Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

NN 83/2022 (18.7.2022.), Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

1254

Na temelju članka 30. stavka 1. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 13. srpnja 2022.

ODLUKU

O IZVJEŠĆIVANJU O TRŽIŠTU STRANIH SREDSTAVA PLAĆANJA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju obveznici te sadržaj, način i rokovi dostavljanja podataka Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB) radi praćenja tržišta stranih sredstava plaćanja.

Članak 2.

Obvezu dostavljanja podataka prema ovoj Odluci imaju:

− kreditna institucija (banka i štedna banka) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila odobrenje za rad s uslugama trgovanja za svoj račun ili za račun klijenta stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, te trgovanja za svoj račun ili za račun klijenta valutnim i kamatnim instrumentima

− podružnica kreditne institucije iz druge države članice Europske unije i države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru za koju je tijelo nadležno ze kreditnu instituciju dostavilo Hrvatskoj narodnoj banci obavijest o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj koja pruža usluge trgovanja za svoj račun ili za račun klijenta stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, te trgovanja za svoj račun ili za račun klijenta valutnim i kamatnim instrumentima i

− podružnica kreditne institucije iz treće države koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države s uslugama trgovanja za svoj račun ili za račun klijenta stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, te trgovanja za svoj račun ili za račun klijenta valutnim i kamatnim instrumentima

(u nastavku teksta: banke).

Obvezu dostavljanja podataka prema ovoj Odluci ima i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR).

Članak 3.

Banke i HBOR dužni su podatke prema ovoj Odluci dostavljati HNB-u svaki radni dan, najkasnije do 10 sati, za izvještajni datum koji je jednak prethodnom radnom danu.

Radni su dani u smislu ove Odluke dani od ponedjeljka do petka, osim blagdana u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Podaci koji se dostavljaju i način njihove dostave uređeni su Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja i Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja, koje se nalaze u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 5.

Posljednje podatke u skladu s Odlukom o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja (»Narodne novine«, br. 101/2015.) obveznici iz te Odluke dužni su dostaviti HNB-u 2. siječnja 2023. za izvještajni datum 30. prosinca 2022. te ta Odluka prestaje važiti s 3. siječnjem 2023.

Članak 6.

Prve podatke iz ove Odluke banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 3. siječnja 2023. za izvještajni datum 2. siječnja 2023.

Članak 7.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2023.

O. br. 249-091/07-22/BV

Zagreb, 13. srpnja 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA
ZA PROVEDBU ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU O TRŽIŠTU STRANIH SREDSTAVA PLAĆANJA

I. Uvod

1. Ovom Uputom definiraju se sadržaj i način dostavljanja podataka o ugovorenim kupnjama i prodajama stranih sredstava plaćanja na tržištu stranih sredstava plaćanja promptno i terminski (na rok).

2. Posebno se definiraju obilježja kojima se opisuju dostavljeni iznosi i tečajevi, pri čemu se za svako obilježje navodi njegov opis i način upisivanja njegove vrijednosti te modaliteti vrijednosti obilježja (slovni, brojčani i slovnobrojčani).

3. Pri opisivanju izvještajnog zahtjeva, a posebno pri definiranju pojedinih obilježja kojima se opisuju dostavljeni iznosi i tečajevi, poziva se na određene priloge koji su sastavni dio ove Upute, a čijim se sadržajem izvještajna institucija mora koristiti pri sastavljanju izvješća u skladu s ovom Uputom.

II. Izvještajne institucije

4. Izvještajne institucije jesu sve institucije navedene u članku 2. Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja.

III. Protustranke

5. Izvještajne institucije podatke u skladu s ovom Uputom dostavljaju za sljedeće protustranke:

a) izvještajne institucije iz točke 4. ove Upute

b) Ministarstvo financija Republike Hrvatske

c) sve poslovne subjekte rezidente koji u skladu sa Sektorskom klasifikacijom institucionalnih jedinica Državnog zavoda za statistiku pripadaju sljedećim sektorima:

– 122 Društva koja primaju depozite osim središnje banke

– 123 Novčani fondovi

– 124 Nenovčani investicijski fondovi

– 125 Ostali financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova

– 126 Pomoćne financijske institucije

– 127 Društva koja se bave prijenosom financijskih sredstava i zajmodavci

– 128 Osiguravajuća društva

– 129 Mirovinski fondovi

– 1314 Fondovi socijalne sigurnosti

d) sve poslovne subjekte nerezidente koji u skladu s Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, pripadaju sljedećim sektorima:

– 1220 društva koja primaju depozite osim središnje banke

– 1230 novčani fondovi

– 1240 investicijski fondovi osim novčanih fondova

– 1250 drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova

– 1260 pomoćne financijske institucije

– 1270 vlastite financijske institucije i zajmodavci

– 1280 osiguravajuća društva

– 1290 mirovinski fondovi

e) ostale pravne osobe (rezidente i nerezidente) koje se u skladu s Odlukom o sustavu upravljanja smatraju profesionalnim sudionicima na novčanom tržištu i

f) međunarodne institucije.

6. Protustrankom u smislu ove Upute ne smatra se Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB).

IV. Obuhvat podataka

7. Svi podaci koji se dostavljaju u skladu s ovom Uputom odnose se na pojedinačne transakcije instrumentima definiranima Skupinom obilježja B, obilježje 9. Instrument, koje su sklopljene s protustrankama iz točke 5. ove Upute.

