Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa

Ministarstvo poljoprivrede

1467

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 14. stavka 2., članka 18. stavka 8., članka 19. stavka 3., članka 20. stavka 8., članka 21. stavka 9., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 6., članka 24. stavka 4., članka 25. stavka 4., članka 26. stavka 5., članka 27. stavka 7., članka 30. stavka 4., članka 31. stavka 8., članka 32. stavka 5., i članka 33. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra gospodarstva i održivog razvoja i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA REPA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti certificiranja sjemena repa, kategorije i uvjeti proizvodnje toga sjemena, postupak službenog nadzora nad njegovom proizvodnjom, način njegove dorade, zahtjevi kvalitete, postupak i način izdavanja certifikata za to sjeme, način i uvjeti njegova pakiranja, plombiranja i označavanja te uvjeti za njegovo stavljanje na tržište i uvoz.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima sljedeća direktiva Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2002/54/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena repa (SL L 193, 20. 7. 2002.) kako je zadnji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2021/971 od 16. lipnja 2021. o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, Priloga I. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća i Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, u pogledu upotrebe biokemijskih i molekularnih tehnika (SL L 214, 17. 6. 2021.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na proizvodnju sjemena repa namijenjenog stavljanju na tržište i stavljanje na tržište sjemena repa unutar Europske unije.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na sjeme repa namijenjeno izvozu u treće zemlje.

Članak 5.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. »Repe« su šećerna i stočna repa vrste Beta vulgaris L.

2. »Jednoklično sjeme« je genetski jednoklično sjeme.

3. »Kalibrirano sjeme« je sjeme namijenjeno za sjetvu preciznim sijačicama, koje udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. dijela B. točke 3. B) b) i c) ovoga Pravilnika, iz kojega raste pojedinačna biljka.

4. »Sitno pakiranje« je pakiranje u kojem se nalazi certificirano sjeme repa:

a) »jednoklično ili kalibrirano sjeme« koje ne prelazi 100 000 sjemenki ili neto masu od 2,5 kg isključujući granulirane pesticide, sastojke za oblaganje sjemena i druge tvrde dodatke

b) »sjeme, osim jednokličnog ili kalibriranog sjemena« koje ne prelazi neto masu od 10 kg, isključujući granulirane pesticide, sastojke za oblaganje sjemena i druge tvrde dodatke.

5. »Nadzor pod stručnom kontrolom« je dio službenog nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji provode pravne ili fizičke osobe pod nadzorom Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 6.

(1) Na tržište se može staviti sjeme repa kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

1. Osnovno sjeme je sjeme:

a) koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu s prihvaćenom praksom za održavanje sorte

b) koje je namijenjeno za proizvodnju sjemena kategorije certificirano sjeme

c) koje udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim Dodatkom 1. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 22. stavka 4. i 5. i članka 28. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika i

d) koje je službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih Dodatkom 1. dijelom B ovoga Pravilnika, bilo službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom, utvrđeno da udovoljava uvjetima iz podtočke a), b) i c) ove točke.

2. Certificirano sjeme je sjeme:

a) koje direktno potječe od osnovnog sjemena

b) koje je namijenjeno za proizvodnju repa

c) koje udovoljava uvjetima za certificirano sjeme propisanim Dodatkom 1. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 22. stavka 5. i članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika i

d) za koje je službenim nadzorom ili u nadzoru pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima iz podtočaka a), b) i c) ove točke.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka na tržište se može staviti oplemenjivačevo sjeme uzgojeno od generacija koje prethode osnovnom sjemenu odnosno predosnovno sjeme.

Članak 7.

(1) Sjeme mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena) i registrirane za proizvodnju sjemena.

(2) Dobavljač sjemena registriran za proizvodnju sjemena vodi evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sjeme koje proizvodi.

(3) Dobavljač sjemena obvezan je na zahtjev Agencije dostaviti uzorak sjemena od svake partije (domaće proizvodnje i/ili uvoza) koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.

(4) Ako je sjeme namijenjeno izvozu označava se certifikatom Organizacije za ekonomsku/gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) ukoliko je službenim nadzorom utvrđeno da sjeme ispunjava sve uvjete.

Članak 8.

(1) Službeni nadzor nad proizvodnjom sjemena provodi Agencija prema međunarodno prihvaćenim metodama OECD-a koje su dostupne na mrežnim stranicama Agencije.

(2) Agencija može odobriti dobavljaču na vlastitoj proizvodnji provođenje nadzora nad ispunjavanjem uvjeta iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika odnosno nadzora pod stručnom kontrolom za kategoriju certificirano sjeme.

(3) Agencija odobrava dobavljaču sjemena na vlastitoj proizvodnji obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom iz stavka 2. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme

b) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke

c) nema privatni interes u vezi s provođenjem nadzora

d) ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sjemena

e) je prošao provjeru znanja u Agenciji i stekao uvjerenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom

f) je dao pisanu izjavu da će provoditi nadzor po istim pravilima kao što se provodi službeni nadzor.

(4) Agencija priznaje rezultate nadzora pod stručnom kontrolom iz stavka 2. ovoga članka ako je:

1. dobavljaču odobren nadzor u skladu sa stavkom 2. ovoga članka

2. sjemenski usjev koji se nadzire u skladu sa stavkom 3. ovoga članka proizveden iz sjemena koje je prošlo postkontrolu sa zadovoljavajućim rezultatom

3. nad sjemenskim usjevima nad kojima se provodi nadzor pod stručnom kontrolom iz stavka 3. ovoga članka proveden službeni nadzor od strane Agencije i to na najmanje 5% površina od ukupno prijavljenih površina

4. proporcionalan broj partija uključen u postkontrolu kako za laboratorijske analize tako i za provjeru sortne autentičnosti i čistoće.

(5) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 4. ovoga članka Agencija obustavlja certificiranje ispitivanog sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

(6) U slučaju ponovljene povrede pravila o nadzoru prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom Agencija oduzima odobrenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom, privremeno ili trajno, nadzorniku za kojeg se utvrdi da je povredu počinio s namjerom ili iz nehaja.

Članak 9.

(1) Dobavljač sjemena podnosi Agenciji prijavu za nadzor repa do 1. travnja tekuće godine.

