Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

NN 85/2022 (22.7.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Hrvatski sabor

1288

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/69

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 19. srpnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15, 108/17., 70/19. i 42/20.) u članku 2. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

»9) »nerazvrstana cesta« je cesta koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi, a koja nije razvrstana kao javna cesta po posebnom propisu i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (ulice u naseljima, pristupne i spojne ceste, prostori parkirališta, benzinskih crpki i sl.),«.

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31) »pčelarsko vozilo« je motorno ili priključno vozilo namijenjeno ili konstrukcijski prilagođeno za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica), pčelinjih proizvoda, pomagala, pribora, opreme i materijala potrebnih za provedbu aktivnosti pčelarske proizvodnje te se na njemu ne smije prevoziti teret u druge svrhe, a koje je po posebnom propisu koji donosi ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa i ministra nadležnog za unutarnje poslove, razvrstano u kategoriju pčelarskih vozila,«.

Točka 33. mijenja se i glasi:

»33) »motorno vozilo« je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama,«.

U točki 102. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju točke 103., 104., 105., 106. i 107. koje glase:

»103) »pomoćna pješačka sredstva« su naprave koje se pokreću isključivo snagom osobe koja upravlja tim sredstvom (romobili bez motornog ili električnog pogona, dječji bicikl, koturaljke, role, sanjke, skije, klizaljke i sl.),

104) »osobno prijevozno sredstvo« je vozilo koje nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.),

105) »jahač« je osoba koja jašući na jahaćoj životinji (konj i sl.) sudjeluje u prometu na cesti,

106) »zona prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni« je kulturno-povijesna cjelina te područje koje okružuje kulturno dobro, a koje kulturno dobro je upisano u Listu svjetske baštine ili u Listu ugrožene svjetske baštine i za koje se određuju mjere radi osiguranja zaštite vrijednosti kulturnog dobra prema propisu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara te u kojoj se skupno ograničava ulaz u zonu te uređuju načini i uvjeti ulaza, prometovanja i izlaza vozila,

107) »automatizirano vozilo« je vozilo koje koristi hardver i softver za kontinuiranu potpunu dinamičku kontrolu vozila (potpuno automatizirano vozilo bez upravljača).«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. promet pješaka, vozača bicikla, vozača osobnih prijevoznih sredstava, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, jahača te gonjenje i vođenje stoke,«.

U točki 10. riječ: »biciklista« zamjenjuje se riječima: »vozača bicikla«.

U točki 13. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaje točka 14. koja glasi:

»14. uvjete ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni.«.

U stavku 2. iza riječi: »za poslove prometa« umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju riječi: »a kada se uređuju uvjeti za ulaz, prometovanje i izlaz vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture.«.

U stavku 6. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 3.

U članku 40. stavku 8. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

Članak 4.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, odnosno druge površine kojom se kreće te vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, kao i gustoći prometa tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku.«.

U stavku 4. riječi: »40 km« zamjenjuju se riječima: »30 km«.

U stavku 5. riječi: »u iznosu od 500,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 1.000,00«.

Članak 5.

U članku 57. stavku 6. iza riječi: »bicikle« dodaju se riječi: »i osobna prijevozna sredstva«.

Članak 6.

U članku 82. stavku 1. točki 11. iza riječi: »javnim prolazima i prilazima« dodaju se riječi: »te na punionicama za vozila na električni pogon, osim za vrijeme punjenja vozila električnom energijom«.

Članak 7.

U članku 84. stavku 1. točki 8. iza riječi: »nadzemnog hidranta« dodaju se riječi: »te na punionicama za vozila na električni pogon, osim za vrijeme punjenja vozila električnom energijom«.

Članak 8.

U članku 86. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Troškove premještanja ili pokušaja premještanja vozila u slučajevima iz članka 84. ovoga Zakona snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.«.

U stavku 2. iza riječi: »troškova premještanja« dodaju se riječi: »ili pokušaja premještanja«.

Članak 9.

U članku 93. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osobnim prijevoznim sredstvom ne smije se vući prikolicu ili neko drugo vozilo ili prijevozno sredstvo.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla, mopeda i osobnog prijevoznog sredstva ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.«.

Članak 10.