V. Minimalni standardi koje su izvještajne institucije dužne poštovati

8. Minimalni standardi koji se odnose na prijenos podataka jesu sljedeći:

a) podaci se moraju dostavljati pravodobno, tj. u roku koji je utvrdio HNB

b) podaci moraju biti u modalitetu i formatu koje je u skladu s tehničkim zahtjevima za izvješćivanje utvrdio HNB

c) potrebno je odrediti osobu (osobe) za kontakt unutar izvještajne institucije

d) potrebno je pridržavati se tehničkih specifikacija za prijenos podataka HNB-u.

9. Minimalni standardi koji se odnose na točnost jesu sljedeći:

a) dostavljene informacije moraju biti točne; treba poštovati formalna i logička ograničenja, npr. sva polja moraju sadržavati samo propisane vrijednosti obilježja, upisane vrijednosti obilježja moraju biti usklađene s propisanim kontrolama i sl.

b) izvještajne institucije moraju omogućiti pružanje informacija o kretanjima koja se odnose na iskazane podatke

c) podaci moraju biti potpuni; eventualne praznine moraju se naznačiti, objasniti HNB-u te, ako postoje, popuniti što je prije moguće

d) izvještajne institucije moraju se pri iskazivanju podataka pridržavati standarda tehničkog prijenosa podataka koje je utvrdio HNB

e) izvještajne institucije moraju se pridržavati pravila o zaokruživanju brojeva koja je utvrdio HNB.

10. Minimalni standardi koji se odnose na konceptualnu usklađenost jesu sljedeći:

a) dostavljeni podaci, u dijelu kojim se opisuju iznosi i tečajevi, moraju biti usklađeni s definicijama i klasifikacijama iz ove Upute

b) u slučaju odstupanja od tih definicija i klasifikacija izvještajne institucije dužne su redovito pratiti i kvantificirati razliku između upotrijebljene mjere i mjere propisane ovom Uputom.

11. Minimalni standardi koji se odnose na ispravke dostavljenih podataka jesu sljedeći:

a) izvještajne institucije moraju se pridržavati pravila i procedura ispravljanja podataka koje je utvrdio HNB

b) ispravci izvještajnih institucija koji odstupaju od uobičajenih razina ispravaka moraju biti popraćeni napomenama kojima se objašnjavaju ta odstupanja.

VI. Izvještajni zahtjev

12. Po svojoj koncepciji izvještajni zahtjev čini izvještajni slog. Konceptualno rješenje izvještajnog sloga konkretiziraju osnovni podaci koji su predmet izvješćivanja: iznosi i tečajevi, koje je potrebno jedinstveno opisati, a čija vrijednost ne može biti nula.

13. Opis svakog iznosa i tečaja sadržava dvije skupine obilježja:

a) prva skupina obilježja (skupina obilježja A) omogućuje identifikaciju izvještajnog datuma, izvještajne institucije i protustranke

b) druga skupina obilježja (skupina obilježja B) omogućuje identifikaciju instrumenata i njihovih značajka.

14. Pri ispunjavanju obveza iz izvještajnog zahtjeva potrebno je voditi računa o pravilima povezivanja izvješća s instrumentima i njihovim obilježjima. Ta pravila obuhvaćena su cijelom Uputom i sažeta u Prilogu 1. Upisivanje vrijednosti obilježja.

VII. Skupina obilježja A

15. Skupinom obilježja A identificiraju se izvještajni datum, izvještajna institucija i protustranka.

Obilježje 1. Izvještajni datum

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajnog datuma za koji se dostavljaju podaci. Izvještajni datum označuje datum ugovaranja transakcije. Izvještajni datum uvijek mora biti radni dan.

Vrijednost obilježja upisuje se u svim slogovima, a mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD«.

Obilježje 2. Porezni broj

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajne institucije na temelju osobnoga identifikacijskog broja (OIB).

Vrijednost obilježja

Upisuje se OIB izvještajne institucije, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Obilježje 3. P matični broj

Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva sektorsku identifikaciju protustranaka na osnovi identifikacije protustranke. Protustranke se identificiraju na pojedinačnoj osnovi.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Ako je riječ o rezidentima, potrebno je upisati oznaku »MB« i u nastavku matični broj protustranke koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku.

2. Ako se radi o nerezidentima koji pripadaju sektoru monetarnih financijskih institucija (u nastavku teksta: MFI) u EU-u i koji su navedeni u Prilogu 2. Popis nerezidentnih MFI-jeva i ostalih institucija, upisuje se oznaka »MF« i jedinstveni identifikator za svakoga takvog nerezidenta. Identifikacija nerezidentnih MFI-jeva obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje Europska središnja banka (ESB) na svojoj internetskoj stranici http://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/daily_list-MID.en.html

3. Ako je riječ o ostalim nerezidentima, upisuje se skupna oznaka »ND00000000«.

Obilježje 4. P porezni broj

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju protustranke na temelju osobnoga identifikacijskog broja (OIB).

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke rezidente.

Za protustranke nerezidente upisuje se samo ako ga imaju, u suprotnome se za nerezidente ne upisuje.

Vrijednost obilježja

Upisuje se OIB protustranke, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Obilježje 5. SWIFT/BIC kod

Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju protustranke na temelju jedinstvene međunarodne identifikacijske šifre banke.

Vrijednost obilježja upisuje se za protustranke nerezidente koje pripadaju sektoru »1220« iz obilježja 7. Sektor nerezidenta ove Upute, a koje nisu obuhvaćene Prilogom 2. Popis nerezidentnih MFI-jeva i ostalih institucija.

Obilježje 6. Država sjedišta ili međunarodna institucija

Ovim se obilježjem identificiraju protustranke prema državi sjedišta odnosno protustranke međunarodne institucije.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke.

Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Ako se radi o rezidentima, upisuje se »HR«.