(2) Prijava se podnosi na Obrascu broj 1. iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Uz prijavu se prilaže:

– skica lokacije, table na kojoj je zasijan sjemenski usjev (potrebno je dostaviti identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele i površinu table izraženu u m²)

– uvjerenje održivača sorte ili linije o autentičnosti sorte ili linije za proizvodnju osnovnog sjemena i linija

– Certifikat o sjemenu

– podaci o proizvođaču koji proizvodi sjeme u ime i za račun podnositelja prijave, ako postoje.

Članak 10.

(1) Za svaku vrstu i kategoriju sjemena repa potrebno je obaviti određen broj pregleda u tijeku uzgoja sjemenskog usjeva odnosno poslije žetve kako je propisano u Dodatku 1. ovoga Pravilnika, a prema metodama navedenim u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon obavljenog službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom sastavlja se zapisnik na obrascu 2. i/ili obrascu 3. iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku parcelu sjemenskog usjeva.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka s više parcela iste vrste, sorte i kategorije sjemenskog usjeva i istog dobavljača sjemena koje nisu udaljene više od 10 km jedna od druge, može se sastaviti jedan zajednički zapisnik ako se obveznim pregledom utvrdi da su na tim parcelama svi bitni elementi nadzora iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika potpuno identični.

(5) Nadzor se obavlja u prisutnosti stručne osobe dobavljača sjemena koji je prijavio sjemenski usjev za nadzor.

(6) Nakon obavljenog službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom Agencija podnosi Ministarstvu Izvješće o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevima (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 11.

(1) Nakon obavljenih pregleda iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika i ako je utvrđeno da sjemenski usjev udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika usjev se priznaje kao sjemenski i izdaje se uvjerenje iz članka 27. stavka 1. Zakona.

(2) Obrazac Uvjerenja propisan je na Obrascu broj 4. u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija vodi evidenciju o izdanim uvjerenjima i certifikatima.

Članak 12.

(1) Dobavljač sjemena registriran za doradu vodi evidenciju o masi preuzetog naturalnog i dorađenog sjemena na Obrascu broj 5. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

(2) Nadzor nad postupanjem sa sjemenom u fazama iz članka 19. stavka 1. Zakona vodit će se uvidom u evidencije i kontrolu stanja u objektima dobavljača.

Članak 13.

(1) Za potrebe provjere sortne pripadnosti i ispitivanja kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorke uzima ovlašteni uzorkivač upisan u upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik uzorkivača) iz partija sjemena pakiranih, plombiranih i označenih za stavljanje na tržište.

(2) Za ispitivanje kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorci se mogu uzimati samo iz homogenih partija, a najveća masa partije i najmanja masa uzorka propisani su u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema međunarodnim metodama.

(4) Uzorak za potrebe certifikacije dostavlja se uz izvješće o kvaliteti sjemena iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika u Agenciju do sjetvenih rokova.

Članak 14.

(1) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi laboratorij koji je upisan u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija).

(2) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema međunarodnim metodama.

(3) Agencija provodi nadzor nad radom laboratorija postkontrolom.

(4) Postkontrola iz stavka 3. ovoga članka je ponovljeno ispitivanje kvalitete sjemena koju obavlja Agencija.

(5) Postkontroli iz stavka 3. ovoga članka podliježe najmanje 5% od ukupno certificiranih partija sjemena u tijeku jedne godine, a taj postotak će, što je moguće bolje, biti raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena, vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi.

(6) Kao mjeru ujednačavanja primijenjenih metoda ispitivanja sjemena Agencija organizira usporedna ispitivanja svih ovlaštenih laboratorija na istom uzorku sjemena za sve vrste sjemena i sve analize.

(7) U slučaju povrede čistoće vrste, sorte te pravila o ispitivanju kvalitete sjemena Agencija obustavlja certificiranje ispitivanog sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

(8) U slučaju ponovljene povrede pravila o ispitivanju kvalitete sjemena Ministarstvo postupa u skladu s odredbama članka 13. stavka 9. Zakona.

Članak 15.

(1) Osposobljavanje uzorkivača za uzorkovanje sjemena organizira i provodi Agencija na zahtjev i o trošku kandidata za uzorkivača.

(2) Po uspješno završenoj obuci za uzorkivača sjemena Agencija izdaje svjedodžbu na temelju koje se kandidat može upisati u Upisnik uzorkivača.

(3) Agencija provodi nadzor nad radom uzorkivača postkontrolom.

(4) Postkontrola iz stavka 3. ovoga članka je ponovljeno uzorkovanje dijela partija sjemena prijavljenih za službenu certifikaciju.

(5) Postkontroli podliježe najmanje 5 % od ukupno certificiranih partija sjemena u tijeku jedne godine, a taj postotak će, što je moguće bolje, biti raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena, vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi.

(6) Agencija će obaviti ispitivanje sjemena na uzorku iz stavka 4. ovoga članka te usporediti rezultate s rezultatima ispitivanja iz članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Agencija je dužna izvijestiti laboratorij o rezultatima postkontrole iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Kada uzorkivač ne pripada istom poslovnom subjektu kao laboratorij, Agencija je dužna izvijestiti i uzorkivača o rezultatima postkontrole iz stavka 6. ovoga članka.

(9) U slučaju kada se utvrde nesukladnosti u rezultatima iz postkontrole iz stavka 6. ovoga članka Agencija je dužna izvijestiti i nadležnu inspekciju.

(10) U slučaju povrede pravila o uzorkovanju sjemena Agencija poništava svako certificiranje uzorkovanog sjemena uz obavijest nadležnoj inspekciji osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Članak 16.

(1) Dobavljač sjemena registriran za doradu podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje Certifikata o sjemenu uz otpremnicu i Certifikata o sjemenu na pakiranju (u daljnjem tekstu: zahtjev) na Obrascu broj 7. iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev se dostavlja i izvješće o kvaliteti sjemena ovlaštenog laboratorija koji je izvršio ispitivanje kvalitete sjemena i uvjerenje iz članka 27. stavak 2. Zakona.

(3) Na zahtjev dobavljača i ako su ispunjeni uvjeti u skladu sa OECD shemom za certificiranje Agencija izdaje OECD certifikat.

