Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata

NN 87/2022 (27.7.2022.), Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1347

Na temelju članka 139. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA

GLAVA I.
DIO PRVI OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se: sadržaj naftno-rudarskih projekata iz članka 131. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (u daljnjem tekstu: Zakon), sadržaj zahtjeva za davanje suglasnosti, izdavanje rješenja o provjeri naftno-rudarskih projekata, bitna i nebitna odstupanja od naftno-rudarskih projekata, rad povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata, postupanje povjerenstva tijekom provjere naftno-rudarskih projekata, sadržaj suglasnosti te sadržaj i oblik rješenja o obavljenoj provjeri naftno-rudarskih projekta.

GLAVA II.
NAFTNO-RUDARSKI PROJEKTI

Članak 2.

(1) Za izvođenje naftno-rudarskih radova i za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja iz Zakona izrađuju se naftno-rudarski projekti.

(2) Naftno-rudarski projekti iz stavka 1. ovoga članka su:

– idejni projekt

– projekt razrade i eksploatacije

– dopunski projekt razrade i eksploatacije

– projekt bušotine

– pojednostavnjeni projekt

– projekt bušaćeg ili remontnog postrojenja.

(3) Za naftno-rudarske radove koji se odnose na snimanje geofizičkih podataka izrađuje se projekt geofizičkog snimanja.

(4) Pri izradi projekata iz stavka 2. ovoga članka, odgovorni projektant, projektanti i ovlaštene osobe za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta dužni su obvezno primjenjivati odredbe Zakona, odredbe drugih zakona i propisa za njihovo provođenje, glede racionalnog iskorištavanja ugljikovodika i geotermalne vode u energetske svrhe (u daljnjem tekstu: geotermalne vode) ili podzemnog skladištenja plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, mjera zaštite okoliša i prirode.

(5) Odgovorni projektant je odgovoran za usklađenost naftno-rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom kada je primjenjivo.

POGLAVLJE I.
IDEJNI PROJEKT

Članak 3.

(1) Idejni projekt izrađuje se:

– kao stručna podloga za: prethodnu ocjenu prihvatljivosti naftno-rudarskog zahvata na ekološku mrežu, izradu elaborata o zaštiti okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja naftno-rudarskog zahvata na okoliš, izradu studije o utjecaju na okoliš za procjenu utjecaja naftno-rudarskog zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole, a kako je primjenjivo

– za projekt razrade i eksploatacije iz članka 133. Zakona, dopunski projekt razrade i eksploatacije iz članka 134. Zakona, projekt bušotine iz članka 135. Zakona i projekt geofizičkog snimanja koji se izrađuje za naftno-rudarske radove snimanja geofizičkih podataka.

(2) Ako se idejni projekt izrađuje kao stručna podloga za projekt razrade i eksploatacije iz članka 133. Zakona ili dopunski projekt razrade i eksploatacije iz članka 134. Zakona sukladno se primjenjuju članci 4. – 23. ovoga Pravilnika.

(3) Ako se idejni projekt izrađuje kao stručna podloga za projekt bušotine iz članka 135. Zakona sukladno se primjenjuju odredbe članaka 26. – 40. ovoga Pravilnika.

(4) Idejni projekt mora biti potpisan od strane odgovornog projektanta.

Članak 4.

(1) Ako se idejni projekt izrađuje kao projekt geofizičkog snimanja, on se može izraditi kao:

1. Projekt snimanja seizmičkih podataka

2. Projekt snimanja gravimetrijskih podataka

3. Projekt snimanja magnetometrijskih podataka

4. Projekt snimanja magnetotelurskih podataka.

(2) Projekt geofizičkog snimanja mora sadržavati, uključujući, ali ne isključivo sljedeća poglavlja:

1. Uvod

2. Prijedlog i opseg snimanja

3. Predloženi dizajn i parametri snimanja

4. Vremenski plan i program snimanja

5. Planirani troškovi

6. Mjere sigurnosti i zaštite i glavni rizici projekta

7. Zaključak.

(3) Poglavlje Uvod mora sadržavati geografski smještaj područja, pregled dosadašnjih snimljenih podataka i opis glavnog objekta snimanja.

(4) Poglavlje Prijedlog i opseg snimanja mora sadržavati, uključujući, ali ne isključivo:

– lokaciju područja snimanja i topografiju područja

– geodetski referentne parametre i

– koordinate poligona snimanja i/ili koordinate linija i/ili točaka.

(5) Točke 2-6 navedene u stavku 2. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

POGLAVLJE II.
PROJEKT RAZRADE I EKSPLOATACIJE

Članak 5.

(1) Projekt razrade i eksploatacije izrađuje se za izvođenje naftno-rudarskih radova odnosno za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Projekt razrade i eksploatacije obvezno sadržava:

1. Opći dio

2. Uvod

3. Geofizički pregled eksploatacijskog polja

4. Pregled geokemijskih odnosa eksploatacijskog polja

5. Geološki odnosi

6. Procjena petrofizikalnih parametara

7. Procjena volumena rezervi/resursa

8. Karakterizacija ležišta i svojstva ležišnih fluida

9. Dinamika pridobivanja i pridobive rezerve

10. Izrada i opremanje bušotina

11. Tehničko-tehnološka rješenja naftno-rudarske opreme za pridobivanje i sabiranje ugljikovodika, geotermalne vode, te podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

12. Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

13. Plan sanacije

14. Mjere zaštite i sigurnosti

15. Projektni vremenski plan i rizici projekta

16. Ekonomska evaluacija

17. Zaključak.

Opći dio

Članak 6.

Poglavlje Opći dio obvezno sadržava:

– Elektroničku adresu izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravna osoba koja izrađuje naftno-rudarske projekte (u daljnjem tekstu: pravna osoba) registrirana za izradu naftno-rudarskih projekata

– Projektni zadatak, zadan i potpisan od odgovorne osobe ovlaštenika istražnog prostora ili eksploatacijskog polja, s otiskom pečata ovlaštenika istražnog prostora ili eksploatacijskog polja

– Rješenje pravne osobe o imenovanju odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, s otiskom pečata pravne osobe

– Dokaznice o ispunjavanju uvjeta za odgovornog projektanta, projektanta i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, sukladno članku 130. Zakona

– Važeću dozvolu za istraživanje ili dozvolu za eksploataciju ili ugovor o eksploataciji sukladno članku 6. točkama 5., 10., 98., 99. i 100. Zakona

– Važeće rješenje o utvrđivanju količina i kakvoće rezervi ugljikovodika, geotermalne vode, ili važeće rješenje o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

– Izjavu odgovornog projektanta o usklađenosti naftno-rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom, ako je primjenjivo, a koja obvezno sadržava: popis zakonskih i podzakonskih propisa te normi koje su primijenjene u naftno-rudarskom projektu

– Ostalu dokumentaciju i akte bitne za naftno-rudarski projekt, uključujući, ali ne isključivo: lokacijsku dozvolu ako je primjenjivo, građevinsku(e) dozvolu(e), uporabnu(e) dozvolu(e) i ostalu odgovarajuću dokumentaciju i akte ovisno o vrsti i sadržaju naftno-rudarskog projekta

– Izjavu potpisanu od odgovorne osobe investitora, s otiskom pečata, o prihvaćanju projektnih rješenja iz projekta razrade i eksploatacije ili dopunskog projekta razrade i eksploatacije.

Uvod

Članak 7.

(1) Poglavlje Uvod obvezno sadržava:

1. Kratki opis projekta razrade i eksploatacije te razloge izrade istog

2. Geografski smještaj eksploatacijskog polja i opće podatke o eksploatacijskom polju

3. Hidrografske i klimatske prilike

4. Povijest istraživanja i/ili razrade eksploatacijskog polja.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Geofizički pregled eksploatacijskog polja

Članak 8.

(1) Poglavlje Geofizički pregled eksploatacijskog polja obavezno sadržava sljedeća potpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Gravimetrijski, magnetometrijski i magnetotelurski podaci, interpretacija i analize

2. Seizmički podaci, interpretacija i analize

3. Dubinska konverzija i

4. Plan seizmičkih aktivnosti.

(2) Svaka točka navedena u stavku 1. ovoga članka mora sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Pregled geokemijskih odnosa eksploatacijskog polja

Članak 9.

Poglavlje Pregled geokemijskih odnosa eksploatacijskog polja obvezno sadržava pregled analiziranih geokemijskih podataka i analize plinova, nafte, kondenzata, slojne vode i/ili geotermalne vode.

Geološki odnosi

Članak 10.

(1) Poglavlje Geološki odnosi obvezno sadržava sljedeća potpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Stratigrafski pregled

2. Strukturno-tektonski pregled

3. Pregled bušotina i

4. Geološki opis ležišnih stijena.

(2) Poglavlje Geološki odnosi kada se projekt razrade i eksploatacije izrađuje za geotermalne vode, uz navedeno mora sadržavati:

1. Geotermijska obilježja ležišta.

(3) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Procjena petrofizikalnih parametara

Članak 11.

