Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga

NN 84/2022 (20.7.2022.), Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1270

Na temelju članka 149. stavka 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O PRUŽANJU ZEMALJSKIH USLUGA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice (SL L 272, 25. 10. 1996.).

Nadležna tijela

Članak 2.

Za osiguravanje provedbe odredaba ovoga Pravilnika nadležna tijela su ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno ovlastima propisanim Zakonom o zračnom prometu i ovim Pravilnikom.

Područje primjene

Članak 3.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se pružanje zemaljskih usluga na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske otvorenima za komercijalni zračni prijevoz.

(2) Popis zemaljskih usluga iz stavka 1. ovoga članka sadržan je u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

(1) Zemaljske usluge iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu pružati:

a) upravno tijelo zračne luke

b) korisnici zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge (u daljnjem tekstu: korisnici zračne luke) i

c) pružatelji zemaljskih usluga.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na samostalno obavljanje zemaljskih usluga primjenjuju se na sve zračne luke bez obzira na njihov opseg prometa.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika o zemaljskim uslugama koje pružaju subjekti iz stavka 1. točke c) ovoga članka primjenjuju se na sve zračne luke na teritoriju Republike Hrvatske čiji je godišnji promet isti ili veći od dva milijuna putnika ili 50 000 tona tereta.

(4) Kad zračna luka dosegne jedan od pragova u prijevozu tereta navedenih u ovom članku ili u članku 10. stavku 2. ovoga Pravilnika, a da pritom ne dosegne odgovarajući prag u prijevozu putnika, tada se odredbe ovoga Pravilnika neće primjenjivati na kategorije zemaljskih usluga koje se odnose isključivo na putnike.

(5) Ministarstvo do 1. srpnja svake godine Europskoj komisiji dostavlja podatke o zračnim lukama koje dosegnu pojedine pragove prometa iz ovoga članka, a radi izrade popisa takvih zračnih luka.

(6) U slučaju pada godišnjeg prometa nakon ispunjenja uvjeta za primjenu ovoga Pravilnika kako je definirano stavkom 3. ovoga članka, subjekti iz stavka 1. točke c) ovoga članka ne uživaju prava predviđena Pravilnikom osim ako već nisu započeli pružati usluge. Zračne luke na koje se navedeni stavak primjenjuje dužne su obavijestiti Agenciju i Ministarstvo o padu prometa čim utvrde da bi isti mogao utjecati na pragove propisane stavkom 3. ovoga članka.

(7) U slučaju ograničenog broja pružatelja zemaljskih usluga sukladno članku 9. stavak 3. ovoga Pravilnika, pad prometa iz stavka 6. ovoga članka na zračnoj luci na kojoj je broj pružatelja ograničen ima sljedeće posljedice:

a) ako je natječaj već proveden sukladno članku 13. ovoga Pravilnika i izabran je pružatelj usluga, isti ima pravo nastaviti obavljati usluge.

b) ako je natječaj tek u pripremi ili u tijeku, navedeni postupak se obustavlja dok zračna luka ne dosegne pragove propisane ovim Pravilnikom.

(8) Upravno tijelo zračne luke dužno je na svojim internetskim stranicama objaviti i održavati ažurnim podatke o svim pružateljima zemaljskih usluga na dotičnoj zračnoj luci.

Pojmovi

Članak 5.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju značenje:

1. infrastruktura zračne luke (airport infrastructure): zemljište, objekti, uređaji, tehnička sredstva i instalacije koje služe za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage, robe, stvari i pošte,

2. korisnik zračne luke (airport user): fizička ili pravna osoba odgovorna za prijevoz putnika, pošte i/ili tereta zrakom od ili do dotične zračne luke,

3. operator aerodroma (aerodrome operator): svaka pravna ili fizička osoba koja upravlja ili namjerava upravljati jednim ili više aerodroma

4. pružatelj zemaljskih usluga (supplier of groundhandling services): svaka fizička ili pravna osoba koja drugima pruža jednu ili više kategorija zemaljskih usluga,

5. samostalno obavljanje zemaljskih usluga (self-handling): situacija u kojoj korisnik zračne luke izravno obavlja sam za sebe jednu ili više kategorija zemaljskih usluga i za pružanje takvih usluga ne zaključuje nikakav ugovor s pružateljem zemaljskih usluga; u smislu ove definicije korisnici zračne luke ne smatraju se između sebe pružateljem zemaljskih usluga:

a) ako jedan od njih ima većinski udio u vlasništvu drugog, ili

b) ako isti subjekt ima većinski udio u vlasništvu oba,

6. upravno tijelo zračne luke (managing body of the airport): tijelo koje, pored drugih aktivnosti ili ne, ima prema nacionalnim propisima za cilj rukovođenje i upravljanje infrastrukturom zračne luke, te koordinaciju i nadzor djelatnosti različitih operatora u dotičnoj zračnoj luci,

