Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1466

Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O ODOBRAVANJU SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI

Članak 1.

U Pravilniku o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 80/20.) u članku 6. stavku 2. riječi »Ministarstva pravosuđa« zamjenjuju se riječima »ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa«.

Članak 2.

Obrazac zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći (Obrazac ZOSPP) i obrazac rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći (ROSPP) tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Obrasci iz stavka 1. ovoga članka ugradit će se u informacijski sustav besplatne pravne pomoći.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti obrazac zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći (Obrazac ZOSPP) i obrazac rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći (ROSPP) koji su sastavni dijelovi Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 80/20.).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći 30 dana od dana donošenja uredbe koju će Vijeće Europske unije donijeti u skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije između eura i kune.

Klasa: 701-02/22-01/947
Urbroj: 514-04-01-01-02/01-22-03
Zagreb, 22. kolovoza 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Obrazac: ZOSPP

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE SEKUNDARNE
PRAVNE POMOĆI

Upute

1. Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva i sve članove kućanstva. Obrazac zahtjeva molimo ispuniti čitko velikim tiskanim slovima. Nepotpuni i nejasni podaci mogu izazvati odugovlačenje u postupku odlučivanja o zahtjevu.

2. Zahtjev se može predati neposredno, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva. Za podnošenje zahtjeva ne plaćaju se upravne pristojbe.

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

A. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
IMEMuški ☐Ženski ☐
PREZIME
IME OCA/MAJKE
DATUM ROĐENJA
MJESTO ROĐENJA/DRŽAVA
DRŽAVLJANSTVO
VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA (osobna iskaznica ili putovnica)
MJESTO I TIJELO IZDAVANJA
OIB
OSOBA S INVALIDITETOMDANE
PREBIVALIŠTE
ULICA I KUĆNI BROJ
MJESTO I POŠTANSKI BROJ
ŽUPANIJA/DRŽAVA
TELEFON

A.1. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU ILI SKRBNIKU

U slučaju da je pravna pomoć potrebna maloljetniku ili osobi koja je lišena poslovne sposobnosti, zahtjev u njezino ime podnosi zakonski zastupnik ili skrbnik.

IME I PREZIME
DRŽAVLJANSTVO

VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA

(osobna iskaznica ili putovnica)


OIB
OZNAKA AKTA KOJIM JE POSTAVLJEN ZAKONSKI ZASTUPNIK/SKRBNIK I TIJELO KOJE JE AKT DONIJELO
PREBIVALIŠTE
ULICA I KUĆNI BROJ
MJESTO I POŠTANSKI BROJ
ŽUPANIJA/DRŽAVA
TELEFON

B. PRAVNA STVAR ZA KOJU TRAŽITE PRAVNU POMOĆ

Napomena: Navedite informacije o pravnoj stvari za koju tražite pravnu pomoć (npr. razvod braka, skrbništvo nad djetetom, radni spor itd.) te, ako se postupak već vodi pred sudom, naznaku nadležnog suda i poslovni broj spisa.

 

C. VRSTA POSTUPKA ZA KOJI TRAŽITE PRAVNU POMOĆ

Napomena: U tablici C. moguće je odabrati samo jednu od ponuđenih mogućnosti.

C. VRSTE POSTUPAKA:
a) Postupak u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
b) Postupak iz radnih odnosa
c) Postupak iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
d) Ovršni postupak i postupak osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći može odobriti pravna pomoć
e) Mirno rješenje spora
f) Ostali upravni i građanski sudski postupci (iznimno, kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva)
g) Stečaj potrošača
h) Postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti


D. ODABERITE PONUĐENI OBLIK PRAVNE POMOĆI

1. Pravni savjet
2. Sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
3. Sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
4. Zastupanje u sudskim postupcima
5. Pravna pomoć u mirnom rješenju spora

Napomena: Ako vam je uz gore odabrani oblik pravne pomoći potrebno i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka iz tablice D.1. i/ili oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi iz tablice D.2. moguće je odabrati i te oblike pravne pomoći.

D.1 Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka (obuhvaća oslobođenje od plaćanja predujma troškova svjedoka, tumača, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa)
D.2 Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi
D.3 Stečaj potrošača – oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem

Napomene: Ako zahtjev podnosite za oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem (članak 15. stavak 3. Zakona o stečaju potrošača – »Narodne novine«, br. 100/15., 67/18. i 36/22.) odaberite D.3.

Ako zahtjev podnosite za oslobođenje obveze uplate predujma troškova postupka stečaja potrošača (članak 45. stavak 3. Zakona o stečaju potrošača – »Narodne novine«, br. 100/15., 67/18. i 36/22.) odaberite D.1.

E. ODOBRAVANJE PRAVNE POMOĆI BEZ UTVRĐIVANJA IMOVNOG STANJA

1. Dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje
2. Žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena
3. Korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi
4. Osoba koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

F. PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Broj članova kućanstva (uključujući i podnositelja zahtjeva) _______

Ime i prezimeDatum rođenjaOIBOdnos prema podnositelju zahtjeva
    
    


G. IMOVNO STANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA I ČLANOVA KUĆANSTVA

Napomena uz tablicu G.1 – upisuje se posebno za podnositelja zahtjeva i svakog člana kućanstva podatak o prihodima ostvarenim u razdoblju od 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi. Ako ima više članova kućanstva od predviđenih mjesta u tablici, ostali se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.1 PODACI O DOHOTKU I PRIMICIMA

Ime i prezime podnositelja zahtjeva i članova kućanstvaPrihodi od nesamostalnog/samostalnog rada

Naziv poslodavca

Sjedište/adresa

1.

2.

3.

4.

5.

UKUPAN IZNOS:

Napomena uz tablicu G.2 – u tablici G.2 upisuju se podaci o stanu ili kući u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe, odnosno dio nekretnine nužan za ostvarenje osnovnih životnih potreba za podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva, a posebno se upisuju podaci o ostalim nekretninama u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva, stan, kuća, poslovni prostor, zemljište ili ostale nekretnine. Ako ima više nekretnina od predviđenih mjesta, u tablici ostale se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.2 PODACI O NEKRETNINAMA

Vrsta nekretnineVlasnik
(ime i prezime)
Adresa
(ulica, kbr. i mjesto)
Korisna površina u m2Tržišna vrijednostNapomena
Nekretnina nužna za ostvarenje osnovnih životnih potreba (stan ili kuća)
Poslovni prostorZemljišteOstale nekretnine
Napomena uz tablicu G.3 – navode se prijevozna sredstva (vozila, plovila i dr.) podnositelja zahtjeva i članova kućanstva. Ako ima više prijevoznih sredstava od predviđenih mjesta u tablici, ostala se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.3 PODACI O PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA

Podaci o vozilima/plovilima:
Vlasnik (ime i prezime)
Vrsta, marka i tip, god. proizvodnje
Registarska oznaka
Tržišna vrijednost

Napomena uz tablicu G.4 – unosi se iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, poslovni udjeli i ostala imovina u tuzemstvu, mirovina, poslovni udjeli i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Tablica G.4 PODACI O OSTALOJ IMOVINI I PRIMICIMA

Vrsta imovine/primitka
(štednja, vrijednosni papiri, poslovni udjeli i ostala imovina)
Ime i prezime vlasnika/korisnikaIznos      
   

U _________, ___________Potpis podnositelja zahtjeva
______________________

Obrazac: ROSPP