(1) Poglavlje Procjena petrofizikalnih parametara obvezno sadržava sljedeća potpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Procjena formacije

2. Podaci o karotažnim mjerenjima

3. Analize jezgara – poroznost, propusnost, gustoća zrna

4. Interpretacija poroziteta iz karotažnih mjerenja

5. Procjena volumena šejla

6. Zasićenje vodom

7. Određivanje parametara potrebnih za Granični kriterij (engl. cut offs)

8. Klasifikacija i procjena fraktura.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Procjena volumena rezervi/resursa

Članak 12.

Poglavlje Procjena volumena rezervi/resursa obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo sljedeća potpoglavlja:

1. Parametri procjene i

2. Metoda procjene.

Karakterizacija ležišta i svojstva ležišnih fluida

Članak 13.

(1) Poglavlje Karakterizacija ležišta i svojstva ležišnih fluida obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo sljedeća potpoglavlja:

1. Početni tlak i temperatura

2. Karakteristike ležišnih fluida i PVT odnosi ležišnih fluida, te

3. Hidrodinamička karakterizacija ležišta.

(2) Poglavlje Karakterizacija ležišta i svojstva ležišnih fluida kada se projekt razrade i eksploatacije izrađuje za geotermalne vode, uz navedeno mora sadržavati:

1. Obujamska specifična toplina vode

2. Obujamska masa stijena

3. Specifična toplina stijena

4. Obujamska specifična toplina stijena

5. Toplinska vodljivost stijena

6. Obujamska specifična toplina ležišta.

(3) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Dinamika pridobivanja i pridobive rezerve

Članak 14.

(1) Poglavlje Dinamika pridobivanja i pridobive rezerve obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo sljedeća potpoglavlja:

1. Raskrivanje ležišta po bušotinama

2. Dinamika pridobivanja – koja je izrađena po bušotinama i/ili ležištima s prikazom izrade budućih bušotina koje će biti uključene u razradu eksploatacijskog polja

3. Predviđene ili postojeće metode ostvarivanja dodatnog iscrpka i

4. Konačni iscrpak.

(2) Poglavlje Dinamika pridobivanja i pridobive rezerve kada se projekt razrade i eksploatacije izrađuje za geotermalne vode, uz navedeno mora sadržavati:

1. Količine geotermalne vode koje se mogu pridobiti uz konstantnu temperaturu

2. Dinamika promjene temperature u proizvodnim bušotinama

3. Toplinska snaga i dinamika proizvodnje topline.

(3) Poglavlje Dinamika pridobivanja i pridobive rezerve kada se projekt razrade i eksploatacije izrađuje za podzemno skladištenje plina, uz navedeno mora sadržavati:

1. Dinamika utiskivanja i povlačenja plina iz ležište

2. Formiranje i održavanje plinskog jastuka.

(4) Predviđena davanja bušotina moraju biti potkrepljena s mjerenjima u bušotini ili u analognoj bušotini na temelju koje se došlo do početnog davanja svake pojedine bušotine.

(5) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Izrada i opremanje bušotina

Članak 15.

(1) Poglavlje Izrade i opremanja bušotina obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo sljedeća potpoglavlja:

1. Kratki opis i karakteristike bušaćeg postrojenja

2. Izrada bušotina:

a) konstrukcija bušotine s dubinom ugradnje, promjerom, kakvoćom i osnovnim proračunom naprezanja zaštitnih cijevi

b) tip bušotinskih glava

c) tehnologija izrade bušotina

d) vrsta, količina i kakvoća radnih fluida (isplaka, cementna kaša) koji se koriste pri izradi kanala bušotina

e) način ugradnje i cementiranja zaštitnih cijevi

f) hidraulički proračun ispiranja i cementiranja

g) popratni radovi pri izradi bušotina

3. Opremanje bušotina:

a) raskrivanje i odvajanje odabranih intervala

b) ispitivanje i opremanje bušotina

c) proračun i odabir podzemne i nadzemne opreme bušotine i

d) popratni radovi pri opremanju bušotina

4. Prikaz predviđenog utroška materijala, goriva, maziva i energije tijekom izrade i opremanja bušotina

5. Opis bušotinskog radnog prostora sa zonama opasnosti od eksplozije

6. Predviđene vrste i količine otpada tijekom izrade i opremanja bušotina i njegovo zbrinjavanje i

7. Posebne mjere zaštite tijekom izrade i opremanja bušotina.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Tehničko-tehnološka rješenja naftno-rudarske opreme
za pridobivanje i sabiranje ugljikovodika, geotermalne vode, te podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

Članak 16.

(1) Poglavlje Tehničko-tehnološka rješenja naftno-rudarske opreme za pridobivanje i sabiranje ugljikovodika, geotermalne vode, te podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo sljedeća potpoglavlja:

1. Tehničko-tehnološko rješenje sustava za pridobivanje i sabiranje ugljikovodika ili geotermalne vode s proračunom kapaciteta i odabirom opreme ili za podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama s proračunom kapaciteta i odabirom opreme

2. Smještaj naftno-rudarskih objekata i postrojenja s označenim pristupnim putevima

3. Transport lokalnim cjevovodima od bušotina do točke isporuke

4. Predviđene vrste i količine otpada tijekom pridobivanja i sabiranja te njegovo zbrinjavanje

5. Opskrba pogonskom energijom

6. Opskrba električnom energijom s prikazom:

– postojeće elektroenergetske mreže

– proračuna potrebne snage izvora napajanja

– lokacija priključaka na izvore napajanja

– shema napajanja elektroenergijom

– karakteristika glavnih transformatorskih stanica

– proračuna, razrada i karakteristika visokonaponske mreže ili srednjenaponske mreže

– proračuna, razrada i karakteristika niskonaponske mreže do pojedinih trošila

– odabira i proračuna zaštite pri korištenju električne energije.

7. Rješenje rasvjete, signalizacije i sistem veza

8. Organizacija rada, sredstva rada i radna snaga

9. Upravljanje i nadziranje procesa

10. Posebne mjere zaštite tijekom eksploatacije.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 17.

(1) Poglavlje Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja obvezno sadržava sljedeća potpoglavlja:

1. Detaljni opis tehničko-tehnološkog procesa

2. Građevinski dio

3. Strojarski dio

4. Elektroenergetski dio

5. Vođenje procesa i instrumentacije

6. Geodetski dio i

7. Prikaz mjera sigurnosti i zaštite.

(2) Ovisno o vrsti i sadržaju naftno-rudarskog projekta poglavlje sadrži i ostalu dokumentaciju, te odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Plan sanacije

Članak 18.

(1) Poglavlje Plan sanacije osobito mora sadržavati uređenje naftno-rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja naftno-rudarskih radova razrade ležišta i eksploatacije ugljikovodika, geotermalne vode, te podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.

(2) Poglavlje Plan sanacije mora sadržavati vremenski plan aktivnosti i troškova sanacije naftno-rudarskih objekata i/ili postrojenja.

Mjere zaštite i sigurnosti

Članak 19.

(1) Poglavlje Mjere zaštite i sigurnosti obvezno sadržava sljedeća potpoglavlja:

1. Opći dio

2. Zaštita na radu

3. Zaštita od požara i eksplozije

4. Zaštita okoliša i prirode

5. Procjena vjerojatnosti pojave akcidentnih situacija i postupanje u slučaju akcidenta.

(2) Ovisno o vrsti i sadržaju naftno-rudarskog projekta, vrsti fluida, opsegu i karakteru naftno-rudarskih radova, poglavlje Mjere zaštite i sigurnosti mora sadržavati i druge mjere zaštite i sigurnosti.

(3) Poglavlje Mjere zaštite i sigurnosti mora obraditi svaku pojedinu točku navedenu u stavku 1. ovoga članka za svako poglavlje iz članka 5. ovoga Pravilnika te za naftno-rudarske zahvate iz članaka 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika i to tijekom pripreme, korištenja i nakon prestanka njihova korištenja.

(4) Potpoglavlje iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, mora sadržavati obrazloženje mjera zaštite okoliša i prirode i program praćenja stanja okoliša utvrđenih aktima koji se donose sukladno propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

Projektni vremenski plan i rizici projekta

Članak 20.

Poglavlje Projektni vremenski plan i rizici projekta sadržava detaljni vremenski plan izvršenja naftno-rudarskih radova prikazanih u projektu razrade i eksploatacije, te analizu rizika projekta.

Ekonomska evaluacija

Članak 21.

Ekonomska evaluacija uključuje, bez ograničenja, pretpostavke budućih financijskih uvjeta koji se odnose na:

1. investicijska ulaganja u razradu ležišta i eksploataciju

2. troškovi vezani uz eksploataciju

3. cijene ugljikovodika ili geotermalne energije

4. zakonske uvjete

5. trošak sanacije eksploatacijskog polja razrađen po svakom pojedinom naftno-rudarskom objektu ili postrojenju

6. poreze i ostala davanja

7. načini financiranja projekta i odluka, potpisana od odgovorne osobe ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja, s otiskom pečata ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja, o davanju suglasnosti za realizaciju projekta

8. izračun dobiti

9. ocjenu rentabilnosti investicijskog zahvata

10. analizu osjetljivosti projekta

11. zaključak ekonomske analize.