7. zemaljske usluge (groundhandling services): usluge koje se pružaju korisnicima zračne luke u zračnim lukama, kako su naznačene u Dodatku ovoga Pravilnika,

8. zračna luka (airport): područje na tlu posebno prilagođeno za slijetanje, uzlijetanje i manevriranje zrakoplova, uključujući i pripadajuće objekte i uređaje namijenjene za odvijanje zračnog prometa te za pružanje usluga komercijalnog zračnog prijevoza.

Upravno tijelo zračne luke

Članak 6.

(1) Kada zračnom lukom upravljaju dva ili više tijela, za potrebe ovoga Pravilnika svako od tih tijela smatrat će se dijelom upravnog tijela zračne luke.

(2) Kada jedno tijelo upravlja s više zračnih luka, za potrebe ovoga Pravilnika svaka od tih zračnih luka smatrat će se izdvojenom cjelinom.

Razdvajanje računa

Članak 7.

(1) Kada upravno tijelo zračne luke, korisnik zračne luke ili pružatelj zemaljskih usluga pruža zemaljske usluge, mora potpuno razdvojiti račune (konta) za djelatnost zemaljskih usluga od računa za svoje druge djelatnosti, u skladu s važećom komercijalnom praksom.

(2) Godišnje financijsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora, ako je izrada istog utvrđena važećim računovodstvenim propisima, mora sadržavati njegovo očitovanje o tome da li je izvršeno razdvajanje računa (konta) iz stavka 1. ovoga članka i da nema financijskih tokova između djelatnosti zemaljskih usluga i njegovih drugih djelatnosti.

(3) Razdvajanje računa (konta) iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva razdvajanje svih prihoda i rashoda koji se odnose na pružene zemaljske usluge od prihoda i rashoda od drugih djelatnosti.

(4) Nepostojanje financijskih tokova iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva odsustvo prelijevanja novčanih sredstava između aktivnosti pruženih zemaljskih usluga i drugih aktivnosti.

(5) Izvješće revizora iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Agenciji najkasnije šest mjeseci nakon završetka prethodne financijske godine.

Povjerenstvo korisnika zračne luke

Članak 8.

(1) Upravno tijelo zračne luke mora osigurati uspostavu Povjerenstva korisnika zračne luke. Povjerenstvo mora biti formirano na svakoj zračnoj luci na koju se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Svi korisnici zračne luke imaju pravo biti u Povjerenstvu ili, ako tako žele, mogu u njemu biti predstavljeni kroz organizaciju određenu za tu svrhu.

(3) Povjerenstvo korisnika zračne luke mora donijeti Poslovnik o radu Povjerenstva.

(4) Upravno tijelo zračne luke mora osigurati da se Povjerenstvo sastaje barem jednom godišnje.

Pružatelji zemaljskih usluga

Članak 9.

(1) Pružatelji zemaljskih usluga imaju slobodan pristup tržištu radi pružanja jedne ili više zemaljskih usluga u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Pružatelj zemaljskih usluga može biti pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje zemaljskih usluga, s poslovnim nastanom na teritoriju države članice EU ili neke druge države, ako je tako utvrđeno Zakonom ili međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zahtjev upravnog tijela zračne luke, Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije, može ograničiti broj pružatelja sljedećih kategorija zemaljskih usluga:

a) rukovanje prtljagom

b) rukovanje na stajanci

c) rukovanje gorivom i mazivom

d) rukovanje teretom i poštom u pogledu fizičkog rukovanja teretom i poštom, bilo pri dolasku, odlasku ili transferu između robnog terminala i zrakoplova.

Broj pružatelja takvih usluga ne može biti ograničen na manje od dva za svaku od navedenih kategorija.

(4) Pružanje zemaljskih usluga mora biti dopušteno najmanje jednom pružatelju zemaljskih usluga kojeg izravno ili neizravno ne kontrolira:

a) upravno tijelo zračne luke

b) korisnik zračne luke koji je prevezao više od 25% putnika ili tereta na toj zračnoj luci, u godini koja prethodi godini u kojoj su ti pružatelji odabrani

c) fizička ili pravna osoba koja izravno ili neizravno kontrolira ili koju izravno ili neizravno kontrolira jedan od subjekata iz točaka a) i b) ovoga stavka.