(4) Za svaku partiju sjemena Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu sadrži i referentni broj partije koji se sastoji od četiri grupe znamenki:

– prva grupa znamenki – broj dobavljača registriranog za doradu koji mu odredi Agencija

– druga grupa znamenki – redni broj pod kojim je sjeme zavedeno u Evidenciji o masi preuzetog i dorađenog sjemena kod dobavljača registriranog za doradu sjemena

– treća grupa znamenki – broj partije unutar rednog broja u Evidenciji o masi preuzetog sjemena

– četvrta grupa znamenki – proizvodna godina u kojoj se obavlja certificiranje sjemena.

(5) Agencija vodi evidenciju o izdanim certifikatima o sjemenu, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata na Obrascu broj 5. iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

(6) Proizvodna godina traje od 1. lipnja tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine.

Članak 17.

(1) Agencija priznaje službeni nadzor i kategoriju certificirano sjeme u skladu sa člankom 6. ovoga Pravilnika te izdaje Certifikat o sjemenu za sjeme repa:

– koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena repa službeno certificiranog u jednoj ili više država članica ili u trećoj zemlji kojoj je priznata istovjetnost u skladu s odredbama članka 31. stavka 3. Zakona i

– koje je požeto u drugoj državi članici, ako je to sjeme prošlo službeni nadzor i udovoljava uvjetima propisanim za tu kategoriju u Dodatku 1., dijelu A ovoga Pravilnika i

– ako je službeno ispitivanje pokazalo da udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 1., dijelu B ovoga Pravilnika.

(2) Agencija priznaje službeni nadzor i kategoriju osnovno sjeme za sjeme repa koje je proizvedeno izravno iz službeno certificiranog sjemena proizvedenog od generacija koje prethode osnovnom sjemenu, ako to sjeme udovoljava uvjetima propisanim za tu kategoriju.

(3) Agencija priznaje službeni nadzor i kategoriju u skladu sa člankom 6. ovoga Pravilnika za sjeme koje je požeto u trećoj zemlji te izdaje Certifikat o sjemenu za sjeme:

– koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena službeno certificiranog u jednoj ili više država članica ili od sjemena koje je požeto u trećoj zemlji kojoj je priznata istovjetnost u skladu s odredbama članka 31. stavka 3. Zakona, i

– ako je to sjeme prošlo službeni nadzor u polju, a za isti je utvrđeno da je ekvivalentan službenom nadzoru propisanom u Dodatku 1., dijelu A ovoga Pravilnika i ako udovoljava uvjetima za tu kategoriju i

– ako su službena ispitivanja pokazala da sjeme udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 1., dijelu B ovoga Pravilnika za tu kategoriju.

Članak 18.

(1) Sjeme repa kategorija osnovno i certificirano može se staviti na tržište samo u ujednačenim partijama i plombiranim pakiranjima.

(2) Pakiranja sjemena repa iz stavka 1. ovoga članka, osim sitnih pakiranja, moraju biti plombirana i označena pod službenim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sjemenu na pakiranju.

(3) Na zahtjev dobavljača, sitna pakiranja certificiranog sjemena mogu se pakirati i plombirati pod službenim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom uz ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 21. stavkom 5. Zakona.

(4) Pakiranje sjemena iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.

(5) Agencija odobrava dobavljaču plombiranje i označavanje pod stručnom kontrolom za sve kategorije sjemena.

(6) Agencija odobrava dobavljaču provođenje plombiranja i označavanja u skladu sa stavkom 5. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke

b) je završio obuku i ovlašten je za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom pri Agenciji

c) nema privatni interes u vezi plombiranja i označavanja

d) je dao pisanu izjavu da će pakiranje plombirati i označavati te voditi evidencije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(7) Kod dobavljača iz stavka 5. ovoga članka Agencija provodi službeni nadzor tako da postupak plombiranja i označavanja pakiranja koji provodi dobavljač nadzire kod najmanje 5% partija sjemena.

(8) Kada Agencija kod dobavljača u okviru službenog nadzora iz stavka 7. ovoga članka utvrdi neispravno plombirana i označena pakiranja sjemena, odmah o tome obavještava nadležnu inspekciju radi daljnjeg postupanja.

(9) Agencija određuje popravne mjere, a ako se iste ne izvrše, Agencija postupa u skladu s člankom 11. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona.

Članak 19.

(1) Pakiranja u partiji moraju biti jednake mase.

(2) Pakiranja su plombirana kada su zatvorena prošivanjem ili lijepljenjem strojem (toplinski, pod tlakom) i na drugi način (vreće s ventilom) ako su konačno zatvorena.

(3) Kada se pakiranje zatvara vezivanjem vez se mora osigurati metalnom ili plastičnom plombom na kojoj mora biti vidljivo ispisana oznaka pravne ili fizičke osobe koja je sjeme pakirala.

Članak 20.

(1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranja sjemena repa kategorija osnovno i certificirano osim kada sjeme repa kategorije certificirano dolazi u sitnom pakiranju, mora:

– biti označeno s vanjske strane Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan i pričvršćen je plombom na pakiranje, te je označen bojom propisanom za kategoriju sjemena s podacima propisanim u Dodatku 3. ovoga Pravilnika na jednom od službenih jezika Europske unije

– pratiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument u boji istoj kao i Certifikat o sjemenu na pakiranju koji sadrži najmanje podatke sa Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane u Dodatku 3. dijelu A I. točki 4., 6., 7., 12. i 13. ovoga Pravilnika na jednom od službenih jezika Europske unije.

(2) Ako se u slučaju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, upotrebljava certifikat s perforacijom takav se certifikat pričvršćuje uz pakiranje plombiranom uzicom.

(3) Boje iz stavka 1. podstavka 1. jesu:

a) bijela s dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovno sjeme

b) bijela za osnovno sjeme

c) plava za certificirano sjeme i certificirano sjeme prve generacije

d) siva za sjeme koje nije konačno certificirano

e) narančasta za sjeme koje je u postupku upisa u Sortnu listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sortna lista) ili ima Rješenje na temelju Odluke Komisije 2004/842/EZ

f) smeđa za sjeme od sorte koja nije na Sortnoj listi

g) bijela sa crvenim kvadratićima uz desni rub za druge sortne liste iz članka 53. stavka 6. Zakona.

