Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine

NN 85/2022 (22.7.2022.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1303

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 12. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA ODNOSA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE DO 2027. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA ODNOSA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
OD 2022. DO 2024. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine, u tekstu koji je dostavio Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske aktom, klasa: 001-01/21-01/06, urbroj: 537-01/2-22-104, od 19. srpnja 2022.

II.

Zadužuje se Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela i nositelje provedbe posebnih ciljeva iz Nacionalnog plana i mjera iz Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske da Nacionalni plan i Akcijski plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/181

Urbroj: 50301-21/22-22-2

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.