(5) Kada je broj pružatelja zemaljskih usluga ograničen u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, korisniku zračne luke, bez obzira kojim dijelom zračne luke se koristi, mora za svaku od kategorija zemaljskih usluga podvrgnutih ograničenju biti omogućen efektivan izbor između najmanje dva pružatelja zemaljskih usluga pod uvjetima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(6) Ministarstvo o odluci iz stavka 3. ovoga članka obavještava upravno tijelo zračne luke i Agenciju. Upravno tijelo zračne luke koje je podnijelo zahtjev o ograničenju usluga objavljuje odluku na svojim internetskim stranicama.

(7) Protiv odluke Ministarstva iz stavka 3. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Samostalno obavljanje zemaljskih usluga

Članak 10.

(1) Korisnik zračne luke može izravno obavljati sam za sebe jednu ili više kategorija zemaljskih usluga sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zračnim lukama čiji je godišnji promet isti ili veći od dva milijuna putnika ili 50 000 tona tereta, na zahtjev upravnog tijela zračne luke Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije, može ograničiti broj korisnika zračne luke koji žele samostalno obavljati sljedeće kategorije zemaljskih usluga:

a) rukovanje prtljagom

b) rukovanje na stajanci

c) rukovanje gorivom i mazivom

d) rukovanje teretom i poštom u pogledu fizičkog rukovanja teretom i poštom pri dolasku, odlasku ili transferu između robnog terminala i zrakoplova.

Broj takvih korisnika zračne luke ne može biti ograničen na manje od dva, koji moraju biti odabrani na temelju odgovarajućih, objektivnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

a) naznaku za koju od kategorija iz stavka 2. ovoga članka se traži ograničenje

b) razloge kojima se takvo ograničenje opravdava te

c) plan odgovarajućih mjera za prevladavanje navedenih razloga za ograničenje, kada je to moguće.

(4) Ograničenje iz stavka 2. ovoga članka ne smije:

a) nepotrebno narušavati ciljeve ovoga Pravilnika

b) narušavati načela tržišnog natjecanja između pružatelja zemaljskih usluga i/ili korisnika zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge i

c) primjenjivati se u opsegu većem nego što je potrebno.

(5) Ukoliko je broj korisnika zračne luke ograničen u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, samostalno obavljanje odgovarajućih zemaljskih usluga bit će dopušteno onim korisnicima zračne luke koji su u prethodnoj kalendarskoj godini prevezli najveći broj putnika na/sa zračne luke na kojoj žele organizirati samostalno obavljanje zemaljskih usluga.

(6) Upravno tijelo zračne luke može bilo kad, ali u svakom slučaju svake tri godine, ponovno ispitati listu korisnika zračne luke kojima je odobreno samostalno obavljanje zemaljskih usluga sukladno stavku 5. ovoga članka, temeljem kriterija broja prevezenih putnika u prethodnoj kalendarskoj godini. Ako ponovno ispitivanje liste pokaže da postoji novi zainteresirani korisnik zračne luke s većim brojem prevezenih putnika, tada će, najkasnije šest mjeseci nakon ispitivanja liste, podnijeti zahtjev Ministarstvu za izmjenom odluke iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Ministarstvo o odluci iz stavka 2. ovoga članka obavještava upravno tijelo zračne luke i Agenciju. Upravno tijelo zračne luke koje je podnijelo zahtjev o ograničenju usluga objavljuje odluku na svojim internetskim stranicama.

(8) Protiv odluke Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Centralizirana infrastruktura

Članak 11.

(1) Centraliziranom infrastrukturom koja se koristi za pružanje zemaljskih usluga čija kompleksnost, troškovi ili utjecaj na okoliš ne dopuštaju podjelu ili dupliranje, kao što su sustavi za sortiranje prtljage, odmrzavanje, pročišćavanje vode i distribuciju goriva, upravlja upravno tijelo zračne luke ili drugo tijelo koje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije, odredi da smije upravljati tom infrastrukturom.

(2) Osim centralizirane infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka, i drugi objekti zračne luke mogu se proglasiti centraliziranom infrastrukturom, imajući na umu postojeća ograničenja raspoloživog prostora i kapaciteta na određenoj zračnoj luci.

(3) Upravno tijelo zračne luke ili drugo tijelo koje, sukladno stavku 1. ovoga članka smije upravljati određenom infrastrukturom, odlukom proglašava infrastrukturu centraliziranom nakon konzultacija sa povjerenstvom korisnika.

