Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije

NN 84/2022 (20.7.2022.), Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1284

Na temelju članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2022. donijela

METODOLOGIJU

ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (u daljnjem tekstu: Metodologija) utvrđuju se:

− ciljevi i načela Metodologije,

− značajke Metodologije,

− objekti prijenosne mreže,

− način i kriteriji za određivanje priznatih troškova operatora prijenosnog sustava,

− način izračuna poticaja za operatora prijenosnog sustava,

− način i kriteriji za određivanje prihoda operatora prijenosnog sustava na temelju tarifnih stavki za prijenos električne energije,

− način i kriteriji za određivanje razlike prihoda i priznatih troškova s poticajima,

− način i kriteriji za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (u daljnjem tekstu: tarifne stavke),

− postupak za određivanje odnosno promjenu tarifnih stavki.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 3.

U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

1. regulacijska godina (g) – razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,

2. sadašnja regulacijska godina (g = G) – tekuća kalendarska godina,

3. prethodna regulacijska godina (g = G – 1) – regulacijska godina koja neposredno prethodi sadašnjoj regulacijskoj godini,

4. pretprošla regulacijska godina (g = G – 2) – regulacijska godina koja neposredno prethodi prethodnoj regulacijskoj godini,

5. sljedeća regulacijska godina (g = G + 1) – regulacijska godina koja neposredno slijedi iza tekuće regulacijske godine,

6. iduće regulacijske godine (g = G + 2 i g = G + 3) – dvije regulacijske godine koje neposredno slijede iza sljedeće regulacijske godine,

7. kupac – krajnji kupac određen Zakonom o tržištu električne energije,

8. prenesena električna energija – zbroj količine električne energije koju su korisnici mreže isporučili u prijenosnu mrežu, bruto električne energije uvezene u prijenosni sustav i bruto količine električne energije koja je preuzeta iz distribucijskih mreža,

9. priznati troškovi – opravdani troškovi poslovanja (OPEX) te razumni troškovi kapitala (CAPEX) te priznati troškovi regulatornog sigurnog testnog okruženja,

10. regulatorna sigurna testna okruženja (engl. regulatory sandbox) – konkretni okviri kojima se, pružanjem strukturiranog konteksta za eksperimentiranje omogućuje, prema potrebi, testiranje inovativnih tehnologija, proizvoda, usluga ili pristupâ u stvarnom okruženju u ograničenom vremenskom razdoblju i u ograničenom dijelu pod regulatornim nadzorom,

11. referentna kamatna stopa – prosječna kamatna stopa kreditnih institucija na dugoročne kredite u eurima i to odgovarajućeg iznosa, odobrene nefinancijskim društvima u Republici Hrvatskoj u posljednjih 12 mjeseci, prema podacima Hrvatske narodne banke,

12. regulirana imovina – imovina koja se isključivo koristi za obavljanje regulirane djelatnosti, a čine je dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina,

13. tarifne stavke – iznosi jediničnih cijena tarifnih elemenata za obračun naknade za korištenje prijenosne mreže (u daljnjem tekstu: obračun) u skladu s Prilogom 3. koji je sastavni dio ove Metodologije,

14. tarifni elementi – sastavnice za koje se određuju tarifne stavke za obračun u skladu s Prilogom 3. koji je sastavni dio ove Metodologije,

15. tarifni modeli – kombinacije tarifnih elemenata i pripadajućih tarifnih stavki u skladu s Prilogom 3. koji je sastavni ove Metodologije.

II. CILJEVI I NAČELA

Članak 4.

Ovom Metodologijom utvrđuju se sljedeći ciljevi:

− pouzdan pogon, održavanje i razvoj prijenosne mreže uz korištenje naprednih tehnoloških rješenja,

− primjerena razina sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom,

− poticanje učinkovitosti poslovanja operatora prijenosnog sustava,

− poticanje korisnika prijenosne mreže na učinkovito korištenje mreže odnosno snage i energije,

− omogućavanje stabilnih i predvidivih uvjeta poslovanja operatora prijenosnog sustava.

Članak 5.

Ova Metodologija zasniva se na sljedećim načelima:

− priznati troškovi moraju biti opravdani i razvidni,

− prihod treba pokriti priznate troškove uvažavajući iznos poticaja,

− parametri potrebni za izračun prinosa na reguliranu imovinu se procjenjuju uvažavajući posebnost djelatnosti prijenosa električne energije,

− tarifne stavke pojedinog tarifnog modela za pojedinu kategoriju potrošnje i proizvodnje na cijelom području Republike Hrvatske su jednake,

− obračuni za količinu preuzete električne energije iz mreže, obračun za iznos obračunske priključne snage i obračun naknade za obračunsko mjerno mjesto, provode se za svako obračunsko mjerno mjesto kupca na prijenosnoj mreži,

− obračun vršne radne snage za preuzimanje električne energije iz mreže i obračun prekomjerne jalove energije provodi se za tarifne modele kupaca na prijenosnoj mreži gdje su ti obračuni predviđeni,

− obračun za količinu preuzete električne energije iz mreže provode se za svako obračunsko mjerno mjesto kupca na distribucijskoj mreži,

− obračun vršne radne snage za preuzimanje električne iz mreže provodi se za tarifne modele kupaca na distribucijskoj mreži gdje su ti obračuni predviđeni,

− tarifne stavke za pojedinu kategoriju potrošnje u odgovarajućem tarifnom modelu određuju se na način da čim više odgovaraju troškovima koje takvi kupci uzrokuju operatoru prijenosnog sustava,

− operator prijenosnog sustava mora obrazložiti odstupanja od referentne razdiobe troškova kod predlaganja tarifnih stavki za koje je propisana referentna razdioba troškova,

− tarifna stavka za obračunsku vršnu radnu snagu koja se predaje u prijenosnu mrežu je jednaka za sve proizvođače koji imaju dozvolu za proizvodnju električne energije,

− tarifna stavka za obračunsku vršnu radnu snagu koja se predaje u prijenosnu mrežu ni pozitivno ni negativno ne diskriminira obračunska mjerna mjesta na prijenosnoj mreži u odnosu obračunska mjerna mjesta na distribucijskoj mreži,

− iznos tarifne stavke za prekomjernu jalovu energiju jednak je za sve kupce na prijenosnoj mreži.

III. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 6.

(1) Metoda regulacije koja se primjenjuje u ovoj Metodologiji je metoda priznatih troškova uz poticaje.

(2) Određivanje tarifnih stavki za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) zasniva se na priznatim ostvarenim troškovima, poticajima iz prethodne regulacijske godine (g = G – 1) i prihodima iz prethodne regulacijske godine (g = G – 1) te na priznatim planiranim troškovima i prihodima u sljedećoj regulacijskoj godini (g = G + 1), uzimajući u obzir procijenjene priznate troškove i procijenjene prihode u sadašnjoj regulacijskoj godini (g = G) te priznate planirane troškove i prihode u idućim regulacijskim godinama (g = G + 2 i g = G + 3).

(3) Agencija može kod određivanja tarifnih stavki za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) u obzir uzeti i prihode od zagušenja u skladu s Uredbom br. 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije.

IV. OBJEKTI PRIJENOSNE MREŽE

Članak 7.

Prijenosna mreža na koju se primjenjuje ova Metodologija obuhvaća imovinu koja je u nadležnosti ili vlasništvu operatora prijenosnog sustava:

− dalekovodi i kabeli 400 kV,

− dalekovodi i kabeli 220 kV,

− dalekovodi i kabeli 110 kV,

− transformatorske stanice 400/x kV,

− transformatorske stanice 220/x kV,

− transformatorske stanice 110/x kV i postrojenja, u dijelu u kojem su u nadležnosti ili vlasništvu operatora prijenosnog sustava,

− rasklopna postrojenja 400, 220 i 110 kV u elektranama, u dijelu u kojem su u nadležnosti ili vlasništvu operatora prijenosnog sustava,

− postrojenja za kompenzaciju jalove energije.

V. ODREĐIVANJE TROŠKOVA I POTICAJA

Iznos priznatih troškova i poticaja

Članak 8.

(1) Priznati troškovi regulacijske godine g uvećani za poticaje, koji se nadoknađuju kroz tarifne stavke jednaki su:

gdje su:

priznati troškovi regulacijske godine g [EUR],
iznos poticaja za gubitke nabavljene za regulacijsku godinu g [EUR],
priznati troškovi poslovanja (OPEX) regulacijske godine g [EUR],
priznati troškovi kapitala (CAPEX) regulacijske godine g [EUR],
priznati troškovi regulatornog sigurnog testnog okruženja regulacijske godine g [EUR],
prihodi za troškove pružanja nestandardnih usluga i ostali prihodi (OPEX) regulacijske godine g [EUR].


(2) Priznati troškovi iz stavka 1. ovoga članka određuju se prema ostvarenim, procijenjenim ili planiranim priznatim troškovima ovisno o tome utvrđuju li se za prethodnu (g = G – 1), sadašnju (g = G), sljedeću (g = G + 1) ili iduće regulacijske godine (g = G + 2 ili g = G + 3).

(3) Prilikom izračuna troškova iz stavka 1. ovoga članka za sadašnju regulacijsku godinu (g = G), sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) i iduće regulacijske godine (g = G + 2, g = G + 3) iznos poticaja za gubitke jednak je nuli.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Opće odredbe za troškove poslovanja

Članak 9.

(1) Troškovi poslovanja navedeni su u tablici 1. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(2) Ako Agencija, analizom troškova poslovanja, provjerom količina i cijena koje uzrokuju pojedine troškove, analizom istovrsnih troškova poslovanja u prethodnim godinama, kao i usporednom analizom troškova i učinkovitosti poslovanja operatora prijenosnih sustava u državama članicama Europske unije, utvrdi da djelomični ili cjelokupni iznosi pojedinih troškova poslovanja nisu opravdani, neće ih u cijelosti priznati prilikom određivanja tarifnih stavki.

(3) U priznate troškove poslovanja ne ulaze troškovi:

− priključenja i povećanja priključne snage u dijelu koji se financira iz naknade za priključenje,

− koji nisu nastali obavljanjem regulirane djelatnosti prijenosa električne energije,

− nestandardnih usluga.

(4) OPEX ne uključuje troškove poslovanja koje Agencija smatra neopravdanima za obavljanje energetske djelatnosti prijenosa električne energije.

(5) Troškovi iz stavka 4. ovoga članka koji se neće priznati su kako slijedi:

− vrijednosno usklađenje, u iznosu koji prelazi 1% od prihoda u regulacijskoj godini,

− usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova, u cjelokupnom iznosu,

− troškovi reprezentacije, interne reprezentacije i promidžbe, u cjelokupnom iznosu,

− prigodne nagrade i godišnje nagrade članovima uprave, u cjelokupnom iznosu,

− troškovi premija životnog osiguranja, u cjelokupnom iznosu,

− rezerviranja, u cjelokupnom iznosu,

− darovanja (donacije), u cjelokupnom iznosu,

− kazne, penali, naknade štete i troškovi iz ugovora, u cjelokupnom iznosu,

− novčanih naknada isplaćenih na temelju zajamčenih standarda kvalitete opskrbe električnom energijom.

(6) U iznimnim slučajevima, Agencija može priznati pojedine troškove iz stavka 4. ovoga članka i do njihovog punog iznosa ako operator prijenosnog sustava dokaže na razvidan način njihovu svrsishodnost i opravdanost.

Planirani troškovi nabave energije za pokriće gubitaka

Članak 10.

(1) Troškovi nabave energije za pokriće gubitaka sastavni su dio troškova poslovanja (OPEX).

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka određuju se za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) koristeći priznate planirane vrijednosti, a za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1) koristeći priznate ostvarene vrijednosti.

Planirani troškovi za pokriće gubitaka za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1)

Članak 11.

(1) Za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) troškovi nabave energije za pokriće gubitaka jednaki su:

gdje su:

planirana količina gubitaka za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) [MWh],
izračunata planska jedinična cijena nabave energije za pokriće gubitaka za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) [EUR/MWh].

(2) Planirana količina gubitaka za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) jednaka je:

gdje su:

relativna količina gubitaka prema prenesenoj električnoj energiji, izračunata za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) [%],
planirana prenesena električna energija za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) [MWh].

