanje bez posredovanja, transakcije su sklopljene izravno između izvještajne institucije i protustranke

2. »DZSE« – transakcije između izvještajne institucije i protustranke sklopljene su uz posredovanje Zagrebačke burze (ZSE)

3. »DOST« – transakcije između izvještajne institucije i protustranke sklopljene su uz posredovanje nekoga drugog posrednika izuzevši ZSE.

Obilježje 11. Osiguranje transakcija

Ovim obilježjem utvrđuje se osiguranje transakcija financijskim instrumentima, odnosno vrijednosnim papirima.

Vrijednost obilježja mora sadržavati jedan od modaliteta navedenih u nastavku. Prva znamenka »N« označuje trgovanje bez osiguranja (neosigurane transakcije). Prva znamenka »D« označuje trgovanje uz osiguranje, a ostale dvije znamenke označuju vrstu financijskog osiguranja.

Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo u izvješću Promet za instrumente A1, B1 i B2, dok se za instrument C1 ne upisuje.

Modaliteti

1. »N00« – neosigurano; označuje neosiguranu transakciju; ovim je modalitetom moguće koristiti se samo kod instrumenta A1

2. »D01« – TZ-ovi MFRH; za instrumente A1, B1 i B2 znači da su osigurani TZ-ovima

3. »D02« – obveznice MFRH; za instrumente A1, B1 i B2 znači da su osigurani obveznicama MFRH

4. »D03« – kombinacija modaliteta D01 i D02; za instrumente A1, B1 i B2 znači da su osigurani kombinacijom vrijednosnih papira navedenih u modalitetima D01 i D02[2](TZ-ovi i obveznice MFRH koji se navode u modalitetima D01 i D02 odnose se na sve TZ-ove i obveznice čiji je izdavatelj MFRH, neovisno o tome na kojem su tržištu izdane (domaćem ili stranom).)

5. »D04« – ostalo; za instrumente A1, B1 i B2 znači da su osigurani financijskim instrumentima koji nisu opisani modalitetima od D01 do D03.

Obilježje 12. ISIN

Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnice (ISIN) oznaka je vrijednosnog papira određena u skladu s odredbama Međunarodne organizacije za standarde (ISO) koje se upotrebljavaju u međunarodnom trgovanju vrijednosnim papirima.

Vrijednost obilježja upisuje se samo u izvješću Promet za instrument C1, a kod A1, B1 i B2 ne upisuje se.

Obilježje 13. Tržište

Ovo obilježje odnosi se na tržište na kojemu se ugovaraju transakcije vrijednosnim papirima.

Vrijednost obilježja upisuje se samo u izvješću Promet za instrument C1, a kod A1, B1 i B2 ne upisuje se.

Vrijednost obilježja upisuje se u sljedećim modalitetima:

1. »PRT« – primarno tržište; upotrebljava se pri kupoprodaji dužničkih vrijednosnih papira na primarnom tržištu; ovaj modalitet primjenjuje se kada izvještajna institucija izdaje vlastite dužničke vrijednosne papire i kada na primarnom tržištu kupuje dužničke vrijednosne papire koje su izdale protustranke navedene u točki 5. ove Upute.

2. »SKT« – sekundarno tržište; upotrebljava se pri kupoprodaji dužničkih vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu.

Obilježje 14. Ugovorna valuta

Ovo obilježje odnosi se na valutu u kojoj je ugovorena transakcija koja generira promete, odnosno stanja definirana ovom Uputom.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente u svim izvješćima. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se modalitetima koji su jednaki troslovnim oznakama valute u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima (»Narodne novine«, br. 57/2019. i 139/2021.) ili kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 4217, a mijenja se na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO). Primjerice, modalitet »EUR« odnosi se na euro.

Za instrument D2 upisuje se samo stanje u eurima, odnosno mora se upotrijebiti isključivo modalitet »EUR«.

Obilježje 15. Valuta namire

Ovo obilježje odnosi se na valutu u kojoj se namiruje transakcija.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente u izvješćima, osim za instrument D2. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se modalitetima koji su jednaki troslovnim oznakama valute u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima (»Narodne novine«, br. 57/2019. i 139/2021.) ili kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 4217, a mijenja se na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO).

Obilježje 16. Datum namire

Ovim obilježjem označuje se datum na koji se ugovorena transakcija namiruje, odnosno datum na koji dolazi do stvarnog prijenosa novčanih sredstava i vrijednosnih papira, odnosno financijskog osiguranja.

Vrijednost obilježja mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD«.

Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo u izvješću Promet, za sve instrumente.

Obilježje 17. Datum povrata

Ovim obilježjem označuje se datum na koji se odvija povratni dio ugovorene transakcije, odnosno datum na koji dolazi do povrata novčanih sredstava i vrijednosnih papira, odnosno financijskog osiguranja.