2. Ako se radi o nerezidentima koji nisu međunarodne institucije, potrebno je upisati odgovarajuću dvoslovnu oznaku države sjedišta u skladu s Abecednim popisom država i zemalja i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima (»Narodne novine«, br. 57/2019. i 139/2021.) ili kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 3166, a mijenja se na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO).

3. Ako se radi o nerezidentima međunarodnim institucijama, potrebno je upisati odgovarajuću oznaku pojedine međunarodne institucije navedenu u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, Prilogu 3. Popis oznaka država i međunarodnih institucija.

Obilježje 7. Sektor nerezidenta

Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva sektorsku identifikaciju protustranaka sa sjedištem izvan Republike Hrvatske u skladu sa standardima sektorizacije. ESA 2010 određuje standard za klasifikaciju sektora. Tretman protustranaka potpuno je jednak u svim raščlambama.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke nerezidente, a za rezidente se ne upisuje.

Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »1100« – nefinancijska društva

2. »1220« – društva koja primaju depozite osim središnje banke

3. »1230« – novčani fondovi

4. »1240« – investicijski fondovi osim novčanih fondova

5. »1250« – drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova

6. »1260« – pomoćne financijske institucije

7. »1270« – vlastite financijske institucije i zajmodavci

8. »1280« – osiguravajuća društva

9. »1290« – mirovinski fondovi.

Za razliku od modaliteta »1220« i »1230«, koji podrazumijevaju prethodnu identifikaciju MFI-ja u skladu s Prilogom 2. Popis nerezidentnih MFI-jeva i ostalih institucija, odabir ostalih modaliteta ovisi o nacionalnoj definiciji sektora svake države. Svaka izmjena i/ili dopuna popisa MFI-jeva i/ili nacionalne klasifikacije rezidenata zahtijevat će korekciju Priloga 2. Izvještajne institucije moraju se pobrinuti za vremenski slijed podataka u pripremnim bazama kako bi se omogućila precizna sektorska distribucija protustranaka nerezidenata za izvještajni datum na koji se odnosi izvještajni slog.

Za klasifikaciju sektora nerezidenata (članica EU-a) koji nisu MFI, dodatne upute mogu se naći u priručniku ESB-a Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual, koji se objavljuje na ESB-ovoj internetskoj stranici.

Obilježje 8. Veza izvještajne institucije i protustranke

Ovo obilježje omogućuje identifikaciju vlasničke povezanosti izvještajne institucije i protustranke.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke.

Vrijednost ovog obilježja sastoji se od pet dijelova. Prvim dijelom utvrđuje se nepostojanje ili postojanje povezanosti te se navodi jedan od tipova te povezanosti:

1. Ako ne postoji povezanost, upisuje se »N«.

2. Ako postoji primarna povezanost između izvještajne institucije i protustranke, upisuje se »P«. Uvjet je za odabir ovog modaliteta posjedovanje dionica ili vlasničkih udjela (izvještajna je institucija u vlasničkom odnosu s protustrankom).

3. Ako postoji sekundarna povezanost između izvještajne institucije i protustranke, upisuje se »S«, pod uvjetom da istodobno nema primarne povezanosti. Ovaj modalitet upotrebljava se za protustranke članice grupe koje imaju istog vlasnika kao i izvještajna institucija.

Iza identifikatora povezanosti upisuju se postotni udjeli, zaokruženi na dvije decimale, koji se odnose na udjele protustranke u izvještajnoj instituciji odnosno udjele izvještajne institucije u protustranci (stoga vrijednost mora biti veća ili jednaka nuli i manja ili jednaka sto).

Prvih pet znamenaka određuje ulaganja protustranke u izvještajnu instituciju u odnosu na vlasničku glavnicu prikazanu instrumentom[3](Instrumenti navedeni u ovom odlomku odnose se na instrumente definirane Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje sa stanjem iz posljednjega Mjesečnog izvješća za koje su dostavljeni podaci iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje, a koje prethodi izvještajnom datumu.) P1101 Dionički kapital – redovne dionice. Sljedećih pet znamenaka određuje ulaganja izvještajne institucije u protustranku u odnosu na vlasničku glavnicu opisanu definicijom instrumenata A0401 Dionice – redovne dionice u trgovačkim društvima koja su dionička ili A0404 Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima koja nisu dionička. Sljedećih pet znamenaka određuje ukupna vlasnička ulaganja protustranke u izvještajnu instituciju u odnosu na ukupnu vrijednost prikazanu instrumentima P1101 Dionički kapital – redovne dionice, P1102 Dionički kapital – povlaštene dionice, P1104 Dionički kapital – vlastite redovne dionice (samo vrsta iznosa »01«) i P1126 Dionički kapital – vlastite povlaštene dionice (samo vrsta iznosa »01«). Posljednjih pet znamenaka određuje ukupna vlasnička ulaganja izvještajne institucije u protustranku u odnosu na ukupnu vrijednost opisanu definicijom instrumenata A0401 Dionice – redovne dionice dioničkih društava i A0402 Dionice – povlaštene dionice dioničkih društava (uključujući i dionice protustranke koje posjeduje sama protustranka) ili A0404 Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima koja nisu dionička.

Ako izvještajna institucija posjeduje protustranku koja istodobno posjeduje izvještajnu instituciju, istodobno se utvrđuju sve povezanosti u skladu s navedenim pravilima.

VIII. Skupina obilježja B

16. Skupinom obilježja B identificiraju se instrumenti i njihova obilježja.

17. Vrijednosti obilježja B upisuju se za sve protustranke određene ovom Uputom (točkom 5.) u skladu s Prilogom 1. Upisivanje vrijednosti obilježja.

