Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1473

Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. kolovoza 2022. donijela

PRAVILNIK

O OPĆIM UVJETIMA ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se:

1. ugovorni odnosi,

2. obveze i odgovornosti energetskih subjekata i korisnika mreže,

3. postupak prilikom promjene vlasništva građevine,

4. kategorije za korištenje mreže,

5. prikupljanje i obrađivanje mjernih podataka s obračunskih mjernih mjesta korisnika mreže,

6. uvjeti mjerenja, načini obračuna i naplata potrošnje električne energije odnosno naknade za korištenje mreže,

7. održavanje mjernih uređaja,

8. postupci utvrđivanja i obračuna naknade za neovlaštenu potrošnju električne energije,

9. uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili privremene obustave isporuke električne energije,

10. mjere zaštite korisnika mreže,

11. minimalni zahtjevi za izdavanje računa i informacija o obračunu,

12. kolektivna promjena opskrbljivača.

(2) Ovi Opći uvjeti ne primjenjuju se na korisnike zatvorenih distribucijskih sustava.

Članak 2.

Ovim se Općim uvjetima u zakonodavstvo Republike Hrvatske preuzima Direktiva (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (SL L 158, 14. 6. 2019.).

Članak 3.

Opskrbljivač, operator sustava i ostali subjekti na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti dužni su upoznati krajnjeg kupca odnosno korisnika mreže o svim njegovim pravima i obvezama u vezi ugovornih odnosa i postupaka koji su relevantni za određeni ugovorni odnos između opskrbljivača, operatora sustava i ostalih subjekata s krajnjim kupcem odnosno korisnikom mreže, a koji su obuhvaćeni ovim Općim uvjetima.

II. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

Članak 4.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije te područje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovim Općim uvjetima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

1. brojilo električne energije (u daljnjem tekstu: brojilo) – uređaj koji mjeri i registrira parametre radne i/ili jalove električne energije na obračunskom mjernom mjestu u svrhu obračuna i naplate isporučene električne energije i snage te naknade za korištenje mreže,

2. brojilo s daljinskim očitanjem – brojilo koje omogućava daljinsko očitanje stanja brojila,

3. buduće polugodišnje obračunsko razdoblje – polugodišnje obračunsko razdoblje za koje se predviđa potrošnja krajnjeg kupca, a koje slijedi neposredno iza tekućeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja,

4. daljinsko očitanje stanja brojila (u daljnjem tekstu: daljinsko očitanje) – očitanje stanja brojila putem opreme za daljinsku komunikaciju,

5. električno prometno sredstvo – automobil, autobus, plovilo, zrakoplov, šinsko vozilo itd. opremljeno sustavom za prijenos snage koje sadržava barem jedan neperiferni električni uređaj kao pretvornik energije s električnim sustavom za pohranu energije s mogućnošću ponovnog punjenja, koji je moguće puniti eksterno

6. elektroenergetska mreža (u daljnjem tekstu: mreža) – sustav povezanih postrojenja i vodova koji su namijenjeni prijenosu ili distribuciji električne energije,

7. elektroenergetska postrojenja i instalacije korisnika mreže (u daljnjem tekstu: postrojenja i instalacije) – elektroenergetski objekti (vodovi, transformatorske stanice, postrojenja, elektrane i rezervni izvori električne energije) i instalacije (električne instalacije, zaštitni uređaji i trošila) korisnika mreže koji se nalaze na jednoj lokaciji kao građevina ili dio građevine priključene na mrežu preko obračunskog mjernog mjesta,

8. građevinska lokacija – jedna katastarska čestica ili više katastarskih čestica nastalih njenim dijeljenjem i/ili spajanjem,

9. identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta – jedinstvena oznaka obračunskog mjernog mjesta u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava,

10. iznimni događaj – poremećeni ili izvanredni pogon mreže nastao zbog ispada elementa mreže/sustava ili poremećaja frekvencije u sustavu,

11. jedinstveni račun – račun koji izdaje opskrbljivač električnom energijom (u daljnjem tekstu: opskrbljivač), a koji se sastoji od troška opskrbe električnom energijom, naknade za korištenje prijenosne mreže, naknade za korištenje distribucijske mreže i ostalih naknada i davanja određenih posebnim propisima,

12. korisnik mjernih podataka – opskrbljivač, otkupljivač električne energije, operator tržišta električne energije, agregator, energetska zajednica, opunomoćenik skupnog aktivnog kupca, operator zatvorenog distribucijskog sustava i operator sustava,

13. korisnik zatvorenog distribucijskog sustava – pravna ili fizička osoba koja koristi zatvoreni distribucijski sustav na temelju ugovora sklopljenog s operatorom zatvorenog distribucijskog sustava kojim su uredili međusobne odnose,

14. kvaliteta napona – dio kvalitete opskrbe električnom energijom koji se odnosi na usklađenost izmjerenih značajki napona na mjestu isporuke električne energije s vrijednostima navedenim u hrvatskoj normi HRN 50160,

15. kvaliteta usluga – dio kvalitete opskrbe električnom energijom koji se odnosi na razinu pružanja usluga koju su operator sustava i opskrbljivač dužni osigurati korisniku mreže u skladu s ovim Općim uvjetima i propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom,

16. mjesečna novčana obveza krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunskim razdobljem (u daljnjem tekstu: mjesečna novčana obveza) – iznos mjesečne novčane obveze krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo određen na temelju predviđene mjesečne potrošnje električne energije krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem,

17. mjesto isporuke električne energije – mjesto u mreži na kojem se električna energija preuzima iz mreže i/ili predaje u mrežu,

18. mjesto razgraničenja vlasništva – mjesto na kojem prestaje odgovornost operatora sustava i započinje odgovornost korisnika mreže ili drugog operatora sustava,

19. mjesto za električno punjenje – sučelje između mjesta isporuke električne energije i električnog prometnog sredstva koje omogućuje punjenje baterije električnog prometnog sredstva preuzimanjem električne energije iz mreže ili punjenje i pražnjenje baterije električnog prometnog sredstva preuzimanjem električne energije iz mreže i predajom električne energije u mrežu s ili bez mogućnosti skladištenja električne energije,

20. model opskrbe električne energije (u daljnjem tekstu: model opskrbe) – model po kojem opskrbljivač obračunava isporuku električne energije krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu, a koji može sadržavati i jamstvo podrijetla električne energije,

21. mrežna pravila operatora sustava – mrežna pravila prijenosnog sustava odnosno mrežna pravila distribucijskog sustava,

22. naknada za obračunsko mjerno mjesto – tarifni element u tarifnim modelima za obračun naknade za korištenje mreže,

23. napredno brojilo – brojilo koje udovoljava zahtjevima navedenim u Preporuci Europske komisije broj 2012/148/EU,

24. obračunska vršna radna snaga – tarifni element za obračun radne snage u tarifnim modelima za obračun naknade za korištenje mreže, koji se određuje na temelju vršne radne snage i broja obračunskih mjernih mjesta,

25. obračunska priključna radna snaga – dio ili cijeli iznos priključne snage koji se koristi kao tarifni element za obračun naknade za korištenje mreže,

26. obračunski mjerni interval – vremenski interval u kojem se mjere parametri električne energije unutar obračunskog razdoblja, a iznosi 15 minuta ili je višekratnik 15 minuta (primjerice jedan sat),

27. obračunsko mjerno mjesto – mjesto u mreži na kojem se pomoću brojila i ostale mjerne opreme mjere parametri električne energije radi obračuna, a koje je u pravilu mjesto isporuke električne energije,

28. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun,

29. odvojeni računi – račun koji izdaje opskrbljivač za opskrbu električnom energijom, a koji se sastoji od troška opskrbe električnom energijom i ostalih naknada i davanja određenih posebnim propisima, i račun koji izdaje operator sustava za naknadu za korištenje mreže, a koji se sastoji od naknade za korištenje prijenosne mreže, naknade za korištenje distribucijske mreže i ostalih naknada i davanja određenih posebnim propisima,

30. ograničavalo strujnog opterećenja – uređaj koji simetrično ili nesimetrično po fazama ograničava strujno opterećenje na obračunskom mjernom mjestu,

31. ograničenje isporuke električne energije – ograničenje isporuke električne energije ili snage koje određuje operator sustava korisniku mreže u određenom vremenskom razdoblju,

32. operativno ograničenje korištenja priključne snage – ograničavanje korištenja priključne snage na vrijednost manju od priključne snage koje određuje operator sustava svom korisniku mreže,

33. opunomoćenik skupnog aktivnog kupca – fizička ili pravna osoba koju su svi krajnji kupci koji zajednički nastupaju kao aktivni kupac ovlastili za zastupanje prema trećim osobama,

34. ostali ugovori – ugovor kojim se uređuje otkup električne energije, ugovor o agregiranju, ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici, ugovor o pružanju pomoćnih usluga, ugovor o redispečiranju, kao i ugovor o sudjelovanju u skupnom aktivnom kupcu,

35. otkupljivač električne energije na maloprodajnom tržištu (u daljnjem tekstu: otkupljivač) – opskrbljivač ili agregator koji ima sklopljen ugovor kojim se uređuje otkup električne energije ili ugovor o opskrbi električnom energijom koji sadržava odredbe o preuzimanju električne energije predane u mrežu,

36. postojeća energetska zajednica – energetska zajednica s kojom korisnik mreže ima sklopljen ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici,

37. postojeći opskrbljivač – opskrbljivač koji opskrbljuje krajnjeg kupca odnosno aktivnog kupca do dana početka primjene novog ugovora o opskrbi,

38. postojeći agregator – agregator s kojim korisnik mreže ima sklopljen ugovor o agregiranju do dana primjene novog ugovora o agregiranju,

39. potrošnja električne energije (u daljnjem tekstu: potrošnja) – količina električne energije preuzete iz mreže na mjestu isporuke električne energije,

40. pouzdanost napajanja – dio kvalitete opskrbe električnom energijom koji se odnosi na stalnost isporuke električne energije korisniku mreže,

41. pregovarač za opskrbu – pravna ili fizička osoba koju su ovlastili svi krajnji kupci iz skupine krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo da u njihovo ime pregovara s opskrbljivačima u cilju ugovaranja najpovoljnijih cijena i uvjeta opskrbe električnom energijom,

42. prekid napajanja – stanje pri kojemu je iznos napona na mjestu isporuke električne energije niži od 5% nazivnog napona,

43. prekomjerna jalova energija – tarifni element za obračun jalove energije u tarifnim modelima za obračun naknade za korištenje mreže,

44. prethodno polugodišnje obračunsko razdoblje – polugodišnje obračunsko razdoblje koje neposredno prethodi tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju,

45. priključna snaga – najveća dopuštena vrijednost vršne radne snage preuzimanja električne energije iz mreže i/ili najveća dopuštena vrijednost vršne radne snage predaje električne energije u mrežu, koja je korisniku mreže za obračunsko mjerno mjesto određena elektroenergetskom suglasnošću ili sklopljenim ugovorom o korištenju mreže,

46. privremeni krajnji kupac – pravna ili fizička osoba na koju krajnji kupac ili aktivni kupac privremeno prenosi prava i obveze iz ugovora o korištenju mreže,

47. proizvodnja električne energije (u daljnjem tekstu: proizvodnja) – količina električne energije predane u mrežu na mjestu isporuke električne energije,

48. proizvođač električne energije (u daljnjem tekstu: proizvođač) – pravna ili fizička osoba koja proizvodi električnu energiju i koristi mrežu na temelju ugovora o korištenju mreže,

49. radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi – tarifni element za obračun radne energije neovisno o vremenu potrošnje električne energije tijekom dana u tarifnim modelima za obračun naknade za korištenje mreže odnosno u tarifnim modelima za zajamčenu opskrbu električnom energijom,

50. radna energija po nižoj dnevnoj tarifi – tarifni element za obračun radne energije u razdoblju primjene niže dnevne tarife u tarifnim modelima za obračun naknade za korištenje mreže odnosno u tarifnim modelima za zajamčenu opskrbu električnom energijom,

51. radna energija po višoj dnevnoj tarifi – tarifni element za obračun radne energije u razdoblju primjene više dnevne tarife u tarifnim modelima za obračun naknade za korištenje mreže odnosno u tarifnim modelima za zajamčenu opskrbu električnom energijom,

52. samoočitanje stanja brojila – redovita mjesečna dostava očitanja stanja brojila krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo operatoru sustava,

53. shema dijeljenja električne energije energetske zajednice – popis obračunskih mjernih mjesta proizvodnih postrojenja, popis obračunskih mjernih mjesta postrojenja za skladištenje energije i popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji su vlasnici udjela odnosno članovi u energetskoj zajednici, koja su uključena u dijeljenje električne energije, te ključ prema kojem se električna energija predana u mrežu i preuzeta iz mreže na obračunskim mjernim mjestima vlasnika udjela odnosno članova u energetskoj zajednici dijeli po obračunskim mjernim mjestima koja su uključena u dijeljenje električne energije,

54. shema dijeljenja električne energije skupnog aktivnog kupca – popis obračunskih mjernih mjesta proizvodnih postrojenja, popis obračunskih mjernih mjesta postrojenja za skladištenje energije, popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koja su uključena u dijeljenje električne energije te ključ prema kojem se predana i preuzeta električna energija na obračunskim mjernim mjestima skupnog aktivnog kupca dijeli po obračunskim mjernim mjestima koja su uključena u dijeljenje električne energije,

55. skupni aktivni kupac – skupina krajnjih kupaca koji zajednički nastupaju kao aktivni kupac,

56. smetnja – događaj ili pojava koja uzrokuje neusklađenost značajki napona s vrijednostima navedenim u hrvatskoj normi HRN 50160,

57. stanje brojila – vrijednost mjernih podataka u trenutku očitanja brojila,

58. tarifne stavke – iznosi cijena tarifnih elemenata za obračun naknade za korištenje mreže odnosno za obračun potrošnje električne energije u slučaju zajamčene opskrbe,

59. tarifni elementi – sastavnice tarifnog modela za koje se određuju tarifne stavke,

60. tarifni modeli – kombinacije tarifnih elemenata i pripadajućih tarifnih stavki,

61. tekuće polugodišnje obračunsko razdoblje – polugodišnje obračunsko razdoblje u kojem se za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje predviđa potrošnja krajnjeg kupca,

62. ugovor o sudjelovanju u skupnom aktivnom kupcu – ugovor, sporazum ili bilo koji drugi dokument kojim se uređuje sudjelovanje krajnjih kupaca u skupnom aktivnom kupcu

63. upravljanje tarifama – preusmjeravanje bilježenja potrošnje električne energije i snage u vremenskim razdobljima primjene više dnevne tarife i niže dnevne tarife u odgovarajuće registre brojila,

64. vršna radna snaga – najveća vrijednost prosječne radne snage izmjerena na obračunskom mjernom mjestu tijekom svakog obračunskog mjernog intervala unutar mjesečnog obračunskog razdoblja,

65. energetska zajednica – energetska zajednica građana, kao i zajednica obnovljive energije u kojoj se obnovljivi izvor energije koristi za aktivnosti vezane za električnu energiju,

66. nova energetska zajednica – energetska zajednica s kojom korisnik mreže sklapa novi ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici,

67. novi opskrbljivač – opskrbljivač s kojim krajnji kupac ili aktivni kupac sklapa novi ugovor o opskrbi,

68. novi agregator – agregator s kojim korisnik mreže sklapa novi ugovor o agregiranju.