U članku 101. stavku 2. iza riječi: »na biciklu« dodaju se riječi: »i osobnom prijevoznom sredstvu«.

Članak 11.

U članku 105. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Jahač koji sudjeluje u prometu na cesti dužan je noću uvijek, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak, jahač, odnosno vodič ili gonič stoke ako postupe suprotno odredbi ovoga članka.«.

Članak 12.

Naziv poglavlja 19. mijenja se i glasi:

»19. PROMET BICIKALA, MOPEDA, MOTOCIKALA I OSOBNIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA«.

Članak 13.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»(1) Vozači bicikla dužni su kretati se biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika.

(2) Vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni su kretati se biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako biciklistička staza ili biciklistička traka ne postoji, vozači osobnih prijevoznih sredstava mogu se kretati po površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu.

(4) Kada ne postoji mogućnost kretanja osobnih prijevoznih sredstava sukladno odredbama stavaka 2. i 3. ovoga članka (navedene površine nisu izgrađene, označene ili se ne mogu koristiti i sl.), osobna prijevozna sredstva mogu se kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom, krećući se što bliže desnom rubu kolnika.

(5) Pravna osoba koja upravlja cestama iz stavka 4. ovoga članka dužna je za dionice tih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom ishoditi prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(6) Vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva koji se kreće biciklističkom stazom dužan je pri prelasku kolnika obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju te kolnik prelaziti nakon što se uvjeri da to može učiniti na siguran način.

(7) Vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva koji se kreće biciklističkom stazom dužan je prije stupanja na kolnik ceste koju namjerava prijeći, kada biciklistička staza preko kolnika nije označena, zaustaviti bicikl ili osobno prijevozno sredstvo i gurati ga kao pješak preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika ceste.

(8) Ako se dva ili više vozača bicikala, osobnih prijevoznih sredstava, mopeda ili motocikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga.

(9) Vozač odnosno vlasnik vozila ne smije ostaviti osobno prijevozno sredstvo bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, osim na za to posebno uređenim i označenim mjestima.

(10) Prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka zabranjeno je kretanje vozilom koje se može samo uravnotežiti, monociklom s motornim ili električnim pogonom, romobilom s motornim ili električnim pogonom i sl., koje sukladno odredbama ovoga Zakona ne spada u osobno prijevozno sredstvo i nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima.

(11) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako ostavi osobno prijevozno sredstvo bez nadzora suprotno odredbi stavka 9. ovoga članka.

(12) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako omogući da vozač sudjeluje u prometu vozilom, koje sukladno odredbama ovoga Zakona ne spada u osobno prijevozno sredstvo i nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka suprotno odredbi stavka 10. ovoga članka.

(13) Za prekršaj iz stavaka 9. i 10. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(14) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama stavaka 3., 4., 6., 7., 9. i 10. ovoga članka.

(15) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama stavaka 1., 2. i 8. ovoga članka.«.

Članak 14.

U članku 113. stavku 1. iza riječi: »Vozač bicikla,« dodaju se riječi: »osobnog prijevoznog sredstva,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva koji sudjeluju u prometu dužni su noću uvijek, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom.«.

Članak 15.

U članku 114. stavku 1. iza riječi: »mlađi od 16 godina« dodaju se riječi: » kao i osobe koje se prevoze na biciklu mlađe od 16 godina«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje na glavi moraju nositi vozači osobnih prijevoznih sredstava.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla, kao i osobe koje se prevoze na biciklu te vozač osobnog prijevoznog sredstva ako postupe suprotno odredbi stavaka 1. i 2 ovoga članka.«.

Članak 16.

U članku 120. ispred riječi: »Stoku« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) U prometu na cesti jašući na jahaćoj životinji smije sudjelovati osoba koja je navršila 16 godina.

(3) Jašući na jahaćoj životinji jahač se mora kretati što je moguće bliže desnom rubu ceste.

(4) Kada se cestom kreće više jahača, dužni su kretati se jedan iza drugog.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja postupi suprotno odredbama ovoga članka.«.

Članak 17.

U članku 124. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na kolniku je zabranjeno igranje i/ili vožnja pomoćnim pješačkim sredstvima.«.

Članak 18.

U članku 128. stavku 1. iza riječi: »bicikl,« dodaju se riječi: »pomoćno pješačko sredstvo, osobno prijevozno sredstvo,«.