(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati:

a) naziv i namjenu infrastrukture koja se proglašava centraliziranom

b) specifična ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta kojima se odluka opravdava te

c) izrađen plan odgovarajućih mjera za prevladavanje ograničenja kojima se odluka opravdava, kada je to moguće.

(5) Odluka iz stavka 3. ovoga članka ne smije:

a) nepotrebno narušavati ciljeve ovoga Pravilnika

b) narušavati načelo tržišnog natjecanja između pružatelja zemaljskih usluga i/ili korisnika zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge i

c) primjenjivati se u opsegu većem nego što je potrebno.

(6) Upravno tijelo zračne luke ili drugo tijelo koje, sukladno stavku 1. ovoga članka smije upravljati određenom infrastrukturom obavještava Agenciju i objavljuje odluku na svojim internetskim stranicama.

(7) Upravno tijelo zračne luke ili tijelo koje upravlja centraliziranom infrastrukturom, obvezni su osigurati slobodan pristup centraliziranoj infrastrukturi te transparentno, objektivno i nediskriminirajuće korištenje te infrastrukture svim pružateljima zemaljskih usluga i svim korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge, unutar ograničenja propisanih ovim Pravilnikom.

(8) Naknade za usluge korištenja centralizirane infrastrukture dio su cjenika zračnih luka i podložne su odobrenju Agencije.

Izuzeća

Članak 12.

(1) Zbog specifičnih ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta, koja posebice proizlaze iz zagušenosti i stupnja iskorištenosti prostora, upravno tijelo zračne luke može pisanim putem zatražiti od Ministarstva da:

a) ograniči broj pružatelja jedne ili više kategorija onih zemaljskih usluga koje nisu navedene u članku 9. stavak 3. ovoga Pravilnika. U tom slučaju primjenjivat će se odredbe članka 9. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika,

b) ograniči obavljanje jedne ili više zemaljskih usluga iz članka 9. stavak 3. ovoga Pravilnika na samo jednog pružatelja zemaljskih usluga,

c) ograniči broj korisnika zračne luke za obavljanje kategorija onih zemaljskih usluga koje nisu navedene u članku 10. stavak 2. ovoga Pravilnika, na dva korisnika zračne luke. U tom slučaju primjenjivat će se odredbe članka 10. stavak 5. ovoga Pravilnika,

d) zabrani samostalno obavljanje zemaljskih usluga ili ga ograniči na jednog korisnika zračne luke, za usluge iz članka 10. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo može, uz prethodno mišljenje Agencije, odobriti zahtjev za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za svako izuzeće iz stavka 1. ovoga članka:

a) mora biti naznačeno za koju je kategoriju zemaljskih usluga odobreno

b) moraju biti navedena specifična ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta kojima se to izuzeće opravdava te

c) mora biti izrađen plan odgovarajućih mjera za prevladavanje ograničenja.

(4) Izuzeća iz stavka 2. ovoga članka ne smiju:

a) nepotrebno narušavati ciljeve ovoga Pravilnika

b) narušavati načelo tržišnog natjecanja između pružatelja zemaljskih usluga i/ili korisnika zračne luke i

c) primjenjivati se u opsegu većem nego što je potrebno.

(5) Izuzeća za slučajeve iz stavka 1. točaka a), c) i d) ovoga članka odobravaju se na najviše tri godine. Ministarstvo mora najkasnije tri mjeseca prije isteka razdoblja na koje je izuzeće odobreno odlučiti o novom zahtjevu za izuzeće te postupati u skladu s odredbama ovoga članka.

(6) Izuzeća za slučaj iz stavka 1. točke b) ovoga članka odobravaju se na najviše dvije godine. Samo iznimno Ministarstvo može, na temelju stavka 1. ovoga članka, predložiti Europskoj komisiji produljenje valjanosti odobrenja izuzeća za još dvije godine.

(7) Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju o svim odlukama o izuzeću koje je donijelo na temelju ovoga članka najkasnije tri mjeseca prije stupanja na snagu takve odluke. Nakon razmatranja obrazloženja za izuzeće i konzultacija s Ministarstvom, Europska komisija može odobriti ili osporiti izuzeće odnosno može od Ministarstva zatražiti da promijeni opseg izuzeća ili da ga ograniči na dio ili dijelove zračne luke gdje je dokazano da ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta postoje.

