Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području

NN 85/2022 (22.7.2022.), Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području

Ministarstvo poljoprivrede

1319

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), članka 64. stavka 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18, 32/19 i 32/20), a u skladu s člankom 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, 66/19) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA BEDRENICE NA ZARAŽENOM PODRUČJU

Članak 1.

Zbog pojave bedrenice na pašnjaku Osekovo u Parku prirode »Lonjsko polje« u Sisačko-moslavačkoj županiji, pašnjaci Osekovo, Repušnica i Gračanica, Park prirode »Lonjsko polje« u Sisačko- moslavačkoj županiji Rješenjem klasa: UP/I-322-01/22-01/30; urbroj: 525-09/564-22-1 od 18. srpnja 2022. godine proglašavaju se zaraženim područjem (zonom zaštite).

Članak 2.

U svrhu suzbijanja, sprječavanja pojave i daljnjeg širenja bolesti, na zaraženom području određuje se provedba sljedećih mjera:

1. Cijepljenje protiv bedrenice svih goveda, ovaca, koza i kopitara sukladno uputi proizvođača cjepiva.

2. Cijepljenje protiv bedrenice svih goveda, ovaca, koza i kopitara, koja su u periodu od 1. srpnja 2022. godine do 16. srpnja 2022. godine otpremljena sa zaraženog područja, sukladno uputi proizvođača cjepiva.

3. Obvezno označavanje svih zatečenih goveda u zaraženom području za koje je moguće utvrditi sljedivost ukoliko prethodno nije učinjeno, u skladu s člankom 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21) te člankom 2. stavkom 1. Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13).

4. Obvezno označavanje svih zatečenih kopitara u zaraženom području za koje je moguće utvrditi sljedivost, ukoliko to prethodno nije učinjeno, u skladu s člankom 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21) te Pravilnikom o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br. 123/209).

5. Obvezno označavanje svih zatečenih ovaca i koza u skladu s člankom 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21) te člankom 2. stavkom 1. Pravilnikom o provođenju obveznog označavanja ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07).

6. Zabrana premještanja životinja sa zaraženog područja i na zaraženo područje.

7. Zabrana ulaska ljudi na zaraženo područje, osim stručnih službi i osoba uz pismeno odobrenje veterinarskog inspektora.

8. Zabrana premještanja proizvoda životinjskog porijekla sa zaraženog područja i na zaraženo područje.

9. Zabrana lova u državnom otvorenom lovištu broj: III/7 CRNČINA I, državnom otvorenom lovištu broj: CRNČINA II i državnom otvorenom lovištu broj: III/4 BUKOVA GREDA na površinama prema članku 1. ove Naredbe.

10. Zabrana obavljanja svih poljoprivrednih radova, i zabrana obavljanja radova u šumi i na šumskom zemljištu u gospodarskim jedinicama »Popovačke nizinske šume« i »Kutinske nizinske šume« na površinama iz članka 1. ove Naredbe.

11. Zabrana prikupljanja, iznošenja i uporabe košenih krmnih trava (uključujući i stelju).

12. Obvezna dezinfekcija bunara i pojilišta primjenom sredstava na bazi klora koji se koriste za napajanje životinja.

13. Obvezna dezinfekcija vozila prilikom izlaska iz zaraženog područja odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvima.

14. Obvezna prijava sumnje na bolest ili uginuća životinja veterinaru, bez odlaganja.

15. Obvezno pronalaženje uginulih životinja od strane vlasnika te njihovo neškodljivo zbrinjavanje u objektu za preradu nusproizvoda kategorije 1 ili neškodljivo odlaganje po uputi veterinara.

16. Obvezno pronalaženje uginulih životinja od strane lovoovlaštenika ako se radi o divljači, te njihovo neškodljivo zbrinjavanje u objektu za preradu nusproizvoda kategorije 1 ili neškodljivo odlaganje po uputi veterinara.

Članak 3.

Radi zaštite zdravlja ljudi:

– kontakt sa životinjama i kontaminiranim površinama potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru pri čemu je obvezno korištenje zaštitne opreme (jednokratne odjeće, obuće koja se može dezinficirati, zaštitnih maski i rukavica)

– potrebno je redovito održavati higijenu nakon kontakta sa životinjama uz obvezno pranje ruku i korištenje dezinfekcijskih sredstava.

Troškovi

Članak 4.

1. Troškovi proizašli iz provedbe mjera ove Naredbe koji se podmiruju iz državnog proračuna su:

a) Cijepljenje protiv bedrenice svih goveda, ovaca, koza i kopitara

b) Dezinfekcija bunara i pojilišta

c) Obvezna dezinfekcija vozila

d) Mjere zbrinjavanja lešina domaćih životinja.

2. Troškovi i naknade sukladno ovoj Naredbi obračunavaju se u iznosima iskazanim u Cjeniku propisanih veterinarskih usluga koje se podmiruju iz sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske i Cjeniku propisanih veterinarskih usluga koje podmiruje posjednik objavljenima na službenoj internetskoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 322-01/22-01/58

Urbroj: 525-09/564-22-2

Zagreb, 18. srpnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.