Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području

NN 88/2022 (29.7.2022.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području

Ministarstvo poljoprivrede

1370

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13., 148/13., 115/18. i 52/21.), članka 64. stavka 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18., 32/19. i 32/20.), a u skladu s člankom 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA BEDRENICE NA ZARAŽENOM PODRUČJU

Članak 1.

U Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području klasa: 322-01/22-01/58, urbroj: 525-09/564-22-2 od 18. srpnja 2022. članak 2. mijenja se i glasi:

»U svrhu suzbijanja, sprječavanja pojave i daljnjeg širenja bolesti, na pašnjacima Osekovo, Repušnica i Gračanica određuje se provedba sljedećih mjera:

1. cijepljenje protiv bedrenice svih goveda, ovaca, koza i kopitara sukladno uputi proizvođača cjepiva

2. cijepljenje protiv bedrenice svih goveda, ovaca, koza i kopitara, koja su u periodu od 1. srpnja 2022. godine do 16. srpnja 2022. godine otpremljena sa zaraženog područja, sukladno uputi proizvođača cjepiva

3. obvezno označavanje svih zatečenih goveda u zaraženom području za koje je moguće utvrditi sljedivost ukoliko prethodno nije učinjeno, u skladu s člankom 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br., 82/13., 148/13., 115/18., 52/21.) te člankom 2. stavkom 1. Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13.)

4. obvezno označavanje svih zatečenih kopitara u zaraženom području za koje je moguće utvrditi sljedivost, ukoliko to prethodno nije učinjeno, u skladu s člankom 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br., 82/13., 148/13., 115/18., 52/21.) te Pravilnikom o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br., 123/09.)

5. obvezno označavanje svih zatečenih ovaca i koza u skladu s člankom 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br., 82/13., 148/13., 115/18., 52/21.) te člankom 2. stavkom 1. Pravilnika o provođenju obveznog označavanja ovaca i koza (»Narodne novine«, br., 111/07.)

6. zabrana premještanja životinja sa zaraženog područja i na zaraženo područje

7. zabrana ulaska ljudi na zaraženo područje, osim stručnih službi i osoba uz pismeno odobrenje veterinarskog inspektora

8. zabrana premještanja proizvoda životinjskog porijekla sa zaraženog područja i na zaraženo područje

9. zabrana lova u državnom otvorenom lovištu broj: III/7 CRNČINA I, državnom otvorenom lovištu broj: CRNČINA II i državnom otvorenom lovištu broj: III/4 BUKOVA GREDA na površinama prema članku 1. ove Naredbe

10. zabrana obavljanja svih poljoprivrednih radova, i zabrana obavljanja radova u šumi i na šumskom zemljištu u gospodarskim jedinicama »Popovačke nizinske šume« i »Kutinske nizinske šume« na površinama iz članka 1. ove Naredbe

11. zabrana prikupljanja, iznošenja i uporabe košenih krmnih trava (uključujući i stelju)

12. obvezna dezinfekcija bunara i pojilišta primjenom sredstava na bazi klora koji se koriste za napajanje životinja

13. obvezna dezinfekcija vozila prilikom izlaska iz zaraženog područja odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvima

14. obvezna prijava sumnje na bolest ili uginuća životinja veterinaru, bez odlaganja

15. obvezno pronalaženje uginulih životinja od strane vlasnika te njihovo neškodljivo zbrinjavanje u objektu za preradu nusproizvoda kategorije 1 ili neškodljivo odlaganje po uputi veterinara

16. obvezno pronalaženje uginulih životinja od strane lovoovlaštenika ako se radi o divljači, te njihovo neškodljivo zbrinjavanje u objektu za preradu nusproizvoda kategorije 1 ili neškodljivo odlaganje po uputi veterinara.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se novi članak 3. koji glasi:

»Zbog pojave bedrenice u naselju Osekovo u Sisačko-moslavačkoj županiji, naselje Osekovo Rješenjem klasa: UP/I-322-01/22-01/30; urbroj: 525-09/564-22-2 od 20. srpnja 2022. godine proglašava se zaraženim područjem (zonom zaštite).«

Članak 3.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 4. koji glasi:

»U svrhu suzbijanja, sprječavanja pojave i daljnjeg širenja bolesti, u naselju Osekovo određuje se provedba sljedećih mjera:

1. Cijepljenje protiv bedrenice svih goveda, ovaca, koza i kopitara sukladno uputi proizvođača cjepiva.

2. Obvezna prijava sumnje na bolest ili uginuća životinja veterinaru, bez odlaganja.

Članak 4.

Dosadašnji članci 3., 4. i 5. postaju članci 5., 6. i 7.

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 322-01/22-01/58
Urbroj: 525-09/564-22-5
Zagreb, 20. srpnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.