Članak 19.

U članku 139. stavku 1. iza riječi: »bicikli« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osobna prijevozna sredstva, jahači«.

Članak 20.

U članku 151. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osobni automobili kojima se koriste suci i državni odvjetnici za obavljanje očevida povodom kaznenih djela, službena vozila inspektora cestovnog prometa, vozila Kriznog stožera ministarstva nadležnog za zdravstvo, vozila gorskih službi spašavanja, interventna vozila Hrvatskog Crvenog križa, vozila mobilne jedinice veterinarske inspekcije te vozila ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe i vozila hitne medicinske intervencije u razminiranju, kad posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne znakove, imaju prednost prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim vozila pod pratnjom i vozila iz članka 149. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona i na njih se, uz uvjet iz članka 149. stavka 2. ovoga Zakona, ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona o ograničenju brzine (članci 52. – 55.) te o zaustavljanju i parkiranju (članak 79. stavak 1., članak 80. stavci 1. i 3., članak 82. stavak 1. točke 5., 9., 10. i 11., članak 83. stavak 1. i članak 12. stavak 4.).«.

Članak 21.

Članak 152. mijenja se i glasi:

»(1) Da bi omogućili prolaz vozilima iz članaka 148., 149. i 151. ovoga Zakona, pješaci su dužni skloniti se, a vozači drugih vozila propustiti ih i prema potrebi zaustaviti svoje vozilo dok ta vozila ne prođu tako da se:

1. na cesti koja ima dvije kolničke trake s po jednom prometnom trakom vozila u prometnoj traci pomiču udesno u smjeru kretanja,

2. na cesti koja ima kolničku traku s jednom prometnom trakom vozila u prometnoj traci pomiču udesno u smjeru kretanja,

3. na cesti koja ima kolničku traku s dvije prometne trake vozila u lijevoj prometnoj traci pomiču ulijevo, a u desnoj prometnoj traci udesno,

4. na cesti koja ima kolničku traku s tri i više prometnih traka vozila u lijevoj prometnoj traci pomiču ulijevo, a u ostalim prometnim trakama pomiču udesno.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.«.

Članak 22.

U članku 158. stavku 1. iza riječi: »dozvoli« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »osim na osobnom prijevoznom sredstvu kojim se smije prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom«.

Članak 23.

U članku 196. stavku 4. iza riječi: »bez upotrebe ruke« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »a vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva ne smije upravljati vozilom koristeći slušalice na ili u oba uha čime bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom«.

U stavku 7. riječi: »stavaka 3. i 4.« mijenjaju se i glase: »stavka 3.«

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva koji postupi suprotno odredbama stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 24.

U članku 197. ispred riječi: »Vozač« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Vozač je za vrijeme upravljanja vozilom dužan sjediti na vozačkom sjedalu i upravljati vozilom, osim u slučaju potpuno automatiziranog vozila.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji postupi suprotno odredbi stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 25.

U članku 199. stavku 10. riječi: »vozač bicikla i zaprežnog vozila« zamjenjuju se riječima: »vozač bicikla, osobnog prijevoznog sredstva i zaprežnog vozila te jahač«.

Članak 26.

U članku 203. stavku 1. ispred riječi: »stručni studij« dodaje se riječ: »preddiplomski«, a riječi: »prometnog smjera (cestovnog)« zamjenjuju se riječima: »prometnog smjera (cestovnog ili gradskog)«.

U stavku 2. ispred riječi: »stručni studij« dodaje se riječ: »preddiplomski«, a riječi: »prometnog smjera (cestovnog)« zamjenjuju se riječima: »prometnog smjera (cestovnog ili gradskog)«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Tijekom provedbe vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač dužan je imati kod sebe vozačku dozvolu, dozvolu instruktora vožnje za one kategorije za koje provodi vozački ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom te dozvolu ovlaštenog ispitivača i dužan ih je pokazati na zahtjev policijskog službenika i ovlaštenog nadzornika.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 9., mijenja se i glasi:

»(9) Osobama iz ovoga članka rješenjem će se odbiti zahtjev za izdavanje odnosno ukinut će se dozvole za obavljanje poslova propisanih ovim člankom ako su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv osobne slobode, protiv opće sigurnosti, protiv zdravlja ljudi, protiv imovine i protiv sigurnosti prometa, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno ako su pravomoćno osuđene na kaznu zatvora za prekršaje iz ovoga Zakona.«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Protiv rješenja iz stavka 9. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Dosadašnji stavci 9., 10. i 11. postaju stavci 11., 12. i 13.