(4) Certifikat, odnosno službeni dokument iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka nije potreban ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje u skladu sa stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u vidu naljepnice ili Certifikatom o sjemenu na pakiranju od nepoderivog materijala sa kojeg se podaci ne mogu obrisati.

(5) Uz certifikat na pakiranju, Agencija izdaje Certifikat o sjemenu uz otpremnicu koji sadrži podatke s Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane Dodatkom 4. ovoga Pravilnika.

(6) Pakiranja sjemena mogu biti označena i Certifikatom o sjemenu na pakiranju u obliku naljepnice koja mora biti pričvršćena tako da njeno skidanje ili zamjena ne izazove oštećenja certifikata ili pakiranja.

Članak 21.

(1) Iznimno od članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika, na tržište se može staviti pakiranje sjemena na kojemu su podaci sa Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju, a izgled otisnutog certifikata mora biti službeno odobren od Agencije.

(2) Kada se Certifikat o sjemenu na pakiranju otiskuje na pakiranje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, poslovni subjekt koji proizvodi ambalažu obvezan je otisnuti serijski broj na ambalaži, te dostaviti Agenciji podatke o količini i serijskim brojevima isporučene ambalaže.

(3) Agencija može odobriti dobavljaču označavanje u skladu sa člankom 20. stavkom 4. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.

(4) Označavanje u skladu sa člankom 20. stavkom 6. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka Agencija može odobriti dobavljaču koji stavlja na tržište sjeme pakirano i plombirano u skladu s člankom 20. stavcima 1. i 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da dobavljač osigurava pouzdan sustav evidentiranja broja otisnutih certifikata i o tome izvještava Agenciju.

(5) Dobavljač i Agencija vode evidenciju o označavanju iz stavka 3. ovoga članka s podacima o količini sjemena označenog u skladu sa člankom 20. stavkom 6. ovoga Pravilnika, uključivo broj i sadržaj pakiranja svake partije, kao i dodijeljene serijske brojeve.

Članak 22.

(1) Pakiranja sjemena repa kategorija osnovno i certificirano, mogu biti i dodatno označena proizvođačkom informacijom na način da je proizvođačka informacija odvojena od certifikata iz članka 20. ovoga Pravilnika ili je otisnuta na pakiranju.

(2) Proizvođačka informacija mora biti sastavljena tako da se ne može zamijeniti sa službenim Certifikatom o sjemenu na pakiranju iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Dobavljač iz stavka 1. i 2. ovoga članka je dobavljač sjemena koji prvi u originalnom pakiranju stavlja sjeme na tržište.

(4) Sjeme repa kategorije osnovno sjeme koje se stavlja na tržište u skladu sa člankom 28. stavkom 1. ovoga Pravilnika, a čija je klijavost manja od propisane u Dodatku 1. dijelu B. ovoga Pravilnika, prilikom stavljanja na tržište mora se pakirati i označiti u skladu sa člankom 20. ovoga Pravilnika. Dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i proizvođačkom informacijom na kojoj će navesti sljedeće podatke: postotak klijavosti, naziv i sjedište dobavljača te broj partije sjemena.

(5) Sjeme repa kategorije osnovno i certificirano sjeme koje se stavlja na tržište u skladu sa člankom 28. stavkom 2. ovoga Pravilnika prilikom stavljanja na tržište mora biti pakirano i označeno u skladu sa člankom 20. ovoga Pravilnika. Dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i proizvođačkom informacijom na kojoj će navesti sljedeće podatke: postotak klijavosti, naziv i sjedište dobavljača te broj partije sjemena.

(6) Sjeme repa kategorije osnovno i certificirano sjeme koje se stavlja na tržište u skladu sa člankom 28. stavkom 3. ovoga Pravilnika označit će se:

– Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u boji propisanoj za kategoriju uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«

– Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u smeđoj boji u skladu sa člankom 20. ovoga Pravilnika uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.

(7) Način označavanja sjemena sorte koja je genetski modificirana mora biti u skladu sa propisima o genetski modificiranim organizmima.

(8) Pakiranje sjemena repa sorte koja je genetski modificirana na Certifikatu o sjemenu na pakiranju, Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu i Certifikatu proizvođača mora sadržavati naznaku: »genetski modificirana sorta«.

(9) Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa koji uređuju označavanje tretiranog sjemena, pakiranje sjemena repa kategorija osnovno i certificirano sjeme svih kategorija koje je tretirano mora na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača sadržavati oznaku: »tretirano« i sve informacije iz članka 49. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.).

(10) Sjeme koje udovoljava zahtjevima iz članka 29. stavka 2. ovoga Pravilnika može na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu kao i na Certifikatu proizvođača sadržavati naznaku: »sjeme iz ekološke proizvodnje«.

Članak 23.

Oplemenjivačevo sjeme, odnosno predosnovno sjeme mora biti službeno nadzirano u skladu s odredbama koje se primjenjuju pri certifikaciji osnovnog sjemena, pakirano u skladu s člankom 18. i 19. ovoga Pravilnika i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju na kojemu su navedeni najmanje sljedeći podaci:

– tijelo nadležno za certifikaciju i država članica ili njihova prepoznatljiva kratica

– broj partije

– mjesec i godina plombiranja ili

– mjesec i godina zadnjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certificiranja

– vrsta odnosno podvrsta (navedenu latinicom pod botaničkim nazivom), uz naznaku radi li se o šećernoj ili stočnoj repi

– sorta

– opis »predosnovno sjeme«

– broj generacija koje prethode sjemenu kategorije »certificirano sjeme«.

Članak 24.

(1) Sva pakiranja sjemena repa koja su službeno plombirana ne smiju se ponovo jednom ili više puta plombirati, osim u okviru službenog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom.

(2) U slučaju ponovnog plombiranja odnosno pakiranja dobavljač Agenciji podnosi zahtjev za postupak ponovnog plombiranja sjemena na Obrascu broj 7. iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Skinute plombe i Certifikati o sjemenu na pakiranju moraju se uništiti nakon dostave obavijesti Agenciji koja daje odobrenje za uništenje.