(3) Relativna planska količina gubitaka prema prenesenoj električnoj energiji, izračunata za sljedeću regulacijsku godinu (g = G +1) jednaka je:

gdje su:

ostvarena količina gubitaka u regulacijskoj godini g [MWh],
ostvarena prenesena električna energija u pojedinoj regulacijskoj godini g [MWh].

(4) Planska jedinična cijena nabave energije za pokriće gubitaka za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1):

gdje su:

jedinična planska cijena dugoročne nabave energije za pokriće gubitaka [€/MWh],
jedinična planska cijena kratkoročne nabave energije za pokriće gubitaka [€/MWh],
težinski udio za dugoročnu nabavu gubitaka,
težinski udio za kratkoročnu nabavu gubitaka,
troškovni dodatak na dugoročnu i kratkoročnu sastavnicu planske cijene [€/MWh].

(5) Jedinična planska cijena dugoročne nabave energije za pokriće gubitaka za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1), izračunata u sadašnjoj regulacijskoj godini (g = G), dobivena prema cijenama s referentne burze terminskih ugovora iz prvih osam mjeseci sadašnje regulacijske godine (g = G) jednaka je:

gdje su:

dnevna cijena temeljnog godišnjeg proizvoda za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) na referentnoj burzi terminskih ugovora u i-tom po redu danu sadašnje regulacijske godine (g = G) za koji je dostupna ta cijena na referentnoj burzi terminskih ugovora [EUR/MWh],
dnevna cijena vršnog godišnjeg proizvoda za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) na referentnoj burzi terminskih ugovora za i-ti po redu dan sadašnje regulacijske godine (g = G) za koji je dostupna ta cijena [EUR/MWh],
broj dana u prvih osam mjeseci sadašnje regulacijske godine (g = G) u kojima je dostupna cijena na referentnoj burzi terminskih ugovora za godišnji proizvod za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1),
faktor profila za dugoročnu nabavu gubitaka,
težinski udio temeljne cijene za dugoročnu nabavu gubitaka,
težinski udio vršne cijene za dugoročnu nabavu gubitaka.


(6) Jedinična planska cijena kratkoročne nabave energije za pokriće gubitaka za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1), izračunata u sadašnjoj regulacijskoj godini (g = G), dobivena prema prosječnim cijenama s referentne burze terminskih ugovora iz prvog prethodnog mjeseca Mref sadašnje regulacijske godine (g = G) u odnosu na mjesec kada se određuju iznosi tarifnih stavki jednaka je:

gdje su:

redni broj dana u godini za posljednji dan u referentnom mjesecu Mref sadašnje regulacijske godine (g = G) za koji je dostupna cijena terminskih ugovora na referentnoj burzi terminskih ugovora za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1),
redni broj prvog dana u referentnom mjesecu Mref sadašnje regulacijske godine (g = G) za koji je dostupna cijena terminskih ugovora na referentnoj burzi terminskih ugovora za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1),
broj dana u referentnom mjesecu Mref u kojima je dostupna cijena s referentne burze terminskih ugovora,
faktor profila za kratkoročnu nabavu gubitaka u fazi planiranja,
težinski udio temeljne cijene za kratkoročnu nabavu gubitaka,
težinski udio vršne cijene za kratkoročnu nabavu gubitaka.

(7) U ovoj Metodologiji referentna burza terminskih ugovora je burza koja koristi cijene s tržišta dan unaprijed na hrvatskoj burzi električne energije CROPEX-u.

(8) U razdoblju tijekom kojega burza terminskih ugovora koja koristi referentnu cijenu s CROPEX-a nije funkcionalna, u ovoj Metodologiji se koriste cijene s mađarske burze terminskih ugovora HUDEX.

Poticaj

Članak 12.

(1) Iznos poticaja na cijenu povezan s gubitcima za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1) jednak je:

gdje je:

ostvarena količina gubitaka za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1), [MWh],
razlika između referentne cijene i ostvarene cijene za pokriće gubitaka za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1) [EUR/MWh],
ostvarena cijena nabave energije za pokriće gubitaka u prethodnoj regulacijskoj godini (g = G – 1) koja sadrži neto iznos koji za gubitke u prijenosnoj mreži slijedi iz obračuna odstupanja [EUR/MWh],
referentna jedinična cijena nabave energije za pokriće gubitaka za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1) [EUR/MWh],
koeficijent za ostvarenu cijenu ispod referentne cijene,
koeficijent za ostvarenu cijenu iznad referentne cijene.

(2) Referentna jedinična cijena nabave energije za pokriće gubitaka za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1) jednaka je:

gdje je:

prosječna jedinična cijena na tržištu dan unaprijed DU, prema hrvatskoj burzi električne energije CROPEX za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1) [EUR/MWh],
planska količina gubitaka iz pretprošle regulacijske godine (g = G – 2) za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1) [MWh],
faktor profila za kratkoročnu nabavu gubitaka u fazi ostvarenja,
troškovni dodatak na dugoročnu i kratkoročnu sastavnicu referentne cijene [€/MWh],
težinski udio za dugoročnu sastavnicu referentne cijene,
težinski udio za kratkoročnu sastavnicu referentne cijene.

(3) Prosječna ponderirana jedinična cijena kratkoročnih proizvoda prema hrvatskoj burzi električne energije CROPEX na tržištu dan unaprijed DU i količinama kratkoročnih proizvoda, za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1) jednaka je:

gdje su:

cijena na CROPEX-ovom tržištu dan unaprijed u intervalu i prethodne regulacijske godine (g = G – 1) [EUR/MWh],
ostvarena količina gubitaka u intervalu i prethodne regulacijske godine (g = G – 1) [MWh],
količina dugoročnog temeljenog proizvoda u intervalu i prethodne regulacijske godine (g = G – 1) [MWh],
broj intervala u prethodnoj regulacijskog godini (g = G – 1).


(4) Vrijednosti korištenih koeficijenta u ovoj Metodologiji prikazane su u sljedećoj tablici:

TROŠKOVI KAPITALA

Troškovi kapitala

Članak 13.

Troškovi kapitala regulacijske godine g jednaki su:

gdje su:

prinos od regulirane imovine u regulacijskoj godine g [EUR],
amortizacija regulirane imovine u regulacijskoj godini g [EUR].