Obilježje 9. Instrument

Ovim obilježjem utvrđuju se instrumenti za koje je potrebno dostavljati podatke u skladu s ovom Uputom. Podaci se dostavljaju za transakcije kupnje i prodaje stranih sredstava plaćanja (valuta) koje su navedene u Popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima (»Narodne novine«, br. 57/2019. i 139/2021.) ili kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 4217, a mijenja se na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO).

Bazna valuta jest valuta čija jedna jedinica predstavlja određeni broj jedinica varijabilne valute.

Prema ovoj Uputi podaci o kamatama po transakcijskim računima, kao i naknadama i troškovima za vođenje računa i obavljanje platnih usluga kod kojih dolazi do konverzije valuta, isključuju se iz obuhvata kupnja (prodaja) stranih sredstava plaćanja (ne dostavljaju se).

Iz obuhvata kupnja (prodaja) stranih sredstava plaćanja isključuju se također:

a) konverzije obavljene na temelju prekograničnih i međunarodnih kartičnih transakcija koje klijenti izvještajne institucije obavljaju u inozemstvu

b) konverzije obavljene na temelju prekograničnih i međunarodnih kartičnih transakcija koje klijenti inozemnih izdavatelja platnih kartica obavljaju na teritoriju RH i

c) konverzije obavljene na temelju namire prekograničnih i međunarodnih kartičnih transakcija, između izvještajnih institucija s jedne strane te inozemnih izdavatelja i prihvatitelja kartica s druge strane.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »SPT« – Spot

Instrument SPT označuje definitivnu (outright) transakciju kupnje (prodaje) bazne valute s namirom dva radna dana od datuma ugovaranja transakcije.

2. »PSP« – Pre-spot

Instrument PSP označuje definitivnu (outright) transakciju kupnje (prodaje) bazne valute s namirom u roku kraćem od dva radna dana od datuma ugovaranja transakcije.

3. »FWD« – Forward

Instrument FWD označuje definitivnu (outright) transakciju kupnje (prodaje) bazne valute po unaprijed utvrđenom tečaju s namirom u roku dužem od dva radna dana od datuma ugovaranja transakcije.

4. »NDF« – Non-deliverable forward

Instrument NDF označuje FWD transakciju kod koje se na datum namire razmjenjuje novčani tok izračunat kao razlika između unaprijed utvrđenog tečaja i prethodno dogovorenoga referentnog tečaja koji vrijedi na datum dospijeća (fixinga) pomnožena sa zamišljenim (notional) iznosom transakcije.

5. »SWP« – FX swap

Instrument SWP označuje transakciju kod koje se na izvještajni datum ugovara kupnja (prodaja) određenog iznosa bazne valute po dogovorenom tečaju, što je inicijalni dio transakcije, uz istodobnu obvezu prodaje (kupnje) istog iznosa bazne valute na budući datum po unaprijed dogovorenom tečaju, što je povratni dio transakcije.

6. »SWM« – FX swap različitih iznosa bazne valute

Instrument SWM označuje vrstu FX swapa kod kojega je iznos bazne valute u povratnom dijelu transakcije različit od iznosa bazne valute u inicijalnom dijelu transakcije.

Obilježje 10. Bazna valuta

Ovim obilježjem označuje se valuta čija jedna jedinica predstavlja određeni broj jedinica varijabilne valute.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente.

Vrijednost ovog obilježja iskazuje se modalitetima koji su jednaki troslovnim oznakama valuta u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima (»Narodne novine«, br. 57/2019. i 139/2021.) ili kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 4217, a mijenja se na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO).

Obilježje 11. Varijabilna valuta

Ovim obilježjem označuje se valuta čiji određeni broj jedinica vrijedi jednu jedinicu bazne valute.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente.

Vrijednost ovog obilježja iskazuje se modalitetima koji su jednaki troslovnim oznakama valuta u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima (»Narodne novine«, br. 57/2019. i 139/2021.) ili kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 4217, a mijenja se na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO). Euro (EUR) ne može biti varijabilna valuta.

Obilježje 12. Smjer

Ovim obilježjem označuje se smjer transakcije.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »K« – za instrumente SPT, PSP, FWD i NDF označuje kupnju bazne valute; za instrumente SWP i SWM označuje prodaju bazne valute u inicijalnom dijelu transakcije i ponovnu kupnju bazne valute u povratnom dijelu transakcije

2. »P« – za instrumente SPT, PSP, FWD i NDF označuje prodaju bazne valute; za instrumente SWP i SWM označuje kupnju bazne valute u inicijalnom dijelu transakcije i ponovnu prodaju bazne valute u povratnom dijelu transakcije.

Obilježje 13. Datum namire

Ovim obilježjem označuje se:

– datum namire za instrument SPT

– datum namire za instrument PSP

– datum namire za instrumente SWP i SWM u inicijalnom dijelu transakcije.

Vrijednost obilježja upisuje se za instrumente SPT, PSP, SWP i SWM.

Vrijednost obilježja mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD«.

Obilježje 14. Datum dospijeća

Ovim obilježjem označuje se:

– datum dospijeća za instrument FWD

– datum dospijeća (fixinga) za instrument NDF

– datum dospijeća za instrumente SWP i SWM u povratnom dijelu transakcije.

Vrijednost obilježja upisuje se za instrumente FWD, NDF, SWP i SWM.

Vrijednost obilježja mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD«.

Obilježje 15. Datum za izračun roka dospijeća

Ovim obilježjem označuje se:

– datum spota za instrument PSP

– datum od kojeg se računa rok dospijeća za instrumente FWD i NDF.

