Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

NN 84/2022 (20.7.2022.), Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Vijeće za elektroničke medije

1279

Na temelju odredbe članka 71. stavka 9. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/2021), na sjednici 27-22 od 7. srpnja 2022., Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O FONDU ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH MEDIJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje način i postupak provedbe javnoga natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa te sadržaja elektroničkih publikacija iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (dalje u tekstu: Fond), omjeri raspoređivanja sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija između pojedinih vrsta korisnika sredstava, praćenje trošenja sredstava i ostvarenje programa i sadržaja za koje su dodijeljena te djelokrug i način rada stručnih vrednovatelja.

Članak 2.

(1) Svi pojmovi navedeni u ovom Pravilniku imaju značenje propisano Zakonom o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 111/2021; dalje u tekstu Zakon).

(2) Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Fondom za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija upravlja Agencija za elektroničke medije (dalje u tekstu: Agencija).

(2) Izvori financijskih sredstava Fonda su sredstva osigurana odredbama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji u visini 3 % od mjesečno ukupno prikupljenih sredstva koja Hrvatska radiotelevizija prikupi na ime pristojbe i iz drugih izvora.

(3) Iznos sredstava Fonda, koja se dodjeljuju javnim natječajem, utvrđuje se Financijskim planom Fonda za jednogodišnje, odnosno višegodišnje razdoblje koje ne može biti duže od tri godine.

(4) Nepodijeljena, neopravdana i neiskorištena sredstva po javnom natječaju za raspodjelu sredstava Fonda uključuju se u Financijski plan za iduće razdoblje i raspoređuju sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Sredstva Fonda dijele se na šest (6) kategorija nakladnika u minimalnom postotku:

1. Nakladnici televizije i neprofitne televizije na lokalnoj i regionalnoj razini – 35 %

2. Nakladnici radija i neprofitnog radija na lokalnoj i regionalnoj razini – 38 %

3. Profitni pružatelji elektroničkih publikacija iz članka 71. stavak (1) ZEM-a – 9 %

4. Neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija iz članka 55. stavak (5) ZEM-a – 5 %

5. Neprofitni pružatelji radija i televizije iz članaka 26. i 92. ZEM-a – 1,5 %

6. Neprofitni proizvođači audiovizualnog i radijskog programa – 1,5 %.

Preostalih 10 % sredstava Fonda Vijeće će prije raspisivanja javnog natječaja raspodijeliti između šest kategorija nakladnika na temelju procjene potreba javnosti, kretanja trendova i razvoja medijske industrije.

Članak 5.

(1) Sredstva Fonda su državna potpora i dodjeljuju se u obliku:

– de minimis potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora u funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.), Uredbi Komisije (EU) br. 360/2012 od 25. travnja 2012. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa(SL L 114, 26.4.2012.) i Uredbi Komisije (EU) br. 2018/1923 оd 7. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 360/2012 u pogledu njezina razdoblja primjene (SL L 313, 10. 12. 2018.).

– državnih potpora sukladno člancima 1. do 12., te 53. i 54. Uredbe komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, od 26. 6. 2014.) (dalje u tekstu: Uredba br. 651/2014), Uredbom Komisije (EU) 2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156, od 20. 6. 2017.), (dalje u tekstu Uredba br. 2017/1084), te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7. 7. 2020.) (dalje u tekstu: Uredba br. 2020/972).

(2) Ukupna de minimis potpora koja se dodjeljuje ne smije premašivati iznos od 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti tijekom razdoblja od tri fiskalne godine uzimajući u obzir sve dodijeljene potpore male vrijednosti koje je podnositelj ostvario u tom razdoblju od ostalih davatelja državne potpore neovisno o njihovoj razini sukladno odredbi članka 2. stavka 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 1998/2006.

(3) Intenzitet potpore iz stavka 2. ovog članka iznosi do 100 % sukladno odredbi članka 2. stavka 2. – 5. Uredbe (EZ) br. 1998/2006.