Prinos od regulirane imovine

Članak 14.

(1) Prinos od regulirane imovine regulacijske godine g jednak je:

gdje su:

ponderirani prosječni trošak kapitala prije oporezivanja (engl. WACC – Weighted Average Cost of Capital) za regulacijsku godinu g [%],
prosječna vrijednost regulirane imovine za regulacijsku godinu g [EUR].

(2) Prosječna vrijednost regulirane imovine za regulacijsku godine g jednaka je:

gdje su:

vrijednost regulirane imovine na početku regulacijske godine g, koja ne uključuje imovinu primljenu bez naknade [EUR],
vrijednost regulirane imovine na kraju regulacijske godine g, koja ne uključuje imovinu primljenu bez naknade [EUR].

(3) Vrijednost regulirane imovine na kraju regulacijske godine g jednaka je:

gdje su:

vrijednost novih investicija koje se stavljaju u upotrebu u regulacijskoj godini g [EUR],
vrijednost imovine primljene bez naknade u regulacijskoj godini g [EUR],
otuđena i rashodovana regulirana imovina u regulacijskoj godini g [EUR],
ostale promjene regulirane imovine u regulacijskoj godini g [EUR].

(4) Vrijednost regulirane imovine uključuje:

− sadašnju knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine (osim goodwilla) i materijalne imovine koju čine zemljište, građevinski objekti, postrojenja i oprema, transportna imovina, pogonski inventar, alati i ostalo,

− vrijednost novih investicija (vrijednost imovine u pripremi) koja se stavlja u upotrebu u regulacijskoj godini g.

(5) Vrijednost regulirane imovine ne uključuje:

− vrijednost imovine primljene bez naknade,

− vrijednost imovine u dijelu koji je financiran iz naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže ili bespovratno dobivenih sredstava,

− vrijednost nematerijalne i materijalne imovine u pripremi koja se neće staviti u upotrebu tijekom regulacijske godine g,

− predujmove za nabavu materijalne i nematerijalne imovine.

(6) Amortizaciju čini trošak amortizacije regulirane imovine i ne uključuje amortizaciju imovine primljene bez naknade te imovine u dijelu koji je financiran iz naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže te iz bespovratno dobivenih sredstava.

(7) Amortizacija regulirane dugotrajne imovine obračunava se u skladu s pravilima računovodstvenih standarda korištenjem linearne metode te primjenom godišnjih stopa amortizacije određenih prema očekivanom vijeku uporabe imovine.

Članak 15.

(1) Ponderirani prosječni trošak kapitala prije oporezivanja (engl. WACC – Weighted Average Cost of Capital) za regulacijsku godinu g jednak je:

gdje su:

udio vlasničkog kapitala (engl. equity, E) u ukupnom kapitalu za regulacijsku godinu g [%],
udio dužničkog kapitala (engl. debt, D) u ukupnom kapitalu za regulacijsku godinu g [%],
stopa povrata na vlasnički kapital za regulacijsku godinu g [%],
stopa povrata na dužnički kapital za regulacijsku godinu g [%],
stopa poreza na dobit za regulacijsku godinu g [%].

(2) Kao ciljani udio u strukturi kapitala za izračun iznosa iz stavka 1. ovoga članka za regulacijsku godinu g, propisuje se udio vlasničkog kapitala u iznosu od 50 % i udio dužničkog kapitala u iznosu od 50 %.

(3) Stopa povrata na vlasnički kapital poslije oporezivanja za regulacijsku godinu g utvrđuje se prema modelu vrednovanja kapitalne imovine (engl. CAPM - Capital Asset Pricing Model) i jednaka je:

gdje su:

nerizična stopa povrata (engl. risk-free rate) za regulacijsku godinu g [%],
prosječan prinos od rizičnih ulaganja (očekivani prinos od tržišnog portfelja) (engl. expected return on the market) [%],
premija za tržišni rizik (engl. market risk premium) za regulacijsku godinu g [%],
koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora sustava u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja (engl. variability coefficient of energy company shares) za regulacijsku godinu g,
premija za tržišni rizik vlastitog kapitala za regulacijsku godinu g [%].

(4) Nerizična stopa povrata utvrđuje se na temelju prosječne nominalne kamatne stope zadnje tri emisije obveznica s dospijećem od deset ili više godina izdanih od strane Republike Hrvatske.

(5) Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora sustava u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja odražava stupanj rizika investiranja u energetsku djelatnost prijenosa električne energije u odnosu na rizik investiranja na tržištu, a utvrđuje se usporednom analizom koeficijenata varijabilnosti prinosa dionica operatora sustava primijenjenih u regulatornim mehanizmima usporedivih europskih zemalja, na temelju javno dostupnih podataka.

(6) Premija za tržišni rizik odražava dodatni prinos investitora iznad nerizične stope povrata za preuzimanje rizika investiranja na tržištu kapitala, a utvrđuje se usporednom analizom premija na tržišni rizik primijenjenih u regulatornim mehanizmima usporedivih europskih zemalja, provedenom na temelju javno dostupnih podataka.

(7) Stopa povrata na dužnički kapital jednaka je prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi na investicijske kredite koje koristi operator sustava za financiranje regulirane imovine, pri čemu se kamatne stope na investicijske kredite uzimaju u obzir najviše do razine racionalno i obazrivo pozajmljenih sredstava, odnosno najviše do iznosa referentne kamatne stope.

(8) Ako operator za financiranje regulirane imovine ne koristi investicijske kredite, stopa povrata na dužnički kapital jednaka je referentnoj kamatnoj stopi.

(9) Elementi za izračun ponderiranog prosječnog troška kapitala prije oporezivanja (engl. WACC – Weighted Average Cost of Capital) za regulacijsku godinu g utvrđuju se prema tablici 12. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Troškovi regulatornog sigurnog testnog okruženja

Članak 16.

(1) Troškovi projekata koji potpadaju pod regulatorno sigurno testno okruženje za regulacijsku godinu g iskazuju se odvojeno od priznatih troškovi poslovanja (OPEX) i priznatih troškova kapitala (CAPEX) iz članka 8. ove Metodologije.