(8) O odluci o izuzeću iz stavka 2. ovoga članka bit će obaviješteno upravno tijelo zračne luke i Europska komisija, a odluka će biti objavljena na internetskim stranicama zračne luke na koju se izuzeće odnosi.

Odabir pružatelja zemaljskih usluga

Članak 13.

(1) Kada je broj pružatelja zemaljskih usluga ograničen na temelju članka 9. stavka 3. i članka 12. ovoga Pravilnika, pružatelji zemaljskih usluga odabiru se temeljem javnog natječaja koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

(2) Raspisivanje i provedbu postupka javnog natječaja te odabir pružatelja zemaljskih usluga obavlja upravno tijelo zračne luke nakon konzultacija s Povjerenstvom korisnika zračne luke, pod uvjetom da upravno tijelo zračne luke:

a) ne pruža istovjetne kategorije zemaljskih usluga

b) nema izravnu ili neizravnu kontrolu nad bilo kojim pružateljem takvih usluga i

c) nije na drugi način povezan sa takvim pružateljem zemaljskih usluga.

(3) Ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, Agencija utvrđuje uvjete natječaja i kriterije odabira nakon konzultacija s Povjerenstvom korisnika zračne luke, raspisuje javni natječaj, prikuplja ponude i obavlja odabir pružatelja zemaljskih usluga iz stavka 1. ovoga članka, nakon konzultacija s Povjerenstvom korisnika zračne luke i upravnim tijelom zračne luke.

(4) Javni natječaj mora biti raspisan najkasnije 12 mjeseci od ispunjenja uvjeta za raspisivanje natječaja predviđenih ovim Pravilnikom, sukladno članku 4. stavak 3. i članku 9. stavak 3. ili članku 12. ovoga Pravilnika).

(5) Kriteriji odabira moraju biti odgovarajući, objektivni, transparentni i nediskriminirajući i između ostalog moraju uključivati standardne i tehničke specifikacije koji su utvrđeni za tu zračnu luku.

(6) Nakon utvrđivanja kriterija odabira, objavljuje se javni natječaj koji sadrži minimalno:

a) kategorije usluga za koje se objavljuje javni natječaj

b) uvjete kojima mora udovoljavati pružatelj zemaljskih usluga,

c) razdoblje na koje će pružatelj zemaljskih usluga biti odabran

d) kriterije odabira

e) rok za podnošenje ponuda i

f) rok za donošenje odluke o odabiru i

g) uputu o pravnom lijeku.

(7) Pružatelji zemaljskih usluga biraju se na razdoblje od najviše sedam godina.

(8) Upravno tijelo zračne luke za koju je proveden odabir sukladno odredbama ovoga članka dužno je sklopiti ugovor o pružanju zemaljskih usluga sa odabranim pružateljem zemaljskih usluga.

(9) Protiv odluke o odabiru pružatelja zemaljskih usluga iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor.

(10) Zemaljske usluge može pružati i samo upravno tijelo zračne luke, a da se za to ne provede postupak utvrđen odredbama ovoga članka, ako je upravno tijelo zračne luke jedan od pružatelja tih zemaljskih usluga. Upravno tijelo zračne luke može bez provođenja postupka utvrđenog odredbama ovoga članka, za pružanje zemaljskih usluga u toj zračnoj luci ovlastiti neku drugu pravnu osobu pod uvjetom da:

a) upravno tijelo zračne luke ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad tom pravnom osobom ili

b) ta pravna osoba ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad upravnim tijelom zračne luke.

(11) Ako pružatelj zemaljskih usluga prestane obavljati aktivnosti prije isteka razdoblja na koje je odabran, provest će se postupak za odabir novoga pružatelja zemaljskih usluga u skladu s odredbama ovoga članka.

(12) Tijelo koje je provelo odabir pružatelja usluga sukladno odredbama ovoga članka mora obavijestiti Povjerenstvo korisnika zračne luke o rezultatu natječajnog postupka iz ovoga članka.

(13) Upravno tijelo zračne luke dužno je odmah obavijestiti Agenciju i ministarstvo o svim okolnostima koje bi mogle utjecati na postojanje utvrđene izravne ili neizravne kontrole iz stavka 10. ovoga članka.

(14) U slučaju naknadnog prestanka izravne ili neizravne kontrole iz stavka 10. ovoga članka, pravna osoba koju je upravno tijelo zračne luke prethodno ovlastilo pružati zemaljske usluge može nastaviti pružati navedene usluge još tri godine od dana obavijesti Agenciji o prestanku izravne ili neizravne kontrole.

Otočne zračne luke

Članak 14.