Vrijednost obilježja mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD«.

Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo u izvješću Promet za instrumente A1, B1 i B2, a kod C1 ne upisuje se.

Obilježje 18. Datum dospijeća vrijednosnog papira

Ovim obilježjem označuje se datum dospijeća vrijednosnog papira koji je predmet kupoprodaje.

Vrijednost obilježja mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD«.

Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo u izvješću Promet za instrument C1, a kod A1, B1 i B2 ne upisuje se.

Obilježje 19. Vrsta stanja trezorskih zapisa

Ovim obilježjem označuje se vrsta stanja trezorskih zapisa.

Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo u izvješću Stanje za instrument D1.

Vrijednost obilježja upisuje se u sljedećim modalitetima:

1. »B« – stanje trezorskih zapisa koji se vode u bilanci izvještajne institucije na kraju izvještajnog datuma

2. »S« – stanje trezorskih zapisa u vlasništvu izvještajne institucije u skladu s podacima Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. na kraju izvještajnog datuma.

Obilježje 20. Rok

Ovim obilježjem označuje se rok dospijeća transakcije, odnosno rok na koji je neka povratna transakcija sklopljena.

U izvješćima Promet i Stanje vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za instrumente A1, B1 i B2.

Vrijednost obilježja u izvješću Promet upisuje se uvjetno, odnosno ako se instrumenti A1, B1 i B2 ne mogu opisati navedenim modalitetom, ne navodi se ništa.

Vrijednost obilježja u izvješću Stanje upisuje se obvezno, odnosno dostavlja se samo stanje instrumenata A1, B1 i B2 koji se mogu opisati modalitetom »D7«, dok se za stanje navedenih instrumenata s ostalim rokovima dospijeća ne dostavljaju podaci.

Vrijednost obilježja upisuje se u sljedećim modalitetima:

1. »ON« – prekonoćno dospijeće, ovaj se modalitet obvezno i isključivo navodi kada su izvještajni datum i datum namire jednaki, a datum povrata je sljedeći radni dan; ovaj modalitet mogu imati samo instrumenti A1, B1 i B2 u izvješću Promet

2. »D7« – obuhvaća stanje instrumenata s originalnim rokom dospijeća do (uključujući) sedam dana, osim instrumenata za koje se u izvješću Promet obilježje 20. Rok popunjava modalitetom ON; navodi se samo u izvješću Stanje za instrumente A1, B1 i B2.

Obilježje 21. Smjer

Ovim obilježjem označuje se smjer transakcije.

Vrijednost obilježja upisuje se u izvješću Promet za instrumente A1, B1, B2 i C1 te u izvješću Stanje za instrumente A1, B1 i B2, a za instrumente D1 i D2 ne upisuje se.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »P« – u izvješću Promet označuje primitak novčanih sredstava – za instrument A1 to znači primljeni depozit (kredit); za instrumente B1 i B2 znači da je u inicijalnom dijelu transakcije riječ o prodaji vrijednosnih papira uz primitak novčanih sredstava; za instrument C1 znači da je riječ o prodaji vrijednosnih papira; u izvješću Stanje označuje stanje primljenih novčanih sredstava – za instrument A1 to znači stanje primljenih depozita; za instrumente B1 i B2 znači da je u inicijalnom dijelu transakcije riječ o prodaji vrijednosnih papira te se navodi stanje primljenih novčanih sredstava na osnovi prodaje vrijednosnih papira

2. »D« – u izvješću Promet označuje odljev novčanih sredstava – za instrument A1 to znači dani depozit (kredit); za instrumente B1 i B2 znači da je u inicijalnom dijelu transakcije riječ o kupnji vrijednosnih papira uz odljev novčanih sredstava; za instrument C1 znači da je riječ o kupnji vrijednosnih papira; u izvješću Stanje označuje stanje danih novčanih sredstava – za instrument A1 to znači stanje danih depozita; za instrumente B1 i B2 znači da je u inicijalnom dijelu transakcije riječ o kupnji vrijednosnih papira te se navodi stanje danih novčanih sredstava na osnovi kupnje vrijednosnih papira.

IX. Skupina obilježja C

17. Skupinom obilježja C identificiraju se vrste iznosa i vrste cijena.

18. Vrijednosti obilježja C upisuju se za sve protustranke određene ovom Uputom (točkom 5.) u skladu s Prilogom 2. Upisivanje vrijednosti obilježja.

