Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rezervama

NN 87/2022 (27.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rezervama

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1348

Na temelju članka 43. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O REZERVAMA

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o rezervama (»Narodne novine«, broj 95/18.) riječi: »skladištenje prirodnog plina« zamjenjuju se riječima: »podzemno skladištenje plina«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika o rezervama (»Narodne novine«, broj 95/18.) riječ: »ovog« zamjenjuje se riječju: »ovoga«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika o rezervama (»Narodne novine«, broj 95/18.) riječi: »dalje u tekstu« zamjenjuju se riječima: »u daljnjem tekstu«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 5. oznaka: »(1P)« zamjenjuje se oznakom: »(P1)«.

Članak 5.

U članku 11. Pravilnika o rezervama (»Narodne novine«, broj 95/18.) riječi: »su on« zamjenjuju se riječima: »su oni«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. točki 2. riječ: »pokusnu« zamjenjuje se riječju: »probnu«.

Članak 7.

U članku 23. stavku 1. točki 1) podtočki (j) oznaka: »(Rgim³/m³)« zamjenjuje se oznakom: »(Rsim³/m³)«.

Članak 8.

U članku 24. stavku 1. riječi: »tehničko-ekonomskom« zamjenjuju se riječima: »tehno-ekonomskom«.

U stavku 2. riječi: »Tehničko-ekonomska« zamjenjuju se riječima: »Tehno-ekonomska«.

Članak 9.

U članku 25. stavku 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (u daljnjem tekstu: Zakon)«.

U stavku 3. riječi: »papirnatom i« brišu se.

Članak 10.

U članku 35. stavku 1. točki 2. riječ: »pokusnu« zamjenjuje se riječju: »probnu«.

Članak 11.

U članku 39. stavku 1. točki a) iza riječi: »l/s« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a ukupno pridobivene količine u m³«.

U točki b) iza riječi: »vode u MWt (Pheat)« dodaju se riječi: »ili instalirana električna energija u MWe (Pe) kada se geotermalne vode koriste za proizvodnju električne energije«.

Iza točke c) dodaje se točka d) koja glasi:

»d) temperatura geotermalne vode u ležištu i na ušću u °C.«.

U stavku 2. riječ: »snaga« zamjenjuje se riječju: »snage«, a riječ: »izražen« zamjenjuje se riječju: »izražene«.

U stavku 3. riječ: »akumuliranje« zamjenjuje se riječju: »akumulirane«, a iza riječi: »tlaka (p = 1 bar)« dodaju se riječi: »u slučaju kada nije poznata temperatura nakon iskorištenja topline akumulirane u geotermalnoj vodi«.

Članak 12.

U članku 41. stavku 1. riječi: »tehničko-ekonomskom« zamjenjuju se riječima: »tehno-ekonomskom«.

U stavku 2. riječi: »Tehničko-ekonomska« zamjenjuju se riječima: »Tehno-ekonomska«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ekonomski uvjeti računaju se u svrhu krajnje upotrebe geotermalne vode (toplinarstvo, električna energija).«.

Članak 13.

U članku 42. stavku 3. riječi: »papirnatom i« brišu se.

Članak 14.

U članku 44. stavku 4. riječi: »papirnatom i« brišu se.

Članak 15.

U članku 47. stavku 1. podstavku 1. riječi: »o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika« brišu se.

Članak 16.

U članku 51. točki 6. riječi: »tehnološko-tehničke« zamjenjuju se riječima: »tehničko-tehnološke«.

Članak 17.

U članku 52. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ekonomska ocjena mora biti izrađena i za uvjetovane resurse, kako bi se prikazala ekonomska neisplativost, koja je razlog svrstavanja u kategoriju uvjetovanih resursa.«.

Članak 18.

U članku 53. stavku 1. točki 5. iza riječi: »temperature« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a za geotermalne vode tablični prikaz izmjerenih dinamičkih tlakova i temperatura na ušću«.

U točki 6. iza riječi: »plina« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »vode« dodaju se riječi: »i geotermalne vode, a za geotermalne vode i tablični pregled podataka o pridobivenim mjesečnim količinama geotermalne vode u posljednjoj godini te energija pridobivena iz geotermalne vode (toplinska, električna)«.