(1) U okviru odabira pružatelja zemaljskih usluga kako je uređeno člankom 13. ovoga Pravilnika, dopušteno je proširiti obvezu pružanja javne usluge na jednoj ili više drugih zračnih luka pod uvjetom:

a) da se te zračne luke nalaze na otocima u istom zemljopisnom području,

b) da svaka od tih zračnih luka ima promet od najmanje 100 000 putnika godišnje i

c) da takvo proširenje odobri Europska komisija.

(2) Protiv ovoga kriterija moguće je pokrenuti upravni spor sukladno članku 13. ovoga Pravilnika.

Standardi sigurnosti

Članak 15.

(1) Subjekt iz stavka 1. članka 4. ovoga Pravilnika, ovisno o kategoriji zemaljskih usluga koju pruža, mora osigurati usklađenost sa postupcima sadržanim u aerodromskom priručniku zračne luke na kojoj pruža usluge, EU propisima i IATA standardima i/ili JIG standardima za kontrolu kvalitete goriva i operativnih procedura.

(2) Operator aerodroma kroz sustav nadzora usklađenosti sukladno propisima koji uređuju sigurnost zračnog prometa nadzire usklađenost sustava upravljanja i izvođenje aktivnosti subjekta iz stavka 1. članka 4. ovoga Pravilnika s uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na zahtjev Agencije, svaki subjekt iz stavka 1. članka 4. ovoga Pravilnika mora osigurati dostupnost i uvid u rezultate provedenih nadzora.

Konzultacije

Članak 16.

(1) Povjerenstvo korisnika zračne luke iz članka 8. ovoga Pravilnika, upravno tijelo zračne luke i pružatelji zemaljskih usluga na dotičnoj zračnoj luci provode obavezne konzultacije u vezi s primjenom ovoga Pravilnika. Konzultacije se, između ostalog, odnose i na cijene onih zemaljskih usluga za koje su odobrena izuzeća iz članka 12. stavak 1. točka b) ovoga Pravilnika, kao i na organizaciju pružanja tih usluga. Konzultacije se provode najmanje jednom godišnje.

(2) Svaki subjekt iz stavka 1. ovoga članka može uložiti prigovor Ministarstvu ukoliko smatra da su mu kao rezultat konzultacija povrijeđena prava ili da je došlo do narušavanja ciljeva ovoga Pravilnika.

(3) O prigovoru iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije.

(4) Agencija ima pravo sudjelovati na konzultacijama.

Pravila ponašanja

Članak 17.

(1) Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije može, po potrebi, na zahtjev upravnog tijela zračne luke:

a) zabraniti pružatelju zemaljskih usluga ili korisniku zračne luke pružanje ili samostalno obavljanje zemaljskih usluga ako taj pružatelj zemaljskih usluga ili korisnik zračne luke ne poštuje pravila koja su mu postavljena kako bi se osiguralo sigurno pružanje usluga i stalna usklađenost s bitnim zahtjevima za aerodrome kako su propisani Zakonom, EU propisima i propisima donesenim na temelju Zakona;

b) zabraniti pružatelju zemaljskih usluga odabranom temeljem članka 13. ovoga Pravilnika pružanje zemaljskih usluga, ako postupa suprotno kriterijima i drugim uvjetima odabira (javnog natječaja).

(2) Pravila iz stavka 1. a) ovoga članka donosi upravno tijelo zračne luke kako bi se osiguralo sigurno pružanje usluga i stalna usklađenost s bitnim zahtjevima za aerodrome, kako su propisani Zakonom, EU propisima i propisima donesenim na temelju Zakona.

(3) Upravno tijelo zračne luke može temeljem izrečene zabrane iz stavka 1. ovoga članka otkazati ugovor o pružanju zemaljskih usluga sa odabranim pružateljem zemaljskih usluga sklopljen temeljem stavka 8. članka 13. ovoga Pravilnika.

(4) Pravila iz stavka 1. a) ovoga članka moraju biti u skladu sa sljedećim načelima:

a) moraju se primjenjivati na nediskriminirajući način na različite pružatelje zemaljskih usluga i korisnike zračnih luka

b) moraju biti vezana uz cilj koji se namjerava postići i

c) ne smiju u praksi ograničavati pristup tržištu ili slobodu samostalnog obavljanja usluga na razinu ispod one previđene ovim Pravilnikom.

