Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

NN 85/2022 (22.7.2022.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Vlada Republike Hrvatske

1300

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 136/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

Članak 1.

U Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 116/18.), u članku 4. stavku 1. broj: »0,1« zamjenjuje se brojem: »0,115«, broj: »0,14« zamjenjuje se brojem: »0,161« i broj: »0,155« zamjenjuje se brojem: »0,178«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministar će odobriti izmjenu cijene udžbenika koji je u Katalogu odobrenih udžbenika (u daljnjem tekstu: Katalog), primjenom formule iz stavka 1. ovoga članka, ako je udžbenik u uporabi najmanje jednu nastavnu godinu i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– ako je došlo do promjene medijalne plaće u Republici Hrvatskoj za više od 10 % od dana objave javnog poziva temeljem kojeg je udžbenik uvršten u Katalog

– ako je od dana objave Kataloga došlo do povećanja cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju u Republici Hrvatskoj mjerenih indeksom potrošačkih cijena za više od 5 % godišnje, a prema statističkim podacima Državnog zavoda za statistiku.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

» – izmijenjenu maloprodajnu cijenu udžbenika, ukoliko je došlo do izmijene cijene udžbenika sukladno članku 4. stavku 3. ovoga Zakona.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/52

Urbroj: 50301-04/25-22-2

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.