Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 87/2022 (27.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1355

Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 65. stavka 2., članka 66. i članka 253. stavka 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19 i 110/21; dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. srpnja 2022. godine, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

Članak 1.

U članku 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/1270 od 21. travnja 2021. o izmjeni Direktive 2010/43/EU u pogledu rizika za održivost i čimbenika održivosti o kojima subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) trebaju voditi računa (Tekst značajan za EGP) (SL L 277, 2. 8. 2021.).«

Članak 2.

U članku 2. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. Rizik održivosti znači rizik održivosti kako je definiran u članku 2. točki 22. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Tekst značajan za EGP) (SL 277/143, 2. 8. 2021.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) 2019/2088),

9. Čimbenici održivosti znače čimbenici održivosti kako su definirani u članku 2. točki 14. Uredbe (EU) 2019/2088.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. osigurati da ima potrebne resurse i stručna znanja za učinkovito uključivanje rizika održivosti u poslovne procese,«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8.

Točka 8. mijenja se i glasi: »održavati primjerenu i urednu evidenciju svog poslovanja i unutarnje organizacije«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Društvo za upravljanje je dužno pri ispunjavanju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka uzimati u obzir rizike održivosti.

(3) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da viši rukovoditelji i osobe koje obavljaju nadzornu funkciju u skladu s odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona odgovaraju za uključivanje rizika održivosti u aktivnosti iz članka 51. stavka 2. točaka 1. do 6. Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 4. do 7.

Iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati politike i procedure za utvrđivanje visine naknada i troškova koje naplaćuje ulagateljima u UCITS fond, odnosno koje se mogu naplatiti iz imovine UCITS fonda.

(9) Politike i procedure iz stavka 8. ovoga članka minimalno moraju sadržavati:

a) metodologiju utvrđivanja i revidiranja visine naknada i troškova, a koji moraju biti primjereni i konzistentni s investicijskom strategijom i karakteristikama UCITS fonda

b) popis organizacijskih jedinica i kontrolnih funkcija koje su uključene u proces utvrđivanja, provođenja i revidiranja naknada i troškova koje društvo za upravljanje naplaćuje.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 10., u kojem se broj: »5« zamjenjuje brojem: »8«.

Članak 4.

Iza članka 3. dodaju se naslov iznad članka i članci 3.a i 3.b. koji glase:

»Dodatne informacije koje mora sadržavati mrežna stranica društva za upravljanje

Članak 3.a

(1) Mrežna stranica društva za upravljanje, pored podataka i informacija iz članka 65. stavka 1. Zakona mora sadržavati i sljedeće:

1. važnije promjene u vlasničkoj strukturi društva za upravljanje,

2. promjene u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje,

3. podatke o članstvu radnika društva za upravljanje u nadzornim odborima trgovačkih društava s posebnom naznakom imaju li fondovi pod upravljanjem u svom portfelju financijske instrumente tih društava, najkasnije do 10. dana po nastanku događaja,

4. obavijest o sudjelovanju i načinu glasovanja na glavnim skupštinama minimalno 15 dana prije održavanja,

5. kada je primjenjivo, rješenja javno objavljena od strane Agencije o:

– privremenom ili trajnom oduzimanju odobrenja za rad,

– izricanju javne opomene društvu za upravljanje (objava izreke rješenja),

– oduzimanju suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje (objava izreke rješenja),

6. kada je primjenjivo, obavijest o pokretanju postupka predstečajne nagodbe, stečajnog postupka ili postupka likvidacije društva za upravljanje,

7. ako se u pojedinim razdobljima naknade u UCITS fondu naplaćuju u iznosima različitim od onih iz članka 10. ovoga Pravilnika potrebno je navesti razdoblja i iznose naknada,

8. odmah nakon zaključenja, podatke o svim transakcijama kupnje i prodaje vrijednosnih papira izvan uređenog tržišta koje je društvo za upravljanje za račun UCITS fonda izvršilo s povezanom osobom.

Članak 3.b

(1) Društvo za upravljanje dužno je, kada je to moguće, bez odgode na svojoj mrežnoj stranici na vidljivom i lako dostupnom mjestu objaviti svaki pravni i poslovni događaj u vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja, kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje UCITS fonda.

(2) Događaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti jasno obrazloženi, na način lako razumljiv ulagateljima UCITS fonda, s detaljnim objašnjenjem o utjecaju događaja na poslovanje UCITS fonda.«.

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Društvo za upravljanje dužno je pri utvrđivanju vrsta sukoba interesa koji bi mogli naštetiti interesima UCITS fonda, uključiti i one vrste sukoba interesa koji bi mogli nastati zbog uključivanja rizika održivosti u procese, sustave i interne kontrole društva za upravljanje.«.

Članak 6.

U članku 21. stavku 2. točki 2. iza riječi »riziku likvidnosti« dodaju se riječi: », riziku održivosti,«.

Članak 7.

U članku 33. iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Društvo za upravljanje dužno je pri ispunjavanju zahtjeva iz stavaka 1. do 8. ovoga članka uzeti u obzir rizike održivosti.

(10) Društvo za upravljanje koja uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganju na čimbenike održivosti u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom a) Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno u skladu s člankom 4. stavcima 3. ili 4. Uredbe (EU) 2019/2088, dužno je te glavne štetne učinke uzeti u obzir pri ispunjavanju zahtjeva iz stavaka 1. do 8. ovoga članka.«.

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati članci 15. i 16. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda (»Narodne novine« br. 102/2016).

(3) Društva za upravljanje dužna su se uskladiti s člancima 3., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika do 1. kolovoza 2022.

Klasa: 011-01/22-02/02
Urbroj: 326-01-70-72-22-4
Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.