(4) Intenzitet potpore za poticanje audiovizualnih djelatnosti sukladno Priopćenju za kinematografiju iznosi do 50 % proračuna proizvodnje. Ako je riječ o audiovizualnom djelu koje je od naročite važnosti za kulturu, razvoj obrazovanja i znanosti, intenzitet potpore može biti povećan, ali samo ako je riječ o složenom ili nisko proračunskom djelu.

(5) Sukladno stavku 4. ovog članka, intenzitet potpore može se povećati u slučajevima složenih ili nisko proračunskih djela koja nisu ekonomski opravdana i koja nisu privlačna za široku publiku ako je program/sadržaj:

a) namijenjen posebno ranjivim skupinama (jednoroditeljskim obiteljima, nezaposlenima, mladima, osobama treće životne dobi, ratnim veteranima, ženama žrtvama obiteljskog nasilja, Romima, ovisnicima o drogama, beskućnicima, prognanicima, izbjeglicama i povratnicima) do 30 %

b) namijenjen osobama s intelektualnim poteškoćama, osobama oštećenog sluha, osobama oštećenog vida tako da je program posebno prilagođen tim ciljanim skupinama do 30 %

c) namijenjen očuvanju raznolikosti hrvatskog jezika i pisma do 30 %

d) namijenjen očuvanju jezika pripadnika nacionalne manjine i u potpunosti proizveden na jeziku pripadnika nacionalne manjine do 30 %

e) namijenjen očuvanju tradicijske posebnosti do 30 %

f) namijenjen projektima suvremenoga kulturnog izričaja do 30 %

g) namijenjen razvoju civilnog društva do 30 % .

(6) Opravdani troškovi neposredno vezani uz planiranje, proizvodnju i objavljivanje su:

a) Materijalni troškovi

b) Izdaci za plaće i naknade

c) Putni izdaci

d) Ostali troškovi

Opravdane troškove iz članka 5. stavka 6. ovog pravilnika, Vijeće za elektroničke medije (dalje: Vijeće) će detaljnije opisati, te ih katalogizirati u javnom natječaju i posebnim financijskim uputama o dokaznim sredstvima koja se priznaju za potrebe financijskog pravdanja dodijeljenih sredstava Fonda.

Članak 6.

(1) Sredstvima Fonda poticat će se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 26. i 92. Zakona o elektroničkim medijima, pružatelja elektroničkih publikacija, osim elektroničke verzije novina i časopisa, elektroničkih publikacija nakladnika televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti iz članaka 26. i 92. ovoga Zakona, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa, koji su od javnog interesa i osobito su važni za:

– ostvarivanje prava građana na javno informiranje,

– poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,

– razvoj odgoja i obrazovanja,

– razvoj znanosti,

– razvoj umjetnosti,

– poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika,

– poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija,

– nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnoga poretka,

– poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji,

– poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti,

– podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom,

– povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata,

– razvoj i poticanje programa medijske pismenosti,

– zaštitu okoliša,

– promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

(2) Sredstvima Fonda poticat će se i zapošljavanje visokoobrazovanih stručnih radnika u nepovoljnom položaju te visokoobrazovanih stručnih radnika s invaliditetom u nakladnicima televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnim nakladnicima televizije i/ili radija, neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz članaka 26. i 92. Zakona o elektroničkim medijima, pružateljima elektroničkih publikacija te neprofitnim proizvođačima audiovizualnih i/ili radijskih programa koje je izravno povezano s proizvodnjom programa i sadržaja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Sredstva Fonda ne mogu se dodijeliti:

– pružateljima medijskih usluga iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika kojima je Vijeće privremeno oduzelo koncesiju i/ili izreklo opomenu u prethodna 24 mjeseca i/ili onima koji su u prethodna 24 mjeseca, računajući od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«, prekršajno kažnjeni na temelju pravomoćne sudske odluke zbog kršenja odredbi ovoga Zakona, kao ni onima koji nemaju statut medija.

– korisnicima sredstava Fonda koji ispunjavaju uvjete iz odredbe članka 2.2. Komunikacija Komisije Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (SL L br. 2014/C 249/01),

– korisnicima sredstava Fonda kojima je naložen povrat nezakonite državne potpore ili prema kojima postoje potraživanja po osnovi odluka o povratu sredstava Fonda iz ranijih razdoblja.