U dosadašnjem stavku 12., koji postaje stavak 14., iza riječi: »na zahtjev ovlaštene osobe« dodaju se riječi: »te ovlašteni ispitivač ako nema kod sebe dozvolu instruktora vožnje, vozačku dozvolu i dozvolu ovlaštenog ispitivača ili ih ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe«.

Članak 27.

U članku 206. stavku 7. riječi: »(cestovnog)« zamjenjuju se riječima: »(cestovnog ili gradskog)«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Osoba iz stavka 7. ovoga članka ne može obavljati poslove stručnog nadzora ako je pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv života i tijela, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv osobne slobode, protiv opće sigurnosti, protiv zdravlja ljudi, protiv imovine i protiv sigurnosti prometa, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno ako je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora za prekršaje iz ovoga Zakona.«.

Članak 28.

U članku 208. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osobama iz stavka 2. ovoga članka rješenjem će se odbiti zahtjev za izdavanje odnosno ukinut će se dozvola za obavljanje poslova propisanih ovim člankom ako su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv osobne slobode, protiv opće sigurnosti ljudi, protiv zdravlja ljudi, protiv imovine i protiv sigurnosti prometa, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno ako su pravomoćno osuđene na kaznu zatvora za prekršaje iz ovoga Zakona.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječ: »(cestovnog)« zamjenjuje se riječima: »(cestovnog ili gradskog)«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 9., riječi: »iz stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 7.«.

Dosadašnji stavci 9., 10., 11., 12. i 13. postaju stavci 10., 11., 12., 13. i 14.

Članak 29.

U članku 211. stavku 4. riječi: »stavka 10.« zamjenjuju se riječima: »stavka 12.«.

Članak 30.

U članku 215. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Biciklom i osobnim prijevoznim sredstvom u prometu smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Zaprežnim vozilom smije upravljati državnom i županijskom cestom osoba koja je navršila 16 godina, a na ostalim cestama osoba koja je navršila 14 godina.«.

Članak 31.

U članku 219. stavku 2. točki f) na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaje točka g) koja glasi:

»g) vozačke dozvole izdane za kategoriju B vrijede za motorne tricikle, a iznimno motornim triciklima snage veće od 15 kW smije upravljati vozač kojem je izdana vozačka dozvola kategorije B i koji je navršio 21 godinu.«.

Članak 32.

U članku 220. ispred riječi: »Nijedna« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ako je osobi izdano više od jedne vozačke dozvole, policijska uprava, odnosno policijska postaja rješenjem će ukinuti i oduzeti, odnosno oduzeti prije izdane vozačke dozvole.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 33.

U članku 222. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vozačka dozvola izdat će se na zahtjev osobe koja je položila vozački ispit za upravljanje vozilom određene kategorije i ako udovoljava uvjetima iz ovoga Zakona.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno od odredbi stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, vozačka dozvola izdaje se s kraćim rokom važenja ako je uvjerenjem o zdravstvenom pregledu vozača utvrđena zdravstvena sposobnost na kraći rok, a prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača.«.

Članak 34.

U članku 229. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vlasnik vozila odnosno korisnik dužan je, na zahtjev policijskog službenika ili službene osobe jedinice lokalne samouprave koja obavlja poslove iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona, dati vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja, a pritom se dostava podataka o više osoba koje su upravljale vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja ne smatra dostavom vjerodostojnih podataka o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik vozila ili odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno korisnik vozila ako, u roku od 15 dana, ne da vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Vozaču za kojeg se utvrdi osnovana sumnja u počinjenje prekršaja iz članka 49. stavka 5., članka 53. stavka 3., članka 59. stavka 6., članka 181. stavka 8., članka 199. stavaka 8. i 9., članka 216. stavka 3., članka 282. stavka 9., članka 286. stavaka 12. i 13. ili članka 289. stavka 4. ovoga Zakona privremeno će se oduzeti vozilo kojim je upravljao, do donošenja odluke o prekršaju, ako je već najmanje dva puta pravomoćno kažnjen za prekršaje navedene u ovom stavku.«.