Zaključak

Članak 22.

(1) Poglavlje Zaključak obvezno sadržava zaključna razmatranja odgovornog projektanta glede racionalnog iskorištavanja ugljikovodika ili geotermalne vode ili podzemnog skladištenja plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te financijsko-ekonomskih pokazatelja.

(2) Zaključak obvezno potpisuje odgovorni projektant.

Grafička dokumentacija

Članak 23.

(1) Grafička dokumentacija koja se prilaže uz projekt razrade i eksploatacije iz članka 5. ovoga Pravilnika obvezno sadržava:

1. Kartografski prikaz šireg područja s označenim vršnim točkama istražnog prostora ili eksploatacijskog polja ugljikovodika ili geotermalne vode, ili geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, s tumačem (topografska karta, mjerilo do 1:200 000)

2. Kartografski prikaz istražnog prostora ili eksploatacijskog polja s ucrtanim ležištem ugljikovodika, geotermalne vode ili geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida s ucrtanim prostiranjem rezervi i s naznačenim bušotinama i svim pojedinostima koje bi mogle biti od značaja pri istraživanju ili eksploataciji, s tumačem (mjerilo 1:500, 1:1 000, 1:2 000 ili odgovarajućeg mjerila)

3. Strukturne dubinske karte po krovini i podini ležišta ugljikovodika, geotermalne vode ili geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju, s tumačem (mjerilo 1:500, 1:1 000, 1:2 000 ili odgovarajućeg mjerila)

4. Karte efektivnih debljina ležišta ugljikovodika, geotermalne vode ili geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju, s tumačem (mjerilo 1:500, 1:1 000, 1:2 000 ili odgovarajućeg mjerila)

5. Kartografski prikaz istražnog prostora ili eksploatacijskog polja s naznačenim zemljišnim česticama, s katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i iskazanim površinama zemljišnih čestica na kojima se nalaze ili planiraju naftno-rudarski objekti i postrojenja unutar istražnog prostora ili eksploatacijskog polja i/ili pozicijama na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela eksploatacijskog polja, s analitičkim podacima i tumačem, (mjerilo 1:500, 1:1 000, 1:2 000 ili odgovarajućeg mjerila)

6. Karakteristični poprečni i uzdužni geološki profil kroz ležište ugljikovodika, geotermalne vode ili geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju, odgovarajućeg mjerila.

(2) Ovisno o vrsti i sadržaju projekta razrade i eksploatacije, drugu potrebnu grafičku dokumentaciju koja ovisi o vrsti fluida ili geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida odgovarajućeg mjerila.

POGLAVLJE III.
DOPUNSKI PROJEKT RAZRADE I EKSPLOATACIJE

Članak 24.

(1) Dopunski projekt razrade i eksploatacije izrađuje se za bitna odstupanja od projekta razrade i eksploatacije pri izvođenju naftno-rudarskih radova, odnosno pri građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Bitnim odstupanjima od projekta razrade i eksploatacije osobito se smatra:

– promjena tehnologije izrade i opremanja bušotina

– promjena konstrukcije kanala bušotine

– promjena tehnologije sabiranja

– promjena tehničko-tehnološkog procesa pridobivanja

– izrada dodatnih bušotina kojima će se ostvariti dodatan iscrpak ležišta ili kojima bi se privela eksploataciji ležišta koja nisu bila planirana projektom razrade i eksploatacije

– promjena sigurnosnog sustava nadzora naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(3) Dopunski projekt razrade i eksploatacije izrađuje se na način da se sukladno primjenjuju članci 5. – 23. ovoga Pravilnika.

(4) Uz sadržaj propisan stavkom 3. ovoga članka dopunski projekt razrade i eksploatacije obvezno sadržava i:

1. Obrazloženje potrebe izrade dopunskog projekta razrade i eksploatacije

2. Prikaz uklapanja tehničko-tehnološkog rješenja iz dopunskog projekta razrade i eksploatacije u postojeće provjerene projekte razrade i eksploatacije, odnosno navođenja poglavlja koja se preuzimaju

3. Opći dio dopunskog projekta razrade i eksploatacije sadržava i presliku naslovnice i sadržaja svih prethodno provjerenih projekata razrade i eksploatacije i dopunskih projekata i eksploatacije.

(5) Naziv dopunskog projekta razrade i eksploatacije obvezno sadržava broj dopune.

(6) Dopunski projekt razrade i eksploatacije mora biti potpisan od strane odgovornog projektanta.

(7) O određivanju bitnog odstupanja od provjerenog projekta razrade i eksploatacije u slučaju spora mjerodavno je tumačenje ministarstva nadležnog za energetiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

POGLAVLJE IV.
PROJEKT BUŠOTINE

Članak 25.

(1) Projekt bušotine izrađuje se za:

1. izradu istražne bušotine u istražnom razdoblju

2. izradu ocjenske bušotine u istražnom razdoblju

3. izradu razradne/eksploatacijske bušotine u razdoblju eksploatacije

4. trajno napuštanje bušotine u razdoblju istraživanja ili eksploatacije.

(2) Projekt bušotine u svom uvodnom dijelu obavezno sadržava:

– elektroničku adresu izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravna osoba registrirana za izradu naftno-rudarskih projekata

– projektni zadatak, zadan i potpisan od odgovorne osobe ovlaštenika istražnog prostora ili eksploatacijskog polja, s otiskom pečata ovlaštenika istražnog prostora ili eksploatacijskog polja

– rješenje pravne osobe o imenovanju odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, s otiskom pečata pravne osobe

– dokaznice o ispunjavanju uvjeta za odgovornog projektanta, projektanta i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, sukladno članku 130. Zakona

– izvršnu lokacijsku dozvolu, sa sastavnim dijelovima iste

– izjavu odgovornog projektanta o usklađenosti projekta bušotine s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom koja obvezno sadržava popis zakonskih, podzakonskih propisa i normi koje su primijenjene u naftno-rudarskom projektu

– kopiju naslovnice provjerenog projekta razrade i eksploatacije i svih provjerenih dopunskih projekta razrade i eksploatacije, ako je primjenjivo

– izjavu potpisanu od odgovorne osobe investitora, s otiskom pečata, o prihvaćanju projektnih rješenja iz projekta bušotine.

(3) Projekt bušotine mora biti potpisan od strane odgovornog projektanta.

(4) Ukoliko do završetka izrade projekta izrade istražne bušotine nije ishođena lokacijska dozvola, a proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođeno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, temeljem kojeg je pokrenut zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, postupak provjere od strane povjerenstva može biti proveden, ali izdavanje Rješenja o obavljenoj provjeri uvjetovano je prilaganjem izvršne lokacijske dozvole.

Istražna bušotina

Članak 26.

Projekt istražne bušotine izrađuje se za izradu istražne bušotine u istražnom razdoblju i obvezno sadržava sljedeća poglavlja:

1. Geološki i geofizički pregled istražne bušotine i okolnog područja na kojem se nalazi istražna bušotina

2. Tehničko-tehnološki projekt bušotine

3. Plan sanacije istražne bušotine i

4. Mjere sigurnosti i zaštita okoliša.

Članak 27.

(1) Poglavlje Geološki i geofizički pregled istražne bušotine i okolnog područja na kojem se nalazi istražna bušotina obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća potpoglavlja:

1. Opći podaci o lokaciji bušotine – s koordinatama ušća bušotine, nadmorskom visinom, tipu trajektorije bušotine, prognozirana konačna dubina bušotine, prognozirana dubina krovine ležišta

2. Geološka građa – opis stratigrafskih odnosa

3. Strukturno-tektonski odnosi – seizmička interpretacija

4. Geokemijska analiza

5. Prognozni geološki profil bušotine – litostratigrafske jedinice s prognoziranim dubinama, prognozirane vrijednosti tlakova i temperatura

6. Primarni i sekundarni cilj bušotine s proračunom perspektivnih resursa predmetnog prospekta

7. Program radova u kanalu bušotine – uzorkovanje krhotina, detekcija ugljikovodika, mjerenja u kanalu bušotine, jezgrovanja, karotažna mjerenja, ispitivanje ležišta.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 28.

(1) Poglavlje Tehničko-tehnološki projekt istražne bušotine obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća potpoglavlja:

1. Program bušaćih radova po fazama izvođenja – transport, montaža i demontaža naftno-rudarskog bušaćeg postrojenja, opis faza po promjeru kanala bušotine, prijedlog sastava alata za izradu bušotine u svakoj fazi, karotažna mjerenja, opis ugradnje zaštitnih cijevi s kakvoćom i osnovnim proračunom naprezanja zaštitnih cijevi, tip bušotinskih glava, vrstu, količinu i kakvoću radnih fluida koji se koriste pri izradi kanala bušotine, način ugradnje i cementiranja zaštitnih cijevi

2. Program ispitivanja i hidrodinamičkih mjerenja i

3. Pregled predviđenih troškova izrade bušotine i vremenski plan izrade bušotine.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 29.