(4) Na Certifikatima o sjemenu koje Agencija ponovno izdaje mora se navesti činjenica ponovnog plombiranja, uz naznaku: »ponovno plombirano« iza koje se navodi datum ponovnog plombiranja pakiranja i naziv ovlaštenog tijela koje je obavilo nadzor nad postupkom ponovnog plombiranja.

(5) Sitna pakiranja mogu se ponovno pakirati i plombirati samo pod službenim nadzorom i pod nadzorom pod stručnom kontrolom.

Članak 25.

(1) Sitna pakiranja iz članka 5. točke 4. ovoga Pravilnika izuzeta su od odredbi o pakiranju i plombiranju propisanih člankom 18. stavkom 1., člankom 19. stavkom 2. i člankom 20. ovoga Pravilnika.

(2) Sitna pakiranja plombiraju se na način da je onemogućeno njihovo otvaranje bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu proizvođača.

(3) Sitna pakiranja označavaju se Certifikatom proizvođača u sljedećoj bolje:

– bijeloj za osnovno sjeme

– plavoj za certificirano sjeme.

(4) Certifikat proizvođača iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati podatke koji su propisani u Dodatku 3. dijelu B ovoga Pravilnika otisnute ili utisnute na jednom od službenih jezika Europske unije.

(5) U slučaju da se radi o prozirnom pakiranju, Certifikat proizvođača može se staviti s unutarnje strane pakiranja pod uvjetom da se izvana može pročitati.

(6) Sitna pakiranja moraju s vanjske strane ili na Certifikatu proizvođača sadržavati službeno dodijeljen serijski broj.

Članak 26.

(1) Ako je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, dobavljač će, na posebnoj naljepnici koja je priložena uz Certifikat o sjemenu na pakiranju, staviti naznaku: »ponovno ispitano«, broj izvješća o kvaliteti sjemena te mjesec i godinu ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena.

(2) Ponovljenim ispitivanjem kvalitete sjemena mora biti ispitana barem klijavost sjemena.

Članak 27.

(1) Na tržište se u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona, može staviti sjeme kategorije osnovno sjeme na razdoblje od godinu dana.

(2) Sjeme iz stavka 1. ovoga članka koje se stavlja na tržište mora na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu biti označeno u skladu sa člankom 20. ovoga Pravilnika.

(3) Sjeme sorte koja nije upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske prilikom stavljanja na tržište mora se označiti Certifikatom o sjemenu na pakiranju u boji propisanoj člankom 20. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 28.

(1) Sjeme repa kategorije osnovno sjeme koje ne ispunjava uvjete propisane u Dodatku 1. dijelu B. ovoga Pravilnika u pogledu klijavosti, a namijenjeno je za daljnju proizvodnju drugog certificiranog sjemena, može se službeno certificirati i staviti na tržište u skladu s člankom 24. stavkom 2. podstavkom 1. Zakona uz obvezu da se pakira i označi u skladu s člankom 20. i člankom 22. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

(2) Sjeme repa kategorije osnovno i certificirano sjeme može se u skladu s člankom 24 stavkom 2. podstavkom 2. Zakona, a u cilju osiguranja brže opskrbe sjemenom, certificirati i staviti na tržište do prvog kupca kojemu je poznat naziv i adresa ako je pakirano i označeno u skladu s člankom 22. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju nedovoljnih količina sjemena, sjeme repa kategorije osnovno i certificirano može se u skladu s člankom 32. stavkom 3. Zakona staviti na tržište iako ne udovoljava uvjetima za izdavanje certifikata uz obvezu da se označi u skladu s člankom 22. stavak 6. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

(1) Sjeme repa tretirano sredstvom za zaštitu bilja može se staviti na tržište ukoliko je označeno u skladu s člankom 22. stavkom 9. ovoga Pravilnika.

(2) Sjeme repa koje udovoljava uvjetima za ekološku proizvodnju mora pored zahtjeva iz Zakona i ovoga Pravilnika ispunjavati i posebne zahtjeve određene propisima koji uređuju ekološku pro­izvodnju.

(3) Sjeme repa sorti s drugih sortnih lista iz članka 53. stavka 6. Zakona mora ispunjavati i posebne zahtjeve određene propisima koji uređuju proizvodnju takvog sjemena.

Članak 30.

(1) Sjeme repa koje se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno OECD certifikatom na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice.

(2) Svaku pošiljku partije sjemena repa koja se uvozi i stavlja na tržište mora pratiti OECD-ov certifikat o sortnosti i ISTA-in (International Seed Testing Association, Međunarodno udruženje za ispitivanje sjemena) ili AOSA-in (Association of Official Seed Analysts, Udruga službenih analitičara sjemena) certifikat o kvaliteti sjemena koji ne može biti stariji od osam mjeseci.

(3) Uvezeno sjeme mora prije stavljanja na tržište biti označeno certifikatom iz stavka 1. ovoga članka, tiskanom na hrvatskom jeziku ili na stranom jeziku, ali uz prijevod certifikata na hrvatski jezik koji je pričvršćen na pakiranju.

(4) Za pošiljku sjemena iz uvoza smatra se da je istovjetna sjemenu proizvedenom u skladu sa Zakonu i ovim Pravilnikom ako je OECD certifikat iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kvalitete pošiljka sjemena udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(5) Certifikat o sjemenu na pakiranju iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane Dodatkom 3. ovoga Pravilnika u skladu s vrstom pakiranja, a Certifikat o sjemenu kao prateći dokument mora sadržavati najmanje podatke propisane Dodatkom 3. dijelom A I. točkama 4., 6., 7., 12. i 13. ovoga Pravilnika.

(6) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koja su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor kontrolira:

– je li dobavljač sjemena upisan u Upisniku dobavljača sjemena i registriran za uvoz

– je li pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka

– je li OECD Certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice

– udovoljava li sjeme uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

(7) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma s podacima o:

– vrsti

– sorti

– kategoriji

– zemlji proizvodnje sjemena – nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo službeni nadzor)

– državi izvoznici (otpreme)

– uvozniku i

– količini sjemena.

(8) Obrazac evidencije iz stavka 7. ovoga članka propisan je na Obrascu 6. iz Dodatka 5. Pravilnika.

(9) Izvješće o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma, koje mora sadržavati podatke iz Obrasca 6. iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika, uvoznik dostavlja Agenciji najkasnije u roku od 15 dana od dana uvoza.