III. UGOVORNI ODNOSI

Ugovori

Članak 5.

(1) Odnosi između energetskih subjekata i korisnika mreže u smislu ovih Općih uvjeta uređuju se sljedećim ugovorima:

− ugovorom o korištenju mreže,

− ugovorom o opskrbi električnom energijom,

− ugovorom kojim se uređuje otkup električne energije,

− ugovorom o agregiranju,

− ugovorom o sudjelovanju u energetskoj zajednici,

− ugovorom o pružanju pomoćnih usluga,

− ugovorom o redispečiranju te

− drugim ugovorima.

(2) Odnosi između operatora sustava u smislu ovih Općih uvjeta uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.

(3) Odnosi između operatora sustava i korisnika mjernih podataka u smislu ovih Općih uvjeta uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.

(4) Odnosi između operatora sustava i agregatora, energetske zajednice, opunomoćenika skupnog aktivnog kupca te operatora zatvorenog distribucijskog sustava u smislu ovih Općih uvjeta uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.

(5) Ugovori iz stavaka 1. do 4. ovoga članka sklapaju se u pisanom obliku.

Ugovor o korištenju mreže

Članak 6.

(1) Ugovorom o korištenju mreže uređuju se prava i obveze između operatora sustava i korisnika mreže.

(2) Ugovor o korištenju mreže sklapa se na neodređeno vrijeme.

(3) Ugovor o korištenju mreže sklapa se za jedno obračunsko mjerno mjesto, a može se sklopiti i za više obračunskih mjernih mjesta istog korisnika mreže.

(4) Ugovor o korištenju mreže sklapa operator sustava s vlasnikom ili nositeljem nekog drugog stvarnog prava na građevini ili dijelu građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže.

(5) Ugovor o korištenju mreže u slučaju suvlasništva na građevini ili dijelu građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže sklapa operator sustava s jednim od suvlasnika na temelju pisane suglasnosti svih ostalih suvlasnika.

(6) Ugovor o korištenju mreže u slučaju zajedničke potrošnje električne energije u zgradama s više stanova i/ili poslovnih prostora sklapaju operator sustava i suvlasnici, odnosno ovlašteni upravitelj ili predstavnik suvlasnika ili druga osoba koju su suvlasnici ovlastili za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

(7) U slučaju promjene ugovorne strane korisnika mreže iz stavka 6. ovoga članka, suvlasnici su dužni dostaviti operatoru sustava pisanu obavijest o nastaloj promjeni, u roku od najviše 30 dana od dana nastale promjene.

(8) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, ugovor o korištenju mreže sklapa operator sustava s posjednikom građevine ili dijela građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže u slučaju iz članka 26. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

(9) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, ugovor o korištenju mreže sklapa operator sustava s posjednikom građevine ili dijela građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže ako ima valjanu pravnu osnovu za posjed izdanu od ovlaštenog tijela te suglasnost za sklapanje ugovora o korištenju mreže toga tijela ili suglasnost vlasnika građevine ili dijela građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže.

(10) Sklapanje ugovora o korištenju mreže mora biti utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima.

(11) Odredbe ugovora o korištenju mreže moraju biti poštene te na jasan, jednostavan i nedvojben način obuhvaćati prava i obveze operatora sustava i korisnika mreže, a operator sustava mora osigurati da su korisniku mreže uvjeti ugovora unaprijed poznati.

(12) Ugovor o korištenju mreže sadrži najmanje:

− podatke o ugovornim stranama,

− predmet ugovora,

− identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

− adresu obračunskog mjernog mjesta,

− uvjete korištenja mreže,

− način obračuna naknade za korištenje mreže,

− uvjete za raskid i otkaz ugovora te

− način rješavanja sporova.

(13) Ugovor o korištenju mreže može sadržavati i upute za vođenje pogona kojima se uređuju odnosi na sučelju s mrežom, uključujući i pokusni rad ako je uvjetovan u elektroenergetskoj suglasnosti.

(14) Ugovor o korištenju mreže može sadržavati i odredbe o operativnom ograničenju korištenja priključne snage koje se ugovaraju na određeno vrijeme s jasno određenim rokom trajanja i međusobnim pravima i obvezama operatora sustava i korisnika mreže.

Početak korištenja mreže

Članak 7.

(1) Korištenje mreže može započeti uz prisustvo korisnika mreže ili njegovog predstavnika na temelju uredno podnesenog zahtjeva za početak korištenja mreže.

(2) Zahtjev za početak korištenja mreže podnosi se na obrascu operatora sustava objavljenom na mrežnim stranicama operatora sustava.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korištenje mreže može započeti i bez prisustva korisnika mreže ili njegovog predstavnika ako je u zahtjevu za početak korištenja mreže iz stavka 1. ovoga članka dana suglasnost za početak korištenja mreže bez prisustva korisnika mreže ili njegovog predstavnika.

(4) Korištenje mreže može započeti tek nakon sklapanja ugovora o korištenju mreže te uređenja odnosa vezano uz opskrbu električnom energijom, otkup električne energije i/ili pripadnost bilančnoj grupi.

(5) Zahtjev za početak korištenja mreže iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

− identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

− očekivani datum i vrijeme početka korištenja mreže,

− kontakt podatke korisnika mreže odnosno njegovog predstavnika.

(6) Operator sustava dužan je u roku od 30 dana od dana početka korištenja mreže korisniku mreže dostaviti potvrdu o početku korištenja mreže s datumom početka korištenja mreže i početnim stanjem brojila.

(7) Operator sustava dužan je u roku od osam dana od dana početka korištenja mreže dostaviti korisniku mjernih podataka početno stanje brojila.

Ugovor o opskrbi električnom energijom

Članak 8.

(1) Ugovorom o opskrbi električnom energijom uređuju se prava i obveze opskrbljivača i krajnjeg kupca ili aktivnog kupca.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti za jedno ili više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca ili aktivnog kupca.

(3) Sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom mora biti utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima.

(4) Odredbe ugovora o opskrbi električnom energijom moraju biti poštene te na jasan, jednostavan i nedvojben način obuhvaćati prava i obveze opskrbljivača i krajnjeg kupca ili aktivnog kupca, a opskrbljivač mora osigurati da su njegovom krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu uvjeti ugovora unaprijed poznati.

(5) Ugovor o opskrbi električnom energijom ne smije obvezivati krajnjeg kupca ili aktivnog kupca na čuvanje bilo kakvih podataka iz tog ugovora, obračuna i računa kao tajnih podataka.

(6) Ugovor o opskrbi električnom energijom sadrži sastojke propisane zakonom kojim se uređuje tržište električne energije, kao i:

− podatke o krajnjem kupcu odnosno aktivnom kupcu (ime i prezime odnosno naziv ili tvrtku, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog i/ili mobilnog telefona), a u slučaju obračunskog mjernog mjesta za zajedničku potrošnju podatke o predstavniku suvlasnika, upravitelju ili osobi koju su korisnici zajedničke potrošnje ovlastili za zastupanje prema trećim osobama (ime i prezime odnosno naziv ili tvrtku, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog i/ili mobilnog telefona),identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

− adresu obračunskog mjernog mjesta,

− jedinstvenu oznaku modela opskrbe opskrbljivača,

− način obračuna i naplate troška opskrbe električnom energijom i naknade za korištenje mreže.

− izjavu kojom krajnji kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima ugovora o opskrbi, uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, propisom kojim se uređuju opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te propisom kojim se uređuje promjena opskrbljivača i agregatora.

(7) Ugovor o opskrbi električnom energijom, osim odredbi iz stavka 6. ovoga članka, može sadržavati i odredbe o preuzimanju električne energije predane u mrežu.

(8) Ugovor o opskrbi električnom energijom može sadržavati odredbe o dinamičnom određivanju cijene električne energije preuzete iz mreže i/ili predane u mrežu u dijelu koji se slobodno ugovara.

Sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom

Članak 9.

(1) Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom podnosi se na obrascu opskrbljivača objavljenom na mrežnim stranicama opskrbljivača te sadrži sastojke propisane u članku 8. stavku 6., 7. i 8. ovih Općih uvjeta, kao i sljedeće sastojke potrebne za postupak promjene opskrbljivača u skladu s propisom kojim se uređuje promjena opskrbljivača i agregatora:

− ovlaštenje krajnjeg kupca odnosno aktivnog kupca operatoru sustava za raskid ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem,

− ovlaštenje novom opskrbljivaču da za krajnjeg kupca odnosno aktivnog kupca obavlja sve radnje vezane uz postupak promjene opskrbljivača,

− očekivani datum početka primjene ugovora o opskrbi.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka posebno se odnosi na pravo novog opskrbljivača da od operatora sustava pribavi mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca odnosno aktivnog kupca, a koje je operator sustava dužan dati odnosno staviti na raspolaganje novom opskrbljivaču ili agregatoru.

(3) Za krajnje kupce ili aktivne kupce iz kategorije kućanstvo ugovor o opskrbi električnom energijom sklapa se na neodređeno vrijeme, u skladu s uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, uz pravo krajnjeg kupca ili aktivnog kupca na jednostrani raskid ugovora bez nametanja dodatnih financijskih obveza po toj osnovi.

(4) Za krajnje kupce ili aktivne kupce iz kategorije poduzetništvo ugovor o opskrbi električnom energijom sklapa se na određeno vrijeme, u skladu s uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom.

(5) Za krajnje kupce ili aktivne kupce s pravom na zajamčenu opskrbu električnom energijom ugovor o opskrbi električnom energijom u okviru javne usluge zajamčene opskrbe električnom energijom sklapa se na neodređeno vrijeme, uz pravo krajnjeg kupca ili aktivnog kupca na jednostrani raskid ugovora, bez nametanja dodatnih financijskih obveza po toj osnovi.

(6) Opskrbljivač je dužan obavijestiti krajnjeg kupca ili aktivnog kupca iz kategorije poduzetništvo o svakoj promjeni uvjeta ugovora o opskrbi električnom energijom, a osobito o promjeni dijela cijene električne energije koji se slobodno ugovara i/ili uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom najkasnije 14 dana, a krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo najkasnije 30 dana prije primjene novih uvjeta ugovora o opskrbi, uključujući i davanje obavijesti o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora.

(7) U slučaju neprihvaćanja promjena iz stavka 6. ovoga članka, opskrbljivač je dužan osigurati da krajnji kupac ili aktivni kupac može slobodno i bez naknade raskinuti ugovor o opskrbi električnom energijom u slučaju povećanja dijela cijene električne energije koji se slobodno ugovara ili pružanja nepovoljnijih uvjeta opskrbe krajnjem kupcu.

(8) Opskrbljivač je dužan najkasnije 30 dana prije isteka razdoblja na koje je sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom pisanim putem obavijestiti krajnjeg kupca ili aktivnog kupca o isteku razdoblja na koji je sklopljen ugovor te o posljedicama nesklapanja novog ugovora o opskrbi električnom energijom.

Uvjeti opskrbljivača za opskrbu električnom energijom

Članak 10.

Uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom osobito se uređuju:

− načini ugovaranja,

− sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi električnom energijom ili ugovora s dinamičnim određivanjem cijene električne energije,

− modeli opskrbe električne energije za krajnje kupce ili aktivne kupce iz kategorije kućanstvo,

− uvjeti otkupa električne energije predane u mrežu,

− izbor načina i uvjeta plaćanja,

− način informiranja o potrošnji električne energije i pripadajućim troškovima te svim pravima koja se odnose na javne usluge,

− razdoblje na koje se sklapa ugovor o opskrbi električnom energijom te uvjeti produljenja, promjene i prestanka ugovora,

− uvjeti prekida usluge opskrbe električnom energijom,

− uvjeti prekida otkupa električne energije,

− pravo korištenja podataka krajnjeg kupca ili aktivnog kupca,

− prava i obveze opskrbljivača,

− prava i obveze krajnjeg kupca ili aktivnog kupca, uključujući prava i obveze vezane uz sudjelovanje na tržištima električne energije putem neovisnog agregatora,

− način obračuna i naplate električne energije,

− način podnošenja prigovora,

− način rješavanja sporova,

− ako je primjenjivo, uvjeti upravljanja potrošnjom i proizvodnjom,

− način donošenja izmjena i dopuna uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom.

Ugovor o agregiranju

Članak 11.

(1) Ugovorom o agregiranju uređuju se prava i obveze agregatora i korisnika mreže.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti za jedno ili više obračunskih mjernih mjesta korisnika mreže.

(3) Za pojedino obračunsko mjerno mjesto ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti samo s jednim agregatorom.

(4) Sklapanje ugovora o agregiranju mora biti utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima.

(5) Odredbe ugovora o agregiranju moraju biti poštene te na jasan, jednostavan i nedvojben način obuhvaćati prava i obveze agregatora i korisnika mreže, a agregator mora osigurati da su korisniku mreže uvjeti ugovora unaprijed poznati.

(6) Ugovor o agregiranju ne smije obvezivati korisnika mreže na čuvanje bilo kakvih podataka iz tog ugovora, obračuna i računa kao tajnih podataka.

(7) Ugovor o agregiranju sadrži najmanje sljedeće sastojke:

− podatke o agregatoru,

− podatke o korisniku mreže (ime i prezime odnosno naziv ili tvrtku, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog i/ili mobilnog telefona), a u slučaju obračunskog mjernog mjesta za zajedničku potrošnju podatke o predstavniku suvlasnika, upravitelju ili osobi koju su korisnici zajedničke potrošnje ovlastili za zastupanje prema trećim osobama (ime i prezime odnosno naziv ili tvrtku, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog i/ili mobilnog telefona),

− identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

− adresu obračunskog mjernog mjesta,

− način mjerenja, obračuna i plaćanja ugovorene usluge,

− izjavu kojom korisnik mreže potvrđuje da je upoznat s uvjetima ugovora o agregiranju, uvjetima agregatora za agregiranje, propisom kojim se uređuju opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te propisom kojim se uređuje promjena opskrbljivača i agregatora,

− razdoblje na koje se sklapa ugovor o agregiranju te uvjeti produljenja, promjene i prestanka ugovora,

− pravo korištenja podataka korisnika mreže,

− prava i obveze agregatora,

− prava i obveze korisnika mreže,

− način podnošenja prigovora,

− način rješavanja sporova.

Sklapanje ugovora o agregiranju

Članak 12.

(1) Zahtjev za sklapanje ugovora o agregiranju podnosi se na obrascu objavljenom na mrežnim stranicama agregatora te sadrži sastojke propisane u članku 11. stavku 7. ovih Općih uvjeta, kao i sljedeće sastojke potrebne za postupak promjene agregatora u skladu s propisom kojim se uređuje promjena opskrbljivača i agregatora:

− ovlaštenje korisnika mreže operatoru sustava za raskid ugovora o agregiranju s postojećim agregatorom,

− ovlaštenje novom agregatoru da za korisnika mreže obavlja sve radnje vezane uz postupak promjene agregatora,

− očekivani datum početka primjene ugovora o agregiranju.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka posebno se odnosi na pravo novog agregatora da od operatora sustava pribavi mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže, a koje je operator sustava dužan dati odnosno staviti na raspolaganje novom agregatoru.

(3) Ugovor o agregiranju sklapa se na određeno vrijeme.

(4) Agregator je dužan obavijestiti korisnika mreže o svakoj promjeni uvjeta iz ugovora o agregiranju najkasnije 14 dana prije primjene novih uvjeta iz ugovora o agregiranju, uključujući i davanje obavijesti o pravu korisnika mreže na raskid ugovora.

Ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici

Članak 13.

(1) Ugovorom o sudjelovanju u energetskoj zajednici uređuju se prava i obveze energetske zajednice i korisnika mreže.

(2) Odredbe ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici moraju biti poštene te na jasan, jednostavan i nedvojben način obuhvaćati prava i obveze energetske zajednice i korisnika mreže, a energetska zajednica mora osigurati da su korisniku mreže uvjeti ugovora unaprijed poznati.

(3) Ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici ne smije obvezivati korisnika mreže na čuvanje bilo kakvih podataka iz tog ugovora, obračuna i računa kao tajnih podataka.

(4) Ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici sadrži najmanje sljedeće sastojke:

− podatke o energetskoj zajednici,

− podatke o korisniku mreže koji je vlasnik udjela odnosno član u energetskoj zajednici (ime i prezime odnosno naziv ili tvrtku, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog i/ili mobilnog telefona), a u slučaju obračunskog mjernog mjesta za zajedničku potrošnju podatke o predstavniku suvlasnika, upravitelju ili osobi koju su korisnici zajedničke potrošnje ovlastili za zastupanje prema trećim osobama (ime i prezime odnosno naziv ili tvrtku, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog i/ili mobilnog telefona),

− identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta vlasnika udjela odnosno člana u energetskoj zajednici, a koje se nalazi u prostornom obuhvatu lokalne zajednice na kojoj djeluje energetska zajednica,

− adresu obračunskog mjernog mjesta iz podstavka 3. ovoga stavka,

− specifikaciju usluga koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište električne energije odnosno zakonom kojim se uređuje područje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, energetska zajednica pruža vlasnicima udjela odnosno članovima u energetskoj zajednici,

− način mjerenja, obračuna i plaćanja usluga iz podstavka 6. ovoga stavka,

− izjavu kojom korisnik mreže potvrđuje da je upoznat s uvjetima ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici, uvjetima sudjelovanja u energetskoj zajednici, propisom kojim se uređuju opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te propisom kojim se uređuje promjena opskrbljivača i agregatora,

− razdoblje na koje se sklapa ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici te uvjeti produljenja, promjene i prestanka ugovora,

− pravo korištenja podataka korisnika mreže koji je vlasnik udjela odnosno član u energetskoj zajednici,

− prava i obveze energetske zajednice,

− prava i obveze vlasnika udjela odnosno člana u energetskoj zajednici,

− način podnošenja prigovora,

− način rješavanja sporova.

Sklapanje ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici

Članak 14.

(1) Sklapanje ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici mora biti utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima.

(2) Zahtjev za sklapanje ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici podnosi se na obrascu objavljenom na mrežnim stranicama energetske zajednice te sadrži sastojke propisane u članku 13. stavku 4. ovih Općih uvjeta, kao i sljedeće sastojke potrebne za postupak promjene energetske zajednice u skladu s propisom kojim se uređuje promjena opskrbljivača i agregatora:

− ovlaštenje vlasnika udjela odnosno člana u energetskoj zajednici operatoru sustava za raskid ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici,

− ovlaštenje novoj energetskoj zajednici da za vlasnika udjela odnosno člana u energetskoj zajednici obavlja sve radnje vezane uz postupak promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici,

− očekivani datum početka primjene novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici.

(3) Ovlaštenje iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka posebno se odnosi na pravo nove energetske zajednice da od operatora sustava pribavi mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta vlasnika udjela odnosno člana u energetskoj zajednici, a koje je operator sustava dužan dati odnosno staviti na raspolaganje novoj energetskoj zajednici.

(4) Ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici sklapa se na određeno vrijeme za jedno ili više obračunskih mjernih mjesta korisnika mreže koji je vlasnik udjela odnosno član u energetskoj zajednici, u skladu s uvjetima sudjelovanja u energetskoj zajednici.

(5) Jedno obračunsko mjerno mjesto korisnika mreže koji je vlasnik udjela odnosno član u energetskoj zajednici može se pridijeliti samo jednoj energetskoj zajednici.

(6) Energetska zajednica dužna je obavijestiti korisnika mreže koji je vlasnik udjela odnosno član u energetskoj zajednici o svakoj promjeni uvjeta iz ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici najkasnije 14 dana prije primjene novih uvjeta iz ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici, uključujući i davanje obavijesti o pravu korisnika mreže na raskid ugovora.

Dijeljenje električne energije u energetskoj zajednici i dijeljenje električne energije skupnog aktivnog kupca

Članak 15.

(1) Energetska zajednica odnosno opunomoćenik skupnog aktivnog kupca dužni su operatoru distribucijskog sustava dostaviti shemu dijeljenja električne energije u energetskoj zajednici odnosno shemu dijeljenja električne energije skupnog aktivnog kupca najkasnije 15 dana prije početka obračunskog razdoblja, u skladu s ugovorom o međusobnim odnosima sklopljenim s operatorom distribucijskog sustava.

(2) Tijekom obračunskog razdoblja ne mogu se mijenjati sheme dijeljenja električne energije iz stavka 1. ovoga članka za tekuće obračunsko razdoblje.

(3) Operator distribucijskog sustava provjerava usklađenost shema dijeljenja električne energije iz stavka 1. ovoga članka s uvjetima za dijeljenje električne energije propisanima zakonom kojim se uređuje tržište električne energije i ugovorom o međusobnim odnosima sklopljenim s operatorom distribucijskog sustava.

(4) U slučaju neusklađenosti shema dijeljenja električne energije iz stavka 1. ovoga članka s uvjetima za dijeljenje električne energije, propisanima zakonom kojim se uređuje tržište električne energije i ugovorom o međusobnim odnosima sklopljenim s operatorom distribucijskog sustava, operator distribucijskog sustava dostavlja energetskoj zajednici odnosno opunomoćeniku skupnog aktivnog kupca konkretan zahtjev za usklađenjem shema dijeljenja električne energije iz stavka 1. ovoga članka s uvjetima za dijeljenje električne energije propisanima zakonom kojim se uređuje tržište električne energije i ugovorom o međusobnim odnosima sklopljenim s operatorom distribucijskog sustava.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je dostavljati mjerne podatke korisnicima mjernih podataka u skladu sa shemama dijeljenja električne energije iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Operator distribucijskog sustava za potrebe obračuna električne energije koji provodi opskrbljivač i obračuna naknade za korištenje mreže određuje isporučenu električnu energiju na obračunskom mjernom mjestu uključenom u shemu dijeljenja skupnog aktivnog kupca iz stavka 1. ovoga članka zbrajanjem krivulje preuzete električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu i pripadajućeg dijela krivulje predane električne energije na obračunskom mjernom mjestu postrojenja uključenog u shemu dijeljenja iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Operator distribucijskog sustava za potrebe obračuna električne energije koji provodi opskrbljivač određuje isporučenu električnu energiju na obračunskom mjernom mjestu uključenom u shemu dijeljenja energetske zajednice iz stavka 1. ovoga članka zbrajanjem krivulje preuzete električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu i pripadajućeg dijela krivulje predane električne energije na obračunskom mjernom mjestu postrojenja uključenog u shemu dijeljenja iz stavka 1. ovoga članka, dok je temelj za obračun naknade za korištenje mreže ukupno preuzeta električna energija na tom obračunskom mjernom mjestu.

(8) Krajnji kupac odnosno vlasnik udjela ili član u energetskoj zajednici na obračunskom mjernom mjestu uključenom u skupnog aktivnog kupca odnosno energetsku zajednicu ne može istodobno biti i korisnik postrojenja za samoopskrbu.

Uvjeti sudjelovanja u energetskoj zajednici

Članak 16.

Uvjetima sudjelovanja u energetskoj zajednici osobito se uređuju:

− načini ugovaranja,

− sklapanje i sadržaj ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici,

− način mjerenja, obračuna i plaćanja usluga koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište električne energije odnosno zakonom kojim se uređuje područje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, energetska zajednica pruža vlasnicima udjela odnosno članovima u energetskoj zajednici,

− uvjeti plaćanja,

− rokovi na koje se sklapa ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici te uvjeti obnove, promjene i raskida ugovora,

− pravo korištenja podataka korisnika mreže koji je vlasnik udjela odnosno član u energetskoj zajednici,

− prava i obveze energetske zajednice,

− prava i obveze vlasnika udjela odnosno člana u energetskoj zajednici,

− način podnošenja prigovora,

− način rješavanja sporova,

− način donošenja izmjena i dopuna uvjeta sudjelovanja u energetskoj zajednici.

Privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže sa sklapanjem novog ugovora o opskrbi električnom energijom (s postojećim ili novim opskrbljivačem)

Članak 17.

(1) Treća osoba može opskrbljivaču po svom izboru podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom, zajedno sa zahtjevom za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.

(2) Zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

− ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže potpisan od strane krajnjeg kupca ili aktivnog kupca i treće osobe iz stavka 1. ovoga članka, koji sadržava pisanu suglasnost operatora sustava,

− odgovarajuća dokumentacija o postojanju pravne osnove za korištenje odnosno uporabu građevine ili dijela građevine.

(3) U slučaju kada je treća osoba iz stavka 1. ovoga članka operator zatvorenog distribucijskog sustava zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

− rješenje Agencije o stjecanju statusa zatvorenog distribucijskog sustava,

− ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže potpisan od strane vlasnika zatvorenog distribucijskog sustava i operatora zatvorenog distribucijskog sustava, koji sadržava pisanu suglasnost operatora sustava.

(4) Obrazac zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže iz stavka 1. ovoga članka izrađuje operator sustava, a na svojim mrežnim stranicama objavljuju operator sustava i opskrbljivač.

(5) Ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže iz stavka 2. podstavka 1. i stavka 3. podstavka 2. ovoga članka potpisuje se na obrascu operatora sustava objavljenom na mrežnim stranicama operatora sustava i opskrbljivača, iz kojeg treba biti jasno vidljivo da krajnji kupac odnosno aktivni kupac pristaje da treća osoba iz stavka 1. ovoga članka sklopi novi ugovor o opskrbi električnom energijom.

(6) Ako opskrbljivač utvrdi da se zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom iz stavka 1. ovoga članka može udovoljiti, opskrbljivač će, putem sučelja za razmjenu podataka o tome obavijestiti operatora sustava, kao i o podnošenju zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže uz dostavu ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka odnosno iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka.

(7) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka:

− očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje,

− putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga članka datum razgraničenja potrošnje i stanje brojila iz prethodnog podstavka, obavijest o promjeni podataka u skladu s ugovorom o opskrbi električnom energijom i privremenim prijenosom prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te ostale podatke potrebne za završni obračun.

(8) Ako je zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnesen novom opskrbljivaču različitom od postojećeg opskrbljivača, operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka, putem sučelja za razmjenu podataka, dostaviti novom opskrbljivaču i postojećem opskrbljivaču datum razgraničenja i stanje brojila iz stavka 7. ovoga članka te obavijest o promjeni podataka u skladu s ugovorom o opskrbi električnom energijom i privremenim prijenosom prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.

(9) S datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 7. ovoga članka stupa na snagu ugovor o opskrbi električnom energijom sklopljen po zahtjevu treće osobe iz stavka 1. ovoga članka te ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže, o čemu će bez odgađanja:

− postojeći opskrbljivač obavijestiti krajnjeg kupca ili aktivnog kupca,

− novi opskrbljivač obavijestiti treću osobu iz stavka 1. ovoga članka, koja stupanjem na snagu spomenutih ugovora postaje privremeni krajnji kupac.

(10) Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 7. ovoga članka je datum početka terećenja privremenog krajnjeg kupca troškovima opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama vezanim za isporuku električne energije.

(11) Krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu postojeći opskrbljivač dostavlja završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(12) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja krajnjem kupcu, odnosno aktivnom kupcu završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(13) Suglasnost operatora sustava iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka neće biti potrebna kod kupaca s jedinstvenim računom, ako je operator sustava prethodno donio odluku o tome.

(14) S datumom stupanja na snagu ugovora o opskrbi električnom energijom sklopljenog po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, prestaje važiti ugovor o opskrbi električnom energijom krajnjeg kupca ili aktivnog kupca te ostali ugovori, o čemu je operator sustava dužan putem elektroničkog sučelja obavijestiti korisnika mjernih podataka.

(15) Privremeni krajnji kupac može, u skladu s Pravilima o promjeni opskrbljivača i agregatora, bez ograničenja odabrati novog opskrbljivača.

(16) Operator sustava dužan je korisniku mreže na njegov zahtjev dati informaciju o opskrbljivaču na njegovom obračunskom mjernom mjestu.

Prestanak važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže

Članak 18.

(1) Krajnji kupac, odnosno aktivni kupac u slučaju iz članka 17. ovih Općih uvjeta dužan je opskrbljivača po svom izboru bez odgađanja obavijestiti o prestanku važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom.

(2) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka će putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, a operator sustava će evidentirati nastalu promjenu.

(3) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka:

− očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje,

− putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga članka datum utvrđenja stanja brojila i stanje brojila iz prethodnog podstavka te obavijest o promjeni podataka u skladu s prestankom važenja ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako su obavijest i zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podneseni novom opskrbljivaču različitom od postojećeg opskrbljivača, operator sustava će putem sučelja za razmjenu podataka, dostaviti novom opskrbljivaču i postojećem opskrbljivaču datum utvrđenja stanja brojila i stanje brojila te obavijest o promjeni podataka u skladu s prestankom važenja ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Datum utvrđenja stanja brojila iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, smatra se datumom razgraničenja potrošnje.

(6) Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 5. ovoga članka je datum prestanka terećenja privremenog krajnjeg kupca troškovima opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama vezanim za isporuku električne energije.

(7) Postojeći opskrbljivač dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(8) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(9) Ugovor o opskrbi električnom energijom iz članka 17. ovih Općih uvjeta prestaje važiti s danom prestanka važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.

(10) Ako operator sustava utvrdi da krajnji kupac, odnosno aktivni kupac iz stavka 1. ovoga članka nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom, operator sustava će bez odgađanja na dokaziv način uputiti obavijest krajnjem kupcu, odnosno aktivnom kupcu iz stavka 1. ovoga članka o mogućnosti privremene obustave isporuke električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu ako ne pokrene postupak sklapanja novog ugovora o opskrbi električnom energijom.

Članak 19.

(1) Privremeni krajnji kupac iz članka 17. ovih Općih uvjeta može svog opskrbljivača obavijestiti o prestanku važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.

(2) Postupak po obavijesti iz stavka 1. ovoga članka će se dalje provesti prema odredbama stavaka 3. do 8. ovoga članka ako prethodno nije pokrenut postupak po obavijesti iz članka 18. ovih Općih uvjeta.

(3) Postojeći opskrbljivač će putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, a operator sustava će evidentirati nastalu promjenu.

(4) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka:

− očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje,

− putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti postojećem opskrbljivaču datum utvrđenja stanja brojila i stanje brojila iz prethodnog podstavka te obavijest o promjeni podataka u skladu s prestankom važenja ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Datum utvrđenja stanja brojila iz stavka 4. ovoga članka, smatra se datumom razgraničenja potrošnje.

(6) Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 5. ovoga članka je datum prestanka terećenja privremenog krajnjeg kupca troškovima opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama vezanim za isporuku električne energije.