Poglavlje Plan sanacije istražne bušotine obvezno sadržava opis trajnog napuštanja bušotine, opis uređenja naftno-rudarskim radovima zahvaćenog bušotinskog radnog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja naftno-rudarskih radova kao i trošak sanacije u slučaju negativnih rezultata, te opis opremanja bušotine i smanjenja bušotinskog radnog prostora u slučaju pozitivnih rezultata bušenja.

Članak 30.

(1) Poglavlje Mjere sigurnosti i zaštita okoliša obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća potpoglavlja:

1. Zaštita na radu

2. Zaštita od požara i eksplozije

3. Zaštita okoliša i prirode

4. Procjena rizika izrade istražne bušotine.

(2) Ovisno o vrsti fluida, opsegu i karakteru naftno-rudarskih radova, poglavlje mjere sigurnosti i zaštite mora sadržavati i druge mjere sigurnosti i zaštite.

(3) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

(4) Potpoglavlje iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, mora sadržavati obrazloženje mjera zaštite okoliša i prirode i program praćenja stanja okoliša, utvrđenih aktima koji se donose sukladno propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

Ocjenska bušotina

Članak 31.

Projekt ocjenske bušotine izrađuje se za izradu ocjenske bušotine u istražnom razdoblju sukladno člancima 26. do 30. ovoga Pravilnika.

Razradna/eksploatacijska bušotina

Članak 32.

Projekt razradne/eksploatacijske bušotine izrađuje se za izradu bušotine u razdoblju eksploatacije i obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća poglavlja:

1. Geološki i geofizički pregled razradne/eksploatacijske bušotine i okolnog područja u kojem se nalazi razradno/eksploatacijska bušotina

2. Tehničko-tehnološki projekt bušotine

3. Hidrodinamička mjerenja

4. Opremanje bušotine za eksploataciju

5. Opremanje i održavanje bušotina

6. Plan sanacije bušotine

7. Mjere zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša.

Članak 33.

(1) Poglavlje Geološki i geofizički pregled razradne/eksploatacijske bušotine i okolnog područja u kojem se nalazi razradno/eksploatacijska bušotina obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća potpoglavlja:

1. Opći podaci o lokaciji bušotine – koordinate ušća bušotine, nadmorska visina, tip trajektorije bušotine, prognozirana konačna dubina bušotine, prognozirana dubina krovine ležišta

2. Geološka građa – opis stratigrafskih odnosa

3. Strukturno-tektonski odnosi – seizmička interpretacija

4. Geokemijska analiza

5. Prognozni geološki profil bušotine – litostratigrafske jedinice s prognoziranim dubinama, prognozirane vrijednosti tlakova i temperatura

6. Primarni i sekundarni cilj bušotine s procjenom rezervi

7. Program radova u kanalu bušotine – uzorkovanje krhotina, detekcija ugljikovodika, mjerenja u kanalu bušotine, jezgrovanja, karotažna mjerenja, ispitivanje ležišta.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 34.

(1) Poglavlje Tehničko-tehnološki projekt razradno/eksploatacijske bušotine obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća potpoglavlja:

1. Program bušaćih radova po fazama izvođenja – transport, montaža i demontaža naftno-rudarskog bušaćeg postrojenja, opis faza po promjeru kanala bušotine, sastav alata za izradu bušotine u svakoj fazi, karotažna mjerenja, opis ugradnje zaštitnih cijevi s kakvoćom i osnovnim proračunom naprezanja zaštitnih cijevi, tip bušotinskih glava, vrstu, količinu i kakvoću radnih fluida koji se koriste pri izradi kanala bušotina, način ugradnje i cementiranja zaštitnih cijevi, hidraulički proračun ispiranja i cementiranja

2. Program ispitivanja i hidrodinamičkih mjerenja i

3. Pregled predviđenih troškova izrade bušotine i vremenski plan izrade bušotine.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 35.

(1) Poglavlje Hidrodinamička mjerenja obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća potpoglavlja:

1. Intervali odabrani za mjerenja

2. Tehničko-tehnološki opis osvajanja i ispitivanja bušotine – opis naftno-rudarskog postrojenja koje će se koristiti, opis ugrađene ispitne opreme, način otvaranja intervala, način zatvaranja intervala, način privremenog ili trajnog napuštanja bušotine, radni fluidi korišteni pri osvajanju i ispitivanju bušotine, upravljanje rizicima pri osvajanju i ispitivanju bušotine

3. Opis hidrodinamičkih mjerenja – opis vrste mjerenja koja će se provoditi, bušotinska oprema, shema ugradnje opreme, površinska oprema za prihvat pridobivenih fluida, tretman fluida pridobivenog mjerenjem

4. Uvjeti hidrodinamičkih mjerenja – uvjeti na kojima će se izvoditi mjerenje, količine fluida koje se očekuju, mjere sigurnosti i zaštite.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 36.

(1) Poglavlje Opremanje bušotine za eksploataciju obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća potpoglavlja:

1. Tehničko-tehnološki opis opremanja bušotine za eksploataciju – opis radova u bušotini, vrsta i način ugradnje proizvodne opreme u bušotinu, način spajanja bušotine na sabirno-transportni sustav

2. Pregled predviđenih troškova opremanja bušotine i vremenski plan izrade bušotine.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 37.

(1) Poglavlje Opremanje i održavanje bušotina za eksploataciju obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća potpoglavlja:

1. Uvod – navedeni razlozi izvođenja radova kojima se mijenja konstrukcija bušotine

2. Tehničko-tehnološki opis radova – opis radova u bušotini, vrsta i način ugradnje proizvodne opreme u bušotinu

3. Pregled predviđenih troškova i vremenski plan radova u bušotini.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 38.

Poglavlje Plan sanacije razradne/eksploatacijske bušotine obvezno sadržava opis trajnog napuštanja bušotine, opis uređenja naftno-rudarskim radovima zahvaćenog bušotinskog radnog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja naftno-rudarskih radova kao i trošak sanacije u slučaju negativnih rezultata, te opis opremanja bušotine i smanjenja bušotinskog radnog prostora u slučaju pozitivnih rezultata bušenja.

Članak 39.

(1) Poglavlje Mjere zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša mora sadržavati:

1. Zaštitu na radu

2. Zaštitu od požara i eksplozije

3. Zaštitu okoliša i prirode.

(2) Ovisno o vrsti fluida, opsegu i karakteru naftno-rudarskih radova, poglavlje mjere sigurnosti i zaštite mora sadržavati i druge mjere sigurnosti i zaštite.

(3) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

(4) Potpoglavlje iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, mora sadržavati obrazloženje mjera zaštite okoliša i prirode i program praćenja stanja okoliša, utvrđenih aktima koji se donose sukladno propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

Projekt trajnog napuštanja bušotine

Članak 40.

Projekt trajnog napuštanja bušotine izrađuje se za napuštanje bušotine u razdoblju istraživanja ili eksploatacije i sadržava:

1. Uvod

2. Tehničko-tehnološki projekt napuštanja bušotine

3. Plan sanacije bušotine i bušotinskog radnog prostora

4. Trošak trajnog napuštanja

5. Mjere zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša.

Članak 41.

(1) Poglavlje Uvod mora sadržavati opće podatke o bušotini, koordinate ušća bušotine, nadmorsku visinu, tip trajektorije bušotine, konačnu dubinu bušotine te namjenu bušotine prije napuštanja.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 42.

(1) Poglavlje Tehničko-tehnološki projekt napuštanja bušotine sadržava, uključujući, ne isključivo:

1. Opis postojeće opreme u bušotini

2. Mjerenja koja će se obaviti u bušotini prije napuštanja

3. Opis trajnog napuštanja s točnim opisom načina izolacije pojedinih ležišta, upotreba radnog fluida te uklanjanje nadzemnog dijela bušotinske opreme.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 43.

Poglavlje Plan sanacije bušotine i bušotinskog radnog prostora sadrži opis uređenja bušotinskog radnog prostora nakon napuštanja bušotine, s ukupnim procijenjenim troškovima trajnog napuštanja.

Članak 44.

(1) Poglavlje Mjere zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša mora sadržavati:

1. Zaštitu na radu

2. Zaštitu od požara i eksplozije

3. Zaštitu okoliša i prirode.

(2) Ovisno o vrsti fluida, opsegu i karakteru naftno-rudarskih radova, poglavlje mjere sigurnosti i zaštite mora sadržavati i druge mjere sigurnosti i zaštite.

(3) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

POGLAVLJE V.
POJEDNOSTAVNJENI PROJEKT

Članak 45.

(1) Pojednostavnjenim projektom obrađuju se nebitna odstupanja od provjerenog naftno-rudarskog projekta, a njegov sadržaj i obim ovisi o vrsti i karakteru nebitnog odstupanja odgovarajućom primjenom odredbi članka 5. – 23. ovoga Pravilnika.