Vrijednost obilježja upisuje se za instrumente PSP, FWD i NDF.

Vrijednost obilježja mora sadržavati datum u formatu »GGGGMMDD«.

Obilježje 16. Vrijeme ugovaranja transakcije

Ovim obilježjem označuje se vrijeme ugovaranja transakcije. Ako nije moguće utvrditi stvarno vrijeme ugovaranja transakcije, onda se ovim obilježjem označuje vrijeme unosa ugovorene transakcije u sustav, pri čemu se transakcija u sustav mora unijeti najkasnije 15 minuta nakon ugovaranja.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve instrumente.

Vrijednost obilježja mora sadržavati vrijeme u 24-satnom formatu »hhmm«.

Obilježje 17. Izvor referentnog tečaja

Ovim obilježjem označuje se izvor referentnog tečaja koji vrijedi na datum dospijeća (fixinga) NDF transakcije.

Vrijednost obilježja upisuje se samo za instrument NDF.

Vrijednost obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. »HNB« – srednji tečaj HNB-a

2. »WMR« – referentni tečaj WM-a/Refinitiv

3. »BBG« – referentni tečaj Bloomberga

4. »OST« – referentni tečaj nekoga drugog izvora.

IX. Iznosi i tečajevi

18. Iznosi i tečajevi koji su opisani obilježjima skupina A i B upisuju se za sve protustranke, pri čemu se zasebno navode iznosi i tečajevi opisani u nastavku.

Iznos transakcije

Iznos transakcije iskazuje se u baznoj valuti s dva decimalna mjesta, a upisuje se za sve instrumente. Za instrumente SWP i SWM upisuje se iznos inicijalne transakcije, a za instrument NDF zamišljeni (notional) iznos.

Iznos povratne transakcije

Iznos povratne transakcije iskazuje se u baznoj valuti s dva decimalna mjesta, a upisuje se samo za instrument SWM.

Spot tečaj

Spot tečaj iskazuje se u obliku decimalnog broja zaokruženog na šest decimalnih mjesta, a upisuje se za sve instrumente.

Kod instrumenata PSP, FWD i NDF upisuje se početni spot tečaj na temelju kojeg se izračunava pre-spot, odnosno forward tečaj.

Pre-spot/forward tečaj

Pre-spot tečaj iskazuje se u obliku decimalnog broja zaokruženog na šest decimalnih mjesta, a upisuje se za instrument PSP.

Forward tečaj iskazuje se u obliku decimalnog broja zaokruženog na šest decimalnih mjesta, a upisuje se za instrumente FWD, NDF, SWP i SWM.

X. Izvještajni slog i datoteka

19. Sadržaj datoteke

a) Polja slogova popunjavaju se onako kako je to prikazano u Uputi za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

b) Osnovni izvještajni slog iz Upute za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja opisuje osnovne slogove podataka. Slogovi u datoteci nisu fiksne duljine.

c) Izvještajni slog zaglavlja iz Upute za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja uključuje osnovne podatke o izvještajnoj instituciji i datoteci.

d) Slog zaglavlja nalazi se na početku datoteke.

e) Napomene za datoteku i pripadajuće slogove upisuju se u polje predviđeno za to, onako kako je opisano Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

f) Formati slogova zaglavlja i izvještajnih slogova propisani su Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

20. Kontrola sadržaja slogova

a) Radi osiguravanja kvalitete dostavljenih podataka izvještajne institucije moraju kontrolirati sadržaj slogova prije dostavljanja datoteke HNB-u.

b) Svako polje osnovnoga izvještajnog sloga ima ugrađenu kontrolu na obveznost upisivanja oznake, kao i popis dopuštenih vrijednosti u određenim kombinacijama oznaka, koje su propisane u prilozima i Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

c) Svaka se transakcija mora prijaviti zasebno, što znači da izvještajna institucija koja je s jednom protustrankom sklopila više transakcija koje imaju sva ista obilježja iz skupine A i B, treba za svaku takvu transakciju poslati zaseban slog, odnosno iznosi iskazani u baznoj valuti ne zbrajaju se.

21. Ispravljanje dostavljenih podataka

a) Radi osiguravanja kvalitete dostavljenih podataka izvještajne institucije moraju ispravljati slogove u kojima HNB utvrdi određene nepravilnosti.

b) Uz to, sama izvještajna institucija dužna je ispraviti dostavljene podatke ako je njihov sadržaj netočan.

c) Ispravljaju se samo već prihvaćeni podaci za isti izvještajni datum. Iznimno, može se provesti ispravak starijih izvještajnih datuma uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a, odnosno na temelju mjere koju je naložio HNB.

d) Ispravak se obavlja tako da se stornira prihvaćeni slog i dostavi novi, ispravan slog. Sam postupak ispravljanja slogova propisan je Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

e) Ispravljeni podaci za određeni izvještajni datum moraju se dostaviti HNB-u do 11.30 istoga radnog dana kada se dostavljaju i redoviti podaci (osim kada je riječ o ispravcima uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a, odnosno na temelju mjere koju je naložio HNB).

22. Dostavljanje podataka

a) Podaci se dostavljaju elektronički.

b) Način dostavljanja podataka propisan je Uputom za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o tržištu stranih sredstava plaćanja.

PRILOG 1.

UPISIVANJE VRIJEDNOSTI OBILJEŽJA

1. U ovom prilogu definira se upisivanje pojedinih vrijednosti obilježja A i B za svaki instrument obuhvaćen izvještajnim zahtjevom.