Obilježje 22. Vrsta iznosa

Svi iznosi iskazuju se u ugovornim valutama i s dva decimalna mjesta.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »I01« – iznos transakcije; odnosi se na iznos primljenih i danih depozita te iznos primljenih i danih novčanih sredstava koja proizlaze iz repo transakcija i transakcija buy-sell back; upisuje se samo u izvješću Promet za instrumente A1, B1 i B2

2. »I02« – količina; odnosi se na količinu vrijednosnih papira; upisuje se u izvješću Promet za instrument C1 i u izvješću Stanje za instrument D1

3. »I03« – stanje instrumenta; primjenjuje se samo za izvješće Stanje, a odnosi se na stanje instrumenata A1, B1, B2 i D2 na izvještajni datum.

Obilježje 23. Vrsta cijene

Vrijednost obilježja upisuje se samo u izvješću Promet.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »C01« – stopa; odnosi se na ugovorenu kamatnu stopu kod primljenih i danih depozita, na ugovorenu repo stopu te stopu za transakciju buy-sell back izračunatu iz kupovne i prodajne cijene u transakciji buy-sell back; iskazuje se na godišnjoj razini u postocima, na pet decimalnih mjesta; upisuje se samo u izvješću Promet za instrumente A1, B1 i B2

2. »C02« – cijena vrijednosnih papira; odnosi se na cijenu vrijednosnih papira koji su predmet kupoprodaje; iskazuje se na pet decimalnih mjesta; upisuje se samo u izvješću Promet za instrument C1.

X. Izvještajni slog i datoteka

19. Sadržaj datoteke

a) Polja slogova popunjavaju se onako kako je to prikazano u Uputi za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu.

b) Osnovni izvještajni slog iz Upute za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu opisuje osnovne slogove podataka. Slogovi u datoteci nisu fiksne duljine.

c) Izvještajni slog zaglavlja iz Upute za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu uključuje osnovne podatke o izvještajnoj instituciji i datoteci.

d) Slog zaglavlja nalazi se na početku datoteke.

e) Napomene za datoteku i pripadajući slogovi upisuju se u polje predviđeno za to, onako kako je opisano Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu.

f) Formati slogova zaglavlja te prometa ili stanja propisani su Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu.

20. Kontrola sadržaja slogova

a) Radi osiguravanja kvalitete dostavljenih podataka izvještajne institucije moraju kontrolirati sadržaj slogova prije dostavljanja datoteke HNB-u.

b) Svako polje osnovnoga izvještajnog sloga ima ugrađenu kontrolu na obveznost upisivanja oznake, kao i popis dopuštenih vrijednosti u određenim kombinacijama oznaka, koje su propisane u prilozima i Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu.

c) U izvješću Promet svaka se transakcija mora prijaviti zasebno, što znači da izvještajna institucija koja je s jednom protustrankom sklopila više transakcija koje imaju sva ista obilježja iz skupine A, B i C, treba za svaku takvu transakciju poslati zaseban slog, odnosno iznosi se ne zbrajaju.

d) U izvješću Stanje izvještajna institucija koja ima stanje određenog instrumenta s istim obilježjima iz skupine A, B i C, treba za takvo stanje poslati samo jedan slog, odnosno samo jedan iznos.

21. Ispravljanje dostavljenih podataka

a) Radi osiguravanja kvalitete dostavljenih podataka izvještajne institucije moraju ispravljati slogove u kojima HNB utvrdi određene nepravilnosti.

b) Uz to, sama izvještajna institucija dužna je ispraviti dostavljene podatke ako je njihov sadržaj netočan.

c) Ispravljaju se samo već prihvaćeni podaci za isti izvještajni datum, izuzevši podatke za instrument D2 – »Blagajna«, koji se mogu ispravljati za najviše pet izvještajnih datuma unatrag. Iznimno, može se provesti ispravak starijih izvještajnih datuma uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a, odnosno na temelju mjere koju je naložio HNB.

d) Ispravak se obavlja tako da se stornira prihvaćeni slog i dostavi novi, ispravan slog. Sam postupak ispravljanja slogova propisan je Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu.

e) Ispravljeni podaci za određeni izvještajni datum (osim kada je riječ o ispravcima uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a, odnosno na temelju mjere koju je naložio HNB) moraju se dostaviti HNB-u do 13 sati istoga radnog dana kada se dostavljaju i redoviti podaci.

22. Dostavljanje podataka

a) Podaci se dostavljaju elektronički.

b) Način dostavljanja podataka propisan je Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu.

PRILOG 1.

POPIS NEREZIDENTNIH MFI-jeva I OSTALIH INSTITUCIJA

1. Identifikacija nerezidentnih MFI-jeva obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje ESB na svojoj internetskoj stranici (poveznica http://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/daily_list-MID.en.html).

2. Izvještajna institucija mora se koristiti popisom nerezidentnih MFI-jeva koji vrijedi na izvještajni datum.

3. Pri identifikaciji nerezidentnih MFI-jeva, prema popisu koji objavljuje ESB, potrebno je koristiti se odgovarajućim sadržajem slovnobrojčanog polja RIAD_CODE.