Članak 8.

(1) Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda prema kriterijima i uvjetima iz ovog Pravilnika objavljuje se odlukom Vijeća za elektroničke medije za jednogodišnje, odnosno višegodišnje razdoblje.

(2) Javni natječaj objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za elektroničke medije.

(3) Vijeće objavljuje javni natječaj sukladno Financijskom planu i odobrenom programu državne potpore.

Članak 9.

(1) Vijeće pobliže utvrđuje sadržaj prijave i popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu te ih objavljuje kao sastavni dio teksta javnog natječaja.

(2) Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda je 30 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

(3) Način prijave, pojedinosti o dostavi prijave i toku rokova, o natječajnoj dokumentaciji i ispravama iz članka 11. stavka 4. ovoga Pravilnika propisat će se javnim natječajem.

(4) Nakladnici televizije i radija, na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije/ili radija, kao i neprofitni pružatelji medijskih usluga satelitskog i internetskog radija i televizije iz članaka 26. i 92. ZEM-a, mogu prijaviti do četiri programa/sadržaja iz članka 6. ovog Pravilnika, u svakoj kategoriji samo po jednu emisiju

(5) Pružatelji elektroničkih publikacija osim elektroničke verzije novina i časopisa, elektroničkih publikacija nakladnika televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti iz članaka 26. i 92. ovoga Zakona kao i neprofitni proizvođači audiovizualnog i/ili radijskog programa, mogu prijaviti do dva programa/sadržaja odnosno dvije različite tematske kategorije iz članka 6. ovog Pravilnika.

(6) U smislu ovog Pravilnika jedinica programa/sadržaja podrazumijeva pojedinu emisiju, članak ili neku drugu formu ovisno o mediju.

(7) U smislu ovog Pravilnika jedinica programa/sadržaja smatra se projektom kada se raspisuje javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda.

(8) Do donošenja Odluke o dodjeli sredstava prijave se smatraju klasificiranim podatkom s oznakom »POVJERLJIVO«.

Članak 10.

(1) Natječajna dokumentacija mora biti jasna i razumljiva i sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Podaci u natječajnoj dokumentaciji moraju odgovarati podacima iz javnog natječaja.

Članak 11.

(1) Podnositelji prijave na javni natječaj mogu biti pravne ili fizičke osobe upisane u sudski, obrtni ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima i drugim propisima.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka nakladnici televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini i neprofitni nakladnici televizije i/ili radija moraju imati potpisani ugovor o koncesiji.

(3) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članaka 26. i 92. Zakona o elektroničkim medijima, pružatelji elektroničkih publikacija i moraju biti upisani u Upisnik iz članka 75. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima.

(4) Podnositelj, uz prijavu na javni natječaj, mora dostaviti i:

– izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugoga propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– statut medija sukladno Zakonu o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11 i 81/13),

– javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona, korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona, prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona,

– potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je vidljivo da nema dospjelih neplaćenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koncesijsku naknadu i naknadu za rad Agencije,

– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje sposobnost za plaćanje na dan podnošenja prijave,

– neprofitni proizvođači audiovizualnog i/ili radijskog programa ugovor o emitiranju programa/sadržaja s nakladnikom televizije ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, i/ili neprofitnim nakladnikom radija i/ili televizije na lokalnoj ili regionalnoj razini

– druge isprave propisane javnim natječajem i/ili natječajnom dokumentacijom.

(5) Isprave iz stavka 4. ovog članka ne smiju biti starije od 30 dana do dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«.

(6) Do donošenja Odluke o dodjeli sredstava Fonda, Vijeće može, radi provjere istinitosti dostavljenih isprava, od nadležnog tijela zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

(7) Ako Vijeće, sukladno stavku 6. ovoga članka, utvrdi da je podnositelj dostavio netočne podatke pri dostavi dokumenata iz stavka 4. ovog članka, odbacit će prijavu tog podnositelja.

Članak 12.