2. Obilježja A upisuju se u svim slogovima.

3. Instrumenti su navedeni u redcima, dok su obilježja B navedena u stupcima. Ako je obilježje obvezno popunjavati za određeni instrument, navedena je vrijednost »OBV«. Ako se neko obilježje ne popunjava za određeni instrument, navedena je vrijednost »NP«. Ako se neko obilježje popunjava uvjetno, odnosno ako se popunjava samo ako postoji ili se može popuniti, navedena je oznaka »UVJ«, a način popunjavanja objašnjen je u Uputi. Ako se u određenom slučaju smije upotrijebiti samo jedan modalitet, naveden je taj modalitet.

4. Sadržaj ovog priloga mijenjat će se u skladu s dopunom i/ili promjenom popisa instrumenata, odnosno u skladu s potrebom identificiranja obilježja po instrumentima.

5. Izvještajne institucije dužne su u potpunosti se pridržavati pravila iz ovog priloga u razdoblju njegove primjene.

OBILJEŽJA A I B ZA IZVJEŠĆE O KUPNJAMA I PRODAJAMA VALUTA NA TRŽIŠTU STRANIH SREDSTAVA PLAĆANJA

IZVJEŠTAJNA INSTITUCIJAPROTUSTRANKA
IZVJEŠTAJNI DATUMPOREZNI BROJP MATIČNI BROJP POREZNI BROJSWIFT/BIC KODDRŽAVA SJEDIŠTA ILI MEĐ. INST.SEKTOR NEREZIDENTAVEZA IZVJ. INST. I PROTUSTRANKE
GGGGMMDDOBVOBVUVJUVJOBVUVJOBV

OznakaInstrumentBazna valutaVarijabilna valutaSmjerDatum namireDatum dospijećaDatum za izračun roka dospijećaVrijeme ugovaranja transakcijeIzvor referentnog tečaja
SPTSpotOBVOBVOBVOBVNPNPOBVNP
PSPPre-spotOBVOBVOBVOBVNPOBVOBVNP
FWDForwardOBVOBVOBVNPOBVOBVOBVNP
NDFNon-deliverable forwardOBVOBVOBVNPOBVOBVOBVOBV
SWPValutni swapOBVOBVOBVOBVOBVNPOBVNP
SWMValutni swap različitih iznosa bazne valuteOBVOBVOBVOBVOBVNPOBVNP

PRILOG 2.

POPIS NEREZIDENTNIH MFI-jeva I OSTALIH INSTITUCIJA

1. Identifikacija nerezidentnih MFI-jeva obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje ESB na svojoj internetskoj stranici

http://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/daily_list-MID.en.html

2. Izvještajna institucija mora se koristiti popisom nerezidentnih MFI-jeva koji vrijedi na izvještajni datum.

3. Pri identifikaciji nerezidentnih MFI-jeva, prema popisu koji objavljuje ESB, potrebno je koristiti se odgovarajućim sadržajem slovnobrojčanog polja RIAD_CODE.

4. Sadržaj ovog priloga mijenjat će se u skladu s nacionalnom definicijom sektora MFI-ja i ostalih institucija koje se moraju identificirati na pojedinačnoj osnovi, a koja ovisi o propisima zemlje u kojoj se nalazi sjedište takve institucije.

5. Izvještajne institucije dužne su u potpunosti se pridržavati ovog popisa u razdoblju njegove primjene.

UPUTA
ZA IZRADU I DOSTAVLJANJE DATOTEKA S PODACIMA O TRŽIŠTU STRANIH SREDSTAVA PLAĆANJA

1. Uvod

Ovom Uputom definiraju se obilježja i sadržaj datoteka kojima se dostavljaju podaci propisani Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja.

2. Standardne karakteristike datoteka

• postoji redovna datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja za izvještajni datum koji je jednak prethodnom radnom danu (RED)

• format XML (prema XSD datotekama TSSP_RED.xsd koja je objavljena na internetskoj stranici HNB-a)

• primjeri XML datoteka mogu se preuzeti s internetske stranice HNB-a: Ulazni_podaci – TSSP – RED.xml (prikaz tehničke logike, a ne logički ispravni podaci) i Ulazni_podaci – TSSP – RED – Prazno.xml (prikaz datoteke bez podataka)

• kodna stranica 8859 – 2 (CE)

• sadržaj slogova prema Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

• naziv je datoteke TSSP_OIB_YYYYMMDD_xxx_OZN.XML (TSSP_Porezni Broj_IzvještajniDatum_VrstaDatoteke_OznakaDatoteke + XML) (primjer naziva datoteke: TSSP_03269817911_20230102_RED_R.XML).

3. Sadržaj datoteka

Prvi slog u datoteci je zaglavlje, u koje se upisuju podaci o datoteci: OIB izvještajne institucije, izvještajni datum, ukupan broj slogova u datoteci, oznaka datoteke te po potrebi osnovni podaci o odgovornim osobama (ime i prezime, e-pošta, telefon, datum početka ili datum prestanka odgovornosti).

Sljedeći slogovi jesu slogovi koji čine retke izvještaja o kupnjama i prodajama valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja propisanih ovom Uputom.

4. Opće napomene

Kad izvještajna institucija nema podataka za neki izvještajni datum za koji je dužna dostaviti izvješće, dovoljno je poslati slog zaglavlja. Primjer XML datoteke »Ulazni podaci – TSSP – RED – Prazno.xml« sadržava uzorak »prazne datoteke« za određeni izvještajni datum.

Oznaka datoteke jest »R« za prvu datoteku koja se šalje za određeni izvještajni datum ili »Ixx« (gdje je xx u rasponu 01 – 99) ako je riječ o datoteci slogova ispravaka. Datoteka slogova ispravaka u sebi obuhvaća storno slogove i slogove ispravka. Osim tih slogova u datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju redovne datoteke.