4. Sadržaj ovog priloga mijenjat će se u skladu s nacionalnom definicijom sektora MFI-jeva i ostalih institucija koje se moraju identificirati na pojedinačnoj osnovi, a koja ovisi o propisima zemlje u kojoj se nalazi sjedište takve institucije.

5. Izvještajne institucije dužne su u potpunosti se pridržavati ovog popisa u razdoblju njegove primjene.

PRILOG 2.

UPISIVANJE VRIJEDNOSTI OBILJEŽJA

1. U ovom prilogu definira se upisivanje pojedinih vrijednosti obilježja A, B i C za svaki instrument obuhvaćen izvještajnim zahtjevom.

2. Obilježja A upisuju se za izvješća »Stanje« i »Promet« u svim slogovima.

3. Instrumenti su podijeljeni po izvješćima (»Stanje« i »Promet«) i navedeni u recima. Obilježja B i C navedena su u stupcima. Ako je obilježje obvezno popunjavati za određeni instrument, navedena je vrijednost »OBV«. Ako se neko obilježje ne popunjava za određeni instrument, navedena je vrijednost »NP«. Ako se neko obilježje popunjava uvjetno, odnosno ako se popunjava samo ako postoji ili se može popuniti, navedena je oznaka »UVJ«, a način popunjavanja objašnjen je u Uputi. Ako se u određenom slučaju smije upotrijebiti samo jedan modalitet, naveden je taj modalitet.

4. Sadržaj ovog priloga mijenjat će se u skladu s dopunom i/ili promjenom popisa instrumenata, odnosno u skladu s potrebom identificiranja obilježja po instrumentima.

5. Izvještajne institucije dužne su u potpunosti se pridržavati pravila iz ovog priloga u razdoblju njegove primjene.

OBILJEŽJA A, B I C ZA IZVJEŠĆE »PROMET«

IZVJEŠTAJNA INSTITUCIJAPROTUSTRANKA
IZVJEŠTAJNI DATUMPOREZNI BROJP MATIČNI BROJP POREZNI BROJDRŽAVA SJEDIŠTA ILI MEĐ. INST.SEKTOR
NEREZIDENTA
VEZA IZVJ. INST. I PROTUSTRANKE
GGGGMMDDOBVUVJUVJUVJUVJUVJ

OznakaInstrumentPosredovanjeOsiguranje transakcijaISINTržišteUgovorna valutaValuta namireDatum namire
A1DepozitOBVOBVNPNPOBVOBVOBV
B1Repo posaoOBVOBVNPNPOBVOBVOBV
B2Buy-sell backOBVOBVNPNPOBVOBVOBV
C1Kupoprodaja VP-aOBVNPOBVOBVOBVOBVOBV

OznakaInstrumentDatum povrataDatum
dospijeća VP-a
RokSmjerVrsta iznosaVrsta cijene
A1DepozitOBVNPUVJOBVI01C01
B1Repo posaoOBVNPUVJOBVI01C01
B2Buy-sell backOBVNPUVJOBVI01C01
C1Kupoprodaja VP-aNPOBVNPOBVI02C02

OBILJEŽJA A, B I C ZA IZVJEŠĆE »STANJE«

IZVJEŠTAJNA INSTITUCIJAPROTUSTRANKA
IZVJEŠTAJNI DATUMPOREZNI BROJP MATIČNI BROJP POREZNI BROJDRŽAVA SJEDIŠTA ILI MEĐ. INST.SEKTOR
NEREZIDENTA
VEZA IZVJ. INST. I PROTUSTRANKE
GGGGMMDDOBVUVJUVJUVJUVJOBV

OznakaInstrumentUgovorna valutaValuta namireVrsta stanja TZ-aRokSmjerVrsta iznosa
A1DepozitOBVOBVNPD7OBVI03
B1Repo posaoOBVOBVNPD7OBVI03
B2Buy-sell backOBVOBVNPD7OBVI03
D1Trezorski zapisiOBVOBVOBVNPNPI02
D2BlagajnaEURNPNPNPNPI03

UPUTA
ZA IZRADU I DOSTAVLJANJE DATOTEKA S PODACIMA O NOVČANOM TRŽIŠTU

1. Uvod

Ovom Uputom definiraju se obilježja i sadržaj datoteka kojima se dostavljaju podaci propisani Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu.