(2) Operator sustava dužan je obrazložiti opravdanost projekata iz stavka 1. ovoga članka u desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže.

(3) Troškove koje Agencija može odobriti, nakon razmatranja obrazloženja iz stavka 2., operator sustava iskazuje u tablici 1. Priloga 1. ove Metodologije.

VI. ODREĐIVANJE PRIHODA

Ukupan prihod od tarifnih stavki

Članak 17.

Ukupni prihodi od tarifnih stavki u regulacijskoj godini g od kupaca i proizvođača jednaki su:

gdje su:

prihod od kupaca u regulacijskoj godini g [EUR],
prihod od proizvođača u regulacijskoj godini g [EUR].

Prihod od kupaca

članak 18.

(1) Godišnji prihod od kupaca u regulacijskoj godini g određuje se primjenom tarifnih stavki i ostvarenja tarifnih elemenata po pojedinim kategorijama kupaca na prijenosnoj mreži i na distribucijskoj mreži odnosno tarifnim modelima iz Priloga 3. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(2) Godišnji prihod od obračunskih priključnih radnih snaga kupaca u regulacijskoj godini g, određuje se primjenom tarifnih stavki za obračunsku priključnu radnu snagu i ostvarenja tarifnog elementa po pojedinim kategorijama kupaca na prijenosnoj mreži odnosno tarifnim modelima iz Priloga 3. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Prihod od proizvođača

Članak 19.

(1) Godišnji prihod od proizvođača u regulacijskoj godini g određuje se primjenom tarifne stavke za proizvođače na prijenosnoj mreži odnosno prema tarifnom modelu iz Priloga 3. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(2) Planirani prihod za regulacijsku godinu g operator prijenosnog sustava određuje u sadašnjoj regulacijskoj godini (g = G) za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) i iduće regulacijske godine (g = G + 1 i g = G + 2), te njegovu vrijednost s pripadajućim vrijednostima i obrazloženjima za procjenu dostavlja Agenciji.

VII. ODREĐIVANJE RAZLIKE PRIHODA I PRIZNATIH TROŠKOVA S POTICAJIMA

Članak 20.

(1) Razlika prihoda i priznatih troškova s poticajima iz regulacijske godine g – 1, koja se određuje u regulacijskoj godini g jednaka je:

(2) Korigirana razlika između prihoda i priznatih troškova s poticajima iz regulacijske godine g – 1, koja se određuje u regulacijskoj godini g, dobiva se na sljedeći način:

gdje su:

prosječna godišnja stopa inflacije za regulacijsku godinu g – 1, koja se određuje u regulacijskoj godini g [%],
prosječna godišnja stopa inflacije za regulacijsku godinu g, određena u regulacijskoj godini g [%].

(3) Stopa inflacije utvrđuje se na temelju promjene indeksa potrošačkih cijena, koji određuje Državni zavod za statistiku, pri čemu se za određivanje stope inflacije u sadašnjoj regulacijskoj godini (g = G) kao mjerodavno uzima ono razdoblje za koje postoje raspoloživi podaci o promjenama indeksa potrošačkih cijena.

VIII. ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI

Odnos prihoda i troškova

Članak 21.

Agencija u sadašnjoj regulacijskoj godini (g = G) samostalno na temelju podatka koje joj dostavlja operator prijenosnog sustava u postupku određivanje iznosa tarifnih stavki utvrđuje vrijednost razlike između ostvarenog prihoda i ostvarenih priznatih troškova s poticajima za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1), a koja se može uzeti u obzir pri određivanju tarifnih stavki za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1).

Članak 22.

(1) U slučaju predlaganja tarifnih stavki, operator prijenosnog sustava dužan je predložiti takve tarifne stavke da planirani ukupni prihod od tarifnih stavki za potrošnju i proizvodnju za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) bude manji ili jednak planiranim priznatim troškovima uvećanima za poticaje za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1), prema formuli:

(2) Ako je apsolutna vrijednost korigirane razlike između ostvarenog prihoda i priznatih troškova s poticajima u prethodnoj regulacijskoj godini (g = G – 1) veća od 3% priznatih troškova uvećanih za poticaje u prethodnoj regulacijskoj godini (g = G – 1), Agencija može odlučiti da se umjesto formule iz stavka 1. ovoga članka primijeni formula:

Tarifne stavke za kupce

Članak 23.

(1) Referentna tarifna stavka za tarifne modele kupaca za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) [EUR/kWh] jednaka je:

gdje je:

energija referentne razdiobe [kWh].

(2) Energija referentne razdiobe [kWh] iz stavka 1. ovoga članka određuje se za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) na temelju podataka iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Metodologije a jednaka je:

gdje su:

EJT, G + 1, tmradna energija kupaca po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) u tarifnom modelu tm [kWh],
EVT, G + 1, tmradna energija kupaca po višoj dnevnoj tarifi za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) u tarifnom modelu tm [kWh],
ENT, G + 1, tmradna energija kupaca po nižoj dnevnoj tarifi za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) u tarifnom modelu tm [kWh],
PVS, G + 1, tmobračunska vršna radna snaga kupaca za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) u tarifnom modelu tm [kW],
EJ, G + 1, tmprekomjerna jalova energija kupaca za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) u tarifnom modelu tm [kvarh],
broj mjesečnih naknada za obračunsko mjerno mjesto kupca koje se planiraju obračunati u svim mjesecima sljedeće regulacijske godine (g = G + 1) u tarifnom modelu tm,
mJT, tmkoeficijent omjera iznosa tarifnih stavki za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi tarifnog modela tm prema iznosu referentne tarifne stavke za radnu energiju iz stavka 1. ovog članka,
mVT, tmkoeficijent omjera iznosa tarifnih stavki za radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi tarifnog modela tm prema iznosu referentne tarifne stavke za radnu energiju iz stavka 1. ovog članka,
mNT, tmkoeficijent omjera iznosa tarifnih stavki za radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi tarifnog modela tm prema iznosu referentne tarifne stavke za radnu energiju iz stavka 1. ovog članka,
mVS, tmkoeficijent omjera iznosa tarifnih stavki za obračunsku vršnu radnu snagu kupca tarifnog modela tm prema iznosu referentne tarifne stavke za radnu energiju iz stavka 1. ovog članka [h],
mJ, tmkoeficijent omjera iznosa tarifnih stavki za prekomjernu jalovu energiju tarifnog modela tm prema iznosu referentne tarifne stavke za radnu energiju iz stavka 1. ovog članka [W/var],
mOMM, tmkoeficijent omjera iznosa tarifnih stavki za naknadu za obračunsko mjerno mjesto tarifnog modela tm prema iznosu referentne tarifne stavke za radnu energiju iz stavka 1. ovog članka [kWh].