(2) Za izvođenje hidrodinamičkih mjerenja u postojećoj bušotini izrađuje se pojednostavnjeni projekt koji obavezno sadržava, uključujući, ne isključivo sljedeća potpoglavlja:

1. Intervali odabrani za mjerenja

2. Tehničko-tehnološki opis osvajanja i ispitivanja bušotine – opis naftno-rudarskog postrojenja koje će se koristiti, opis ugrađene ispitne opreme, način otvaranja intervala, način zatvaranja intervala, način privremenog ili trajnog napuštanja bušotine, radni fluidi korišteni pri osvajanju i ispitivanju bušotine, upravljanje rizicima pri osvajanju i ispitivanju bušotine

3. Opis hidrodinamičkih mjerenja – opis vrste mjerenja koja će se provoditi, bušotinska oprema, shema ugradnje opreme, površinska oprema za prihvat pridobivenih fluida, tretman fluida pridobivenog mjerenjem

4. Uvjeti hidrodinamičkih mjerenja – uvjeti na kojima će se izvoditi mjerenje, količine fluida koje se očekuju, mjere sigurnosti i zaštite.

(3) Nebitnim odstupanjima od provjerenog naftno-rudarskog projekta smatraju se naftno-rudarski radovi u kojima neće doći do:

– promjene tehnologije sabiranja

– promjene tehničko-tehnološkog procesa pridobivanja

– promjene sigurnosnog sustava nadzora naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(4) Uz sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka pojednostavnjeni projekt sadržava obvezno i:

1. Obrazloženje potrebe izrade pojednostavnjenog projekta

2. Prikaz tehničkog rješenja

3. Prikaz uklapanja tehničkog rješenja iz pojednostavnjenog projekta u postojeću provjerenu naftno-rudarsku projektnu dokumentaciju.

(5) Pojednostavnjeni projekt mora biti potpisan od strane odgovornog projektanta.

(6) O određivanju nebitnog odstupanja od provjerenog naftno-rudarskog projekta u slučaju spora mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

Članak 46.

(1) Radovi tekućeg održavanja bušotina, bušotinske opreme, alata i uređaja, a temeljem kojih ne dolazi do trajne izmjene konstrukcije i namjene bušotine kao i radovi mjerenja u kanalu bušotine, a koji su prethodno obrađeni u provjerenoj naftno-rudarskoj dokumentaciji, mogu se izvoditi temeljem programa izvođenja naftno-rudarskih radova.

(2) Radovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju:

– elektrokarotažne radove – mjerenja, perforiranja, reperforiranja, postavljanje čepova radi izolacije zavodnjenih ležišta, rezanje uzlaznih cijevi, oslobađanje zaglavljene opreme

– ispitivanja bušotina radi utvrđivanja količine i vrste dotoka fluida te uzimanje uzoraka za analize

– hidrodinamička mjerenja – mjerenje tlaka i temperature te mjerenja količina pridobivenih fluida

– radovi s postrojenjem za rad na žici – ugradnja i vađenje mjernih instrumenata i čepova, otvaranje i zatvaranje kliznih vrta, uzimanje dubinskih uzoraka, provjera prohodnosti opreme

– radovi sa savitljivim tubingom i tekućim dušikom

– stimulacijski radovi – kemijsko pranje perforacija, kemijska obrada

– cementacijski radovi – postavljanje cementnih čepova, cementacije pod tlakom otvorenih intervala, sanacija oštećenja zaštitnih cijevi

– ugradnja opreme pješčanih zasipa i opreme modificiranih pješčanih zasipa

– radovi sa remontnim naftno-rudarskim postrojenjem – vađenje i ugradnja raznih alata, ispitne i proizvodne opreme, sanacija ušća, instrumentacija opreme u bušotini.

(3) Radovi iz stavka 1. ovoga članka izvode se temeljem programa izvođenja radova, koji sadržava, uključujući, ali ne isključivo:

– uklapanje radova u provjerene naftno-rudarske projekte

– razlog izvođenja radova, te

– odgovarajuća poglavlja sukladno člancima 5. – 23. ovoga Pravilnika.

(4) Investitor je dužan u radnom programu i budžetu sukladno članku 118. Zakona dostaviti plan radova koji će se izvoditi sukladno stavku 1. ovoga članka te podnositi izvješća o izvedenim radovima.

(5) Program izvođenja radova iz stavka 1. ovoga članka izrađuju osobe koje ispunjavaju uvjete sukladno članku 130. i 138. Zakona.

(6) O određivanju radova koji spadaju pod radove tekućeg održavanja, u slučaju spora mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

Probna eksploatacija

Članak 47.

(1) Investitor može obaviti probnu eksploataciju ako tijekom građenja ili rekonstrukcije naftno-rudarskog objekta i postrojenja postoji potreba ispitivanja temeljnih zahtjeva naftno-rudarskih objekata i postrojenja, određivanja eksploatacijskih parametara i drugih spoznaja koja proizlaze iz takvih ispitivanja.

(2) Probna eksploatacija koja se obavlja radom naftno-rudarskog objekta i postrojenja mora biti u skladu s provjerenom naftno-rudarskom dokumentacijom.

(3) Program probne eksploatacije izrađuje se sukladno pravilniku iz članka 139. Zakona te sadržava:

– naziv naftno-rudarskog objekta i postrojenja na kojem se provodi probna eksploatacija

– potrebu i razloge za provođenjem ispitivanja temeljnih zahtjeva za naftno-rudarske objekte i postrojenja ili određivanja eksploatacijskih parametara ili drugih spoznaja koja proizlaze iz takvih ispitivanja

– provjerenu naftno-rudarsku projektnu dokumentaciju temeljem koje će se izvoditi probna eksploatacija

– količine ugljikovodika ili geotermalne vode ili ugljikova dioksida koje se namjeravaju eksploatirati ili utisnuti prilikom probne eksploatacije

– izvješće o vremenskom trajanju provođenja i vrsti ispitivanja

– provedene mjere osiguranja prilikom izvođenja probne eksploatacije

– podatke o imenovanju odgovornog voditelja probne eksploatacije.

POGLAVLJE VI.
PROJEKT BUŠAĆEG ILI REMONTNOG POSTROJENJA

Članak 48.

Projekt bušaćeg ili remontnog postrojenja izrađuje se za upotrebu bušaćeg ili remontnog postrojenja, sukladno članku 184.a Zakona, a obavezno sadrži, uključujući, ali i ne isključivo:

1. Opći dio

2. Uvod

3. Tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja

4. Strojarski sustav postrojenja

5. Elektroenergetski sustav postrojenja

6. Prikaz tehničkih rješenja za upotrebu postrojenja na istražnoj i/ili eksploatacijskoj bušotini

7. Probni rad postrojenja

8. Mjere sigurnosti i zaštite

9. Zaključak.

Opći dio

Članak 49.

Poglavlje Opći dio obavezno sadržava:

– Elektroničku adresu izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravna osoba koja izrađuje naftno-rudarske projekte registrirana za izradu naftno-rudarskih projekata

– Projektni zadatak, zadan i potpisan od odgovorne osobe naftno-rudarskog gospodarskog subjekta, s otiskom pečata naftno-rudarskog gospodarskog subjekta

– Rješenje pravne osobe o imenovanju odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, s otiskom pečata pravne osobe

– Dokaznice o ispunjavanju uvjeta za odgovornog projektanta, projektanta i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, sukladno članku 130. Zakona

– Izjavu odgovornog projektanta o usklađenosti naftno-rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke

– Ostalu dokumentaciju i akte bitne za naftno-rudarski projekt, uključujući, ali ne isključivo: certifikate, dokaznice o kontroli projekta

– Izjavu potpisanu od odgovorne osobe investitora, s otiskom pečata, o prihvaćanju projektnih rješenja iz projekta bušaćeg ili remontnog postrojenja.

Uvod

Članak 50.

(1) Poglavlje Uvod obavezno sadržava:

1. Kratki opis postrojenja

2. Obrazloženje izrade Projekta bušaćeg i/ili remontnog postrojenja.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja

Članak 51.