Članak 19.

U članku 59. iza riječi: »sa stanjem na« dodaje se riječ: »dan«.

Članak 20.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»(1) Ocjenu elaborata o rezervama ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, odnosno utvrđivanja i ovjere podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u skladu sa odredbom članka 43. Zakona, obavlja povjerenstvo za utvrđivanje rezervi ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, odnosno utvrđivanja i ovjere podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida Ministarstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi).

(2) Ministar nadležan za energetiku rješenjem imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika povjerenstva te utvrđuje popis članova i tajnika koji mogu biti imenovani u Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik su iz redova Ministarstva i Agencije, a članovi su osim iz redova Ministarstva i Agencije i znanstveni i stručni djelatnici iz drugih javnopravnih tijela i institucija te ostali stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti.

(4) Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi iz stavka 1. ovoga članka ima predsjednika ili zamjenika predsjednika, članove i tajnika.

(5) Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi iz stavka 1. ovoga članka može imati do pet članova, a članovi povjerenstva su predsjednik ili zamjenik predsjednika i do četiri člana koji se imenuju sukladno stavku 2. ovoga članka.

(6) Predsjednik ili zamjenik predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje rezervi iz stavka 1. ovoga članka odlukom određuje članove i tajnika povjerenstva.

(7) Sva pismena: pozive, odluke, prijedloge, zaključke, zapisnike, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja, koja se donose u radu i vezano za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi potpisuje predsjednik ili zamjenik predsjednika.

(8) Tajnik Povjerenstva za utvrđivanje rezervi iz stavka 6. ovoga članka izrađuje sva pismena iz stavka 7. ovoga članka i sudjeluje u radu Povjerenstva za utvrđivanje rezervi bez prava odlučivanja.

(9) Rad u Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi iz stavka 1. ovoga članka ne može biti sastavni dio radnih obaveza i mora se odvijati izvan radnog vremena.«.

Članak 21.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva za utvrđivanje rezervi moraju biti stručne osobe s odgovarajućim položenim stručnim ispitom iz naftnog-rudarstva ili geologije propisano Pravilnikom iz članka 130. Zakona, s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika nakon položenog stručnog ispita.«.

Članak 22.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»(1) Investitor podnosi Ministarstvu zahtjev za ocjenu elaborata o rezervama u skladu s odredbama članka 41. Zakona.

(2) Uz pisani zahtjev za ocjenu elaborata o rezervama, investitor je dužan, dostaviti Ministarstvu elektronički primjerak elaborata o rezervama.«.

Članak 23.

U članku 64. stavku 2. iza riječi: »predsjednika« dodaju se riječi: »i tajniku«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U odluci iz stavka 1. ovoga članka određuje se i predujam za troškove postupka ocjene elaborata o rezervama, rok u kojem investitor kao podnositelj zahtjeva mora uplatiti predujam te način na koji se dostavlja dokaz o izvršenoj uplati predujma.«.

U stavku 6. riječi: »Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 24.

U članku 65. stavci 1. i 2. brišu se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 1. podstavku 3. iza riječi: »rezervama« dodaju se riječi: »kod pravne osobe ili podnositelja zahtjeva«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 2. i 3.

Članak 25.

U članku 68. stavku 5. podstavku 5. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »dva«.

U podstavku 7. riječ: »provjeru« zamjenjuje se riječju: »ocjenu«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Zapisnik o radu Povjerenstva za utvrđivanje rezervi potpisuju svi članovi Povjerenstva za utvrđivanje rezervi ukoliko je sjednica fizički održana, a u slučaju elektroničke sjednice, članovi daju svoju suglasnost na zapisnik elektroničkim putem, te ga predsjednik ili zamjenik predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje rezervi uručuje predstavniku investitora ili šalje elektroničkim putem, a isti svojim potpisom ili elektroničkom suglasnošću, potvrđuje primitak zapisnika.«.

Članak 26.

U članku 69. stavku 2. iza riječi: »predsjedniku« dodaju se riječi: »ili zamjeniku predsjednika i tajniku«, a riječi: »izjavu o suglasnosti« zamjenjuju se riječju: »suglasnost«.