(7) Postojeći opskrbljivač dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(8) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

Međusobni odnosi operatora sustava

Članak 20.

(1) Odnosi između operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.

(2) Ugovorima iz stavka 1. ovoga članka osobito se uređuje:

− naplata naknade za korištenje prijenosne mreže i naknade za korištenje distribucijske mreže,

− razmjena mjernih podataka u skladu s člankom 54. ovih Općih uvjeta,

− razmjena podataka vezano uz agregiranje i pružanje pomoćnih usluga i

− vođenje pogona mreže i razmjena pogonskih podataka na sučelju prijenosne i distribucijske mreže.

(3) Odnosi između operatora zatvorenog distribucijskog sustava i operatora sustava na čiju mrežu je zatvoreni distribucijski sustav priključen uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.

Međusobni odnosi agregatora i operatora sustava

Operator sustava i agregator sklapaju ugovor o međusobnim odnosima kojim uređuju svoje odnose, uključivo i razmjenu podataka.

Međusobni odnosi opskrbljivača i operatora sustava

Članak 21.

(1) Operator distribucijskog sustava i opskrbljivač sklapaju ugovor o međusobnim odnosima kojim uređuju naplaćivanje naknade za korištenje mreže i troškova nestandardnih usluga za krajnje kupce ili aktivne kupce kojima se ispostavlja jedinstveni račun te razmjenu podataka.

(2) Operator prijenosnog sustava i opskrbljivač sklapaju ugovor o međusobnim odnosima kojim uređuju razmjenu podataka.

(3) Operator distribucijskog sustava će opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga članka do 15. dana u svakom kalendarskom mjesecu ispostaviti račun za korištenje prijenosne i distribucijske mreže i troškove nestandardnih usluga za prethodni mjesec, iskazano po obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca ili aktivnih kupaca opskrbljivača kojima se ispostavlja jedinstveni račun.

(4) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje od krajnjeg kupca ili aktivnog kupca kojem se ispostavlja jedinstveni račun naknadu za korištenje prijenosne mreže i naknadu za korištenje distribucijske mreže te troškove nestandardnih usluga.

(5) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je operatoru sustava platiti račun iz stavka 3. ovoga članka u roku od 20 dana od dana izdavanja računa.

Međusobni odnosi energetske zajednice te skupnog aktivnog kupca i operatora sustava

Članak 22.

(1) Prije početka djelovanja na tržištu električne energije energetska zajednica i opunomoćenik skupnog aktivnog kupca dužni su operatoru sustava dostaviti popis obračunskih mjernih mjesta vlasnika udjela odnosno članova u energetskoj zajednici koja su uključena u energetsku zajednicu i popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koja su uključena u skupnog aktivnog kupca.

(2) Energetska zajednica dužna je s operatorom sustava sklopiti ugovor o međusobnim odnosima kojim se uređuje i razmjena podataka, uključujući obveznu dostavu ažuriranog popisa iz stavka 1. ovoga članka odmah po nastupanju promjene u predmetnom popisu te razmjenu podataka u slučaju dijeljenja električne energije iz proizvodnih postrojenja i postrojenja za skladištenje energije.

(3) Opunomoćenik skupnog aktivnog kupca dužan je s operatorom sustava sklopiti ugovor o međusobnim odnosima kojim se uređuje i razmjena podataka, uključujući obveznu dostavu ažuriranog popisa iz stavka 1. ovoga članka odmah po nastupanju promjene u predmetnom popisu te razmjenu podataka u slučaju dijeljenja električne energije iz proizvodnih postrojenja i postrojenja za skladištenje energije.

Elektroničko poslovanje

Članak 23.

Energetski subjekti su dužni omogućiti svojim korisnicima pružanje usluga elektroničkim putem, kao i korištenje elektroničkog potpisa.

IV. POSTUPAK PRILIKOM PROMJENE VLASNIŠTVA GRAĐEVINE

Sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom s novim vlasnikom građevine ili dijela građevine

Članak 24.

(1) Novi vlasnik građevine ili dijela građevine bez odgađanja podnosi opskrbljivaču zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom iz članka 8. stavka 1. ovih Općih uvjeta zajedno sa zahtjevom za sklapanje ugovora o korištenju mreže uz priloženu odgovarajuću ispravu o vlasništvu.

(2) Ako utvrdi da se zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom iz stavka 1. ovoga članka može udovoljiti, opskrbljivač će:

− o tome, putem sučelja za razmjenu podataka, bez odgađanja obavijestiti operatora sustava te

− proslijediti operatoru sustava zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

(3) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka:

− očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje,

− putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču datum razgraničenja i stanje brojila iz prethodnog podstavka te

− dostaviti opskrbljivaču potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

(4) Opskrbljivač će u roku od dva radna dana od dana zaprimanja podataka i dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. i 3. ovoga članka novom vlasniku iz stavka 1. ovoga članka poslati potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom i prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

(5) Novi ugovor o korištenju mreže i novi ugovor o opskrbi električnom energijom smatraju se sklopljenim danom slanja potvrde iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Opskrbljivač će putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o datumu slanja potvrde iz stavka 4. ovoga članka.

(7) U slučaju da opskrbljivač kojem se podnose zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka nije postojeći opskrbljivač, operator sustava će odmah po primitku obavijesti iz stavka 6. ovoga članka, putem sučelja za razmjenu podataka, o sklapanju novog ugovora o korištenju mreže i novog ugovora o opskrbi električnom energijom, kao i o stanju brojila s datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka, obavijestiti postojećeg opskrbljivača.

(8) S datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka primjenjuje se novi ugovor o opskrbi električnom energijom te novi ugovor o korištenju mreže.

(9) Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka je datum početka terećenja novog vlasnika troškovima opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama vezanim za isporuku električne energije.

(10) Postojeći opskrbljivač će bivšem vlasniku dostaviti završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(11) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja bivšem vlasniku završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(12) Sklapanjem novog ugovora o opskrbi električnom energijom, odnosno novog ugovora o korištenju mreže s novim vlasnikom iz stavka 1. ovoga članka, prestaju važiti ugovor o opskrbi električnom energijom bivšeg vlasnika s postojećim opskrbljivačem odnosno ugovor o korištenju mreže bivšeg vlasnika s operatorom sustava te ostali ugovori ako su sklopljeni, o čemu je operator sustava dužan putem elektroničkog sučelja obavijestiti korisnika mjernih podataka.

(13) Sklapanje ugovora o korištenju mreže i sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom s novim vlasnikom nije uvjetovano podmirenjem dugovanja bivšeg vlasnika, osim u slučaju iz članka 26. stavka 1. ovih Općih uvjeta u kome slučaju se primjenjuju odredbe općih propisa kojima se regulira pravno sljedništvo odnosno nasljeđivanje.

Obavijest bivšeg vlasnika građevine ili dijela građevine o jednostranom raskidu, odnosno otkazu ugovora o opskrbi električnom energijom i ugovora o korištenju mreže.

Članak 25.

(1) Neovisno o obvezama novog vlasnika iz članka 24. ovih Općih uvjeta, bivši vlasnik građevine ili dijela građevine ovlašten je postojećem opskrbljivaču dostaviti obavijest o jednostranom raskidu, odnosno otkazu ugovora o opskrbi električnom energijom i ugovora o korištenju mreže uz dostavu dokumentacije o promjeni vlasništva.

(2) Postojeći opskrbljivač dužan je bez odgađanja putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako operator sustava ustanovi da je postupak već započeo u skladu s člankom 24. ovih Općih uvjeta, nastavit će postupak po zahtjevu novog vlasnika.

(4) Ako operator sustava ustanovi da postupak u skladu s člankom 24. ovih Općih uvjeta nije započet, operator sustava će:

− bez odgađanja na dokaziv način uputiti obavijest novom vlasniku o mogućnosti obustave isporuke električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu ako ne pokrene postupak sklapanja novog ugovora o korištenju mreže, odnosno novog ugovora o opskrbi električnom energijom,

− bez odgađanja na dokaziv način uputiti obavijest novom vlasniku o mogućnosti nastanka okolnosti iz stavka 5. ovoga članka,

− u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe razgraničenja potrošnje i dostaviti ga zajedno s datumom razgraničenja putem sučelja za razmjenu podataka postojećem opskrbljivaču.

(5) Ako novi vlasnik nije započeo postupak iz članka 24. ovih Općih uvjeta s datumom očitanja ili procjene stanja brojila iz stavka 4. podstavka 3. ovoga članka, operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu.

(6) Datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 4. podstavka 3. ovoga članka prestaju važiti ugovor o opskrbi električnom energijom bivšeg vlasnika i postojećeg opskrbljivača, ugovor o korištenju mreže bivšeg vlasnika i operatora sustava te ostali ugovori, o čemu je operator sustava dužan putem elektroničkog sučelja obavijestiti korisnika mjernih podataka.

(7) Postojeći opskrbljivač će dostaviti bivšem vlasniku završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

(8) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja bivšem vlasniku završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

Sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom u slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe

Članak 26.

(1) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe koja je krajnji kupac ili aktivni kupac, sklapa se novi ugovor o opskrbi električnom energijom i novi ugovor o korištenju mreže s nasljednikom odnosno pravnim sljednikom u skladu s člankom 24. ovih Općih uvjeta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se iz bilo kojega razloga ne može sklopiti novi ugovor o opskrbi električnom energijom te novi ugovor o korištenju mreže s nasljednikom odnosno pravnim sljednikom, fizička ili pravna osoba koja je u posjedu građevine ili dijela građevine može podnijeti postojećem opskrbljivaču zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom zajedno sa zahtjevom za sklapanje ugovora o korištenju mreže uz priloženu odgovarajuću ispravu.

(3) Postojeći opskrbljivač iz stavka 2. ovoga članka će, u roku od tri radna dana od dana sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom, putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o sklopljenom ugovoru o opskrbi električnom energijom i zahtjevu za sklapanje ugovora o korištenju mreže iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka dostaviti opskrbljivaču putem sučelja za razmjenu podataka potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže koji se smatra sklopljenim danom slanja potvrde.

(5) Ugovor o opskrbi električnom energijom iz stavka 3. ovoga članka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o korištenju mreže na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja je u posjedu građevine ili dijela građevine.

(6) Opskrbljivač će fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u posjedu građevine ili dijela građevine iz stavka 2. ovoga članka u roku od dva radna dana od dana zaprimanja potvrde iz stavka 4. ovoga članka proslijediti pisanu potvrdu operatora sustava o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže te dostaviti pisanu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom.

(7) Sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja je u posjedu građevine ili dijela građevine opskrbljivač može uvjetovati podmirenjem svih novčanih obveza dospjelih u posljednjih godinu dana za krajnjeg kupca fizičku osobu odnosno tri godine za krajnjeg kupca pravnu osobu.

(8) Ugovor o opskrbi električnom energijom i ugovor o korištenju mreže, sklopljeni s fizičkom ili pravnom osobom iz stavka 2. ovoga članka prestaju važiti danom sklapanja novog ugovora o opskrbi električnom energijom i novog ugovora o korištenju mreže s nasljednikom, pravnim sljednikom odnosno trećom osobom, o čemu je operator sustava dužan putem elektroničkog sučelja obavijestiti korisnika mjernih podataka.

(9) Ako se u roku od 30 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili za prestanak pravne osobe ne sklopi ugovor iz stavka 1. ili iz stavka 2. ovoga članka, a na tom obračunskom mjernom mjestu dospjele novčane obveze za električnu energiju ne podmiruju se uredno, opskrbljivač može operatoru sustava podnijeti zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI ENERGETSKIH SUBJEKATA I KORISNIKA MREŽE

Kvaliteta opskrbe električnom energijom

Članak 27.

(1) Kvaliteta opskrbe električnom energijom sastoji se od kvalitete napona, pouzdanosti napajanja i kvalitete usluga.

(2) Operator sustava dužan je trajno održavati i poboljšavati razinu kvalitete opskrbe električnom energijom na mjestu isporuke električne energije, u skladu s propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom.

(3) Korisnik mreže koji zahtijeva razinu kvalitete opskrbe električnom energijom višu od one određene propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom dužan je podmiriti stvarne troškove povećanja razine kvalitete opskrbe električnom energijom.

Kvaliteta napona

Članak 28.

(1) Operator sustava dužan je u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom korisniku mreže na pisani zahtjev dostaviti izvješće o kvaliteti napona na mjestu isporuke električne energije u skladu s propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom.

(2) U slučaju da je kvaliteta napona iz stavka 1. ovoga članka u skladu s propisima kojima se uređuje kvaliteta opskrbe električnom energijom, troškove izrade izvješća iz stavka 1. ovoga članka snosi korisnik mreže u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava, u protivnom troškove snosi operator sustava.

(3) Korisnik mreže odgovoran je za poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od smetnji.

Pouzdanost napajanja

Članak 29.

(1) Operator sustava dužan je nakon saznanja o neplaniranom prekidu napajanja u najkraćem mogućem roku ponovno uspostaviti napajanje.

(2) Ako operator sustava procijeni da će neplanirani prekid napajanja trajati dulje od dva sata, dužan je bez odgađanja, putem medija i svojih mrežnih stranica, objaviti informaciju o obuhvaćenom području, procijenjenom trajanju i uzroku neplaniranog prekida napajanja.

(3) Operator sustava, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, elektroničkim putem obavještava o neplaniranom prekidu napajanja korisnike mreže koji su u tu svrhu operatoru sustava dostavili svoje podatke za elektroničku dostavu obavijesti.

(4) Korisnik mreže odgovoran je za poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od posljedica neplaniranog prekida napajanja.

(5) Ako neplanirani prekid napajanja u mreži operatora prijenosnog sustava uzrokuje neplanirani prekid napajanja u mreži operatora distribucijskog sustava, operator prijenosnog sustava dužan je bez odgađanja obavijestiti operatora distribucijskog sustava o procijenjenom trajanju neplaniranog prekida napajanja te mu u najkraćem roku dostaviti pisano izvješće s analizom uzroka neplaniranog prekida napajanja.

Članak 30.

(1) Operator sustava može privremeno prekinuti napajanje dulje od tri minute radi planiranih radova u mreži te je o predviđenom početku i procijenjenom trajanju planiranog prekida napajanja najmanje 48 sati unaprijed dužan:

− putem medija i svojih mrežnih stranica objaviti informaciju o obuhvaćenom području,

− obavijestiti elektroničkim putem korisnike mreže koji su u tu svrhu operatoru sustava dostavili svoje podatke za elektroničku dostavu obavijesti.

(2) Operator sustava je, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, dužan korisniku mjernih podataka dostaviti popis korisnika mreže kojima će biti privremeno prekinuto napajanje.

(3) Prekid napajanja smatra se planiranim prekidom napajanja ako je najavljen na način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, u protivnom se smatra neplaniranim prekidom napajanja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka operator sustava može na zahtjev korisnika mreže u ugovoru o korištenju mreže ugovoriti i dulji rok za obavještavanje o planiranim prekidima napajanja.

Nestandardne usluge

Članak 31.

Nestandardne usluge operatora sustava su usluge koje se obračunavaju i naplaćuju na temelju odredbi pravila i cjenika nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 32.

(1) Operator sustava je dužan na postojećem priključku na zahtjev korisnika mreže promijeniti naponsku razinu priključka, te spojiti više obračunskih mjernih mjesta u jedno, dodati novo obračunsko mjerno mjesto i premjestiti obračunsko mjerno mjesto za obračunska mjerna mjesta koja su u funkciji isporuke električne energije za dio građevine, građevinu ili građevinsku lokaciju u okviru priključnih snaga iz izdanih elektroenergetskih suglasnosti.