(1) Poglavlje Tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja obavezno sadržava sljedeća potpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Vozila bušaćeg i/ili remontnog postrojenja

2. Pogonski sklop

3. Bušaća dizalica

4. Toranj

5. Radno postolje tornja

6. Bušaća oprema na radnom podištu i u tornju:

a) Nepomično koloturje

b) Pomično koloturje

c) Sidro mrtvog kraja bušaćeg užeta

d) Vršni pogon

e) Vrtaći stol

f) Zračna vitla

g) Hidraulička vitla

h) Hidraulični navrtač cijevnog alata

i) Hidraulični uređaj za dotezanje i otpuštanje cijevnog alata

j) Bina za ugradnju kolone

7. Oprema za kontrolu tlaka u bušotini:

a) Akumulatorska jedinica

b) Preventerski sklop

c) Vod za prigušivanje

d) Vod za gušenje bušotine

e) Visokotlačni razdjelnik

f) Dodatna oprema za kontrolu tlaka u bušotini

8. Bušaći niz:

a) Bušaće šipke

b) Teške bušaće šipke

c) Teške šipke

d) Prijelazni komadi

9. Bušaći alat na podištu tornja:

a) Viseća kliješta

b) Ručni klinovi za bušaće šipke

c) Ručni klinovi za teške šipke

d) Elevatori za bušaće šipke

e) Elevatori za teške šipke

f) Stremenovi

g) Sigurnosna ogrlica

10. Oprema podizvođača radova na bušotini koja se stalno ili povremeno nalazi na bušotinskom radnom prostoru:

a) Oprema za ugradnju cijevnog alata (zaštitnih cijevi) u bušotinu

b) Oprema za cementacijske radove

c) Oprema za elektrokarotažno mjerenje

d) Oprema za flokulaciju, izdvajanje barita i fino pročišćavanje isplake

11. Bušaći instrumenti

12. Isplačni sustav

13. Montaža i demontaža bušaćeg postrojenja:

a) Pozicioniranje postrojenja

b) Procedura nakon pozicioniranja postrojenja

c) Podizanje tornja

d) Uvlačenje gornje sekcije tornja i spuštanje donje sekcije tornja

14. Posada na postrojenju s opisom radnih mjesta:

a) Bušaća posada

b) Posada održavanja

c) Povremena posada, predstavnici izvoditelja radova na bušotini i drugi podizvođači.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza te dokumente kojima se usklađuje pojedini dio postrojenja s propisanom certifikacijom.

Strojarski sustav postrojenja

Članak 52.

(1) Poglavlje Strojarski sustav postrojenja obavezno sadržava sljedeća potpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Opći podaci

2. Vozilo

3. Bušaća dizalica

4. Vrtaći stol

5. Toranj

6. Koloturni sustav postrojenja

7. Vršni pogon

8. Kompresorska stanica.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza te dokumente kojima se usklađuje pojedini dio postrojenja s propisanom certifikacijom.

Elektroenergetski sustav postrojenja

Članak 53.

(1) Poglavlje Elektroenergetski sustav postrojenja obavezno sadržava sljedeća potpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Opis elektroenergetskog sustava

2. Izvori električne energije:

a) Glavni dizel električni agregat

b) Pomoćni dizel električni agregat izmjenične struje

3. Elektroenergetski razvod:

a) Glavna izmjenična sklopna ploča / upravljački centar motora

b) Upravljački kontejner s frekvencijskim pretvaračem vršnog pogona

c) Razvodište napajanja bušaćeg kampa

d) Razvodište za napajanje rasvjete

e) Kabelske veze

4. Glavni tehnološki pogon

5. Pomoćni tehnološki pogon

6. Instrumentacija:

a) Elektronički sustav praćenja parametara i procesa

b) Analogni sustav mjernih instrumenata

7. Električna oprema i uređaji u zonama opasnosti:

a) Izbor elektromotora i ostale opreme

8. Električna oprema i uređaji izvan zona opasnosti.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza te dokumente kojima se usklađuje pojedini dio postrojenja s propisanom certifikacijom.

Prikaz tehničkih rješenja za upotrebu postrojenja na istražnoj i/ili eksploatacijskoj bušotini

Članak 54.

(1) Poglavlje Prikaz tehničkih rješenja za upotrebu postrojenja na istražnoj i/ili eksploatacijskoj bušotini sadržava:

1. Geološki i geofizički pregled istražne i/ili eksploatacijske bušotine i okolnog područja na kojem se bušotina nalazi

2. Tehničko-tehnološki projekt bušotine.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Probni rad postrojenja

Članak 55.

(1) Poglavlje Probni rad postrojenja sadržava sljedeća potpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Pregled i ispitivanje tijekom montaže bušaćeg postrojenja

2. Probni rad postrojenja.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza te dokumente kojima se usklađuje probni rad s propisanom certifikacijom.

Mjere sigurnosti i zaštite

Članak 56.

(1) Poglavlje Mjere sigurnosti i zaštite obavezno sadržava sljedeća potpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Mjere sigurnosti i zaštite na radu:

a) Zaštita na radu

b) Zaštita od požara i eksplozije

2. Mjere zaštite:

a) Zaštita od električnog udara

b) Zaštita od toplinskog djelovanja

c) Zaštita od nadstruje

d) Zaštita od atmosferskog pražnjenja

e) Zaštita od statičkog elektriciteta

f) Protueksplozijska zaštita

3. Mjere zaštite okoliša i prirode:

a) Mogući utjecaji na okoliš

b) Zbrinjavanje otpada

c) Program praćenja

4. Sigurnosni uređaji

5. Zaštitna oprema radnika

6. Informacije u slučaju opasnosti

7. Plan evakuacije i plan intervencije.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovoga članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza te dokumente kojima se usklađuje pojedini dio postrojenja s propisanom certifikacijom.

Članak 57.

(1) Iznimno od propisanog u člancima 51., 52. i 53. ovoga Pravilnika, u slučaju kada se radi o remontnim postrojenjima, projekt remontnog postrojenja ne mora sadržavati sva poglavlja i potpoglavlja iz članaka 51., 52. i 53. ovoga Pravilnika ako ista nisu primjenjiva na takvo postrojenje, pri čemu se u projektu mora obrazložiti takvo odstupanje.

(2) Za radna vozila i postrojenja koja se koriste za izvođenje radova navedenih u članku 46. stavku 2. ovoga Pravilnika, osim podstavka 9., ne izrađuje se naftno-rudarski projekt već ista moraju imati dokaznice o zadovoljenju sigurnosnih zahtjeva sukladno zakonskim propisima koji uređuju zaštitu na radu te rad s posudama pod tlakom.

Zaključak

Članak 58.

Poglavlje Zaključak daje sažeti opis postrojenja, razlog izrade projekta, opis namjene i upotrebe postrojenja s kratkim osvrtom na prikaz prve lokacije upotrebe u Republici Hrvatskoj, obvezu tehničkog pregleda te namjeru podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za rad na teritoriju Republike Hrvatske.

POGLAVLJE VII.
NAČIN IZRADE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 59.

(1) Projekti moraju biti napisani latiničnim pismom, na hrvatskom jeziku u skladu s hrvatskim pravopisom i gramatikom.

(2) Jezik i stil projekta mora biti jasan, razumljiv, znanstven, pravopisno i gramatički ispravan.

(3) Projekti mogu, osim sadržaja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, sadržavati i tekst na stranom jeziku.

(4) Ako je to potrebno, dijelovi projekata koji imaju formu grafičkog prikaza mogu biti uvezani u projekt na stranom jeziku, s time da je tada, na početku niza svih istovrsnih grafičkih prikaza, potrebno uvezati jedan prevedeni grafički prikaz s naznakom na koje se grafičke prikaze u nizu koji slijede on odnosi.

(5) U slučaju spora, za naftno-rudarske projekte iz stavka 2. odnosno za grafičke prikaze iz stavka 3. ovoga članka, mjerodavan je sadržaj na hrvatskom jeziku.

Članak 60.

(1) Naftno-rudarski projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se na papiru, drugom odgovarajućem materijalu za pisanje, odnosno crtanje.

(2) Projekti se mogu izrađivati računalnom tehnikom.

(3) Za potrebe upravnog postupka koriste se ispisi dijelova projekata uvezani i izrađeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ili elektronički zapis izrađen u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 61.

(1) Naftno-rudarski projekti izrađuju se i opremaju tako da se što lakše može pratiti njihov sadržaj, odnosno isti moraju biti pregledni kao cjelina i/ili pojedinačni dijelovi naftno-rudarskih projekta.

(2) Grafički dijelovi, dokumentacijski materijal i drugi prilozi izvan cjelovitog teksta moraju biti izrađeni i uvezani tako da su razumljivi i da je jednostavno rukovati s istima.

Članak 62.

(1) Stranice tekstualnog dijela projekta označavaju se brojevima, počevši od broja 1 na sredini dna stranice i međusobno se uvezuju tako da se listovi ne mogu vaditi.

(2) Osnovno uređenje stranice teksta projekta je sljedeće:

1. Margine: 2 cm, (lijevo desno, gore, dolje)

2. Font: Arial – crni (Black) veličina 11

3. Prored: 1,15

4. Tekst pisan s poravnanjem lijeve i desne margine.

Članak 63.

Naslovna stranica naftno-rudarskih projekata obvezno sadržava:

1. Naziv naftno-rudarskog projekta

2. Ime ili naziv naručitelja/naftno-rudarskog gospodarskog subjekta

3. Naziv pravne osobe/projektne organizacije izrađivača projekta

4. Ime i prezime, te potpis odgovorne osobe pravne osobe, otisak pečata pravne osobe

5. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta

6. Oznaka/broj projekta i datum izrade

7. Prostor dimenzije 9 × 9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice projekta bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjenog ovjeri Ministarstva.

Članak 64.

