Odluka o naknadi za razvoj Komunalnog društva Pag d.o.o., Pag

NN 83/2022 (18.7.2022.), Odluka o naknadi za razvoj Komunalnog društva Pag d.o.o., Pag

Komunalno društvo
Pag d.o.o.

1259

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19.) i članka 23. stavka 1. podstavka 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« broj 66/19), Skupština Komunalnog društva Pag d.o.o., koju čini gradonačelnik Grada Paga, na sjednici održanoj 14. srpnja 2022. u Pagu donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj na području Grada Paga, visina naknade za razvoj, detaljnije namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, način i rokove uplate naknade za razvoj, nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj, obveznike, osnovicu, izuzeća od plaćanja i neizvršene odredbe važeće odluke o naknadi za razvoj.

Članak 2.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Paga, sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina.

Pod izdacima gradnje komunalnih vodnih građevina treba podrazumijevati sve izdatke koji su nužni da se pripremi, provede i pusti u uporabu projekt gradnje komunalnih vodnih građevina (CAPEX), što uključuje, ali nije ograničeno na: izradu predstudije izvodljivosti projekta, studije izvodljivosti projekta, ocjene o potrebi procjene, studije utjecaja na okoliš, studije utjecaja na prirodu, djelatnosti prethodnih istraživanja (utvrđivanje uvjeta za građenje, utvrđivanje stanja materijala i građevine te uređaja i instalacija u odnosu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu), izradu idejnog, glavnog i provedbenog projekta i drugih poslova projektiranja, ishođenje potrebnih upravnih dozvola i drugih upravnih akata (lokacijske, građevinske, uporabne i dr.), ishođenja posebnih uvjeta za građenje, provedbe postupaka javnih nabava, provedbe postupaka otkupa i izvlaštenja te drugog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, provedbe geodetskih poslova, građenja, nadzora nad građenjem, upravljanje projektom gradnje, djelatnosti ispitivanja materijala, određenih dijelova ili cijele građevine, troškove testiranja i probnoga pogona, troškove pravnih postupaka u vezi s prethodnim poslovima.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se i za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga.

Članak 3.

Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno 1 metar kubni isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Na području Grada Paga naknada za razvoj utvrđuje se u iznosu od 3,00 kn/m3 isporučene vode iz sustava javne vodoopskrbe i 2,00 kn/m3 vode koja služi kao osnovica cijene vodne usluge odvodnje.

Članak 4.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj iz članka 1. ove odluke su korisnici usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Paga, sukladno članku 3. ove odluke.

Članak 5.

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su:

1. Grad Pag kada koristi vodne usluge u svrhu gradnje i održavanja javnih i zelenih površina i

2. Samostan Svete Margarite i Crkva Uznesenja Marijina u Starom gradu, koja čini dio Župe Uznesenja BDM Pag, kada koriste vodne usluge u svrhu održavanja zelenih površina koje se nalaze na području koja predstavljaju zaštićeni spomenik kulture, odnosno arheološko nalazište.

Članak 6.

Naknada za razvoj obračunava se i naplaćuju putem računa za vodnu uslugu, na kojima se zasebno iskazuje.

Račune za vodne usluge ispostavlja Komunalno društvo Pag d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga.

Korisnici su dužni plaćati naknadu za razvoj na način i u rokovima određenima za plaćanje cijene vodne usluge uz koju se iskazuje naknada za razvoj.

Članak 7.

Naknada za razvoj prihod je Komunalnog društva Pag d.o.o.

Članak 8.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Financijsko-računovodstvena služba Komunalnog društva Pag d.o.o.

Komunalno društvo Pag d.o.o. je u obvezi prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnoj poziciji.

Članak 9.

Ukupno prikupljena, a neutrošena sredstva naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina do dana stupanja na snagu ove odluke koristit će se za izgradnju komunalnih vodnih građevina.

Članak 10.

Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovu odluku javni će isporučitelj dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od dana donošenja.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj (»Službeni glasnik Grada Paga«, broj 5/18).

Skupština
Ante Fabijanić, v. r.