Članak 35.

U članku 231. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled uputit će se vozač i instruktor vožnje kod kojih je utvrđen udio alkohola u krvi viši od 1,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili je utvrđeno da su upravljali vozilom pod utjecajem droga ili lijekova, kao i vozač i instruktor vožnje koji se odbiju podvrgnuti ispitivanju imaju li u organizmu alkohola, droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima, nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju ili su najmanje tri puta pravomoćno kažnjeni zbog upravljanja vozilom s nedopuštenom količinom alkohola u krvi, odnosno odgovarajućim iznosom miligrama u litri izdahnutog zraka.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled vozača upućuje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta, školovanja, odnosno privremenog ili stalnog boravka vozača.«.

Stavak 10. briše se.

Članak 36.

U članku 232. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako se na izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu utvrdi da nije promijenjena zdravstvena sposobnost vozača za upravljanje motornim vozilom, naknadu za pregled plaća policijska uprava, odnosno policijska postaja koja ga je uputila na pregled.«.

Članak 37.

Članak 233. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se na nadzornom zdravstvenom pregledu utvrdi da vozač više nije sposoban sigurno upravljati vozilom za koje mu je izdana vozačka dozvola, zdravstvene ustanove dužne su izdati uvjerenje i dostaviti ga u roku od osam dana policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja je vozača uputila na pregled, prema mjestu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta, školovanja, odnosno privremenog ili stalnog boravka vozača.

(2) Ako se na zdravstvenom pregledu utvrdi da kandidat za vozača nije duševno ili tjelesno sposoban za upravljanje vozilima, zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji su obavili pregled dužni su u roku od osam dana o tome obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju prema mjestu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta, školovanja, odnosno privremenog ili stalnog boravka kandidata za vozača.

(3) Ako se na zdravstvenom pregledu ili tijekom liječenja, u skladu s pravilnikom kojim se propisuju zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače, utvrdi zdravstveno stanje zbog kojeg vozač nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužni su, uz upozorenje vozaču, o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju prema mjestu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta, školovanja, odnosno privremenog ili stalnog boravka vozača.

(4) Upozorenje vozaču i obavijest policijskoj upravi ili postaji iz stavka 3. ovoga članka evidentira se i dostavlja putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, odnosno na obrascu Izvješća o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vozača prema pravilniku kojim se propisuju zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače.

(5) Ako se na zdravstvenom pregledu ili tijekom liječenja, u skladu s pravilnikom kojim se propisuju zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače, utvrdi zdravstveno stanje zbog kojeg vozač nije više sposoban upravljati vozilom, privremeno, a najduže na šest mjeseci, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužni su o tome upozoriti vozača, a dano upozorenje evidentirati u medicinskoj dokumentaciji.

(6) Vozač kojemu je utvrđena privremena nesposobnost za sigurno upravljanje vozilom neće se po završetku privremene nesposobnosti ponovno upućivati na pregled.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

(8) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne (područne) samouprave.«.

Članak 38.

Članak 234. mijenja se i glasi:

»(1) Zdravstvenu sposobnost vozača i kandidata za vozače koji nisu zadovoljni ocjenom zdravstvene ustanove u kojoj su pregledani te vozača i kandidata za vozače čija je zdravstvena sposobnost različito ocijenjena u jednoj ili više zdravstvenih ustanova utvrđuje liječničkim pregledom drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo.

(2) Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka i visinu naknade za rad članova povjerenstva odlukom utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo.

(3) Kandidata za vozača ili vozača, kojem je izdano uvjerenje da je duševno i tjelesno sposoban za upravljanje vozilima, a za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vozača, policijska uprava, odnosno policijska postaja uputit će na zdravstveni pregled povjerenstvu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zdravstvenu sposobnost vozača koji nije zadovoljan utvrđenim zdravstvenim stanjem od strane liječnika koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabranog liječnika, zbog kojeg privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom, utvrđuju redovitim nadzornim zdravstvenim pregledom zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi.

(5) Naknadu za zdravstvene preglede iz stavka 1. ovoga članka plaća vozač, odnosno kandidat koji se osposobljava za vozača.