(2) Podnositelj zahtjeva plaća stvarne troškove promjena iz stavka 1. ovoga članka u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 33.

(1) Fizička ili pravna osoba, koja je vlasnik nekretnine ili treća osoba uz suglasnost vlasnika nekretnine, može operatoru sustava podnijeti zahtjev za premještanje dijelova mreže koji su na nekretnini vlasnika ili prelaze preko nekretnine vlasnika.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje operator sustava.

(3) Stvarne troškove premještanja dijelova mreže snosi podnositelj zahtjeva za premještanje dijelova mreže.

Priključak i obračunsko mjerno mjesto

Članak 34.

(1) Mjesto isporuke električne energije nalazi se na mjestu razgraničenja vlasništva između operatora sustava i korisnika mreže.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog tehničkih ili drugih razloga, mjesto isporuke električne energije može se nalaziti i na drugom mjestu u mreži ili u postrojenjima i instalacijama korisnika mreže, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava i ugovorom o korištenju mreže.

Članak 35.

(1) Obračunsko mjerno mjesto nalazi se na mjestu isporuke električne energije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog tehničkih ili drugih razloga, obračunsko mjerno mjesto može se nalaziti i na drugom mjestu u mreži ili u postrojenjima i instalacijama korisnika mreže, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava i ugovorom o korištenju mreže.

Korištenje priključne snage

Članak 36.

(1) Operator sustava nadzire korištenje vršne radne snage u odnosu na priključnu snagu iz elektroenergetske suglasnosti i sklopljenog ugovora o korištenju mreže te, u slučaju prekoračenja vrijednosti priključne snage, poduzima propisane mjere u skladu s ovim Općim uvjetima i mrežnim pravilima operatora sustava.

(2) Krajnjem kupcu s priključnom snagom do uključivo 22 kW vršna radna snaga ograničava se ograničavalom strujnog opterećenja ili brojilom s funkcijom ograničenja snage.

(3) Nazivna vrijednost struje ograničavala strujnog opterećenja u slučaju priključne snage 22 kW iznosi 32 A po fazi.

(4) Krajnjem kupcu s priključnom snagom većom od 22 kW, a koji je odabrao tarifni model bez tarifnog elementa obračunske vršne snage, vršna radna snaga ograničava se na 22 kW brojilom s funkcijom ograničenja snage.

(5) Ako je korisniku mreže u obračunskom razdoblju izmjerena vršna radna snaga veća od priključne snage, operator sustava dužan ga je pisanim putem opomenuti da smanji vrijednost vršne radne snage u granice priključne snage ili da podnese zahtjev za povećanje priključne snage.

(6) Ako korisnik mreže nije, u ostavljenom roku iz pisane opomene iz stavka 5. ovoga članka, smanjio vrijednost vršne radne snage u granice priključne snage ili povećao priključnu snagu, operator sustava će o svom trošku korisniku mreže ograničiti korištenje vršne radne snage na bilo koji tehnički izvediv način.

(7) Ako je korisnik mreže utjecao na brojilo s funkcijom ograničenja snage koje je bilo plombirano, ograničavalo strujnog opterećenja koje je bilo plombirano ili na glavni osigurač koji je bio plombiran, omogućujući time korištenje vršne radne snage veće od priključne snage, operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku korisniku onemogućiti korištenje vršne radne snage veće od priključne snage na bilo koji tehnički izvediv način.

Postrojenja i instalacije korisnika mreže

Članak 37.

(1) Korisnik mreže odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svojih postrojenja i instalacija i unutrašnjeg dijela priključka te za usklađenost djelovanja njegovih zaštitnih uređaja sa zaštitnim uređajima u mreži.

(2) Ako operator sustava utvrdi neispravnost ili neusklađenost zbog koje nisu zadovoljeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti korisnika mreže i odrediti mu primjeren rok za otklanjanje utvrđene neispravnosti, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava.

(3) Ako korisnik mreže u roku iz stavka 2. ovoga članka ne otkloni utvrđenu neispravnost ili neusklađenost iz stavka 2. ovoga članka, operator sustava će mu privremeno obustaviti isporuku električne energije i o tome obavijestiti energetsku inspekciju za elektroenergetiku.

(4) Operator sustava dužan je bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže nakon što mu korisnik mreže dostavi pisanu obavijest o otklonjenoj neispravnosti ili neusklađenosti iz stavka 2. i/ili dokaz o ispravnosti postrojenja i instalacija.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako operator sustava utvrdi neispravnost ili neusklađenost iz stavka 2. ovoga članka koja ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže, bez odgađanja će privremeno obustaviti isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže i o tome obavijestiti korisnika mreže i energetsku inspekciju za elektroenergetiku.

Članak 38.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je najkasnije dvije godine prije početka primjene nazivnog napona 20 kV pisanim putem obavijestiti korisnika mreže o početku primjene nazivnog napona 20 kV te obvezi usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže za nazivni napon 20 kV.

(2) Korisnik mreže dužan je u roku od tri mjeseca od dana slanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka pisano se očitovati operatoru distribucijskog sustava o planiranom roku usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže za nazivni napon 20 kV.

(3) Troškove usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže s promjenom nazivnog napona iz stavka 1. ovoga članka snosi operator distribucijskog sustava, osim u slučaju kada su postrojenja i instalacije ili njihov dio stariji od 30 godina, kada troškove snosi korisnik mreže.

(4) U slučaju da nije moguće utvrditi starost postrojenja i instalacija korisnika mreže, starost postrojenja i instalacija korisnika mreže utvrđuje se od dana priključenja postrojenja i instalacija korisnika mreže na distribucijsku mrežu.

(5) Korisnik mreže priključen na distribucijsku mrežu nazivnog napona 10 kV dužan je u slučaju zamjene opreme u svojim postrojenjima i instalacijama ugraditi opremu dimenzioniranu za nazivni napon mreže 20 kV.

(6) Ako korisnik mreže nije obavijestio operatora distribucijskog sustava u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, operator distribucijskog sustava dužan ga je upozoriti na preostalo razdoblje do primjene nazivnog napona 20 kV i mogućnost privremene obustave isporuke električne energije do usklađenja postrojenja instalacija korisnika mreže za nazivni napon 20 kV.

Posredno korištenje mreže

Članak 39.

(1) Korisnik mreže nema pravo omogućiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi priključenje građevine ili dijela građevine preko svog obračunskog mjernog mjesta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik mreže može preko svog obračunskog mjernog mjesta u okviru svoje građevine ili dijela građevine omogućiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi napajanje niskonaponskih električnih uređaja i njima pripadajućih instalacija (antenski sustavi, bazne stanice, video kamere, reklamni panoi i sl.), u skladu s uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti i ugovorom o korištenju mreže ili ako je to propisano posebnim zakonima.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, postrojenja i instalacije druge pravne ili fizičke osobe mogu ostati priključena preko obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže, u slučaju kada je operator sustava izvršio predmetno priključenje i ugradio obračunsko mjerno mjesto, samo uz pisanu suglasnost korisnika mreže.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da operator prijenosnog sustava utvrdi da korištenje mreže nije moguće urediti na razuman tehnički ili ekonomski način, postrojenja i instalacije proizvođača električne energije mogu se priključiti na mrežu operatora prijenosnog sustava preko obračunskog mjernog mjesta proizvođača električne energije iz stavka 1. ovoga članka samo uz njegovu pisanu suglasnost i pisanu suglasnost operatora prijenosnog sustava.

(5) Korisnik mreže i pravna ili fizička osoba iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka dužni su urediti svoje međusobne odnose ugovorom koji obvezno uključuje odgovornost za tehničku ispravnost niskonaponskih električnih uređaja i njima pripadajućih instalacija iz stavka 2. ovoga članka ili postrojenja i instalacija proizvođača električne energije iz stavka 4. ovoga članka ili postrojenja i instalacija pravne ili fizičke osobe iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 40.

(1) Pravna ili fizička osoba čija su postrojenja i instalacije uslijed statusnih ili organizacijskih promjena priključena preko obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže dužna je urediti korištenje mreže s operatorom sustava, u skladu s odredbama važećih propisa kojima se uređuje priključenje građevine ili dijela građevine na mrežu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da operator sustava utvrdi da korištenje mreže nije moguće urediti na razuman tehnički ili ekonomski način, postrojenja i instalacije pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu ostati priključena preko obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže samo uz pisanu suglasnost korisnika mreže.

(3) Korisnik mreže i pravna ili fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka dužni su urediti svoje međusobne odnose ugovorom kojim se obvezno uređuje i odgovornost za tehničku ispravnost postrojenja i instalacija iz stavka 2. ovoga članka.

Uvjeti predaje električne energije u mrežu

Članak 41.

(1) Korisnik mreže može predavati električnu energiju u mrežu samo ako je sudionik na tržištu električne energije ili ako ima ugovoren otkup električne energije s otkupljivačem.

(2) Korisnik mreže iz članka 1. ovoga stavka mora na obračunskom mjernom mjestu imati mjernu opremu koja omogućuje mjerenje u smjeru predaje električne energije u mrežu te u smjeru preuzimanja električne energije iz mreže kao i sklopljen ugovor o korištenju mreže s odobrenim priključnim snagama u smjeru predaje električne energije u mrežu te u smjeru preuzimanja električne energije iz mreže.

(3) Otkupljivač i operator tržišta električne energije je, u slučaju prestanka ugovorenog otkupa električne energije iz stavka 1. ovoga članka, putem sučelja za razmjenu podataka dužan o tome obavijestiti operatora sustava najkasnije do 24. u mjesecu koji prethodi mjesecu prestanka ugovorenog otkupa električne energije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Operator sustava nema financijskih obveza vezanih za električnu energiju predanu u mrežu.

Članak 42.

(1) Zajamčeni opskrbljivač otkupljuje električnu energiju od korisnika mreže, bez posebnog zahtjeva, kada korisnik mreže nema ugovoreni otkup električne energije s otkupljivačem, po cijeni koja je jednaka umnošku iznosa tarifne stavke za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za univerzalnu opskrbu električnom energijom, tarifni model Plavi i koeficijenta 0,5.

(2) Zajamčeni opskrbljivač dužan je bez odgađanja izvijestiti korisnika mreže iz stavka 1. ovoga članka o uvjetima i cijeni otkupa električne energije te pravu korisnika mreže na slobodan izbor otkupljivača.

(3) Stavak 1. i stavak 2. ovoga članka ne primjenjuju se na korisnika mreže koji je priključio svoje proizvodno postrojenje ili vlastiti izvor napajanja ili postrojenje za skladištenje energije na svoja postrojenja i instalacije bez odobrenja operatora sustava.

Naknada štete

Članak 43.

(1) Korisnik mreže ima pravo na naknadu štete od operatora sustava zbog privremene obustave isporuke električne energije bez opravdanog razloga.

(2) U slučaju štete na postrojenjima i instalacijama korisnika mreže uzrokovanih namjerom ili krajnjom nepažnjom operatora sustava, operator sustava dužan je korisniku mreže nadoknaditi prouzročenu štetu.

(3) Korisnik mreže i korisnik mjernih podataka nemaju pravo na naknadu štete ako je ona nastala zbog više sile, iznimnog događaja ili prekida napajanja.

(4) Tijekom pokusnog rada korisnik mreže odgovoran je za svaku štetu nastalu u njegovom postrojenju i instalaciji, u mreži ili kod drugih korisnika mreže koja je posljedica pokusnog rada njegovog postrojenja i instalacije.

(5) Operator distribucijskog sustava ima pravo na naknadu štete od operatora prijenosnog sustava, a koju korisnici mreže potražuju od njega u slučaju neplaniranih prekida napajanja u distribucijskoj mreži koji su posljedica prekida napajanja u prijenosnoj mreži.

VI. KATEGORIJE ZA KORIŠTENJE MREŽE

Razvrstavanje obračunskih mjernih mjesta po naponskim razinama

Članak 44.

Obračunska mjerna mjesta korisnika mreže se s obzirom na mjesto isporuke električne energije dijele na obračunska mjerna mjesta na:

− vrlo visokom naponu,

− visokom naponu,

− srednjem naponu i

− niskom naponu.

Razvrstavanje obračunskih mjernih mjesta u kategorije za korištenje mreže

Članak 45.

(1) U kategoriju kućanstvo pripada obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili aktivnog kupca koji kupuje električnu energiju za vlastitu potrošnju u kućanstvu, isključujući komercijalne ili profesionalne djelatnosti.

(2) U kategoriju poduzetništvo pripada obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili aktivnog kupca koji ne kupuje električnu energiju za korištenje u vlastitom kućanstvu.

(3) U slučaju obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca ili aktivnog kupca gdje se električna energija istovremeno koristi za potrebe kućanstva i za komercijalne ili profesionalne djelatnosti, obračunsko mjerno mjesto će se na zahtjev krajnjeg kupca ili aktivnog kupca razvrstati u kategoriju kućanstvo ili poduzetništvo.

(4) Obračunsko mjerno mjesto zajedničke potrošnje u zgradi u kojoj je više od polovine suvlasničkih dijelova u vlasništvu fizičkih osoba, pripada u kategoriju kućanstvo, u protivnom pripada u kategoriju poduzetništvo.

(5) Posebno obračunsko mjerno mjesto za proizvodno postrojenje ili postrojenje za skladištenje energije skupnog aktivnog kupca pripada u kategoriju kućanstvo ako je više od polovine suvlasničkih dijelova predmetnog postrojenja u vlasništvu fizičkih osoba, u protivnom pripada u kategoriju poduzetništvo.

(6) Obračunsko mjerno mjesto samostalne uporabne cjeline namijenjene stanovanju u novoizgrađenoj građevini razvrstava se u kategoriju kućanstvo.

(7) Obračunsko mjerno mjesto javne rasvjete pripada u kategoriju poduzetništvo i obuhvaća isključivo potrošnju električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta (ulice, trgovi, ceste, spomenici, povijesne i druge javne građevine i sl.).

(8) Obračunsko mjerno mjesto javno dostupnog mjesta za električno punjenje pripada u kategoriju poduzetništvo te u tarifni model u ovisnosti o naponskoj razini i priključnoj snazi javno dostupnog mjesta za električno punjenje.

(9) Obračunsko mjerno mjesto privatnog mjesta za električno punjenje krajnjeg kupca ili aktivnog kupca, koji je fizička osoba, pripada u kategoriju kućanstvo.

Članak 46.

Za obračunsko mjerno mjesto javne rasvjete iz članka 45. stavka 7. ovih Općih uvjeta primjenjuje se tarifni model Žuti (javna rasvjeta).

Članak 47.

Za obračunsko mjerno mjesto na niskom naponu iz kategorije kućanstvo, za potrošnju električne energije, u tarifnom modelu Crni primjena upravljane potrošnje jamči se osam sati tijekom dana.

Članak 48.

(1) Operator sustava će na zahtjev krajnjeg kupca ili aktivnog kupca promijeniti kategoriju za korištenje mreže na obračunskom mjernom mjestu u skladu s člankom 45. ovih Općih uvjeta.

(2) Operator sustava će na zahtjev krajnjeg kupca ili aktivnog kupca promijeniti tarifni model na obračunskom mjernom mjestu.