Naftno-rudarski projekti iza naslovne stranice obvezno sadrže:

1. Puni naziv pravne osobe

2. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta, ime i prezime, te potpis projektanata pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, ime i prezime, te potpis ostalih suradnika na izradi naftno-rudarskog projekta, otisak pečata pravne osobe

3. Sadržaj tekstualnog dijela

4. Popis dokumentacijskog materijala

5. Popis tablica

6. Popis slika

7. Popis grafičkih priloga

8. Popis upotrijebljenih kratica

9. Popis upotrijebljenih oznaka

10. Popis upotrijebljenih zakonskih propisa

11. Popis upotrijebljenih podzakonskih propisa

12. Popis upotrijebljenih normi

13. Popis upotrijebljene literature.

Članak 65.

(1) Grafička dokumentacija iz ovoga Pravilnika treba biti izrađena sukladno važećim hrvatskim normama za izradu grafičke dokumentacije i umetnuta u plastične košuljice.

(2) Grafički prilozi iz ovoga Pravilnika trebaju imati odgovarajuću sastavnicu koja obvezno sadržava:

1. Naziv naftno-rudarskog projekta

2. Naziv priloga

3. Redni broj priloga (označava se brojevima, počevši od broja 1.)

4. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta, projektanta, te suradnika koji su učestvovali u izradi grafičkih priloga, otisak pečata pravne osobe

5. Mjesto i datum izrade priloga

6. Mjerilo

7. Tumač.

(3) Na nacrtu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica, a nevažeće sastavnice precrtavaju se dijagonalnom crtom na način da ostanu vidljivi podaci sadržani u njoj.

Članak 66.

(1) Naslovnu stranicu naftno-rudarskog projekta te pojedini tekstualni dio ili grafički prikaz potpisuje odgovorni projektant.

(2) Potpisom naslovne stranice projekta, projektant i odgovorna osoba u pravnoj osobi preuzimaju odgovornosti sukladno odredbama Zakona i drugim propisima.

POGLAVLJE VIII.
PROVJERA NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju naftno-rudarske projekte

Članak 67.

(1) Pravna osoba koja izrađuje naftno-rudarske projekte mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u sudskom registru imati upisanu djelatnost izrade naftno-rudarskih projekata

2. imati zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete propisane člankom 130. stavkom 2. i člankom 138. stavcima 2. i 3. Zakona.

(2) Pravna osoba mora imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom iz naftnog rudarstva, tj. odgovorna osoba mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama iz članka 130. Zakona i ovim člankom Pravilnika.

(3) Pravna osoba za izradu posebnih dijelova naftno-rudarskih projekata, a koje ne može izrađivati odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka, treba imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom propisano posebnim propisima ili mora s takvom osobom sklopiti pisani ugovor za izradu posebnih dijelova naftno-rudarskih projekata.

(4) Pravna osoba je dužna za svaki naručeni i prihvaćeni posao izrade naftno-rudarskih projekata sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

Povjerenstvo za provjeru naftno-rudarskih projekata

Članak 68.

(1) Provjeru naftno-rudarskih projekata u skladu s odredbom članka 137. Zakona obavlja povjerenstvo za provjeru naftno-rudarskih projekata Ministarstva (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

(2) Ministar nadležan za energetiku rješenjem imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika povjerenstva te utvrđuje popis članova i tajnika koji mogu biti imenovani u povjerenstvo sukladno članku 71. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(3) Predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik su iz redova Ministarstva i Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija), a članovi su osim iz redova Ministarstva i Agencije i znanstveni i stručni djelatnici iz drugih javnopravnih tijela i institucija te ostali stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti.

(4) Sva pismena: pozive, odluke, prijedloge, zaključke, ugovorne odnose, zapisnike, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja, koja se donose u radu i vezano za rad povjerenstva potpisuje predsjednik ili zamjenik predsjednika.

Članak 69.

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi povjerenstva moraju biti stručne osobe s odgovarajućim položenim stručnim ispitom iz naftnog-rudarstva ili geologije i s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika nakon položenog stručnog ispita.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, član povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata i za provjeru posebnih dijelova naftno-rudarskih projekata mora biti stručna osoba s položenim stručnim ispitom po posebnom propisu i s najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenoga ispita.

Zahtjev za provjeru naftno-rudarskih projekata

Članak 70.

(1) Naftno-rudarski gospodarski subjekt (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnosi Ministarstvu zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta za izvođenje naftno-rudarskih radova.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je, uz pisani zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta, dostaviti elektronički primjerak naftno-rudarskog projekta.

Postupak provjere naftno-rudarskih projekata

Članak 71.

(1) Nakon primitka zahtjeva iz članka 70. ovoga Pravilnika, predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva, ovisno o vrsti naftno-rudarskih radova, odlukom određuje broj i sastav članova i tajnika povjerenstva za provjeru svakoga pojedinačnoga naftno-rudarskog projekta iz redova osoba utvrđenih u rješenju iz članka 68. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, koji su dužni obaviti provjeru naftno-rudarskog projekta sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika te predsjedniku ili zamjeniku predsjednika i tajniku povjerenstva dostaviti pisano izvješće o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta u roku ne dužem od 30 dana od dana primitka naftno-rudarskog projekta.

(2) Povjerenstvo ima predsjednika ili zamjenika predsjednika, članove i tajnika.

(3) Povjerenstvo može imati do pet članova, a članovi povjerenstva su predsjednik ili zamjenik predsjednika i do četiri člana koji se imenuju sukladno stavku 1. ovoga članka.

(4) Predsjednik ili zamjenik predsjednika određuje tajnika povjerenstva, koji izrađuje sva pismena iz članka 68. stavka 4. ovoga Pravilnika i sudjeluje u radu povjerenstva bez prava odlučivanja.

(5) Rad u povjerenstvu ne može biti sastavni dio radnih obaveza i mora se odvijati izvan radnog vremena.

(6) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se podnositelju zahtjeva i članovima povjerenstva.

(7) U odluci iz stavka 1. ovoga članka određuje se i predujam za troškove postupka provjere naftno-rudarskog projekta, rok u kojem podnositelj zahtjeva mora uplatiti predujam kao i način na koji podnositelj zahtjeva dostavlja dokaze o izvršenoj uplati predujma.

(8) Rok u kojem podnositelj zahtjeva mora uplatiti predujam za troškove postupka provjere naftno-rudarskog projekta ne može biti duži od 15 dana od dana zaprimanja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(9) U slučaju da podnositelj zahtjeva u roku određenom u stavku 8. ovoga članka ne uplati predujam za troškove postupka provjere naftno-rudarskog projekta iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo donosi rješenje kojim se odbacuje zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta.

Članak 72.

(1) Član povjerenstva ne može biti osoba koja:

– je u bilo kakvom ugovornom odnosu s pravnom osobom ili podnositeljem zahtjeva, kao niti osoba koja je takav odnos s pravnom osobom ili podnositeljem zahtjeva imala u prethodne dvije godine

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu pravne osobe ili podnositelja zahtjeva, kao niti osoba s kojom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) su kao privatne osobe vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu pravne osobe ili podnositelja zahtjeva

– je kao odgovorni projektant naftno-rudarskog projekta, projektant dijela naftno-rudarskog projekta ili suradnik u izradi naftno-rudarskog projekta u protekle dvije godine sudjelovala u izradi naftno-rudarskih projekata kod pravne osobe ili podnositelja zahtjeva

– obavlja upravljačke poslove u pravnim osobama koje izrađuju naftno-rudarske projekte ili naftno-rudarskim gospodarskim subjektima.

(2) Izjavu o nepostojanju sukoba interesa svaki član povjerenstva mora potpisati prije donošenja odluke iz članka 71. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Izjava o nepostojanju sukoba interesa je sastavni dio spisa predmeta provjere svakoga pojedinačnoga naftno-rudarskog projekta.

Članak 73.

(1) Članovi povjerenstva u postupku provjere naftno-rudarskog projekta mogu iz razloga bitnih za utvrđivanje ispravnosti pojedinih tehničkih rješenja iz naftno-rudarskog projekta zatražiti od predsjednika ili zamjenika predsjednika povjerenstva obavljanje uvida u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju.

(2) Odluku o obavljanju uvida u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju iz stavka 1. ovoga članka donosi zaključkom predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je podmiriti putne troškove i dnevnice članova povjerenstva u visini određenoj posebnim propisima.

Članak 74.

(1) Nakon primitka izvješća iz članka 71. stavka 1. ovoga Pravilnika, predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva zaključkom određuje mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva i o tome obavještava članove povjerenstva i podnositelja zahtjeva.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je osigurati nazočnost odgovornog projektanta te projektanata po područjima i po potrebi suradnika koji su sudjelovali u izradi naftno-rudarskog projekta na sjednici povjerenstva.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je osigurati nazočnost odgovorne osobe za izradu tehno-ekonomske analize.

(4) Predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva uz poziv na sjednicu podnositelju zahtjeva dostavlja i po jedan primjerak pisanog izvješća svakog člana povjerenstva.