(6) Naknadu za zdravstveni pregled iz stavka 3. ovoga članka plaća kandidat za vozača ako se utvrdi da nije sposoban za upravljanje vozilom.

(7) Ako se utvrdi da je kandidat za vozača sposoban za upravljanje vozilom, naknadu plaća policijska uprava, odnosno policijska postaja koja ga je uputila na pregled.

(8) Naknadu za zdravstveni pregled iz stavka 4. ovoga članka plaća vozač.«.

Članak 39.

U članku 236. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema kutiju prve pomoći sukladnu pravilniku kojim se propisuju tehnički uvjeti vozila u prometu na cestama.«.

Članak 40.

U članku 240. stavku 1. iza riječi: »nadogradnje« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »mjesta obavljanja tehničkog pregleda i registracije vozila«.

Članak 41.

U članku 243. točka 5) briše se.

Dosadašnje točke 6) i 7) postaju točke 5) i 6).

Dosadašnja točka 8) briše se.

Dosadašnja točka 9) postaje točka 7).

Članak 42.

Članak 253. briše se.

Članak 43.

U članku 254. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osobama iz stavka 2. ovoga članka neće se izdati, odnosno ukinut će se dopuštenje (licencija) za obavljanje poslova propisanih ovim člankom ako su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv osobne slobode, protiv opće sigurnosti, protiv zdravlja ljudi, protiv imovine i protiv sigurnosti prometa, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno ako su pravomoćno osuđene na kaznu zatvora za prekršaje iz ovoga Zakona.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 44.

U članku 260. stavku 2. ispred riječi: »stručni studij« dodaje se riječ: »preddiplomski«, a riječi: »prometnog smjera (cestovnog)« zamjenjuju se riječima: »prometnog smjera (cestovnog ili gradskog)«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osobama iz ovoga članka rješenjem će se odbiti zahtjev za izdavanje, odnosno ukinut će se dopuštenje za obavljanje poslova propisanih ovim člankom ako su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv osobne slobode, protiv opće sigurnosti, protiv zdravlja ljudi, protiv imovine i protiv sigurnosti prometa, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno ako su pravomoćno osuđene za prekršaje iz ovoga Zakona za koje je propisana kazna zatvora.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 45.

U članku 278. stavku 1. riječi: »prometnog smjera (cestovnog)« zamjenjuju se riječima: »prometnog smjera (cestovnog ili gradskog)«.

U stavku 2. ispred riječi: »stručni studij« dodaje se riječ: »preddiplomski«, a riječi: »prometnog smjera (cestovnog)« zamjenjuju se riječima: »prometnog smjera (cestovnog ili gradskog)«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osobama iz ovoga članka rješenjem će se odbiti zahtjev za izdavanje dopuštenja (licencije) za obavljanje poslova propisanih ovim člankom ako su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv osobne slobode, protiv opće sigurnosti, protiv zdravlja ljudi, protiv imovine i protiv sigurnosti prometa, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno ako su pravomoćno osuđene za prekršaje iz ovoga Zakona za koje je propisana kazna zatvora.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 46.

U članku 284. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vozaču ili instruktoru vožnje koji ima pravo upravljati motornim vozilima više kategorija, a to mu pravo za pojedine kategorije bude ograničeno zbog razloga predviđenih u stavku 1. ovoga članka, policijska uprava, odnosno policijska postaja rješenjem će ukinuti i oduzeti vozačku dozvolu i izdat će se na njegov zahtjev nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije vozila kojima ima pravo upravljati.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Protiv rješenja iz ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 47.

U članku 285. stavku 1. točki 6. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaje točka 7. koja glasi:

»7) koji upravlja vozilom za vrijeme dok mu je od strane liječnika koji je obavio pregled ili je liječio vozača ili izabranog liječnika izdano upozorenje o privremenom zdravstvenom stanju zbog kojeg vozač nije više sposoban sigurno upravljati vozilom.«.

Članak 48.

Članak 286. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene prekršaje iz ovoga Zakona je upis negativnih prekršajnih bodova u evidenciju.

(2) Negativni prekršajni bodovi iz stavka 1. ovoga članka brišu se iz evidencije nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju koje su upisani.