(3) Krajnji kupac ili aktivni kupac zahtjeve iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnosi operatoru distribucijskog sustava putem opskrbljivača.

(4) Krajnji kupac ili aktivni kupac može jedanput godišnje odnosno po proteku 12 mjeseci od posljednje promjene podnijeti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Operator sustava će o izvršenoj promjeni iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pisanim putem obavijestiti krajnjeg kupca ili aktivnog kupca te korisnike mjernih podataka.

(6) Ako krajnji kupac ili aktivni kupac na obračunskom mjernom mjestu mijenja tarifni model iz tarifnog modela s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage u tarifni model bez tarifnog elementa obračunske vršne radne snage, ne gubi pravo na priključnu snagu na obračunskom mjernom mjestu, ali se korištenje snage na obračunskom mjernom mjestu ograničava na 22 kW u skladu s člankom 36. stavkom 5. ovih Općih uvjeta za što stvarne troškove plaća krajnji kupac ili aktivni kupac, kao podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.

VII. PRIKUPLJANJE I OBRAĐIVANJE MJERNIH PODATAKA S OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA KORISNIKA MREŽE

Mjerenje, očitavanje i obrađivanje mjernih podataka

Članak 49.

(1) Proizvodnja i/ili potrošnja mjeri se brojilom na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže.

(2) Operator sustava je zadužen za očitanje, prikupljanje i obrađivanje mjernih podataka.

(3) Količinu proizvedene i/ili potrošene električne energije utvrđuje operator sustava na temelju početnog i završnog stanja brojila u obračunskom razdoblju ili dijelu obračunskog razdoblja.

(4) U slučaju iz članka 39. stavka 3. ovih Općih uvjeta operatori sustava dužni su razmijeniti mjerne podatke za potrebe obračuna.

Upravljanje mjernim podacima

Članak 50.

(1) Operator sustava odgovoran je za točnost očitanih mjernih podataka koje nakon provjere valjanosti pohranjuje u bazu mjernih podataka čime se podaci smatraju potvrđenim za obračun.

(2) Baza mjernih podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke na razini obračunskih mjernih mjesta.

(3) Operator sustava odgovoran je za upravljanje očitanim i potvrđenim mjernim podacima iz stavka 1. ovoga članka, što podrazumijeva:

− pohranjivanje mjernih podataka u bazu mjernih podataka,

− procjenu mjernih podataka,

− ispravak mjernih podataka,

− obradu potvrđenih mjernih podataka u formu za obračun,

− osiguranje dostupnosti i/ili dostave obrađenih mjernih podataka korisniku mjernih podataka.

(4) Podaci iz baze mjernih podataka moraju biti pohranjeni najmanje tri godine u računalnom formatu pogodnom za pristup bazi mjernih podataka i sedam sljedećih godina u računalnom formatu za arhiviranje, dok se u slučaju vođenja sudskog postupka podaci čuvaju do njegovog okončanja.

Pristup podacima

Članak 51.

(1) Korisnik mreže na svom obračunskom mjernom mjestu ima pravo na pristup svojim mjernim podacima i/ili na dostavu svojih mjernih podataka iz baze mjernih podataka za razdoblje od najmanje proteklih 36 mjeseci ili za razdoblje trajanja ugovora o opskrbi električnom energijom ako je to razdoblje kraće od 36 mjeseci, pravo slobodnog raspolaganja svojim mjernim podacima, uključujući i pravo prosljeđivanja svojih mjernih podataka korisniku mjernih podataka i pregovaraču za opskrbu.

(2) Korisnik mreže na svom obračunskom mjernom mjestu na kojem je ugrađeno napredno brojilo ima pravo na pristup svojim nepotvrđenim mjernim podacima u gotovo stvarnom vremenu u skladu s propisanim funkcionalnostima sustava naprednog mjerenja.

(3) Korisnik mreže na svom obračunskom mjernom mjestu ima pravo na pristup detaljnim podacima o svojoj prethodnoj potrošnji prema stvarnom vremenu potrošnje električne energije za svaki dan, tjedan, mjesec i godinu, za razdoblje od najmanje protekla 24 mjeseca ili za razdoblje trajanja ugovora o opskrbi električnom energijom ako je to razdoblje kraće od 24 mjeseca, u opsegu u kojem su ti podaci raspoloživi.

(4) Korisniku mreže iz stavka 3. ovoga članka mora se omogućiti pristup podacima iz stavka 3. ovoga članka na jednostavan i siguran način putem mrežnih stranica operatora sustava ili putem standardiziranog sučelja bez nepotrebne odgode i bez dodatnih troškova.

(5) Korisnik mjernih podataka ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka iz baze mjernih podataka samo onog korisnika mreže s kojim je sklopio ugovor o opskrbi električnom energijom, ugovor o agregiranju, ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici ili ugovor kojim se uređuje otkup električne energije.

(6) Opunomoćenik skupnog aktivnog kupca ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka iz baze mjernih podataka samo onih korisnika mreže iz skupnog aktivnog kupca kojeg zastupa.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, opskrbljivač, otkupljivač, agregator ili energetska zajednica ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka iz baze mjernih podataka korisnika mreže s kojim nema sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom, ugovor kojim se uređuje otkup električne energije, ugovor o agregiranju ili ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici samo na temelju pisanog ovlaštenja korisnika mreže.

(8) Pregovarač za opskrbu ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka iz baze mjernih podataka krajnjeg kupca iz članka 131. ovih Općih uvjeta samo na temelju pisanog ovlaštenja korisnika mreže i zahtjeva podnesenog operatoru sustava.

(9) Javnopravno tijelo ima pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka korisnika mreže iz baze mjernih podataka na temelju posebnih propisa.

(10) Pristup mjernim podacima se ne naplaćuje.

(11) Korisnik mjernih podataka, pregovarač za opskrbu te javnopravno tijelo dužni su osigurati tajnost mjernih podataka iz baze mjernih podataka.

(12) Za provođenje postupka iz članaka 17., 19. i 18. te članaka 24., 25. i 26. operator sustava dužan je opskrbljivačima omogućiti elektroničko sučelje za pregled podatka o identifikacijskoj oznaci obračunskog mjernog mjesta i najmanje podatka o adresi obračunskog mjernog mjesta.

Članak 52.

Opskrbljivač je dužan dostaviti Agenciji na njezin zahtjev podatke o prodanoj električnoj energiji te podatke o ostvarenim cijenama električne energije zbirno na razini obračunskih mjernih mjesta po kategorijama i tarifnim modelima iz metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.

Članak 53.

Operator sustava je dužan dostaviti Agenciji popis obračunskih mjernih mjesta vlasnika udjela odnosno članova u energetskoj zajednici, popis obračunskih mjernih mjesta proizvodnih postrojenja, popis obračunskih mjernih mjesta postrojenja za skladištenje energije te popis mjesta za električno punjenje, koja su uključena u energetsku zajednicu, kao i ostale podatke koje zatraži Agencija, u roku, na način i u obliku koji propiše Agencija.

Postupanje s mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta te točaka razdvajanja između susjednih sustava

Članak 54.

(1) Operator prijenosnog sustava dužan je operatoru distribucijskog sustava omogućiti pristup mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta na sučelju prijenosne i distribucijske mreže.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je operatoru prijenosnog sustava omogućiti pristup mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta proizvođača i operatora skladišta energije priključenih na distribucijsku srednjonaponsku mrežu.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je operatoru prijenosnog sustava omogućiti pristup agregiranim mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta proizvođača i operatora skladišta energije priključenih na distribucijsku niskonaponsku mrežu.

(4) Operator prijenosnog sustava dužan je operatoru distribucijskog sustava omogućiti pristup agregiranim mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta korisnika mreže priključenih na distribucijsku mrežu koje operator prijenosnog sustava prikuplja od korisnika distribucijske mreže temeljem sklopljenih ugovora, neovisno o vrsti ugovora.

VIII. UVJETI MJERENJA, NAČINI OBRAČUNA I NAPLATA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Obračunsko razdoblje

Članak 55.

(1) Obračunsko razdoblje može biti mjesečno ili polugodišnje.

(2) Mjesečno obračunsko razdoblje odnosi se na kalendarski mjesec i primjenjuje se na:

− krajnjeg kupca koji ima ugrađeno brojilo s daljinskim očitanjem,

− krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom iznad 22 kW,

− krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo,

− krajnjeg kupca iz članka 65. stavaka 1., 2. i 3. ovih Općih uvjeta,

− aktivnog kupca,

− operatora skladišta energije i

− proizvođača.

(3) Polugodišnje obračunsko razdoblje se odnosi na bilo kojih šest uzastopnih kalendarskih mjeseci i primjenjuje se na krajnje kupce iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom do uključivo 22 kW bez daljinskog očitanja i na krajnje kupce iz članka 65. stavaka 5. i 6.

Razdoblja primjene jedinstvene dnevne tarife, više dnevne tarife i niže dnevne tarife

Članak 56.

(1) Razdoblje primjene jedinstvene dnevne tarife je od 00:00 sati do 24:00 sata.

(2) Razdoblja primjene više dnevne tarife i niže dnevne tarife su:

− viša dnevna tarifa (VT) primjenjuje se u razdoblju od 7:00 sati do 21:00 sat kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 8:00 sati do 22:00 sata kod ljetnog računanja vremena,

− niža dnevna tarifa (NT) primjenjuje se u razdoblju od 21:00 sat do 7:00 sati idućeg dana kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 22:00 sata do 8:00 sati idućeg dana kod ljetnog računanja vremena.

Očitavanje mjernih podataka

Članak 57.

Operator sustava, ovisno o kategoriji i tarifnom modelu, očitava sljedeće mjerne podatke potrebne za određivanje ostvarenja tarifnih elemenata:

− radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi,

− radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi,

− radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi,

− radnu snagu,

− jalovu energiju i

− krivulju opterećenja.

Članak 58.

Vrijednost obračunske vršne radne snage (kW), vršne radne snage (kW), preuzete radne energije (kWh) i prekomjerne jalove energije (kvarh) zaokružuje se na cijeli broj.

Članak 59.

(1) Kada se obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili aktivnog kupca ne nalazi na mjestu isporuke električne energije, potrošnja i/ili proizvodnja se određuje uvažavajući gubitke električne energije na opremi između mjesta isporuke električne energije i obračunskog mjernog mjesta.

(2) Način određivanja potrošnje i/ili proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka uređuje se ugovorom o korištenju mreže.

Razdoblja očitanja stanja brojila

Članak 60.

(1) Operator sustava dužan je očitati stanje brojila korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem, s izuzetkom krajnjeg kupca iz članka 65. ovih Općih uvjeta, na zadnji dan u kalendarskom mjesecu, s dopuštenim odstupanjem od 6/+2 dana.

(2) Očitanje stanja brojila iz stavka 1. ovoga članka operator sustava preračunava na zadnji dan u kalendarskom mjesecu razmjerno broju dana odstupanja.

Članak 61.

(1) Operator sustava dužan je očitati stanje brojila krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce iz članka 65. ovih Općih uvjeta, na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog razdoblja s dopuštenim odstupanjem od 15/+5 dana.

(2) Očitanje stanja brojila iz stavka 1. ovoga članka operator sustava preračunava na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog razdoblja razmjerno broju dana odstupanja.

Očitanje stanja brojila

Članak 62.

(1) Očitanje stanja brojila dijeli se prema postupku očitanja na redovno, izvanredno i samoočitanje te prema načinu očitanja na izravno i daljinsko.

(2) Redovno očitanje i samoočitanje stanja brojila provodi se u skladu s obračunskim razdobljem.

(3) Izvanredno očitanje stanja brojila na zahtjev korisnika mreže i/ili korisnika mjernih podataka radi se i obračunava u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 63.

Ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava izravno očitava stanje brojila u razdoblju od 8:00 do 20:00 sati, pri čemu je dužna imati vidljivo istaknutu iskaznicu s podacima koji omogućuju identifikaciju te je korisniku mreže dužna na njegov zahtjev dati dodatne informacije o načinu provjere identiteta.

Članak 64.

(1) Korisnik mreže dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava iz članka 63. ovih Općih uvjeta očitanje stanja brojila.

(2) Ako ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava iz članka 63. ovih Općih uvjeta nije mogla očitati stanje brojila zbog nemogućnosti pristupa obračunskom mjernom mjestu, dužna je korisnika mreže o tome obavijestiti pisanim putem, a korisnik mreže dužan je, u roku navedenom u obavijesti ovlaštene osobe operatora distribucijskog sustava, dostaviti operatoru distribucijskog sustava očitanje stanja brojila.

(3) U slučaju nemogućnosti očitanja stanja brojila, a korisnik mreže nije dostavio očitanje stanja brojila u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, operator sustava će procijeniti potrošnju i/ili proizvodnju korisnika mreže u skladu s člankom 66. ovih Općih uvjeta.

(4) Ako operator sustava kod redovnog očitanja stanja brojila dva puta uzastopno nije mogao očitati stanje brojila u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, dužan je o svom trošku korisniku mreže ugraditi napredno brojilo ili izmjestiti obračunsko mjerno mjesto.

(5) Korisnik mreže dužan je omogućiti operatoru sustava provedbu mjere iz stavka 4. ovoga članka, u protivnom operator sustava može privremeno obustaviti isporuku električne energije korisniku mreže.

Samoočitanje stanja brojila

Članak 65.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo omogućiti redovitu mjesečnu dostavu očitanja stanja brojila samostalno ili putem opskrbljivača (samoočitanje stanja brojila).

(2) Operator distribucijskog sustava odobrit će zahtjev iz stavka 1. ovoga članka osim u slučajevima iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

(3) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je operatoru distribucijskog sustava redovito, samostalno ili putem opskrbljivača, mjesečno dostavljati očitanje stanja brojila na zadnji dan u kalendarskom mjesecu s dopuštenim odstupanjem od 6/+2 dana, u formatu i na način u skladu s odobrenjem zahtjeva za samoočitanje iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Očitanje stanja brojila iz stavka 3. ovoga članka operator sustava preračunava na zadnji dan obračunskog razdoblja razmjerno broju dana odstupanja.

(5) Krajnji kupac iz stavka 3. ovoga članka koji u tri uzastopna mjeseca samostalno ili putem opskrbljivača ne dostavi očitanje stanja brojila u roku iz stavka 3. ovoga članka te u formatu i na način prema odobrenom zahtjevu za samoočitanje, nakon prethodne pisane obavijesti operatora distribucijskog sustava, privremeno gubi pravo na samoočitanje stanja brojila do isteka sljedećeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja krajnjeg kupca.

(6) Krajnji kupac iz stavka 3. ovoga članka privremeno gubi pravo na samoočitanje stanja brojila u sljedeće tri kalendarske godine ako onemogući pristup obračunskom mjernom mjestu radi redovnog očitanja stanja brojila iz članka 61. ovih Općih uvjeta ili ako se polugodišnja potrošnja električne energije određena na temelju članka 61. ovih Općih uvjeta razlikuje za više od 30% od zbroja šest uzastopnih mjesečnih potrošnji izračunatih na temelju očitanja stanja brojila dostavljenih sukladno stavku 3. ovoga članka.

(7) Krajnji kupac iz stavka 3. ovoga članka koji je izgubio pravo na samoočitanje stanja brojila, novi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti nakon isteka razdoblja za koje je izgubio pravo samoočitanja stanja brojila iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

Procjena potrošnje i proizvodnje

Članak 66.