(10) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 33. stavka 1. Zakona, po pojedinom uzorku sjemena neovisno radi li se o sorti ili hibridu, može se uvesti do 5 kg sjemena šećerne ili stočne repe.

(11) Uz zahtjev za donošenjem rješenja iz članka 33. stavka 2. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju znanstvenog ili selekcijskog rada, upisu u Upisnik dobavljača, te o registraciji za proizvodnju sjemena.

(12) Dokazom iz stavka 11. ovoga članka smatra se Izjava o provođenju znanstvenog ili selekcijskog rada ili Program znanstvenog ili selekcijskog rada.

(13) Prije stavljanja na tržište, sjeme repa koje je uvezeno mora biti označeno certifikatima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 31.

(1) Usporedna ispitivanja i pokusi organiziraju se na razni Europske unije kako bi se provela kontrola uzoraka sjemena repa stavljenog na tržište.

(2) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka koriste se za usklađivanje metoda certificiranja te kao dodatna provjera ispunjava li sjeme uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(3) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka provodi Agencija.

Članak 32.

Dodaci od 1. do 5. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegove sastavne dijelove.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa (»Narodne novine« br. 72/07. i 25/17.).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi iz Dodatka I. dijela A. točke 6. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 1. rujna 2022. godine.

Klasa: 011-01/22-01/27

Urbroj: 525-06/244-22-12

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

UVJETI ZA CERTIFIKACIJU

A. USJEV

1. Predusjev neće biti u suprotnosti s proizvodnjom sjemena vrste Beta vulgaris L, a polje će biti dovoljno čisto od samoniklih biljaka koje su zaostale od predusjeva.

2. Usjev mora imati zadovoljavajuću autentičnost i sortnu čistoću.

3. Proizvođač sjemena prijavit će Agenciji za službeni nadzor sve umnoženo sjeme dane sorte.

4. U slučaju certificiranog sjemena svih kategorija obavit će se najmanje jedan poljski pregled, kao službeni nadzor ili nadzor pod stručnom kontrolom, a u slučaju osnovnog sjemena najmanje dva poljska pregleda, jedan nakon prezimljenja, a prije cvatnje i jedan poslije cvatnje, a prije žetve.

5. Stanje kulture na polju i stupanj razvoja usjeva bit će takvi da omoguće provjeru autentičnosti i sortne čistoće.

6. Ako nakon provedbe točaka od 2. do 5. i dalje postoji sumnja u identitet sorte sjemena Agencija može za ispitivanje tog identiteta koristiti međunarodno priznatom i ponovljivom biokemijskom ili molekularnom tehnikom u skladu s primjenjivim međunarodnim standardima.

7. Najmanja udaljenost od susjednih izvora polena bit će:

UsjevNajmanja udaljenost

1. Za proizvodnju osnovnog sjemena:

– od bilo kojeg izvora polena iz roda Beta

1 000 m

2. Za proizvodnju certificiranog sjemena:

a) šećerne repe:

– od bilo kojeg izvora polena iz roda Beta ne uključujući dolje navedeno1 000 m
– namijenjeni oprašivač ili jedan od namijenjenih oprašivača koji je diploidan od tetraploidnog izvora polena šećerne repe600 m
– namijenjeni oprašivač koji je isključivo tetraploidan, od diploidnog izvora polena šećerne repe600 m
– od izvora polena šećerne repe, kojih je ploidnost nepoznata600 m
– namijenjeni oprašivač ili jedan od namijenjenih oprašivača koji je diploidan od diploidnog izvora polena šećerne repe300 m
– namijenjeni oprašivač koji je isključivo tetraploidan, od tetraploidnog izvora polena šećerne repe300 m
– između dva polja na kojima se proizvodi sjeme šećerne repe na kojima se ne koristi muška sterilnost300 m
b) stočne repe:
– od bilo kojeg izvora polena iz roda Beta ne uključujući dolje navedeno1 000 m
– namijenjeni oprašivač ili jedan od namijenjenih oprašivača koji je diploidan od tetraploidnog izvora polena stočne repe600 m
– namijenjeni oprašivač koji je isključivo tetraploidan, od diploidnog izvora polena stočne repe600 m
– od izvora polena stočne repe kojih je ploidnost nepoznata600 m
– namijenjeni oprašivač ili jedan od namijenjenih oprašivača koji je diploidan od diploidnog izvora polena stočne repe300 m
– oprašivač koji je isključivo tetraploidan, od tetraploidnog izvora polena stočne repe300 m
– između dva polja na kojima se proizvodi sjeme stočne repe na kojima se ne koristi muška sterilnost300 m


Navedene udaljenosti mogu se zanemariti ako postoji zadovoljavajuća zaštita od bilo kojeg neželjenog stranog oprašivača. Nije potrebna izolacija između sjemenskih usjeva koji koriste istog oprašivača.

Ploidnost obje komponente onih koje nose sjeme i onih koje šire polen sjemena za proizvodnju usjeva bit će utvrđena pomoću Zajedničkog kataloga sorata Europske Unije ili Sortne liste Republike Hrvatske. Ako ti podaci nisu uneseni niti za jednu sortu ploidnost će se smatrati nepoznatom te je radi izolacije potrebna najmanja udaljenost od 600 metara.

B. SJEME

1. Sjeme mora imati zadovoljavajući autentičnost i sortnu čistoću.

2. Bolesti koje smanjuju upotrebljivost sjemena bit će svedene na najmanju moguću mjeru.

3. Sjeme će također zadovoljiti sljedeće uvjete:

A)

Minimalna čistoća (maseni %)1Minimalna klijavost (% sjemenskih jedinica ili čistog sjemena)Maksimalni sadržaj vlage (maseni %)2
a) šećerna repa
– jednoklično sjeme978015
– kalibrirano (obloženo) sjeme977515
– višeklično sjeme sorata s više od 85% diploida977315
– ostalo sjeme976815
b) stočna repa

– višeklično sjeme sorata s više od 85% diploida,

– jednoklično sjeme, kalibrirano sjeme

977315
– ostalo sjeme976815
Maseni postotak ostalih sjemenki neće prelaziti 0,3.