2. Standardne karakteristike datoteka

• redovna datoteka sa slogovima prometa i stanja za izvještajni datum koji je jednak prethodnom radnom danu (RED)

• format XML (prema XSD datoteka NOVT_RED.xsd koja je objavljena na internetskoj stranici HNB-a i sastavni je dio ove Upute)

• primjeri XML datoteka sastavni su dio ove Upute, a mogu se preuzeti s internetske stranice HNB-a: Ulazni_podaci – NOVT – RED.xml (prikaz tehničke logike, a ne logički ispravni podaci) i Ulazni_podaci – NOVT – RED – Prazno.xml (prikaz datoteke bez podataka)

• kodna stranica 8859 – 2 (CE)

• sadržaj slogova prema Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu

• naziv je datoteke NOVT_OIB_YYYYMMDD_xxx_OZN.XML (NOVT_Porezni Broj_IzvještajniDatum_VrstaDatoteke_OznakaDatoteke + XML) (primjer naziva datoteke: NOVT_03269817911_20230102_RED_I01.XML)

3. Sadržaj datoteka

Prvi slog u datoteci je zaglavlje, u koje se upisuju podaci o datoteci: OIB izvještajne institucije, izvještajni datum, ukupan broj slogova prometa i slogova stanja u datoteci, oznaka datoteke te po potrebi osnovni podaci o odgovornim osobama (ime i prezime, e-pošta, telefon, datum početka ili datum prestanka odgovornosti).

Sljedeći slogovi jesu slogovi prometa i slogovi stanja, koji čine retke izvještaja o prometu i stanju na novčanom tržištu propisanih ovom Uputom.

4. Opće napomene

Kad izvještajna institucija nema podataka za neki izvještajni datum za koji je dužna dostaviti izvješće, dovoljno je poslati redak zaglavlja. Primjer XML datoteke »Ulazni podaci – NOVT – RED – Prazno.xml« sadržava uzorak »prazne datoteke« za određeni izvještajni datum.

Oznaka datoteke jest »R« za prvu datoteku koja se šalje za određeni izvještajni datum ili »Ixx« (gdje je xx u rasponu 01 – 99), ako je riječ o datoteci slogova ispravaka. Datoteka slogova ispravaka u sebi obuhvaća storno slogove i slogove ispravka. Osim tih slogova u datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju redovne datoteke.

Datoteke koje se šalju na temelju naložene mjere HNB-a ili uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a, a za datume koji su stariji od propisanih mogućnosti ispravka podataka prema Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, dostavljaju se elektroničkom poštom, te prema pravilu formiranja naziva (»Ixx«), kao da je riječ o redovnom ispravku datoteka.

5. Kontrola sadržaja slogova

Opće napomene

Brojčana polja – za iznose i cijene

Polje predviđeno za iznos maksimalne je duljine 20 znakova, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta, pri čemu se u prazna mjesta ne unose vodeće/završne nule.

Polje predviđeno za cijenu maksimalne je duljine devet znakova, uključujući decimalni zarez i pet decimalnih mjesta, pri čemu se u prazna mjesta ne unose vodeće/završne nule.

Ostala polja – slovna, brojčana i slovnobrojčana

Duljine ostalih polja, slovnih, brojčanih i slovnobrojčanih, koja se ne odnose na iznos i cijenu, određene su i opisane za svako polje pojedinačno. Takva se polja popunjavaju slijeva, dok je eventualna obveza unosa nula na prazna mjesta navedena u objašnjenju svakog polja pojedinačno.

Ako je Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu određeno da se neko polje ne popunjava za određeni instrument ili je riječ o uvjetnom popunjavanju, a nema sadržaja, polje se ne popunjava i ne uključuje u datoteku.

Osnovni izvještajni slog

Svako polje osnovnoga izvještajnog sloga koje je obvezno popuniti ima ugrađenu kontrolu obvezne popunjenosti polja te kontrolu popunjenosti vrijednošću (modalitetom) s popisa dopuštenih vrijednosti (modaliteta) u određenim kombinacijama instrumenata i protustranaka u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu.

5.1. Formalne i logičke kontrole redovne datoteke sa slogovima prometa i stanja

5.1.1. Slog »Zaglavlje«

Polje 1. Porezni broj

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 3. Polje ima 11 mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: porezni broj treba biti identičan poreznom broju u nazivu datoteke.

Polje 2. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 1. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: izvještajni datum mora biti identičan datumu u nazivu datoteke.

Polje 3. Ukupan broj slogova prometa i stanja u datoteci

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se ukupan broj slogova prometa i slogova stanja koje sadržava izvještaj, a slog zaglavlja ne broji se.

Polje 4. Oznaka datoteke

Polje se obvezno popunjava, a dopušten je sadržaj »R« (redovni izvještaj) ili »Ixx« (ispravak), pri čemu se xx odnosi na broj ispravka – 01, 02... 99. Polje može imati jedno ili tri mjesta i sva se popunjavaju.

Ponavljajući podaci o osobama za kontakt:

Podaci se popunjavaju po potrebi, ako postoji promjena u podacima koji su dostavljeni prije.