(3) Iznosi koeficijenata iz stavka 2. ovoga članka definirani su u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(4) Referentne tarifne stavke izračunavaju se množenjem iznosa referentne tarifne stavke iz stavka 1. ovoga članka s odgovarajućim iznosima koeficijenata iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(5) Operator prijenosnog sustava može primijeniti različite iznose koeficijenata u odnosu na vrijednosti iz Priloga 2. ove Metodologije, a u slučaju većih odstupanja od referentnih koeficijenata iz Priloga 2. prilikom dostave prijedloga iznosa tarifnih stavki dužan je dostaviti obrazloženje za ta odstupanja.

(6) Tarifne stavke za obračunsku priključnu radnu snagu za preuzimanje električne energije iz mreže za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) za svaki tarifni model tm, Agencija određuje na temelju podataka koje prema zahtjevu Agencije dostavlja operator prijenosnog sustava.

Tarifna stavka za proizvođače

Članak 24.

Agencija određuje iznos tarifne stavke za obračunsku vršnu radnu snagu za proizvođače za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) na temelju prijedloga operatora prijenosnog sustava iz članka 25. ove Metodologije.

Članak 25.

(1) Operator prijenosnog sustava dužan je jednom godišnje predložiti Agenciji iznos tarifne stavke za obračunsku vršnu radnu snagu za proizvođače [EUR/kW] zaokružen na tri decimalna mjesta, za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1), za obračunsku vršnu radnu snagu koja se predaje u prijenosnu mrežu , a koja se primjenjuje na pripadnom obračunskom mjernom mjestu o u svakom mjesecu mj.

(2) Predloženi iznos tarifne stavke iz stavka 1. ovoga članka mora biti manji ili jednak maksimalnom jediničnom iznosu tarife izračunatom prema stavku 3. ovoga članka, izraženom u [EUR/kW] i zaokruženom na tri decimalna mjesta.

(3) Maksimalni jedinični iznos tarifne stavke za obračunsku vršnu radnu snagu [EUR/MW] za proizvođače za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1), računa se prema sljedećoj formuli:

gdje su:

granična jedinična cijena po energiji predanoj u mrežu [EUR/MWh],
zbroj obračunskih vršnih radnih snaga u mjesecu mj iz tehnologije te u regulacijskoj godini g, zaokružen na tri decimalna mjesta [MW],
ukupna električna energija predana u prijenosnu mrežu iz tehnologije te u regulacijskoj godini g, zaokružena na tri decimalna mjesta [MWh], pri čemu se prilikom izračuna ove vrijednosti uzimaju samo obračunska mjerna mjesta na kojima je pripadna elektrana bila priključena na mrežu tijekom cijele regulacijske godine g,
ntehbroj tipova tehnologija prema primarnom izvoru iz tablice u stavku 4. ovoga članka,
zbroj svih procijenjenih priključnih snaga na prijenosnoj mreži određen u sadašnjoj regulacijskoj godini (g = G) za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) na obračunskim mjernim mjestima na kojima bi se trebala predavati energija iz tehnologije te tijekom barem 180 dana u sljedećoj kalendarskoj godini (g = G + 1), zaokružen na tri decimalna mjesta [MW],
ukupna priključna snaga za tehnologiju te koja se odnosi na predaju energije u prijenosnu mrežu u regulacijskoj godini g, zaokružena na tri decimalna mjesta [MW], pri čemu se prilikom izračuna ove vrijednosti uzimaju samo obračunska mjerna mjesta na kojima je pripadna elektrana bila priključena na mrežu tijekom cijele regulacijske godine g i obračunska mjerna mjesta gdje se tijekom te godine nije mijenjala priključna snaga u smjeru predaje u mrežu,
najmanji godišnji broj sati rada na nazivnoj snazi za tehnologiju te, zaokružen na dva decimalna mjesta [h],
najveći godišnji količnik zbroja mjesečnih obračunskih vršnih radnih snaga prema priključnoj snazi za tehnologiju te, zaokružen na dva decimalna mjesta.


(4) Tipovi tehnologije te prema primarnom izvoru dani su u sljedećoj tablici:

teOpis tehnologije s primarnim izvorom
1akumulacijska hidroelektrana
2protočna hidroelektrana (moguće s dnevnom akumulacijom)
3crpna (pumpna) hidroelektrana
4vjetroelektrana
5sunčana elektrana
6termoelektrana na prirodni plin (s uključivo blokovima kombi-kogeneracijskog postrojenja), a pripada joj i tehnologija ako uz to ima mogućnost korištenja još jednog goriva (npr. lož ulje)
7termoelektrana na ugljen
8elektrana na biomasu i/ili bioplinska elektrana
9geotermalna elektrana
10termoelektrana na druga goriva (npr. samo na lož ulje)
11obračunska mjerna mjesta koja nisu obuhvaćena iznad navedenim slučajevima

(5) Vrijednost granične jedinične cijene iz stavka 3. ovoga članka iznosi 0,50 EUR/MWh.

(6) Ako postojeća i/ili buduća obračunska mjerna mjesta nije moguće svrstati u pojedini tip elektrana iz stavka 4. ovoga članka, operator prijenosnog sustava svrstava ih u kategoriju iz posljednjeg retka tablice iz stavka 4. ovoga članka, te tada za tu grupu određuje vrijednosti potrebne za izračun iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Djeljenik koji se navodi u definiciji iznosa iz stavka 3. ovoga članka, ne uključuje naknade koje proizvođači plaćaju za fizička sredstva koja su potrebna za povezivanje sa sustavom ili nadogradnju veze, naknade koje proizvođači plaćaju u vezi s pomoćnim uslugama niti naknade koje proizvođači plaćaju za posebne gubitke u sustavima.