1 Isključujući, prema potrebi, granulirane pesticide, tvari za peletiranje ili druge krute aditive.

2 Isključujući, prema potrebi, granulirane pesticide, tvari za peletiranje ili druge krute aditive.

B) Posebni uvjeti za jednoklično sjeme i kalibrirano sjeme

a) jednoklično sjeme

Najmanje 90% proklijalih sjemenki dat će jednu biljku.

Postotak sjemenki koje daju tri ili više biljaka neće prelaziti 5% računajući proklijale sjemenke

b) kalibrirano sjeme šećerne repe

Najmanje 70% proklijalih sjemenki dat će jednu biljku.

Postotak sjemenki koje daju tri ili više biljaka neće prelaziti 5% računajući proklijale sjemenke

c) kalibrirano sjeme stočne repe

U slučaju sorata kod kojih postotak diploida prelazi 85, najmanje 58% proklijalih sjemenki će dati jednu biljku. U slučaju svakog drugog sjemena najmanje 63% proklijalih sjemenki će dati jednu biljku.

Postotak sjemenki koji daje tri ili više biljaka neće prelaziti 5% računajući proklijale sjemenke

d) u slučaju sjemena kategorije »osnovno sjeme«

maseni postotak inertne tvari neće prelaziti 1,0. U slučaju sjemena kategorije »certificirano sjeme« maseni postotak inertne tvari neće prelaziti 0,5. U slučaju peletiranog sjemena obaju kategorija provjera udovoljavanja zahtjevima izvršit će se na uzorcima uzetim od dorađenog sjemena koje je prošlo djelomičnu dekortikaciju (struganje ili mrvljenje), ali još nije peletirano ne dovodeći u pitanje službeno ispitivanje minimalne analitičke čistoće peletiranog sjemena

C) Ostali posebni uvjeti

Sjeme repa ne može biti uneseno u područja koja su priznata kao »zone nezaražene Rhizomaniom« ako maseni postotak inertne tvari prelazi 0,5.

DODATAK 2.

MASA PARTIJE I UZORKA

Maksimalna masa partije sjemena: 20 metričkih tona (20.000 kg)

Minimalna masa uzorka: 500 grama

Maksimalna masa partije neće biti veća za više od 5%.

DODATAK 3.

OZNAČAVANJE

A. Certifikat o sjemenu na pakiranju

I. Potrebni podaci

1. EU pravila i standardi

2. Tijelo ovlašteno za certifikaciju, naziv ili kratica države članice

3. Službeno dodijeljen serijski broj

4. Referentni broj partije

5. Mjesec i godina plombiranja izraženi na slijedeći način: »plombirano…« (mjesec i godina) ili mjesec i godina posljednjeg službenog uzimanja uzoraka u svrhu certificiranja, izraženi na slijedeći način: »uzorci uzeti…« (mjesec i godina)

6. Vrsta: navedena najmanje sa svojim botaničkim imenom, na latinici

7. Sorta: naziv sorte najmanje na latinici

8. Kategorija

9. Država proizvodnje

10. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena

11. Kada je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodatka kao i približan odnos između mase čistog sjemena i ukupne mase

12. Za jednoklično sjeme: riječ »jednoklično«

13. Za kalibrirano sjeme: riječ »kalibrirano«

14. Kada je klijavost ponovno ispitana: »ponovno ispitano... (mjesec i godina)« i naziv laboratorija koji je izvršio ponovno ispitivanje u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika.

II. Minimalne dimenzije

110 × 67 mm

B. Certifikat proizvođača (sitno pakiranje)

Potrebni podaci

1. »Sitno pakiranje EU«

2. Naziv i adresa dobavljača odgovornog za označavanje ili njegova identifikacijska oznaka

3. Službeno dodijeljen serijski broj

4. Tijelo ovlašteno za certifikaciju i država ili njihova kratica

5. Referentni broj ako partiju nije moguće identificirati pomoću službenog serijskog broja

6. Vrsta, navedena na latinici, oznaka radi li se o šećernoj ili stočnoj repi

7. Sorta, naziv sorte najmanje na latinici

8. Kategorija

9. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena

10. Kada je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase

11. Za jednoklično sjeme: riječ »jednoklično«

12. Za kalibrirano sjeme: riječ »kalibrirano«.

DODATAK 4.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU I CERTIFIKAT O SJEMENU UZ OTPREMNICU U SLUČAJU KADA SJEME NIJE KONAČNO CERTIFICIRANO, A POŽETO JE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

A. Podaci potrebni za Certifikat o sjemenu na pakiranju

1. tijelo odgovorno za službeni nadzor i država ili njihovi inicijali

2. službeno dodijeljen serijski broj

3. vrsta, navedena najmanje sa svojim botaničkim imenom, na latinici

4. sorta, naziv sorte najmanje na latinici

5. kategorija

6. referentni broj polja ili partije

7. neto ili bruto masa

8. riječi: »sjeme nije konačno certificirano«.

B. Boja Certifikata o sjemenu na pakiranju

Certifikat o sjemenu na pakiranju je sive boje.

C. Podaci potrebni za Certifikat o sjemenu uz otpremnicu

1. tijelo koje izdaje dokument

2. službeno dodijeljen serijski broj

3. vrsta, navedena najmanje sa svojim botaničkim imenom, na latinici

4. sorta, naziv sorte najmanje na latinici

5. kategorija

6. referentan broj sjemena kojim je polje zasijano i ime zemlje ili zemalja koje su certificirale to sjeme

7. referentni broj polja ili partije

8. područje kultivirano za proizvodnju partije za koju je izdan dokument

9. količina pobranog ili požetog sjemena i broj pakiranja

10. potvrda da su u potpunosti ispunjeni zahtjevi koje usjev od kojeg potječe sjeme mora zadovoljiti

11. gdje je primjenjivo, rezultati preliminarnih analiza sjemena.

DODATAK 5.

Obrazac broj 1.

_________________________________

(Naziv i sjedište dobavljača – podnositelja prijave)

Telefon: ____________

OIB: ____________ MIPBG: ____________

Datum: ____________

PRIJAVA
za službeni nadzor nad sjemenskim usjevom ____________

__________________________________________________

(Naziv i sjedište ovlaštene fizičke ili pravne osobe za službeni nadzor ili nadzor pod stručnom kontrolom)

SORTA HIBRIDZASIJANA SJ.KAT.LINIJAPARCELAPREDUSJEVDATUM SJETVECERTIFIKAT O SJEMENU
MajkaOtacARKOD IDK.O.k.č.br.m2BrojDatum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovorna stručna osoba za proizvodnju sjemena po ovoj prijavi je______________________________________
(ime i prezime, telefon)

MP__________________________
(Potpis odgovorne osobe)

Obrazac broj 2.