Polje 5. Osoba za kontakt – ime

Polje 6. Osoba za kontakt – prezime

Polje 7. Osoba za kontakt – e-adresa

Polje 8. Osoba za kontakt – telefon

Polje 9. Datum od

Polje 10. Datum do

Kontrola: Ako se dostavljaju podaci, polja 5 – 8 moraju biti popunjena, a kod polja 9 i 10 mora biti popunjeno samo jedno od njih.

Polje 11. Napomena

Polje se popunjava po potrebi. Najveća je dopuštena duljina polja 2000 znakova.

5.1.2. Slog »Promet«

Polje 1. Oznaka sloga

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 2.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo modalitetom »PR«.

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Polje se obvezno popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u koraku 1. U datoteci ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Polje se obvezno popunjava, a dopušten je sadržaj »R« (redovni slog), »Sxx« (storno) ili »Ixx« (ispravak), pri čemu se xx odnosi na broj storniranja/ispravka – 01, 02... 99. Polje može imati jedno ili tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kombinacija polja 2 i 3 mora biti jedinstvena na razini izvještajne institucije i izvještajnog datuma, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravaka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga u datoteci nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Slogovi storniranja/ispravka mogu se dostaviti prema pravilu objašnjenom uz polje 4. Izvještajni datum.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 1. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 3. Redovno/ispravak popunjeno vrijednošću »R«, datum mora biti identičan datumu u slogu »Zaglavlje«, polje 2. Izvještajni datum.

Kontrola: Ako je polje 3. Redovno/ispravak popunjeno vrijednošću »Sxx« ili »Ixx«, datum mora biti identičan datumu u slogu »Zaglavlje«, polje 2. Izvještajni datum, osim ako HNB ne izda drugačiji nalog.

Polje 5. P matični broj

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 4. Polje maksimalne je duljine 25 znakova.

Kontrola: Ako polje počinje modalitetom »MB«, polje 6. P porezni broj mora biti popunjeno, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom »HR«, a polje 8. Sektor nerezidenta ne popunjava se.

Kontrola: Ako polje počinje modalitetom »MF«, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom identičnim prvim dvama slovima šifre MFI-ja (RIAD_CODE), a polje 8. Sektor nerezidenta mora biti popunjeno modalitetom »1220« ili »1230«.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »ND«, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom različitim od »HR«.

Kontrola: Ako je polje nepopunjeno, sljedeća polja također moraju biti nepopunjena: polje 6. P porezni broj, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija, polje 8. Sektor nerezidenta i polje 9. Veza izvještajne institucije i protustranke. Polje 10. Instrument mora biti popunjeno modalitetom »C1«, a polje 11. Posredovanje modalitetom »DZSE« ili »DOST«.

Polje 6. P porezni broj

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 5. Polje ima 11 mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 6.

Polje ima dva mjesta i uvijek su popunjena slovnim oznakama.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »HR«, polje 8. Sektor nerezidenta ne popunjava se.

Polje 8. Sektor nerezidenta

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 7. Polje ima četiri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 9. Veza izvještajne institucije i protustranke

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 8.

Kontrola: Ako polje počinje modalitetom »P«, u nastavku se ispunjavaju još četiri grupe, od kojih svaka ima pet mjesta (tri cijela i dva decimalna mjesta), što može maksimalno iznositi 100,00 s obzirom na to da je riječ o udjelima, odnosno vrijednost svake od četiri grupe u ovom polju mora biti između 000,00 i 100,00. Način prijave udjela objašnjen je u Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu.

Kontrola: Ako polje počinje modalitetom »N« ili »S«, u nastavku se ne navodi ništa.

Kontrola: Polje ne može biti popunjeno modalitetom »B«.

Polje 10. Instrument

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 9. Polje ima dva mjesta i oba se popunjavaju.

Kontrola: Polje je moguće popuniti samo modalitetom »A1«, »B1«, »B2« ili »C1«.

Polje 11. Posredovanje

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 10. Polje ima četiri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, polje ne može biti popunjeno modalitetom »DZSE«.

Polje 12. Osiguranje transakcija

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 11. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »N00« samo ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »D01« do »D04« ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, »B1« ili »B2«.

Kontrola: Polje se ne popunjava ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »C1«.

Polje 13. ISIN

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 12. Polje ima 12 mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »C1«, polje se obvezno popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, »B1« ili »B2«, polje se ne popunjava.

Polje 14. Tržište

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 13. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »C1«, polje se obvezno popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, »B1« ili »B2«, polje se ne popunjava.

Polje 15. Ugovorna valuta

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 14. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 16. Valuta namire

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 15. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 17. Datum namire

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 16. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Datum upisan u ovo polje mora prethoditi datumu iz polja 18. Datum povrata, odnosno datumu iz polja 19. Datum dospijeća vrijednosnog papira.

