Odluka o proglašenju projekta »Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru« od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

NN 85/2022 (22.7.2022.), Odluka o proglašenju projekta »Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru« od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1305

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s točkama III. i VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 19/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKTA »DOVRŠETAK IZGRADNJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U MOSTARU« OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske proglašava projekt »Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru« projektom od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

II.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21. i 62/22.), na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, u svrhu realizacije projekta iz točke I. ove Odluke u 2022. godini osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 13.500.000,00 kuna za financiranje dovršetka izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru što obuhvaća izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije, dio tehničkog nadzora, pripremne radove, izgradnju konstrukcije etaže i prizemlja, radove potrebne za osiguranje električne energije te zemljane i armirano-betonske radove.

III.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s korisnikom potpore iz točke I. ove Odluke, odnosno s Hrvatskim narodnim kazalištem u Mostaru, ugovor o financijskoj potpori za radove i usluge iz točke I. ove Odluke.

Ugovorom o financijskoj potpori utvrdit će se međusobna prava i obveze ugovornih strana kao i uvjeti te način doznačavanja sredstava.

IV.

Zadužuje se Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske da projekt iz točke I. ove Odluke stavi na Popis strateških projekata od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske te ga objavi na svojim mrežnim stranicama.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/305

Urbroj: 50301-21/32-22-2

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.