(1) Operator sustava će procijeniti potrošnju i/ili proizvodnju električne energije krajnjeg kupca, aktivnog kupca, proizvođača ili operatora skladišta energije:

− u slučaju nemogućnosti očitanja stanja brojila,

− ako krajnji kupac iz članka 65. stavka 3. ovih Općih uvjeta samostalno ili putem opskrbljivača ne dostavi operatoru distribucijskog sustava očitanje stanja brojila u roku te u formatu i na način iz članka 65. stavka 3. ovih Općih uvjeta,

− ako krajnji kupac ne dostavi očitanje stanja brojila u skladu s člankom 84. ovih Općih uvjeta ili ako očitanje stanja brojila koje je dostavio krajnji kupac u skladu s člankom 84. ovih Općih uvjeta odstupa za više od 30% u odnosu na prvo isto obračunsko razdoblje iz prethodnih godina.

(2) Procijenjena potrošnja i/ili proizvodnja za krajnjeg kupca s mjesečnim obračunskim razdobljem ili aktivnog kupca ili proizvođača ili operatora skladišta energije određuje se na temelju potrošnje i/ili proizvodnje u prethodnom mjesečnom obračunskom razdoblju.

(3) Za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca u tarifnom modelu s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage, ako se količina isporučene električne energije i snage ne može utvrditi na temelju registriranih podataka iz brojila, obračunska vršna radna snaga određuje se prema prvom dostupnom prethodnom odgovarajućem obračunskom razdoblju u kojem je vršna radna snaga iz članka 75. stavka 1. izmjerena.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, procijenjena potrošnja za krajnjeg kupca iz članka 65. stavka 3. ovih Općih uvjeta određuje se na temelju zadnjeg dostavljenog očitanja stanja brojila.

(5) Procijenjena potrošnja za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem jednaka je predviđenoj potrošnji određenoj na temelju članka 67. ovih Općih uvjeta.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u slučaju iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, potrošnja za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, u svrhu razgraničenja potrošnje prilikom obračuna električne energije, procjenjuje se za razdoblje od početka tekućeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja do datuma primjene novih tarifnih stavki i/ili ostalih naknada.

Određivanje predviđene potrošnje

Članak 67.

(1) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem predviđenu potrošnju za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje određuje operator distribucijskog sustava, u tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju uzimajući u obzir potrošnju iz prethodnog polugodišnjeg obračunskog razdoblja, u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja.

(2) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem za kojeg ne postoje podaci iz prethodnih obračunskih razdoblja, predviđenu potrošnju za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje određuje operator distribucijskog sustava uzimajući u obzir prosječnu potrošnju krajnjih kupaca sličnih značajki potrošnje, u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja.

(3) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem iznose predviđenih mjesečnih potrošnji određuje operator distribucijskog sustava na temelju predviđene potrošnje za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja.

(4) Krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem može putem svog opskrbljivača od operatora distribucijskog sustava zatražiti promjenu predviđene polugodišnje potrošnje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Na temelju promijenjene predviđene polugodišnje potrošnje iz stavka 4. ovoga članka operator distribucijskog sustava odredit će nove iznose predviđenih mjesečnih potrošnji.

Obračun potrošnje električne energije

Članak 68.

Na temelju mjesečne potrošnje iz članka 67. ovih Općih uvjeta opskrbljivač određuje iznos mjesečne novčane obveze za prvih pet mjeseci obračunskog razdoblja.

Članak 69.

(1) Krajnjem kupcu s mjesečnim obračunskim razdobljem i aktivnom kupcu obračun se radi na temelju očitanja stanja brojila u skladu s člankom 60. ovih Općih uvjeta ili na temelju procijenjene potrošnje i/ili proizvodnje u slučajevima iz članka 66. ovih Općih uvjeta.

(2) U slučaju izdavanja odvojenih računa, operator sustava krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu ispostavlja račun za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže, a opskrbljivač krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu ispostavlja račun za opskrbu električnom energijom.

(3) U slučaju kada se ne izdaju odvojeni računi u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, opskrbljivač ispostavlja krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu jedinstveni račun.

Članak 70.

(1) Ako je u obračunskom razdoblju tijekom primjene više dnevne tarife proizvodnja korisnika postrojenja za samoopskrbu veća od njegove potrošnje, potrošnja tijekom primjene više dnevne tarife na temelju koje se obračunava naknada za korištenje mreže jednaka je nuli.

(2) Ako je u obračunskom razdoblju tijekom primjene niže dnevne tarife proizvodnja korisnika postrojenja za samoopskrbu veća od njegove potrošnje, potrošnja tijekom primjene niže dnevne tarife na temelju koje se obračunava naknada za korištenje mreže jednaka je nuli.

Članak 71.

(1) Krajnjem kupcu s polugodišnjim obračunskim razdobljem opskrbljivač radi polugodišnji obračun potrošnje električne energije po isteku tekućeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja na temelju očitanja stanja brojila u skladu s člankom 61. ovih Općih uvjeta ili na temelju procijenjene potrošnje u slučajevima iz članka 66. ovih Općih uvjeta.

(2) Na temelju polugodišnjeg obračuna potrošnje električne energije iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač krajnjem kupcu s polugodišnjim obračunskim razdobljem ispostavlja jedinstveni račun.

Članak 72.

(1) Račun iz članaka 69. i 71. ovih Općih uvjeta te mjesečna novčana obveza sadrže i ostale naknade i davanja određene posebnim propisima.

(2) Dan dospijeća mjesečne novčane obveze može biti najranije 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Dan dospijeća računa iz članaka 69. i 71. ovih Općih uvjeta može biti najmanje 15 dana od dana izdavanja računa.

(4) U računu iz članka 71. ovih Općih uvjeta obvezno je navesti mjesec i godinu izdavanja sljedećeg računa, iznos neplaćenih dospjelih novčanih obveza te obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5) Ako krajnji kupac s mjesečnim obračunskim razdobljem u roku od 15 dana po isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz članka 69. ovih Općih uvjeta, o tome će bez odgađanja obavijestiti operatora sustava i/ili opskrbljivača, koji će mu izdati presliku računa bez naknade.

(6) Ako krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem u roku od 30 dana po isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz članka 71. ovih Općih uvjeta, o tome će bez odgađanja obavijestiti opskrbljivača, koji će mu izdati presliku računa bez naknade.

Članak 73.

(1) Operator sustava i/ili opskrbljivač će krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu koji nije platio u roku dospijeća novčanu obvezu ili račun izdati opomenu u pisanom obliku.

(2) Opskrbljivač će kod prvih poteškoća u podmirenju računa izravno pristupiti krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo te će u opomeni iz stavka 1. ovoga članka navesti kako na jasan i jednostavan način može dobiti besplatni individualizirani savjet i pomoć za podmirenje računa te postizanje optimalne potrošnje električne energije.

(3) Ako krajnji kupac ni nakon opomene iz stavka 1. ovoga članka odnosno izravnog pristupa opskrbljivača krajnjem kupcu iz stavka 2. ovoga članka nije podmirio opskrbljivaču svoje ukupne dospjele novčane obveze po opomeni iz stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač može krajnjem kupcu poslati obavijest o privremenoj obustavi isporuke električne energije iz članka 106. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

Naknada za korištenje mreže

Članak 74.

(1) Naknada za korištenje prijenosne mreže određuje se u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije, a naknada za korištenje distribucijske mreže određuje se u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.

(2) Korisnik mreže za obračunsko mjerno mjesto na srednjem i na niskom naponu plaća naknadu za korištenje prijenosne mreže i naknadu za korištenje distribucijske mreže za smjer preuzimanja električne energije iz mreže.

(3) Korisnik mreže za obračunsko mjerno mjesto na vrlo visokom i visokom naponu plaća naknadu za korištenje prijenosne mreže za smjer preuzimanja električne energije iz mreže.

(4) Proizvođač s dozvolom za obavljanje elektroenergetske djelatnosti proizvodnje električne energije za obračunsko mjerno mjesto na srednjem i niskom naponu za smjer predaje električne energije u mrežu plaća naknadu za korištenje distribucijske mreže.

(5) Proizvođač s dozvolom za obavljanje elektroenergetske djelatnosti proizvodnje električne energije za obračunsko mjerno mjesto na vrlo visokom i visokom naponu za smjer predaje električne energije u mrežu plaća naknadu za korištenje prijenosne mreže.

Primjena tarifnog elementa obračunske vršne radne snage

Članak 75.

(1) Za smjer preuzimanja električne energije iz mreže obračunska vršna radna snaga jednaka je najvećoj vrijednosti prosječne radne snage izmjerenoj na obračunskom mjernom mjestu tijekom svakog obračunskog mjernog intervala u razdoblju primjene više dnevne tarife unutar mjesečnog obračunskog razdoblja.

(2) Za smjer predaje električne energije u mrežu obračunska vršna radna snaga jednaka je vrijednosti vršne radne snage.

Članak 76.

(1) Za krajnjeg kupca ili aktivnog kupca s priključnom snagom većom od 22 kW, osim obračunskog mjernog mjesta iz kategorije poduzetništvo s primjenom tarifnog modela Žuti i obračunskog mjernog mjesta iz kategorije kućanstvo s primjenom tarifnog modela Crni, primjenjuje se tarifni model s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.

(2) Za krajnjeg kupca ili aktivnog kupca s priključnom snagom do uključivo 22 kW tarifni model s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije primjenjuje se samo na zahtjev krajnjeg kupca ili aktivnog kupca.

(3) Prilikom sklapanja ili prestanka ugovora o korištenju mreže, za razdoblje kraće od mjesečnog obračunskog razdoblja, obračunska vršna radna snaga i naknada za obračunsko mjerno mjesto obračunavaju se razmjerno broju dana korištenja mreže.

Članak 77.

(1) Ako je tijekom obračunskog razdoblja proglašena viša sila ili je proglašen prestanak više sile ili ako je tijekom obračunskog razdoblja nastao iznimni događaj ili je prestao iznimni događaj, za obračun tarifnog elementa obračunske vršne radne snage obračunsko razdoblje dijeli se na razdoblje trajanja više sile ili iznimnog događaja i razdoblje bez više sile ili iznimnog događaja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obračunska vršna radna snaga računa se za svako razdoblje posebno na način da se iznos obračunske vršne radne snage iz članka 75. ovih Općih uvjeta svakog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka korigira razmjerno broju dana trajanja dijela obračunskog razdoblja.

(3) Vrijednost obračunske vršne radne snage za obračunsko razdoblje određuje se zbrajanjem obračunskih vršnih radnih snaga za svaki dio obračunskog razdoblja iz stavka 2. ovoga članka.

Pravila u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta

Članak 78.

(1) Ako se vršna radna snaga mjeri na dva ili više obračunskih mjernih mjesta na mreži operatora prijenosnog sustava ili na mreži operatora distribucijskog sustava u okviru jedne građevinske lokacije jednog vlasnika ili u okviru jedne tehnološke cjeline za potrebe elektrovuče, obračunska vršna radna snaga u smjeru preuzimanja električne energije iz mreže određuje se kao najveći zbroj vršnih radnih snaga iz članka 75. stavka 1. ovih Općih uvjeta izmjerenih na predmetnim obračunskim mjernim mjestima u istom obračunskom mjernom intervalu.

(2) Ako se postrojenja i instalacije krajnjeg kupca odnosno operatora skladišta energije u okviru jedne građevinske lokacije jednog vlasnika istovremeno opskrbljuju električnom energijom preko obračunskih mjernih mjesta na mreži operatora prijenosnog sustava i na mreži operatora distribucijskog sustava, obračunska vršna radna snaga određuje se kao najveći zbroj vršnih radnih snaga iz članka 75. stavka 1. ovih Općih uvjeta izmjerenih na predmetnim obračunskim mjernim mjestima u istom obračunskom mjernom intervalu na mreži operatora prijenosnog sustava ili na mreži operatora distribucijskog sustava.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, obračunska vršna radna snaga za mrežu operatora prijenosnog sustava je zbroj vršnih radnih snaga iz članka 75. stavka 1. ovih Općih uvjeta izmjerenih u obračunskom mjernom intervalu iz stavka 2. ovoga članka na obračunskim mjernim mjestima na mreži operatora prijenosnog sustava.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, obračunska vršna radna snaga za mrežu operatora distribucijskog sustava je zbroj vršnih radnih snaga iz članka 75. stavka 1. ovih Općih uvjeta izmjerenih u obračunskom mjernom intervalu iz stavka 2. ovoga članka na obračunskim mjernim mjestima na mreži operatora distribucijskog sustava.

(5) Za potrebe obračuna vršne radne snage iz stavka 2. ovoga članka, operator distribucijskog sustava i operator prijenosnog sustava dužni su razmijeniti potrebne obračunske mjerne podatke.

Članak 79.

(1) Ako se vršna radna snaga mjeri na dva ili više obračunskih mjernih mjesta na mreži operatora prijenosnog sustava ili na mreži operatora distribucijskog sustava u okviru jedne građevinske lokacije, obračunska vršna radna snaga proizvođača u smjeru predaje električne energije u mrežu određuje se kao najveći zbroj vršnih radnih snaga iz članka 75. stavka 2. ovih Općih uvjeta izmjerenih na predmetnim obračunskim mjernim mjestima u istom obračunskom mjernom intervalu.

(2) Ako proizvođač u okviru jedne građevinske lokacije istovremeno predaje električnu energiju u mrežu preko obračunskih mjernih mjesta na mreži operatora prijenosnog sustava i na mreži operatora distribucijskog sustava, obračunska vršna radna snaga određuje se kao najveći zbroj vršnih radnih snaga iz članka 75. stavka 2. ovih Općih uvjeta izmjerenih na predmetnim obračunskim mjernim mjestima u istom obračunskom mjernom intervalu na mreži operatora prijenosnog sustava ili na mreži operatora distribucijskog sustava.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, obračunska vršna radna snaga za mrežu operatora prijenosnog sustava je zbroj vršnih radnih snaga iz članka 75. stavka 2. ovih Općih uvjeta izmjerenih u obračunskom mjernom intervalu iz stavka 2. ovoga članka na obračunskim mjernim mjestima na mreži operatora prijenosnog sustava.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, obračunska vršna radna snaga za mrežu operatora distribucijskog sustava je zbroj vršnih radnih snaga iz članka 75. stavka 2. ovih Općih uvjeta izmjerenih u obračunskom mjernom intervalu iz stavka 2. ovoga članka na obračunskim mjernim mjestima na mreži operatora distribucijskog sustava.

(5) Za potrebe obračuna vršne radne snage iz stavka 2. ovoga članka, operator distribucijskog sustava i operator prijenosnog sustava dužni su razmijeniti potrebne obračunske mjerne podatke.

Obračunska priključna radna snaga

Članak 80.

Obračunska priključna radna snaga jednaka je priključnoj snazi.

Prekomjerna jalova energija

Članak 81.

Prekomjerna jalova energija za mjesečno obračunsko razdoblje za obračunsko mjerno mjesto određuje se prema sljedećoj formuli:

gdje su:

A – izmjerena radna energija u pozitivnom smjeru (potrošnja) (kWh),

Rind – izmjerena induktivna jalova energija (kvar),

Rkap – izmjerena kapacitivna jalova energija (kvar).

Naknada za obračunsko mjerno mjesto

Članak 82.