U stavku 3. riječi: »Izjave o suglasnosti« zamjenjuju se riječju: »Suglasnosti«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Kada svi članovi Povjerenstva za utvrđivanje rezervi dostave svoje pisane suglasnosti s izmjenama i dopunama elaborata o rezervama sukladno zaključku iz članka 68. stavka 3. ovoga Pravilnika, Ministarstvo donosi rješenje iz članka 71. ovoga Pravilnika.

(5) Ako investitor ne ishodi suglasnosti od članova Povjerenstva za utvrđivanje rezervi u roku od 120 dana od održavanja sjednice Povjerenstva za utvrđivanje rezervi, Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za ocjenu elaborata o rezervama.«.

Članak 27.

U članku 70. riječi: »Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi donosi zaključak« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo donosi rješenje«.

Članak 28.

U članku 71. riječi: »Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi« zamjenjuju se riječima: »i/ili suglasnosti članova Povjerenstva za utvrđivanje rezervi sa unesenim izmjenama i dopunama elaborata o rezervama iz članka 69. stavka 2. ovoga Pravilnika, Ministarstvo«.

Članak 29.

U članku 72. stavku 1. podstavku 8. riječi: »o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika« brišu se.

Članak 30.

U članku 73. stavku 1. iza riječi: »jedan« dodaje se riječ: »tiskani«.

Članak 31.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»(1) Troškove rada Povjerenstva za utvrđivanje rezervi snosi investitor sukladno odredbama članka 40. stavka 5. Zakona.

(2) Procijenjeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka određuje se odlukom iz članka 64. stavka 1. ovoga Pravilnika, kao i rok u kojem podnositelj zahtjeva mora podmiriti troškove rada Povjerenstva za utvrđivanje rezervi, te način na koji podnositelj zahtjeva dostavlja dokaze o podmirenju troškova rada Povjerenstva za utvrđivanje rezervi.

(3) Stvarni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zaključkom Povjerenstva za utvrđivanje rezervi nakon održane sjednice Povjerenstva za utvrđivanje rezervi.

(4) U slučaju razlike između procijenjenih troškova iz stavka 2. ovoga članka i stvarnih troškova iz stavka 3. ovoga članka, rok u kojem podnositelj zahtjeva mora podmiriti preostale troškove rada Povjerenstva za utvrđivanje rezervi ne može biti duži od 15 dana od dana zaprimanja zaključka iz stavka 3. ovoga članka, a ukoliko je uplaćeni iznos veći Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi će zaključkom zatražiti povrat više uplaćenih sredstava na račun podnositelja zahtjeva.

(5) Troškovi rada Povjerenstva za utvrđivanje rezervi uključuju naknade određene člankom 76. ovoga Pravilnika, te poreze, prireze i doprinose.

(6) U slučaju da podnositelj zahtjeva u roku određenom u stavku 4. ovoga članka ne podmiri troškove iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo donosi rješenje kojim se odbacuje zahtjev za ocjenu elaborata o rezervama.«.

Članak 32.

U članku 78. stavku 1. riječi: »o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika« brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sva pismena: pozive, odluke, prijedloge, zaključke, zapisnike, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja, koja se donose u radu i vezano za rad povjerenstva za vrednovanje ugljikovodika potpisuje predsjednik ili zamjenik predsjednika.«.

Članak 33.

U cijelom tekstu članka 81. riječi: »zaključak« i »obvezujući« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »odluka« i »obvezujuća« u odgovarajućem padežu.

Članak 34.

U cijelom tekstu članka 82. riječi: »zaključak« i »obvezujući« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »odluka« i »obvezujuća« u odgovarajućem padežu.

Članak 35.

Obrasci 2., 3. i 7. Pravilnika o rezervama (»Narodne novine«, broj 95/18.) zamjenjuju se novim obrascima 2., 3. i 7. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 36.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o rezervama (»Narodne novine«, broj 95/18.).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 392-01/22-01/14
Urbroj: 517-07-3-2-22-1
Zagreb, 14. srpnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

Obrazac 2. Geotermalna voda

Obrazac 3. Geološke strukture za podzemno skladištenje plina

Obrazac 7. Godišnji izvještaj o podzemnom skladištenju plina