(8) Ako za pojedinu tehnologiju ne postoje podaci za izračun vrijednosti i operator prijenosnog sustava ih procjenjuje na temelju raspoloživih mu informacija.

(9) Na obračunskim mjernim mjestima koja pripadaju proizvođaču električne energije koji ima dozvolu za proizvodnju električne energije obračunava se i tarifna stavka za korištenje mreže za energiju koja se predaje u prijenosnu mrežu.

(10) Operator prijenosnog sustava je dužan Agenciji dostaviti izračunatu vrijednost za prilikom dostave prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

(11) Operator prijenosnog sustava dužan je voditi podatke potrebne za izračun maksimalnog jediničnog iznosa tarifne stavke za obračunsku vršnu radnu snagu iz stavka 3. ovoga članka na razini obračunskog mjernog mjesta na način pogodan za strojnu obradu, a mora ih dostaviti Agenciji do 30. rujna sadašnje regulacijske godine (g = G).

IX. POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE ODNOSNO PROMJENU IZNOSA TARIFNIH STAVKI

Članak 26.

(1) Operator prijenosnog sustava dužan je u roku od 20 dana nakon isteka zakonskog roka za dostavu godišnjih financijskih izvještaja u svrhu javne objave Agenciji dostaviti: revidirane godišnje financijske izvještaje za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1), tablice iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Metodologije, popunjene prethodno planiranim i ostvarenim podacima za prethodnu regulacijsku godinu (g = G – 1) te druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Operator prijenosnog sustava dužan je financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u elektroničkom (Word i Excel) formatu, a podatke iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Metodologije, dostaviti u elektroničkom (Excel) formatu.

Članak 27.

(1) Priznati troškovi za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) i iduće regulacijske godine (g = G + 2 i g = G + 3) temelje se na trogodišnjem planu poslovanja, desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže, procjeni količine i ukupnog troška nabave električne energije za pokrivanje gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži za sljedeću godinu (g = G + 1), kao i na temelju procjene količine i ukupnog troška nabave električne energije za pokrivanje gubitaka za iduće regulacijske godine (g = G + 2 i g = G + 3).

(2) Operator prijenosnog sustava dužan je izraditi trogodišnji plan poslovanja iz stavka 1. ovoga članka tako da Agencija može pratiti podatke o imovini, kapitalu, obvezama, prihodima i rashodima s naslova obavljanja regulirane djelatnosti, kao i financijskim tokovima te investicijama.

(3) Trogodišnji plan poslovanja iz stavka 1. ovoga članka uključuje planiranu bilancu, planirani račun dobiti i gubitka i planirani izvještaj o novčanim tokovima s istaknutim važnim činjenicama o računovodstvenim politikama koje se prikazuju u bilješkama uz financijske izvještaje.

(4) Operator prijenosnog sustava dužan je Agenciji dostaviti dokumente iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do 30. rujna sadašnje regulacijske godine (g = G), kao i popunjene tablice iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(5) Operator prijenosnog sustava dužan je dokumente iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u elektroničkom (Word i Excel) formatu, a podatke iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Metodologije, dostaviti u elektroničkom (Excel) formatu.

Članak 28.

(1) Operator prijenosnog sustava podnosi Agenciji zahtjev za određivanje odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki u sadašnjoj regulacijskoj godini (g = G) za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) zajedno s prijedlogom iznosa tarifnih stavki.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nakon što se utvrde polugodišnji ukupni troškovi za sadašnju regulacijsku godinu (g = G), a najkasnije do 30. rujna sadašnje regulacijske godine (g = G).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obrađuje se na temelju dostavljenih dokumenata i podataka iz članaka 26. i 27. ove Metodologije.

(4) Operator prijenosnog sustava dužan je podnijeti Agenciji zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u skladu sa strukturom tarifnih stavki iz Priloga 3. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(5) Na zahtjev Agencije operator prijenosnog sustava dužan je dostaviti i druge podatke potrebne za određivanje odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki.

(6) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će donijeti odluku o iznosu tarifnih stavki na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do 15. prosinca sadašnje regulacijske godine (g = G).

Članak 29.

(1) Agencija može samostalno donijeti odluku o iznosima tarifnih stavki u sadašnjoj regulacijskoj godini (g = G) za sljedeću regulacijsku godinu (g = G + 1) na temelju dostavljenih dokumenata i podataka iz članaka 26. i 27. ove Metodologije.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će, bez odgađanja, obavijestiti operatora prijenosnog sustava o pokretanju postupka za promjenu iznosa tarifnih stavki.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će donijeti odluku o iznosu tarifnih stavki najkasnije do 15. prosinca sadašnje regulacijske godine (g = G).

Članak 30.

Ako Agencija ne odredi nove iznose tarifnih stavki najkasnije do 15. prosinca sadašnje regulacijske godine (g = G), do njihovog određivanja primjenjuju se važeće tarifne stavke iz sadašnje regulacijske godine (g = G).

Članak 31.

(1) Agencija može na zahtjev operatora prijenosnog sustava ili samostalno tijekom sadašnje regulacijske godine (g = G) pokrenuti postupak za određivanje iznosa tarifnih stavki za sadašnju regulacijsku godinu (g = G) ako se predviđaju veća odstupanja između troškova i prihoda.

(2) Operator prijenosnog sustava veća odstupanja između troškova i prihoda iz stavka 1. ovoga članka dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

(3) U slučaju prihvaćanja zahtjeva operatora prijenosnog sustava iz stavka 1. ovoga članka, ili u slučaju da postupak koji Agencija samostalno pokrene dovede do promjene iznosa tarifnih stavki za sadašnju regulacijsku godinu (g = G), Agencija će donijeti odluku o novim iznosima tarifnih stavki za sadašnju regulacijsku godinu (g = G) i njihovom stupanju na snagu.

Članak 32.

Tarifne stavke koje se iskazuju u EUR/kWh i EUR/kvarh zaokružuju se na šest decimalnih mjesta, a one koje se iskazuju u drugim mjernim jedinicama u istoj valuti na tri decimale.

Članak 33.