(1) Odluku o dodjeli sredstava Fonda donosi Vijeće u roku do 120 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj te je dostavlja svim podnositeljima prijave na javni natječaj.

(2) U roku iz stavka 1. ovog članka, Vijeće će donijeti Odluku o poništenju javnog natječaja ako niti jedna dostavljena prijava ne ispunjava propisane uvjete.

(3) Odluke iz stavaka 1. i 2. ovog članka dostavljaju se javnom objavom u »Narodnim novinama«. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Članak 13.

(1) Vijeće donosi odluku o visini sredstava za svakog podnositelja prijave na javni natječaj na temelju ukupne ocjene iz članka 14. stavka 3. ovog Pravilnika prema kriterijima iz ZEM-a stavka 3. ovog članka.

(2) Ocjenjuju se svi predloženi programi/sadržaji jednog podnositelja prijave, imajući pritom posebice u vidu kvalitetu i značenje programa/sadržaja ponuđenih u odgovarajućoj kategoriji.

(3) Kriteriji za dodjelu sredstava Fonda su:

– značenje audiovizualnog i/ili radijskog programa, odnosno sadržaja elektroničke publikacije za ostvarivanje ciljeva iz članka 6. ovoga Pravilnika,

– kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenoga audiovizualnog i/ili radijskog programa, odnosno sadržaja elektroničke publikacije,

– interes za opći, odnosno lokalni ili regionalni kulturni razvitak,

– dostupnost programa i sadržaja osobama s invaliditetom.

– broj zaposlenika i vanjskih suradnika, odnosno osoba i tvrtki angažiranih na projektima Fonda, te iznosi isplaćeni za plaće i honorare osoba angažiranih na sadržajima Fonda.

Članak 14.

(1) Vijeće analizira i ocjenjuje predložene programe/sadržaje pojedinog podnositelja sukladno kriterijima iz članka 13. stavka 3. ovog Pravilnika tako da za svaki prijavljeni program/sadržaj daje ocjenu od 0 do 100 bodova. Dodatno razrađene kriterije za analizu i ocjenjivanje predloženih programa kao i minimalni broj bodova za dodjelu sredstava Fonda Vijeće će objaviti kao sastavni dio teksta javnog natječaja.

(2) Analizirati i ocjenjivati, u smislu stavka 1. ovog članka, mogu se samo programi/sadržaji iz pravodobne i potpune prijave koja ispunjava sve propisane uvjete.

(3) Pojedinom programu/sadržaju se dodjeljuju sredstva razmjerno ocjeni iz stavka 1. ovog članka i pravilima za dodjelu državne potpore iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Iznimno od odredbe iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika, Vijeće analizu i ocjenu prijavljenih programa/sadržaja može povjeriti stručnim vrednovateljima.

(2) Stručne vrednovatelje, po provedenom javnom pozivu, imenuje Vijeće rješenjem u kojem određuje sastav Povjerenstva, broj Povjerenstava, programe/sadržaje koji se ocjenjuju, rok za ocjenjivanje i iznos naknade za rad.

(3) Za stručne vrednovatelje mogu se angažirati osobe iz reda javnih djelatnika koje su medijski stručnjaci i stručnjaci za audiovizualne djelatnosti, ugledni intelektualci, priznati umjetnici i ostali javni djelatnici koji su se istaknuli zalaganjem za razvitak civilnoga društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i zaštitu slobode medija i izražavanja.

(4) Za stručnog vrednovatelja ne može biti imenovan: vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju kojeg od podnositelja prijave; član nadzornog ili upravnog ili izvršnog tijela kojeg od podnositelja prijave; radnik kojeg od podnositelja prijave te autor, producent, redatelj kojeg od prijavljenog programa/sadržaja.

(5) Za stručnog vrednovatelja ne može biti imenovan srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno, i po prestanku prava; skrbnik, posvojitelj ili posvojenik osoba iz stavka 4. ovoga članka i/ili članova Vijeća za elektroničke medije.

(6) Odredba stavaka 3. i 4. ovoga članka se na odgovarajući način primjenjuje i na povezana društva.

Članak 16.