(5) Ako na zračnoj luci broj pružatelja zemaljskih usluga nije ograničen niti za jednu vrstu zemaljskih usluga, upravno tijelo zračne luke može zatražiti od pružatelja usluga da na pošten i nediskriminirajući način sudjeluje u vršenju obveze pružanja javne usluge, uključujući i obvezu da osigura neprekidno pružanje usluga.

(6) Ako je na zračnoj luci broj pružatelja zemaljskih usluga ograničen temeljem članka 9. stavka 3. i članka 12. ovoga Pravilnika, način sudjelovanja u vršenju obveze pružanja javne usluge, uključujući i obvezu osiguranja neprekidnog pružanja usluga, uređuje se javnim natječajem iz članka 13. ovoga Pravilnika i ugovorom o pružanju zemaljskih usluga koji se potpisuje nakon javnog natječaja temeljem članka 13. stavka 8. ovoga Pravilnika.

(7) Povjerenstvo korisnika zračne luke dužno je obavijestiti ministarstvo i upravno tijelo zračne luke kada pružatelj zemaljskih usluga postupa protivno pravilima donesenim temeljem stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(8) Protiv odluke Ministarstva može se pokrenuti upravni spor.

Pristup infrastrukturi

Članak 18.

(1) Pružatelji zemaljskih usluga i korisnici zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge moraju imati pristup infrastrukturi zračne luke u mjeri koja je potrebna za obavljanje njihovih djelatnosti. Ako upravno tijelo zračne luke ili, kada je to prikladno, tijelo javne vlasti ili drugo tijelo koje ima kontrolu nad upravnim tijelom zračne luke, postavlja uvjete glede tog pristupa, ti uvjeti moraju biti odgovarajući, objektivni, transparentni i nediskriminirajući.

(2) Prostor za pružanje zemaljskih usluga na zračnoj luci mora biti dostupan svim na toj zračnoj luci ovlaštenim pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge, u opsegu potrebnom za ostvarenje njihovih prava, i sa ciljem omogućavanja poštenog i djelotvornog tržišnog natjecanja utemeljenog na odgovarajućim, objektivnim, transparentnim i nediskriminirajućim pravilima i kriterijima.

(3) Upravno tijelo zračne luke može odrediti pristojbu za pristup infrastrukturi zračne luke prema odgovarajućim, objektivnim, transparentnim i nediskriminirajućim kriterijima.

(4) Pružatelj zemaljskih usluga ili korisnik zračne luke koji samostalno obavlja zemaljske usluge, a kojem je na temelju primijenjenih uvjeta pristupa infrastrukturi sukladno odredbama ovoga članka povrijeđeno pravo pristupa infrastrukturi zračne luke, može uložiti prigovor Ministarstvu u roku od 15 dana od povrede tog prava. O prigovoru odlučuje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije.

Uzajamnost

Članak 19.

(1) Ukoliko Ministarstvo ima saznanja da treća država, vezano za pristup tržištu pružanja zemaljskih usluga i samostalnog obavljanja zemaljskih usluga, hrvatskim pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge:

a) nije odobrila isti tretman koji imaju pružatelji zemaljskih usluga i korisnici zračne luke tih zemalja u Republici Hrvatskoj;

b) nije odobrila isti tretman koji imaju pružatelji zemaljskih usluga i korisnici zračne luke s poslovnim nastanom u toj državi;

c) daje lošiji tretman u odnosu na pružatelje zemaljskih usluga i korisnike zračne luke iz trećih država;

ono može u potpunosti ili djelomično obustaviti ispunjenje obveza koje proizlaze iz primjene ovoga Pravilnika prema pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima zračne luke iz te treće države.

(2) Ako Ministarstvo u potpunosti ili djelomično obustavi ispunjenje obveza koje proizlaze iz primjene ovoga Pravilnika u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, ono će o tome obavijestiti Europsku komisiju.

Dostavljanje podataka

Članak 20.

Ministarstvo, na zahtjev Europske komisije, dostavlja tražene podatke radi sastavljanja izvješća o primjeni ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ukidaju se odobrenja izdana pružateljima zemaljskih usluga u skladu sa Pravilnikom o pružanju zemaljskih usluga (»Narodne novine«, broj 61/15).

Stupanje na snagu

Članak 22.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga (»Narodne novine«, broj 61/15).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/1
Urbroj: 530-07-1-1-22-4
Zagreb, 7. srpnja 2022.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.

