Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta

NN 87/2022 (27.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1351

Na temelju članka 131. stavka 3. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, br. 103/15 i 98/19), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZAŠTITE OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJETETA

Članak 1.

U Pravilniku o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (»Narodne novine«, broj 123/15) u članku 8. iza riječi: »(u daljnjem tekstu: mjera stručne pomoći)« dodaju se riječi: »ili mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu (u daljnjem tekstu: mjera intenzivnog nadzora)«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječi: »te voditeljem mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu (u daljnjem tekstu: intenzivni nadzor)« brišu se.

U stavku 1. podstavku 3. broj: »2« zamjenjuje se brojevima: »3. ili 4.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Voditeljem mjere intenzivnog nadzora može biti imenovan:

– stručni radnik doma socijalne skrbi sukladno propisu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi

– osoba iz stavka 1. ovoga članka ako na području mjesne nadležnosti centra nema doma socijalne skrbi.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Voditeljem mjere iz stavka 1. i 2. ovoga članka može biti imenovan socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator čije kompetencije odgovaraju specifičnim potrebama obitelji te imaju znanja iz područja rada s djecom i obitelji.«

Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, voditeljem mjere iz stavka 1. i 2. ovoga članka može biti imenovan pravnik zaposlen u centru za socijalnu skrb, odgojitelj u predškolskoj ustanovi, učitelj, nastavnik ili medicinska sestra čije kompetencije odgovaraju potrebama obitelji te imaju znanja iz područja rada s djecom i obitelji ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i ispunjavanje ciljeva mjere.

(5) Voditeljem mjere iz stavka 1. i 2. ovoga članka može biti imenovana osoba koja ima dokaz o završenom stručnom usavršavanju licenciranog programa za voditelja mjere.

(6) Stručno usavršavanje iz stavka 5. ovoga članka može provoditi fizička i pravna osoba koja posjeduje licencu za provođenje programa stručnog usavršavanja za voditelja mjere sukladno propisu kojim se uređuju standardi i postupak licenciranja programa stručnog usavršavanja.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 3. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

U stavku 5. riječ: »nadzora« zamjenjuje se riječju: »mjere«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »stručne pomoći« dodaju se riječi: »i mjere intenzivnog nadzora«

Članak 5.

U članku 14. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. broj (2) briše se.

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1)Voditelj mjere stručne pomoći ima pravo na naknadu za provođenje mjere u iznosu od 600,00 kn neto mjesečno, a voditelj mjere intenzivnog nadzora ima pravo na naknadu za provođenje mjere u iznosu od 1.000,00 kn neto mjesečno.

(2) Voditelj mjere iz stavka 1. ovoga članka koji je stručni radnik centra odnosno doma socijalne skrbi nema pravo na naknadu za provođenje mjere iz stavka 1. ovoga članka ako mjeru provodi za vrijeme redovnog radnog vremena.

(3) Voditelj mjere iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na opravdane troškove prijevoza do mjesta stanovanja osobe kojoj je mjera određena, o čemu odlučuje ravnatelj centra odnosno ravnatelj doma socijalne skrbi ako je voditelj mjere stručni radnik doma socijalne skrbi.

(4) Naknadu iz stavka 1. i opravdane troškove prijevoza iz stavka 3. ovoga članka isplaćuje centar najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec.«

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, opravdane troškove prijevoza za voditelja mjere koji je stručni radnik doma socijalne skrbi isplaćuje dom socijalne skrbi najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Naknada voditelju mjere stručne pomoći i mjere intenzivnog nadzora i opravdani troškovi prijevoza terete sredstva državnog proračuna.«

Članak 7.

U članku 16. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Stručni radnik doma socijalne skrbi može biti istovremeno voditelj za najviše deset mjera intenzivnog nadzora.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako na području mjesne nadležnosti centra za socijalnu skrb nema potrebnog broja stručnih radnika ili drugih osoba koje ispunjavaju uvjete za provođenje mjere iz članka 9. ovoga Pravilnika i nema doma socijalne skrbi čiji stručni radnici obavljaju poslove intenzivnog nadzora, jedna stručna osoba može istovremeno biti imenovana voditeljem za najviše četiri mjere, od toga tri mjere stručne pomoći i jedne mjere intenzivnog nadzora.

(4) U ukupan broj mjera za koje jedna stručna osoba može biti imenovana voditeljem ubraja se i mjera ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu 1. rujna 2024. godine.

Klasa: 011-02/22-01/8
Urbroj: 524-08-03-01/2-22-16
Zagreb, 11. srpnja 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.