(1) Preračunavanje novčanih iznosa iz kune u euro provodi se sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz zakona kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

(2) U razdoblju dvojnog iskazivanja potrebno je iskazivati sve novčane vrijednosti u kuni i u euru kako je definirano u zakonu kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

X. NADZOR

Članak 34.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (»Narodne novine«, broj 104/15 i 84/16).

Članak 36.

Do stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki donesene u skladu s odredbama ove Metodologije, primjenjuju se iznosi tarifnih stavki za prijenos električne energije određeni Odlukom o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (»Narodne novine«, broj 138/21).

Članak 37.

(1) Iznimno od članka 11. ove Metodologije planirani troškovi gubitaka za 2023. godinu se u 2022. godini određuju prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energiji (»Narodne novine«, broj 104/15 i 84/16).

(2) Iznimno od članka 11. ove Metodologije planirani troškovi gubitaka za 2024. godinu se u 2023. godini određuju prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energiji (»Narodne novine«, broj 104/15 i 84/16).

(3) Iznimno od članka 12. ove Metodologije iznos poticaja na cijenu povezan s gubicima primjenjuje se prvi puta u 2026. godini za 2025. prilikom određivanja iznosa tarifnih stavki za 2027. godinu.

(4) Iznimno od članka 23. stavka 6. ove Metodologije tarifne stavke za obračunsku priključnu radnu snagu mogu se primijeniti prvi put u 2023. za 2024. godinu.

Članak 38.

(1) Iznimno od rokova iz članka 25. stavka 11., članka 27. stavka 4. i članka 28. stavka 2. ove Metodologije, u 2022. godini za 2023. godinu rok za dostavu zatraženog iz tih odredbi je 30. listopada 2022.

(2) Stupci u tablicama Priloga 1. koji se odnose na iduće regulacijske godine (g = G + 2 i g = G + 3) ne popunjavaju se u 2022. godini za 2023. godinu.

Članak 39.

Prilikom određivanja iznosa tarifnih stavki za 2023. godinu kao referentna kamatna stopa koristi se prosječna kamatna stopa kreditnih institucija na dugoročne kunske kredite odgovarajućeg iznosa, s valutnom klauzulom u eurima, odobrene nefinancijskim društvima u Republici Hrvatskoj u posljednjih 12 mjeseci, prema podacima Hrvatske narodne banke.

Članak 40.

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 391-35/22-01/22

Urbroj: 371-03-22-10

Zagreb, 14. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.

PRILOG 1.

PODACI POTREBNI ZA UTVRĐIVANJE PRIZNATIH TROŠKOVA I POTICAJA

Tablica 1.     Prihodi, troškovi poslovanja, troškovi kapitala, troškovi regulatornog sigurnog testnog okruženja za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3) i poticaji

1 energija uravnoteženja – znači energija kojom operatori prijenosnih sustava izvode uravnoteženje

Tablica 2. Troškovi pokrića gubitaka u mreži za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

2 Pod ostvarenim ostalim rashodima za gubitke i ostvarenim ostalim prihodima za gubitke misli se samo na one prihode i rashode koji se tiču gubitaka operatora prijenosnog sustava koje on stvarno plaća ili za koje on stvarno dobiva novac

Tablica 3. Troškovi održavanja mreže za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 4. Troškovi nabave pomoćnih usluga za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 5. Troškovi, prihodi i količine svih energija uravnoteženja za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 6. Troškovi i prihodi povezani s bilančnim grupama za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 7. Troškovi osoblja – plaće, za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 8. Ostali troškovi osoblja za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 9.a Rezerviranja i vrijednosno usklađenje za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 9.b Ostali materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 9.c Usluge zakupa-leasinga za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 9.d     Troškovi koji se ne smatraju opravdanima - ostali materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 10. Prihodi za troškove pružanja nestandardnih usluga i ostali prihodi za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

3 Ostali prihodi uključuju prihode od priključenja u dijelu koji se odnosi na obračun troška rada zaposlenika operatora sustava, prihod od ostalog sufinanciranja (izmještanje dalekovoda), prihod od telekomunikacijskih usluga, prihod od zateznih kamata, prihode od prodaje materijala, otpadaka i osnovnih sredstva, naplaćenih javnobilježničkih i sudskih troškova, prihoda od zakupnina i najmova, naplaćenih penala te ostale prihode koji nastaju u poslovanju, a nisu računovodstvenim razdvajanjem {članak 23. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.)} prikazani na ostalim djelatnostima energetskog subjekta

Tablica 11. Amortizacija regulirane imovine u regulacijskoj godini g 4

4 Tablicu treba umnožiti i popuniti za G-1 (prethodno planirano), G-1 (ostvareno), G (procjena), G+1 (plan), G+1 (plan) i G+2 (plan)

5 Otuđena i rashodovana regulirana imovina te ostale promjene na imovini.

Tablica 12. Prinos od regulirane imovine (engl. WACC – Weighted Average Cost of Capital) za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 13. Ostvareni iznosi tarifnih elemenata u g = G – 1

Tablica 14. Procijenjeni i planirani prihodi od tarifnih stavki za regulacijske godine g (G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 15a. Investicije u prijenosnu mrežu za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 15b. Investicije u prijenosnu mrežu za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 16. Izvori financiranja investicija za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)Tablica 17. Izvještaj o novčanom toku (u tisućama EUR-a) za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 18. Račun dobiti i gubitka (u tisućama EUR-a, osim gdje je drugačije naznačeno) za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

Tablica 19. Bilanca (u tisućama EUR-a) za regulacijske godine g (G-1, G, G+1, G+2 i G+3)

6 Manjinski interes je vrijednost dionica koja se može pripisati dioničarima koji imaju manje od 50 % ukupnog broja dionica

PRILOG 2.

KOEFICIJENTI POTREBNI ZA ODREĐIVANJE ENERGIJE REFERENTNE RAZDIOBE I REFERENTNIH
TARIFNIH STAVKI ZA RADNU ENERGIJU PREUZETU IZ MREŽE ZA SLJEDEĆU REGULACIJSKU GODINU (g = G + 1)

PRILOG 3.

TARIFNE STAVKE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE PO TARIFNIM ELEMENTIMA I TARIFNIM MODELIMA ZA KATEGORIJE POTROŠNJE KAO I ZA KATEGORIJU PROIZVODNJE ZA REGULACIJSKU GODINU g