Kontrola: Ako je polje 20. Rok popunjeno modalitetom »ON«, datum upisan u ovo polje mora biti identičan datumu iz polja 4. Izvještajni datum.

Polje 18. Datum povrata

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 17. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju. Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »C1«, polje se ne popunjava.

Polje 19. Datum dospijeća vrijednosnog papira

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 18. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »C1«, polje se obvezno popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, »B1« ili »B2«, polje se ne popunjava.

Polje 20. Rok

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 20. Polje ima dva mjesta i oba se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »C1«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Polje je moguće popuniti samo modalitetom »ON«.

Polje 21. Smjer

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 21. Polje ima jedno mjesto.

Polje 22. Vrsta iznosa

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 22. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, »B1« ili »B2«, polje se popunjava modalitetom »I01«.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »C1«, polje se popunjava modalitetom »I02«.

Kontrola: Polje ne može biti popunjeno modalitetom »I03«.

Polje 23. Iznos

Polje se obvezno popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je maksimalne duljine 20 znakova, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom različitim od nule.

Kontrola: Ako je polje 3. Redovno/ispravak popunjeno s »R« ili »Ixx«, polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Kontrola: Ako je polje 3. Redovno/ispravak popunjeno sa »Sxx«, polje mora biti popunjeno iznosom manjim od nule.

Polje 24. Vrsta cijene

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju na novčanom tržištu, obilježje 23. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, »B1« ili »B2«, polje se popunjava modalitetom »C01«.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »C1«, polje se popunjava modalitetom »C02«.

Polje 25. Cijena

Polje se obvezno popunjava i sadržava podatak o cijeni. Polje je maksimalne duljine devet znakova, uključujući decimalni zarez i pet decimalnih mjesta.

Kontrola: Ako je polje 24. Vrsta cijene popunjeno modalitetom »C02«, polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

5.1.3. Slog »Stanje«

Polje 1. Oznaka sloga

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 2.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo modalitetom »ST«.

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Polje se obvezno popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u koraku 1. U datoteci ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Polje se obvezno popunjava, a dopušten je sadržaj »R« (redovni slog), »Sxx« (storno) ili »Ixx« (ispravak), pri čemu se xx odnosi na broj storniranja/ispravka – 01, 02... 99. Polje može imati jedno ili tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kombinacija polja 2 i 3 mora biti jedinstvena na razini izvještajne institucije i izvještajnog datuma, ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravaka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga u datoteci nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Slogovi storniranja/ispravka mogu se dostaviti zajedno s datotekom redovnih slogova sljedećih radnih dana, prema pravilu objašnjenom uz polje 4. Izvještajni datum.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 1. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 3. Redovno/ispravak popunjeno vrijednošću »R«, datum mora biti identičan datumu u slogu »Zaglavlje«, polje 2. Izvještajni datum.

Kontrola: Ako je polje 3. Redovno/ispravak popunjeno vrijednošću »Sxx« ili »Ixx«, a polje 10. Instrument modalitetom »A1«, »B1«, »B2« ili »D1«, datum mora biti identičan datumu u slogu »Zaglavlje«, polje 2. Izvještajni datum, osim ako HNB ne izda drugačiji nalog.

Kontrola: Ako je polje 3. Redovno/ispravak popunjeno vrijednošću »Sxx« ili »Ixx«, a polje 10. Instrument modalitetom D2, ovaj datum smije prethoditi datumu u slogu »Zaglavlje«, polje 2. Izvještajni datum, najviše pet radnih dana, osim ako HNB ne izda drugačiji nalog.

Polje 5. P matični broj

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 4. Polje je maksimalne duljine 25 znakova.

Kontrola: Ako je polje 9. Veza izvještajne institucije i protustranke popunjeno modalitetom »B«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Ako polje počinje modalitetom »MB«, polje 6. P porezni broj mora biti popunjeno, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom »HR«, a polje 8. Sektor nerezidenta ne popunjava se.

Kontrola: Ako polje počinje modalitetom »MF«, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom identičnim prvim dvama slovima šifre MFI-ja (RIAD_CODE), a polje 8. Sektor nerezidenta mora biti popunjeno modalitetom »1220« ili »1230«.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »ND«, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom različitim od »HR«.

Polje 6. P Porezni broj

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 5. Polje ima 11 mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 9. Veza izvještajne institucije i protustranke popunjeno modalitetom »B«, polje se ne popunjava.

Polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 6. Polje ima dva mjesta, koja su uvijek popunjena slovnim oznakama.

Kontrola: Ako je polje 9. Veza izvještajne institucije i protustranke popunjeno modalitetom »B«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »HR«, polje 8. Sektor nerezidenta ne popunjava se.

Polje 8. Sektor nerezidenta

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 7. Polje ima četiri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 9. Veza izvještajne institucije i protustranke

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 8.

