Odluka o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga vodovoda Dubrovnik d.o.o.

NN 85/2022 (22.7.2022.), Odluka o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga vodovoda Dubrovnik d.o.o.

Vodovod Dubrovnik d.o.o.

1324

Na temelju čl. 23. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« broj 66/19), članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11, 65/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), a u svezi s člankom 441. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93, 34/99, 121/1999, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/2015 i 40/2019), Skupština društva na sjednici održanoj 15. srpnja 2022. godine dvostrukom većinom glasova donijela je

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ NA PODRUČJU PRUŽANJA VODNIH USLUGA VODOVODA DUBROVNIK D.O.O.

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se obveza plaćanja nak­nade za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: KVG) na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovoda Dubrovnik d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju:

– obveznici plaćanja naknade za razvoj,

– osnovica plaćanja,

– namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,

– visina naknade,

– način i rokovi plaćanja naknade te

– nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) na vodoopskrbnom području, odnosno uslužnom području u nadležnosti Isporučitelja.

Područje nadležnosti Isporučitelja obuhvaća područja JLS-a, odnosno:

Grada Dubrovnika, Općine Dubrovačko primorje, Općine Župa dubrovačka i Općine Ston.

Naknada za razvoj naplaćuje se na području Grada Dubrovnika i Općine Dubrovačko primorje i prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m³).

Članak 5.

Naknada za razvoj obračunava se u sljedećim iznosima:

Red. br.Jedinica lokalne samoupraveNaknada za razvoj
stambeni prostori, ostali poslovni prostori, socijalno ugroženi građaniposlovni korisnici
1.Grad Dubrovnik3,504,50
2.Općina Dubrovačko primorje1,001,50

Članak 6.

Sredstva naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području djelovanja Isporučitelja, odnosno za:

– izradu projektne i ostale pripremne dokumentacije te izradu studijskih analiza,

– otkup i uređenje zemljišta potrebnog za gradnju KVG-a,

– rekonstrukciju, odnosno gradnju KVG-a i dr.,

– stručni nadzor nad rekonstrukcijom, odnosno gradnjom KVG-a,

– otplatu zajmova i kredita za gradnju KVG-a,

– ostala ulaganja u izgradnju KVG-a.

Gradnja KVG-a vrši se sukladno Planu gradnje KVG-a, odnosno Financijskom planu Isporučitelja, koje donosi Skupština Isporučitelja.

Članak 7.

Naknada za razvoj iz ove Odluke obračunava se putem računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu.

Račune za vodne usluge, obveznicima plaćanja cijene vodne usluge, ispostavlja Vodovod Dubrovnik d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga.

Iznos naknade za razvoj, koju je obveznik plaćanja dužan platiti, predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade za razvoj utvrđen člankom 5. ove Odluke.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Naknada za razvoj plaća se u rokovima dospijeća cijene vodne usluge po računima za vodnu uslugu.

Članak 8.

Naknada za razvoj prihod je Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. u obvezi je prikupljena sredstva nak­nade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknada za razvoj provodi Služba financija i računovodstva.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti:

1. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Dubrovnika od 30./31. kolovoza 2010. Gradskog vijeća Grada Dubrovnika objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 07/2010 i Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Dubrovnika od 30. lipnja 2015. Gradskog vijeća Grada Dubrovnika objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 09/2015.

2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dubrovačko primorje od 20. ožujka 2014. Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje objavljena u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije broj 2/2014.

Članak 11.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena do stupanja na snagu ove Odluke koriste se u skladu s člankom 6. ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku od pet (5) dana od dana donošenja.

Dubrovnik, 15. srpnja 2022.

Predsjednik Skupštine
Vodovod Dubrovnik d.o.o.
po punomoći
Marija Šimunović, v. r.