(1) Analizu i ocjenu programa/sadržaja iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika imenovani stručni vrednovatelji provode u Povjerenstvu, koje se sastoji od najmanje tri člana.

(2) Radom Povjerenstva rukovodi predsjednik kojeg imenuje Vijeće.

(3) Svaki član Povjerenstva analizira i ocjenjuje programe/sadržaje na temelju uvjeta iz članka 14. ovog Pravilnika.

(4) Povjerenstvo Vijeću predlaže ukupnu ocjenu ocjenjivanog programa/sadržaja.

(5) Ako Vijeće ne prihvati ocjenu iz stavka 4. ovoga članka, Vijeće će samo provesti postupak analize i ocjene.

Članak 17.

(1) Podnositelj prijave na javni natječaj kojemu je Vijeće odobrilo određena sredstva Fonda mora ta sredstva upotrijebiti prema odluci Vijeća za elektroničke medije i prijavi na javni natječaj.

(2) Vijeće za elektroničke medije u Odluci o dodjeli sredstava Fonda utvrđuje dinamiku realizacije i namjene sredstava za jednu godinu, odnosno svaku pojedinu godinu unutar višegodišnjeg razdoblja.

(3) Na temelju odluke Vijeća sklapa se ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena sredstva.

(4) Sredstva Fonda isplaćuju se ako nema dospjelih i nepodmirenih potraživanja po osnovi odluka o pravdanju sredstava Fonda.

(5) Korisniku sredstava Fonda ne mogu se isplatiti dodijeljena sredstva ako nisu podmirene financijske obveze prema Agenciji za elektroničke medije i koncesijska naknada.

Članak 18.

(1) Vijeće prati trošenje odobrenih sredstava Fonda i ostvarivanje svakoga pojedinog programa/sadržaja na sljedeće načine:

– putem mrežne aplikacije unutar modula financijskog pravdanja sredstava Fonda (prema postavljenim procedurama i uputama te traženoj računovodstvenoj dokumentaciji, a prilikom pravdanja višegodišnjeg natječaja korisnik sredstava Fonda je dužan sukladno potpisanom ugovoru na propisani način pravdati dodijeljena sredstva za svaku godinu posebno) u sustavu malih potpora

– putem mrežne aplikacije unutar modula financijskog pravdanja sredstava Fonda (prema postavljenim procedurama i uputama te traženoj računovodstvenoj dokumentaciji, a prilikom pravdanja višegodišnjeg natječaja korisnik sredstava Fonda je dužan sukladno potpisanom ugovoru na propisani način pravdati dodijeljena sredstva za svaku godinu posebno) u sustavu državnih potpora,

– putem kvartalnih programskih izvješća,

– u okviru redovitog nadzora nad poštivanjem programskih načela i obveza,

– izravnim nadzorom.

(2) Vijeće može u svakom trenutku od korisnika sredstava Fonda zatražiti očitovanje o poštivanju dinamike realizacije i namjene sredstava, odnosno u tu svrhu obaviti izvanredni ili izravan nadzor.

Članak 19.

(1) Korisnik sredstava Fonda koji ne koristi odobrena sredstva ili ih koristi suprotno odredbama ovog Pravilnika, odnosno ne ostvaruje programe/sadržaje ili ih ostvaruje suprotno odredbama ovog Pravilnika te suprotno potpisanom ugovoru o dodjeli sredstava, dužan je po odluci Vijeća za elektroničke medije vratiti odobrena sredstva Fonda uvećana za kamate sukladno Uredbi Komisije (EC) br. 794/2004 (SL L 140) koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EC) br. 271/2008).

(2) Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka se ne može izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba pred nadležnim upravnim sudom.

Popis korisnika sredstava, programa i sadržaja za koje su sredstva dodijeljena i izvješća o njihovu ostvarenju objavljuju se na mrežnoj stranici Vijeća za elektroničke medije.

Članak 20.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (»Narodne novine« broj 150/13. i 02/17.) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (»Narodne novine« broj 150/13. i 02/17.)

Klasa: 612-12/22-01/0140
Urbroj: 567-06/07-22-05
Zagreb, 7. srpnja 2022.

Vijeće za elektroničke medije
Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.