Datoteke koje se šalju na temelju naložene mjere HNB-a ili uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a, a za datume koji su stariji od propisanih mogućnosti ispravka podataka prema Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, dostavljaju se na isti način kao i redovne datoteke, te prema pravilu formiranja naziva (»Ixx«), kao da je riječ o redovnom ispravku datoteka.

5. Kontrola sadržaja slogova

Opće napomene

Brojčana polja – za iznose i tečajeve

Polje predviđeno za iznos može imati najviše dvadeset znakova, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta, pri čemu se u prazna mjesta ne unose vodeće/završne nule.

Polje predviđeno za tečaj može imati najviše šesnaest znakova, uključujući decimalni zarez i šest decimalnih mjesta, pri čemu se u prazna mjesta ne unose vodeće/završne nule.

Ostala polja – slovna, brojčana i slovnobrojčana

Duljine ostalih polja, slovnih, brojčanih i slovnobrojčanih, koja se ne odnose na iznos i tečaj, određene su i opisane za svako polje pojedinačno. Takva se polja popunjavaju slijeva, dok je eventualna obveza unosa nula na prazna mjesta navedena u objašnjenju svakog polja pojedinačno.

Ako je Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja određeno da se neko polje ne popunjava za određeni instrument ili je riječ o uvjetnom popunjavanju, a nema sadržaja, polje se ne popunjava i ne uključuje u datoteku.

Osnovni izvještajni slog

Svako polje osnovnoga izvještajnog sloga koje je obvezno popuniti ima ugrađenu kontrolu obvezne popunjenosti polja te kontrolu popunjenosti vrijednošću (modalitetom) s popisa dopuštenih vrijednosti (modaliteta) u određenim kombinacijama instrumenata i protustranaka u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja.

5.1. Formalne i logičke kontrole redovne datoteke sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

5.1.1. Slog »Zaglavlje«

Polje 1. Porezni broj (OIB)

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 2. Polje ima jedanaest mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Porezni broj mora biti identičan poreznom broju u nazivu datoteke.

Polje 2. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 1. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Izvještajni datum mora biti identičan datumu u nazivu datoteke.

Polje 3. Ukupan broj slogova u datoteci

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se ukupan broj slogova koje sadržava datoteka, a slog zaglavlja ne broji se.

Polje 4. Oznaka datoteke

Polje se obvezno popunjava, a dopušten je sadržaj »R« (redovni izvještaj) ili »Ixx« (ispravak), pri čemu se xx odnosi na broj ispravka – 01, 02... 99. Polje može imati jedno mjesto ili tri mjesta i sva se popunjavaju.

Ponavljajući podaci o osobama za kontakt:

Podaci se popunjavaju po potrebi, ako postoji promjena u podacima koji su dostavljeni prije.

Polje 5. Osoba za kontakt – ime

Polje 6. Osoba za kontakt – prezime

Polje 7. Osoba za kontakt – e-adresa

Polje 8. Osoba za kontakt – telefon

Polje 9. Datum od

Polje 10. Datum do

Kontrola: Ako se dostavljaju podaci, polja 5 – 8 moraju biti popunjena, a kod polja 9 i 10 mora biti popunjeno jedno polje, a mogu biti popunjena i oba polja.

Polje 11. Napomena

Polje se popunjava po potrebi. Najveća je dopuštena duljina polja dvije tisuće znakova.

5.1.2. Osnovni izvještajni slog

Polje 1. Redni broj sloga u datoteci

Polje se obvezno popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u koraku 1. U datoteci ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 2. Oznaka sloga

Polje se obvezno popunjava, a dopušten je sadržaj »R« (redovni slog), »Sxx« (storno) ili »Ixx« (ispravak), pri čemu se xx odnosi na broj storniranja/ispravka – 01, 02... 99. Polje može imati jedno mjesto ili tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kombinacija polja 1 i 2 mora biti jedinstvena na razini izvještajne institucije i izvještajnog datuma, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravaka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga u datoteci nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Slogovi storniranja/ispravka mogu se dostaviti prema pravilu objašnjenom uz polje 3. Izvještajni datum.

Polje 3. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 1. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Izvještajni datum mora biti identičan datumu u slogu »Zaglavlje«, polje 2. Izvještajni datum.

Polje 4. P matični broj

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 3. Polje može imati najviše dvadeset i pet znakova.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom koji počinje s »MB«, polje ima deset mjesta i sva se popunjavaju, polje 5. P porezni broj mora biti popunjeno, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom »HR«, a polje 8. Sektor nerezidenta ne popunjava se.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom koji počinje s »MF«, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom identičnim prvim dvama slovima šifre MFI-ja (RIAD_CODE), a koji je istodobno različit od »HR«, a polje 8. Sektor nerezidenta mora biti popunjeno modalitetom »1220« ili »1230«.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »ND00000000«, polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija mora biti popunjeno modalitetom različitim od »HR« i polje 8. Sektor nerezidenta mora biti popunjeno.

Polje 5. P porezni broj (OIB)

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 4. Polje ima jedanaest mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 6. SWIFT/BIC kod

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 5. Polje ima osam ili jedanaest mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo ako je polje 4. P matični broj popunjeno modalitetom »ND00000000«, a polje 8. Sektor nerezidenta modalitetom »1220«.

Polje 7. Država sjedišta ili međunarodna institucija

Polje se obavezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 6. Polje ima dva mjesta i oba se popunjavaju.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »HR«, polje 8. Sektor nerezidenta ne popunjava se.