Kontrola: Ako polje počinje modalitetom »P«, u nastavku se ispunjavaju još četiri grupe, od kojih svaka ima pet mjesta (tri cijela i dva decimalna mjesta), što može iznositi najviše 100,00 s obzirom na to da je riječ o udjelima, odnosno vrijednost svake od četiri grupe u ovom polju mora biti između 000,00 i 100,00. Način prijave udjela objašnjen je u Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu.

Kontrola: Ako polje počinje modalitetom »N«, »B« ili »S«, u nastavku se ne navodi ništa.

Kontrola: Polje se popunjava modalitetom »B« samo ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »D1« ili »D2«.

Polje 10. Instrument

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 9. Polje ima dva mjesta i oba se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »D2«, polje 11. Ugovorna valuta mora biti popunjeno modalitetom »EUR«, a polje 12. Valuta namire ne popunjava se.

Kontrola: Polje je moguće popuniti samo modalitetom »A1«, »B1«, »B2«, »D1« ili »D2«.

Polje 11. Ugovorna valuta

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 14. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 12. Valuta namire

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 15. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 13. Vrsta stanja trezorskih zapisa

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 19. Polje ima jedno mjesto.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, »B1«, »B2« ili »D2«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »D1«, polje se obvezno popunjava.

Kontrola: Polje je moguće popuniti samo modalitetom »B« ili »S«.

Polje 14. Rok

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 20. Polje ima dva mjesta i oba se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »D1« ili »D2«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, »B1« ili »B2«, polje se obvezno popunjava.

Kontrola: Polje je moguće popuniti samo modalitetom »D7«.

Polje 15. Smjer

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 21. Polje ima jedno mjesto.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »D1« ili »D2«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, »B1« ili »B2«, polje se obvezno popunjava.

Polje 16. Vrsta iznosa

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, obilježje 22. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »D1«, polje se popunjava modalitetom »I02«.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »A1«, »B1«, »B2« ili »D2«, polje se popunjava modalitetom »I03«.

Kontrola: Polje ne može biti popunjeno modalitetom »I01«.

Polje 17. Iznos

Polje se obvezno popunjava i sadržava podatak o iznosu stanja. Polje je najveće duljine 20 znakova, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom različitim od nule.

Kontrola: Ako je polje 3. Redovno/ispravak popunjeno s »R« ili »Ixx«, polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Kontrola: Ako je polje 3. Redovno/ispravak popunjeno sa »Sxx«, polje mora biti popunjeno iznosom manjim od nule.

Dodatna kontrola za slog »Stanje«:

• Ako izvještajna institucija ima polja 4 – 16 popunjena istim modalitetima, može poslati samo jedan slog, odnosno za istovjetna polja 4 – 16 može poslati samo jedan iznos.

6. Povratna datoteka s pogreškama

Povratne datoteke s pogreškama imaju istu strukturu naziva datoteke kao i dolazne datoteke s podacima (slogovi prometa ili slogovi stanja), samo što im je oznaka »Gxx«.

Slogovi u kojima je ustanovljena pogreška u dolaznim podacima vraćaju se u izvještajnu instituciju u obliku i sa sadržajem s kakvima su dostavljeni u HNB, uz dodatak polja s opisom pogreške. Datoteka s pogreškama preuzima se s internetske stranice HNB-a za dostavu i preuzimanje datoteka, nakon što ovlašteni zaposlenici izvještajne institucije budu putem poruke elektroničke pošte obaviješteni o statusu obrade poslane datoteke. Datoteka se generira i raspoloživa je za preuzimanje samo ako postoje pogreške u poslanoj datoteci.

Redovna datoteka sa slogovima prometa i stanja

U datoteci s pogreškama u slogu prometa bit će dodano:

Polje 26. Pogreška

Polje se obvezno popunjava i sadržava opis pogreške u izvještajnom slogu prometa.

U datoteci s pogreškama u slogu stanja bit će dodano:

Polje 18. Pogreška

Polje se obvezno popunjava i sadržava opis pogreške u izvještajnom slogu stanja.

7. XSD datoteka za dostavu podataka

Redovnu datoteku prometa i stanja (NOVT_RED.xsd) HNB će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.hnb.hr), a obveznici izvješćivanja dužni su osigurati primjenu datoteka.

8. Primjeri XML datoteka

Redovna datoteka prometa i stanja (Ulazni_podaci – NOVT – RED.xml)

Prazna redovna datoteka prometa i stanja (Ulazni_podaci – NOVT – RED-Prazno.xml)

Povratna datoteka s greškama redovne datoteke prometa i stanja (Ulazni_podaci – NOVT – RED-Povrat_Greske.xml)

Primjere XML datoteka HNB će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.hnb.hr).