(3) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

(4) Vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

(5) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova i vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a kojima je vozačka dozvola istekla, rješenjem će se odrediti da ne mogu podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a zahtjev podnesen u roku od dvije godine rješenjem će se odbaciti.

(6) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova i vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a vozačka dozvola im je oduzeta ili prijavljena izgubljenom, rješenjem će se ukinuti vozačka dozvola.

(7) Vozaču koji je prije stjecanja prava na upravljanje vozilom u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a zahtjev podnesen u roku od dvije godine rješenjem će se odbaciti.

(8) Vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova koristeći vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemnu vozačku dozvolu izreći će se zaštitna mjera zabrane korištenja vozačke dozvole u trajanju od dvije godine.

(9) Nakon što su negativni prekršajni bodovi uzeti u obzir za donošenje rješenja iz stavaka 3. do 7. ovoga članka i izricanje zaštitne mjere iz stavka 8. ovoga članka brišu se iz evidencije.

(10) Osoba iz stavaka 3. do 7. ovoga članka prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole mora položiti vozački ispit, a može ga polagati istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz stavaka 3. do 7. ovoga članka, nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače.

(11) Osoba iz stavka 8. ovoga članka ne može podnijeti zahtjev za zamjenu vozačke dozvole izdane u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemne vozačke dozvole za hrvatsku vozačku dozvolu za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane korištenja vozačke dozvole, a zahtjev podnesen za vrijeme trajanja zaštitne mjere rješenjem će se odbaciti.

(12) Osoba iz stavaka 3. do 7. ovoga članka koja upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja iz stavaka 3. do 6. ovoga članka, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

(13) Osoba iz stavka 7. ovoga članka koja upravlja motornim vozilom, a prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, kao i osoba iz stavka 8. koja upravlja motornim vozilom prije isteka zabrane korištenja vozačke dozvole izdane u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemne vozačke dozvole, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

(14) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavaka 12. i 13. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom odnosno zabrana korištenja vozačke dozvole u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(15) Protiv rješenja iz stavaka 3. do 7. i stavka 11. ovoga članka ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 49.

Članak 288. briše se.

Članak 50.

U članku 289. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta (članak 284.) ili je isključen iz prometa (članak 285.) ili mu je izrečena mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno zabrana korištenja vozačke dozvole ili mu je od strane liječnika koji je obavio pregled ili je liječio vozača ili izabranog liječnika izdano upozorenje o zdravstvenom stanju zbog kojeg vozač privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom, ne smije za to vrijeme upravljati vozilom u prometu na cesti.«.

Članak 51.

U članku 297. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 52.

Članak 298. mijenja se i glasi:

»Osobi koja počini prometni prekršaj koristeći vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemnu vozačku dozvolu umjesto zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom može se primijeniti zaštitna mjera zabrane korištenja vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju od mjesec dana do dvije godine.«.

Članak 53.

Članak 299. mijenja se i glasi:

»Instruktor vožnje tijekom osposobljavanja kandidata za vozača, kao i instruktor vožnje, odnosno ovlašteni ispitivač kojem su za vrijeme provođenja vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom dostupne udvojene komande kaznit će se za prekršaj koji počini kandidat za vozača, osim ako nije bio u mogućnosti spriječiti prekršaj.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

(1) Ministar nadležan za unutarnje poslove, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa, uskladit će Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, br. 130/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poslove prometa, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladit će Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine«, br. 85/16., 24/17., 70/19. i 60/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za poslove prometa, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladit će Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine«, br. 92/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ministar nadležan za unutarnje poslove uskladit će Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, br. 141/11., 151/13., 102/20. i 127/20.) i Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja prekršaja u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 156/08.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladit će Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (»Narodne novine«, br. 137/15., 132/17. i 10/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(6) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa i ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladit će Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila (»Narodne novine«, br. 93/13. i 78/21.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 55.

Stručne organizacije iz članaka 206. i 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.) dužne su uskladiti i organizirati svoju djelatnost i opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 56.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 233. stavaka 5. i 6. koji je izmijenjen člankom 37. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu pravilnika iz članka 54. stavka 5. ovoga Zakona.

Klasa: 022-03/21-01/131

Zagreb, 15. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Uredništvo knjiga i časopisa NN
studeni 2022.