Polje 8. Sektor nerezidenta

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 7. Polje ima četiri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 9. Veza izvještajne institucije i protustranke

Polje se obavezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 8.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom koji počinje s »P«, u nastavku se ispunjavaju još četiri grupe, od kojih svaka ima pet mjesta (tri cijela i dva decimalna mjesta), što može maksimalno iznositi 100,00 s obzirom na to da je riječ o udjelima, odnosno vrijednost svake od četiri grupe u ovom polju mora biti između 000,00 i 100,00. Način prijave udjela objašnjen je u Uputi za provedbu Odluke o tržištu stranih sredstava plaćanja.

Kontrola: Ako je polje popunjeno modalitetom »N« ili »S«, u nastavku se ne navodi ništa.

Polje 10. Instrument

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 9. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »SPT«, »PSP«, »FWD«, »NDF«, »SWP« ili«SWM«.

Polje 11. Bazna valuta

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 10. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno modalitetom različitim od modaliteta kojim je popunjeno polje 12. Varijabilna valuta.

Polje 12. Varijabilna valuta

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 11. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje ne može biti popunjeno modalitetom »EUR«.

Polje 13. Smjer

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 12. Polje ima jedno mjesto.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »K« ili »P«.

Polje 14. Datum namire

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 13. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Datum upisan u ovo polje ne može prethoditi datumu u polju 3. Izvještajni datum.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »FWD« ili »NDF«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SWP« ili »SWM«, datum upisan u ovo polje mora prethoditi datumu iz polja 15. Datum dospijeća.

Polje 15. Datum dospijeća

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 14. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Datum upisan u ovo polje ne može prethoditi datumu u polju 3. Izvještajni datum.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SPT« ili«PSP«, polje se ne popunjava.

Polje 16. Datum za izračun roka dospijeća

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 15. Polje ima osam mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Datum upisan u ovo polje ne može prethoditi datumu u polju 3. Izvještajni datum.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SPT«, »SWM« ili »SWP«, polje se ne popunjava.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »PSP«, »FWD« ili »NDF«, polje se obvezno popunjava i datum upisan u ovo polje mora prethoditi datumu iz polja 15. Datum dospijeća.

Polje 17. Vrijeme ugovaranja transakcije

Polje se obavezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 16. Polje ima četiri mjesta i sva se popunjavaju.

Polje 18. Izvor referentnog tečaja

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, obilježje 17. Polje ima tri mjesta i sva se popunjavaju.

Kontrola: Polje je moguće popuniti modalitetom »HNB«, »WMR«, »BBG« ili »OST«.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »NDF«.

Polje 19. Iznos transakcije

Polje se obvezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 18. Iznos transakcije. Polje sadržava podatak o iznosu transakcije iskazan u baznoj valuti. Polje može imati najviše dvadeset znakova, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta.

Kontrola: Ako je polje 2. Oznaka sloga popunjeno s »R« ili »Ixx«, polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Kontrola: Ako je polje 2. Oznaka sloga popunjeno sa »Sxx«, polje mora biti popunjeno iznosom predznaka suprotnog predznaku iznosa transakcije koji je naveden u slogu koji se stornira.

Polje 20. Iznos povratne transakcije

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 18. Iznos povratne transakcije. Polje sadržava podatak o iznosu povratne transakcije iskazan u baznoj valuti. Polje može imati najviše dvadeset znakova, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta.

Kontrola: Polje se popunjava isključivo ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SWM«.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Polje 21. Spot tečaj

Polje se obavezno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 18. Spot tečaj. Polje sadržava podatak o tečaju. Polje može imati najviše šesnaest znakova, uključujući decimalni zarez i šest decimalnih mjesta.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Polje 22. Pre-spot/forward tečaj

Polje se uvjetno popunjava, i to u skladu s Uputom za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, poglavlje IX., točka 18. Pre-spot/forward tečaj. Polje sadržava podatak o tečaju. Polje može imati najviše šesnaest znakova, uključujući decimalni zarez i šest decimalnih mjesta.

Kontrola: Polje mora biti popunjeno iznosom većim od nule.

Kontrola: Ako je polje 10. Instrument popunjeno modalitetom »SPT«, polje se ne popunjava.

6. Povratna datoteka s pogreškama

Povratne datoteke s pogreškama imaju istu strukturu naziva datoteke kao i dolazne datoteke s podacima (slogovima), samo što im je oznaka »Gxx«.

Slogovi u kojima je ustanovljena pogreška u dolaznim podacima vraćaju se u izvještajnu instituciju u obliku i sa sadržajem s kakvima su dostavljeni u HNB, uz dodatak polja s opisom pogreške. Datoteka s pogreškama preuzima se s internetske stranice HNB-a za dostavu i preuzimanje datoteka, nakon što ovlašteni zaposlenici izvještajne institucije o statusu obrade poslane datoteke budu obaviješteni elektroničkom poštom. Datoteka se generira i raspoloživa je za preuzimanje samo ako postoje pogreške u poslanoj datoteci.

Redovna datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

U datoteci s pogreškama u slogu bit će dodano:

Polje 25. Pogreška

Polje se obvezno popunjava i sadržava opis pogreške u izvještajnom slogu.

7. XSD datoteka za dostavu podataka

Redovnu datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja HNB će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.hnb.hr), a obveznici izvješćivanja dužni su osigurati primjenu datoteka.

8. Primjeri XML datoteka

Redovna datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

Prazna datoteka sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

Povratna datoteka s pogreškama u redovnoj datoteci sa slogovima koji se odnose na kupnje i prodaje valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja

Primjere XML datoteka HNB će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.hnb.hr).