Članak 75.

(1) Sjednicu povjerenstva vodi predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva.

(2) Članovi povjerenstva obrazlažu izvješća o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta na sjednici povjerenstva.

(3) Povjerenstvo na sjednici donosi zaključak većinom glasova svih članova o:

– prihvaćanju projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom

– potrebnim ispravcima i dopunama projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom

– odbijanju projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom.

(4) O radu povjerenstva na sjednici povjerenstva, tajnik povjerenstva izrađuje zapisnik.

(5) U zapisnik o radu povjerenstva se unosi:

– mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva

– ime i prezime članova povjerenstva

– ime i prezime ovlaštenih predstavnika podnositelja zahtjeva

– ime i prezime odgovornog projektanta/projektanata i suradnika

– opis tijeka sjednice

– davanje iskaza članova povjerenstva o broju sati utrošenih za provjeru naftno-rudarskog projekta

– zaključak povjerenstva.

(6) Zapisnik o radu povjerenstva potpisuju svi članovi povjerenstva ukoliko je sjednica fizički održana, a u slučaju elektroničke sjednice, članovi daju svoju suglasnost na zapisnik elektroničkim putem, te ga predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva uručuje predstavniku podnositelja zahtjeva ili šalje elektroničkim putem, a isti svojim potpisom ili elektroničkom suglasnošću, potvrđuje primitak zapisnika.

(7) Zapisnik o radu povjerenstva je sastavni dio spisa predmeta provjere naftno-rudarskog projekta.

(8) U slučaju članka 25. stavka 4. ovoga Pravilnika u zapisnik se obavezno unosi status ishođenja lokacijske dozvole i obveza dostave iste prije izdavanja rješenja iz članka 77. ovoga Pravilnika.

Sadržaj i oblik rješenja o obavljenoj provjeri naftno-rudarskih projekta

Članak 76.

(1) Na temelju zaključka povjerenstva iz članka 75. stavka 3. ovoga Pravilnika, o prihvaćanju projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom glede racionalnog iskorištavanja ugljikovodika, geotermalne vode, podzemnog skladištenja plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te usklađenosti s odredbama Zakona i drugim zakonima i propisima za njihovo provođenje, na naftno-rudarski projekt se stavlja izjava o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta, koju potpisuju svi članovi povjerenstva.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka stavlja se na naslovnu stranicu provjerenoga naftno-rudarskog projekta, iza popisa priloga i iza zaključka odgovornog projektanta naftno-rudarskog projekta.

Članak 77.

(1) Na temelju izjave iz članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika, Ministarstvo donosi rješenje o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta.

(2) Rješenje o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta sadrži:

– naznačenje izjave iz članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika

– ime ili naziv podnositelja zahtjeva

– naziv, mjesto i datum izrade naftno-rudarskog projekta.

Članak 78.

(1) Na temelju zaključka povjerenstva iz članka 75. stavka 3. ovoga Pravilnika, o potrebnim ispravcima i dopunama projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom, podnositelj zahtjeva dužan je obaviti ispravke i dopune naftno-rudarskog projekta sukladno zaključku iz zapisnika o radu povjerenstva i u roku određenom u zapisniku.

(2) Rok u kojem je potrebno obaviti ispravke i dopune naftno-rudarskog projekta sukladno zaključku iz zapisnika ne može biti duži od 30 dana od dana održavanja sjednice povjerenstva.

(3) Provjeru ispravaka i dopuna naftno-rudarskog projekta provjerava svaki član povjerenstva ponaosob.

(4) Članovi povjerenstva nakon zaprimanja ispravka i dopuna naftno-rudarskog projekta mogu tražiti dodatne ispravke i dopune, a podnositelj zahtjeva obvezan je u roku od 15 dana od zahtjeva za dodatnom ispravkom i dopunom dostaviti povjerenstvu ispravke i dopune naftno-rudarskog projekta.

(5) Članovi povjerenstva dužni su predsjedniku ili zamjeniku predsjednika i tajniku povjerenstva nakon obavljenog uvida u ispravke i dopune naftno-rudarskog projekta te eventualne dodatne ispravke i dopune naftno-rudarskog projekta sukladno stavku 4. ovoga članka dostaviti pisanu suglasnost s unesenim izmjenama i dopunama čime se prihvaćaju projektna rješenja predviđena naftno-rudarskim projektom, u roku od 15 dana od dana zaprimanja konačno ispravljenog i dopunjenog naftno-rudarskog projekta.

(6) Po zaprimanju suglasnosti s unesenim izmjenama i dopunama naftno-rudarskog projekta od svih članova povjerenstva, podnositelj zahtjeva dužan je Ministarstvu dostaviti najmanje tri primjerka naftno-rudarskog projekta, za koje tajnik povjerenstva izrađuje izjave iz članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika, temeljem kojih Ministarstvo donosi rješenje iz članka 77. ovoga Pravilnika.

(7) Ako podnositelj zahtjeva ne izradi ispravke i dopune naftno-rudarskog projekta u rokovima iz stavka 2. ovoga članka odnosno ne ishodi pisanu suglasnost članova povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka, Ministarstvo donosi rješenje kojim se odbija zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta.

Članak 79.

Na temelju zaključka povjerenstva iz članka 75. stavka 3. ovoga Pravilnika, o odbijanju projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom, Ministarstvo donosi rješenje kojim se odbija zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta.

Članak 80.

Izjave iz članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika izrađuje tajnik povjerenstva, potpisuju svi članovi povjerenstva i stavljaju se na najmanje tri primjerka provjerenog naftno-rudarskog projekta, od kojih se jedan pohranjuje u zbirci projekata Ministarstva, dok se dva ili više primjerka dostavljaju podnositelju zahtjeva u prilogu rješenja o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta.

Troškovi i naknada

Članak 81.

(1) Troškove rada povjerenstva snosi podnositelj zahtjeva sukladno odredbama članka 137. stavka 7. Zakona.

(2) Procijenjeni iznos troškova postupka provjere naftno-rudarskog projekta određuje se odlukom iz članka 71. stavka 1. ovoga Pravilnika, kao i rok u kojem podnositelj zahtjeva mora podmiriti troškove rada povjerenstva, te način na koji podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz o podmirenju troškova rada povjerenstva.

(3) Stvarni troškovi rada povjerenstva utvrđuju se zaključkom nakon održane sjednice povjerenstva.

(4) U slučaju razlike između procijenjenih troškova iz stavka 2. ovoga članka i stvarnih troškova iz stavka 3. ovoga članka, rok u kojem podnositelj zahtjeva mora podmiriti preostale troškove rada povjerenstva ne može biti duži od 15 dana od dana zaprimanja zaključka iz stavka 3. ovoga članka, a ukoliko je uplaćeni iznos veći povjerenstvo će zaključkom zatražiti povrat više uplaćenih sredstava na račun podnositelja zahtjeva.

(5) Troškovi rada povjerenstva uključuju naknade određene člankom 83. i člankom 75. stavkom 5. ovoga Pravilnika, te poreze, prireze i doprinose.

(6) U slučaju da podnositelj zahtjeva u roku određenom u stavku 4. ovoga članka ne podmiri troškove iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo donosi rješenje kojim se odbacuje zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta.

Članak 82.

Predsjedniku ili zamjeniku predsjednika, članovima i tajniku povjerenstva pripada naknada za rad u povjerenstvu.

Članak 83.

Visinu naknade za rad povjerenstva, posebnom odlukom određuje ministar nadležan za energetiku.

GLAVA III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84.

(1) Ministar nadležan za energetiku donijet će rješenje iz članka 68. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ministar nadležan za energetiku donijet će odluku iz članka 83. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Do donošenja rješenja iz članka 68. stavka 2. ovoga Pravilnika i odluke iz članka 83. ovoga Pravilnika, primjenjuju se:

1. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, klasa: 310-01/21-03/06, urbroj: 517-07-3-2-21-3, od 1. rujna 2021., o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje i ovjeru rezervi ugljikovodika, podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, Povjerenstva za utvrđivanje i ovjeru rezervi geotermalnih voda u energetske svrhe, Povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata za ugljikovodike, geološke strukture pogodne za podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i Povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata za geotermalne vode u energetske svrhe

2. Odluka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, klasa: 310-01/21-03/06, urbroj: 517-07-3-2-21-4, od 1. rujna 2021., o visini naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje i ovjeru rezervi ugljikovodika, podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, Povjerenstva za utvrđivanje i ovjeru rezervi geotermalnih voda u energetske svrhe, Povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata za ugljikovodike, geološke strukture pogodne za podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i Povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata za geotermalne vode u energetske svrhe.

Članak 85.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (»Narodne novine«, broj 95/18.).

Članak 86.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (»Narodne novine«, broj 95/18.).

Članak 87.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 392-01/22-01/16
Urbroj: 517-07-3-2-22-1
Zagreb, 14. srpnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.