Zapisnik broj ________
o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevom

Podnositelj prijave:

Adresa: ______________________

Vrsta: ___________ Sorta: ___________ Kategorija: _________

Prijavljena površina za nadzor, ha: _______ Parcela: __________

Plodored20___20___20___20___20___
      

Broj partije sjemena:

Podrijetlo:

Proizvođač:

Datum sjetve:

Oznaka u polju: DA – NE

Priložen certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE

Sklop usjeva po m²:

Razvojni stadij usjeva:

Ujednačenost usjeva: DA – NE

Autentičnost sorte: DA – NE

Genetska čistoća u %:

Polijeganje u %:

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

12345678910111213Prosjek
1. ATIPIČNE BILJKE:
               
               
               
Zbroj
2. DRUGE VRSTE:
               
               
               
Zbroj
3. KOROVI PROBLEMATIČNI ZA ODVAJANJE PRI DORADI (latinski naziv):
               
               
               
Zbroj
4. ZDRAVSTVENO STANJE (bolesti i štetnici – latinski naziv):
               
               
               
               
Zbroj


Nadzirana površina – ha: _________

Odbijena površina – ha: _________

Priznata površina – ha: _________

Napomena proizvođaču:

Procjena prinosa, kg/ha (u zadnjem pregledu)

Ukupno kg

Usjev se priznaje: DA – NE u kategoriju:

Datum pregleda:

Potpis odgovorne osobePotpis nadzornika
_________________________________

Obrazac broj 3.

Zapisnik broj _______
o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevom stranooplodnog bilja

Podnositelj prijave:

Adresa:

Vrsta:

Hibrid:

Linija: majka: otac:

Prijavljena površina za nadzor, ha: Parcela:

Plodored20___20___20___20___20___
      

Broj partije sjemena: majka otac:

Podrijetlo – proizvođač: majka: otac:

Datum sjetve: majka: otac:

Oznaka u polju: DA – NE

Priložen Certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE

Ujednačenost usjeva: DA – NE

Razvojni stadij usjeva:

Autentičnost linije: DA – NE

Sklop usjeva po m2: majka: otac:

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

12345678910111213Prosjek
1. OČINSKE ATIPIČNE BILJKE:
               
               
               
Zbroj
Ukupno u %
2. MAJČINSKE ATIPIČNE BILJKE:
               
               
               
Zbroj
Ukupno u %
3. ZDRAVSTVENO STANJE:
               
               
               
Zbroj


Nadzirana površina – ha:

Odbijena površina – ha:

Priznata površina – ha:

Napomena proizvođaču:

Datum pregleda: ________________

Potpis odgovorne osobePotpis nadzornika
_________________________________

Obrazac broj 4.

UVJERENJE o priznavanju sjemenskog usjeva broj ____________

1. Dobavljač registriran za proizvodnju sjemena _________________________________________________________________

2. Sjedište (adresa): ___________________________________

3. Vrsta sjemena (naziv na hrvatskom i latinskom jeziku): _________________________________________________________

4. Sorta – hibrid – samooplodna linija: _______________________________________________________________________

5. Godina proizvodnje: ________________________________

6. Podrijetlo proizvedenog sjemena:

a) Naziv i sjedište proizvođača sjemena: ______________________________________________________________________

b) Broj i datum certifikata o sjemenu uz otpremnicu: _____________________________________________________________

7. Površina sjemenskog usjeva (ha): _________________________________________________________________________

8. Ukupni prinos naravnog sjemena u kg: _____________________________________________________________________

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.), zapisnika broj ____ od ____ o obavljenom službenom nadzoru, priznaje se sjemenski usjev, kategorija ____

Mjesto i datum:

M.P.

(potpis)

Obrazac broj 5.

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG I DORAĐENOG SJEMENA

Dobavljač s pravom dorade:___________________
(Naziv i sjedište dobavljača)

Red. br.Biljna vrstaSortaKategorijaProizvođač i zemlja proizvodnjeBroj dokumenta o sortnosti, uvjerenjaKoličina naturalnog sjemenaBroj partijeDatum podnošenja zahtjeva/broj zahtjevaMasa partijeMasa jednog pakiranjaBroj pakiranjaDatum doradeMjesec plombiranjaMasa dorađene partije sjemenaBroj pakiranja partije sjemena nakon doradeSredstvo za tretiranje sjemenaIzvješće o kvaliteti sjemenaNapomena
12345678910111213141516171819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   

Obrazac broj 6.

EVIDENCIJA UVEZENIH KOLIČINA SJEMENA

Red. brojVrstaSortaKategorijaZemlja
proizvodnje
Zemlja izvozaNadležno tijelo koje je izdalo i broj dokumentaKoličina sjemena
Fitosanitarni cert.Cert. o
sortnosti
Cert. o kvalitetikgBroj
pakiranja
Masa jednog pakiranja
123456789101112
            
            
            
            

Obrazac broj 7.

_________________________________

Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva

Kontakt osoba

Broj telefona

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE I PREPAKIRANJE CERTIFIKATA O SJEMENU BR. ________

1. Biljna vrsta

2. Sorta

3. Kategorija

4. Dobavljač

5. Broj Uvjerenja o priznavanju usjeva, Certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza ______________________________________________

6. Broj izvornog certifikata (u slučaju prepakiranja) __________________________________________________________________

7. Zemlja podrijetla sjemena ___________________________________________________________________________________

Redni brojBroj Certifikata o sjemenuBroj izvješća o kvalitetiGodina proizvodnjeMasa partijeMasa jednog pakiranja ili broj zrnaBroj
pakiranja
Naziv preparata za dezinfekciju sjemenaNaziv i veličina frakcije

Klijavost

%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vrsta certifikata na pakiranju (samoljepiva, za prošivanje, za vezanje) ___________________________________________________

Datum podnošenja zahtjevaM.P.Podnositelj zahtjeva
______________________________________________