DODATAK

POPIS ZEMALJSKIH USLUGA

1. Zemaljska administracija i nadzor obuhvaćaju:

1.1. usluge predstavljanja i veze s lokalnim vlastima ili bilo kojim drugim tijelom, isplate u ime korisnika zračne luke i osiguravanje uredskog prostora njegovim predstavnicima

1.2. nadzor ukrcaja, slanje i primanja poruka i telekomunikacije

1.3. rukovanje, pohrana i upravljanje sredstvima za utovar

1.4. sve ostale usluge nadzora prije, tijekom i nakon leta, te sve ostale administrativne usluge po zahtjevu korisnika zračne luke.

2. Rukovanje s putnicima obuhvaća sve vrste pomoći pri dolasku, odlasku, transferu ili tranzitu putnika, uključujući pregled karata i putnih isprava, registraciju prtljage i njezin prijenos do prostora za razvrstavanje.

3. Rukovanje s prtljagom obuhvaća rukovanje prtljagom u prostoru za razvrstavanje, razvrstavanje prtljage, pripremu za odlazak, utovar i istovar iz sredstava namijenjenih prijevozu od zrakoplova do prostora za razvrstavanje i obratno, te transport prtljage iz prostora za razvrstavanje do prostora za podizanje prtljage.

4. Rukovanje s teretom i poštom obuhvaća:

4.1. za teret: fizičko rukovanje pri izvozu, transferu i uvozu tereta, rukovanje s dokumentacijom tereta; carinski postupci i provedba svih zaštitnih postupaka prema dogovoru strana ili zahtjevima okolnosti

4.2. za poštu: fizičko rukovanje dolaznom i odlaznom poštom, rukovanje s dokumentacijom pošte i provedba svih zaštitnih postupaka prema dogovoru strana ili zahtjevima okolnosti.

5. Rukovanje na stajanci obuhvaća:

5.1. raspoređivanje zrakoplova pri dolasku i odlasku

5.2. pomoć pri pakiranju zrakoplova i osiguravanje odgovarajućih sredstava

5.3. vezu između zrakoplova i pružatelja usluga na zračnoj strani

5.4. utovar i istovar zrakoplova, uključujući i osiguravanje i upravljanje odgovarajućim sredstvima, te prijevoz posade i putnika između zrakoplova i terminala i prijevoz prtljage između zrakoplova i terminala

5.5. osiguravanje i upravljanje odgovarajućim jedinicama za pokretanje motora

5.6. pokretanje zrakoplova pri dolasku i odlasku, te osiguravanje i upravljanje odgovarajućim sredstvima

5.7. prijevoz, utovar u zrakoplov odnosno istovar iz zrakoplova hrane i pića.

6. Usluge zrakoplovima obuhvaćaju:

6.1. vanjsko i unutarnje čišćenje zrakoplova, održavanje sanitarnih prostora i usluge opskrbe vodom

6.2. hlađenje i grijanje kabine, uklanjanje snijega i leda, odleđivanje zrakoplova

6.3. preuređivanje kabine odgovarajućom opremom; pohrana te opreme.

7. Rukovanje gorivom i mazivom obuhvaća:

7.1. organizaciju i izvršenje operacija punjenja i pražnjenja goriva, uključujući i pohranu goriva i kontrolu kvalitete i količine pošiljaka goriva

7.2. nadopunjavanje zaliha ulja i ostalih tekućina.

8. Održavanje zrakoplova obuhvaća:

8.1. redovno održavanje prije leta

8.2. izvanredno održavanje koje traži korisnik zračne luke

8.3. nabavu i upravljanje rezervnim dijelovima i odgovarajućom opremom

8.4. zahtjeve za ili rezervacije parkirnog i/ili hangarskog prostora.

9. Operacije vezane uz letenje i administracija posade obuhvaćaju:

9.1. pripremu leta u polaznoj zračnoj luci ili na bilo kojem drugom mjestu

9.2. pomoć tijekom leta uključujući i ponovnu otpremu prema potrebi

9.3. usluge nakon leta

9.4. administracija posade.

10. Zemaljski prijevoz obuhvaća:

10.1. organizaciju i izvršenje prijevoza posade, putnika, prtljage, tereta i pošte između različitih terminala iste zračne luke, uz isključenje istog prijevoza između zrakoplova i bilo kojeg drugog mjesta u krugu iste zračne luke

10.2. bilo kakav posebni prijevoz koji zatraži korisnik zračne luke.

11. Usluge ugostiteljstva obuhvaćaju:

11.1. vezu s dobavljačima i administrativno upravljanje

11.2. pohranu hrane i pića i opreme potrebne za njihovu pripremu

11.3. čišćenje te opreme

11.4. pripremu i dostavljanje opreme, te snabdijevanje hranom i pićem.