(1) Za obračunsko mjerno mjesto na kojem privremena obustava isporuke električne energije traje dulje od tri mjeseca, po isteku tri mjeseca od privremene obustave isporuke električne energije ne obračunava se naknada za obračunsko mjerno mjesto do ponovne uspostave isporuke električne energije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nakon privremene obustave isporuke električne energije na obračunskom mjernom mjestu iz članka 115. ovih Općih uvjeta korisniku mreže se ne obračunava naknada za obračunsko mjerno mjesto do ponovne uspostave isporuke električne energije.

(3) Uslugu ponovne uspostave isporuke električne energije za obračunsko mjerno mjesto iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva plaća prema pravilima i cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava.

Izuzeci vezani uz naknadu za korištenje mreže kod pružanja pomoćnih usluga

Članak 83.

(1) U slučaju pružanja pomoćne usluge za regulaciju napona i jalove snage po nalogu operatora sustava prekomjerna jalova energija u razdoblju pružanja te pomoćne usluge za obračunsko mjerno mjesto korisnika mreže izuzima se kod određivanja tarifnog elementa prekomjerne jalove energije.

(2) Povećanje radne snage po nalogu operatora sustava izuzima se kod određivanja obračunske vršne radne snage korisniku mreže.

Postupak kod promjene iznosa tarifnih stavki

Članak 84.

(1) Kod promjene iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i/ili distribuciju električne energije, kao i kod promjene iznosa ostalih propisanih naknada i davanja nastalih unutar polugodišnjeg obračunskog razdoblja, operator distribucijskog sustava će putem medija i svojih mrežnih stranica pozvati krajnje kupce s polugodišnjim obračunskim razdobljem na dostavu očitanja stanja brojila na način i u roku koji odredi operator sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava će krajnjim kupcima omogućiti dostavu očitanja stanja brojila (telefonom, elektroničkom porukom, mrežnom aplikacijom i sl.) bez naknade.

Postupak u slučaju utvrđene pogreške obračunskih mjernih podataka korisnika mreže

Članak 85.

(1) U slučaju utvrđene pogreške obračunskih mjernih podataka korisnika mreže, operator sustava dužan je odrediti mjerne podatke za obračun u skladu s odredbama ovoga članka te napraviti ponovni obračun za obračunska razdoblja na koja se utvrđena pogreška odnosi, ali najduže za razdoblje do roka zastare u ovisnosti o kategoriji za korištenje mreže od dana utvrđene pogreške, te o tome u roku od osam radnih dana od dana ponovnog obračuna obavijestiti korisnike mjernih podataka koji su dužni korisniku mreže ispostaviti ispravljene račune.

(2) U slučaju neispravnog registriranja električne energije, ako se količina isporučene električne energije i snage ne može utvrditi na temelju registriranih podataka iz brojila, količina isporučene električne energije i snage određuje se prema prvom dostupnom prethodnom odgovarajućem obračunskom razdoblju kada je registriranje bilo ispravno, osim ako operator sustava na zahtjev korisnika mreže utvrdi da u razmatranom razdoblju, uslijed izmijenjenih okolnosti koje su utjecale na isporuku električne energije, nije primjereno procjenu temeljiti na prvom dostupnom prethodnom odgovarajućem obračunskom razdoblju kada je registriranje bilo ispravno.

(3) U slučaju neispravnog upravljanja tarifama količina isporučene električne energije i snage za višu i nižu dnevnu tarifu određuje se iz omjera količina električne energije više i niže dnevne tarife iz prvog dostupnog prethodnog odgovarajućeg obračunskog razdoblja u kojem je upravljanje tarifama ispravno radilo.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, ako količinu isporučene električne energije i snage nije moguće odrediti na temelju podataka iz prvog dostupnog prethodnog odgovarajućeg obračunskog razdoblja, vrijednost mjernih podataka za obračun određuje se na temelju potrošnje iz prvog sljedećeg mjeseca nakon otklanjanja pogreške.

(5) U slučaju pogrešno utvrđene obračunske konstante mjernih transformatora, količina isporučene električne energije i snage određuje se prema ispravnoj obračunskoj konstanti mjernih transformatora.

(6) U slučaju pogrešnog očitanja stanja brojila količina isporučene električne energije i snage određuje se na temelju ponovnog očitanja stanja brojila koje provodi operator sustava.

IX. ODRŽAVANJE MJERNIH UREĐAJA

Održavanje obračunskog mjernog mjesta

Članak 86.

(1) Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom opremom koju čine brojila i ostala mjerna oprema.

(2) Operator sustava dužan je održavati mjernu opremu te osigurati ovjeravanje brojila iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 87.

Upravljanje tarifama podešeno je na srednjoeuropsko zimsko vrijeme i ne mijenja se kod prijelaza između zimskog i ljetnog računanja vremena.

Kontrola i zamjena mjerne opreme

Članak 88.

(1) Kod zamjene brojila i/ili mjerne opreme operator sustava izdaje korisniku mreže potvrdu o izvršenim radovima, pripadajućim plombama, završnom očitanju stanja starog brojila i početnom očitanju stanja novog brojila, u roku od 15 dana od dana zamjene brojila i/ili mjerne opreme.

(2) U slučaju da je tijekom kontrole obračunskog mjernog mjesta i/ili glavnih osigurača zamijenjena plomba, operator sustava dužan je korisniku mreže izdati potvrdu o zamjeni plombe u roku od 15 dana od dana zamjene plombe.

(3) Operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zamjene brojila i/ili mjerne opreme korisniku mjernih podataka elektroničkim putem dostaviti očitanja stanja brojila.

Članak 89.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku opremiti postojeće obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca s priključnom snagom većom od 22 kW, postojeće obračunsko mjerno mjesto proizvođača te postojeće obračunsko mjerno mjesto aktivnog kupca brojilom s daljinskim očitanjem koje omogućuje i mjerenje snage i jalove energije, u skladu s odredbama mrežnih pravila distribucijskog sustava i planovima zamjene brojila operatora sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku opremiti postojeće obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom do uključivo 22 kW brojilom s daljinskim očitanjem koje omogućuje i mjerenje jalove energije, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava i planovima zamjene brojila operatora sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku opremiti postojeće obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom do uključivo 22 kW brojilom s daljinskim očitanjem, u skladu s mrežnim pravilima distribucijskog sustava i planovima zamjene brojila operatora sustava.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je kod nabavke novih brojila, za opremanje obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca s priključnom snagom do uključivo 22 kW, nabavljati samo napredna brojila.

(5) Nakon ugradnje brojila iz stavka 1. ovoga članka, obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili aktivnog kupca s priključnom snagom većom 22 kW raspoređuje se u tarifni model s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage.

Ugradnja naprednog brojila na zahtjev krajnjeg kupca ili opskrbljivača

Članak 90.

(1) Operator sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca ili na zahtjev opskrbljivača, uz pristanak krajnjeg kupca, ugraditi napredno brojilo u skladu s tehničkim zahtjevima koje određuje operator sustava.

(2) Trošak nabave i ugradnje naprednog brojila iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

Obavještavanje operatora sustava o neispravnosti priključka ili obračunskog mjernog mjesta

Članak 91.

(1) Korisnik mreže dužan je bez odgađanja obavijestiti operatora sustava o uočenoj neispravnosti priključka ili obračunskog mjernog mjesta.

(2) Operator sustava je dužan otkloniti neispravnost priključka ili obračunskog mjernog mjesta u najkraćem mogućem roku.

(3) Troškove otklanjanja neispravnosti iz stavka 2. ovoga članka snosi operator sustava, osim u slučaju kada je neispravnost prouzročio korisnik mreže.

Postupak provjere ispravnosti brojila i pripadajuće mjerne opreme na zahtjev korisnika mreže

Članak 92.

(1) Operator sustava dužan je na pisani zahtjev korisnika mreže organizirati provedbu postupka provjere ispravnosti (funkcionalnosti/točnosti) brojila i/ili pripadajuće mjerne opreme u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(2) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava dužan je pisanim putem upozoriti korisnika mreže da će, u slučaju utvrđene ispravnosti brojila i/ili pripadajuće mjerne opreme, snositi troškove provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme.

(3) Ako se provjerom utvrdi da su brojilo i/ili pripadajuća mjerna oprema neispravni, operator sustava dužan je o svom trošku zamijeniti brojilo i/ili pripadajuće dijelove mjerne opreme te snositi troškove provjere ispravnosti brojila i pripadajuće mjerne opreme.

X. POSTUPCI UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA NAKNADE ZA NEOVLAŠTENU POTROŠNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 93.

(1) Sljedeći slučajevi smatraju se neovlaštenom potrošnjom električne energije:

− korisnik mreže preuzima električnu energiju iz mreže bez mjerne opreme operatora sustava ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad,

− korisnik mreže preuzima električnu energiju na način da je neovlašteno utjecao na upravljanje tarifama,

− korisnik mreže preuzima električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili oštećena plomba, osim ako je smještaj mjerne opreme takav da korisnik mreže to nije mogao nadzirati niti spriječiti,

− kada je korisnik mreže na niskom naponu bez mjerenja snage utjecao na ograničavalo strujnog opterećenja koje je bilo plombirano ili na glavne osigurače koji su bili plombirani omogućujući time korištenje snage veće od priključne snage,

− korisnik mreže preuzima električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme nakon privremene obustave isporuke električne energije iz članaka 106. i 114. ovih Općih uvjeta ili troši električnu energiju bez važećeg ugovora o opskrbi električnom energijom,

− kada se pravna ili fizička osoba koja nije stekla status korisnika mreže priključi na mrežu.

(2) Postupak utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije provodi operator sustava.

Članak 94.

(1) Račun za naknadu za neovlaštenu potrošnju električne energije iz članaka 95., 96., 101. i 102. ovih Općih uvjeta i/ili troškove iz članaka 98. i 99. ovih Općih uvjeta izdaje i naplaćuje operator sustava.

(2) U slučaju iz članka 93. stavka 1. podstavka 1. kod neovlaštene potrošnje mimo postojeće mjerne opreme koja nije onesposobljena za ispravan rad, obračun neovlaštene potrošnje ne isključuje redovni obračun potrošnje na predmetnom obračunskom mjernom mjestu.

(3) U slučaju neovlaštene potrošnje električne energije korisnika mreže na niskom naponu operator sustava može o trošku korisnika mreže premjestiti obračunsko mjerno mjesto i/ili ugraditi napredno brojilo na obračunskom mjernom mjestu, a korisnik mreže dužan mu je to omogućiti.

(4) Sve troškove otklanjanja neispravnosti obračunskog mjernog mjesta koje su nastale zbog neovlaštene potrošnje električne energije snosi korisnik mreže u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.

Članak 95.

(1) U slučaju iz članka 93. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta, neovlašteno potrošena električna energija korisniku mreže na vrlo visokom i visokom naponu i srednjem naponu određuje se množenjem 50% instalirane snage transformatora koji napaja postrojenje korisnika mreže, izjednačavajući pritom snagu izraženu u kVA s kW, s brojem sati u razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.

(2) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije za korisnika mreže na vrlo visokom i visokom naponu određuje se kao zbroj umnoška neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi te umnoška snage iz stavka 1. ovoga članka i tarifne stavke za obračunsku vršnu radnu snagu na vrlo visokom i visokom naponu i koeficijenta 1,25.

(3) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije za korisnika mreže na srednjem naponu određuje se kao zbroj umnoška neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi te umnoška snage iz stavka 1. ovoga članka i tarifne stavke za obračunsku vršnu radnu snagu na srednjem naponu i koeficijenta 1,25.

Članak 96.

(1) U slučaju iz članka 93. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta neovlašteno potrošena električna energija korisniku mreže na niskom naponu određuje se množenjem vrijednosti snage s brojem sati u razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije i s koeficijentom 0,15.

(2) Vrijednost snage iz stavka 1. ovoga članka određuje se množenjem vrijednosti nazivne struje sklopnog uređaja ili vodiča preko kojeg se neovlašteno troši električna energija s nazivnim naponom mreže, izjednačavajući pritom snagu izraženu u kVA s kW te uvažavajući način neovlaštene potrošnje električne energije (jedna, dvije ili tri faze).

(3) Vrijednost nazivne struje za izračun vrijednosti snage iz stavka 1. ovoga članka odabire se prema najnižoj vrijednosti nazivne struje komponente iz stavka 2. ovoga članka koja je u serijskom spoju strujnog kruga preko kojeg se neovlašteno troši električna energija na način iz članka 93. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta.

(4) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije korisniku mreže na niskom naponu u tarifnom modelu bez tarifnog elementa obračunske vršne radne snage kao i pravnoj ili fizičkoj osobi iz članka 93. stavka 1. podstavka 6. ovih Općih uvjeta određuje se kao umnožak neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi i koeficijenta 1,25.

(5) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije korisniku mreže na niskom naponu u tarifnom modelu s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage određuje se kao zbroj umnoška neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi te umnoška snage određene na temelju stavka 2. ovoga članka i tarifne stavke za obračunsku vršnu radnu snagu na niskom naponu i koeficijenta 1,25.

Članak 97.

U slučaju iz članka 93. stavka 1. podstavka 2. ovih Općih uvjeta postupa se u skladu s člankom 85. stavcima 1., 3. i 4. ovih Općih uvjeta.

Članak 98.

U slučaju iz članka 93. stavka 1. podstavka 3. ovih Općih uvjeta kada je utvrđeno da korisnik mreže nije trošio električnu energiju mimo postojeće mjerne opreme i da mjerna oprema nije onesposobljena za ispravan rad, korisnik mreže snosi stvarne troškove postavljanja plombe.

Članak 99.

U slučaju iz članka 93. stavka 1. podstavka 4. ovih Općih uvjeta korisnik mreže snosi stvarne troškove dovođenja obračunskog mjernog mjesta u ispravno stanje.

Članak 100.

U slučaju iz članka 93. stavka 1. podstavka 6. ovih Općih uvjeta, operator sustava će isključiti s mreže postrojenje i instalacije pravne ili fizičke osobe.

Članak 101.

(1) U slučaju iz članka 93. stavka 1. podstavka 5. ovih Općih uvjeta, neovlašteno potrošena električna energija i snaga korisniku mreže na niskom naponu određuje se na temelju očitanja stanja brojila za razdoblje za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.

(2) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije korisniku mreže iz stavka 1. ovoga članka određuje se kao zbroj naknade za korištenje mreže i naknade za energiju.

(3) Naknada za korištenje mreže iz stavka 2. ovoga članka određuje se na temelju neovlašteno potrošene električne energije i snage iz stavka 1. ovoga članka i odgovarajućih tarifnih stavki u ovisnosti o kategoriji i tarifnom modelu korisnika mreže u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.

(4) Naknada za energiju iz stavka 2. ovoga članka određuje se na temelju neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi pomnoženoj s koeficijentom 1,25.

Članak 102.

U slučaju neovlaštene potrošnje ostvarene istovremeno na dva ili više načina iz članka 93. stavka 1. ovih Općih uvjeta, naknada za neovlaštenu potrošnju izračunava se pojedinačno za svaki utvrđeni način neovlaštene potrošnje, a primjenjuje se ona naknada za neovlaštenu potrošnju s najvišim iznosom (bez kumulativnog učinka).

Članak 103.

Za obračun iznosa naknade za neovlaštenu potrošnju električne energije iz članaka 95. i 96. ovih Općih uvjeta koriste se iznosi tarifnih stavki važeći na dan utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije.

Članak 104.

Ako operator sustava ne može odrediti dan početka neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 93. ovih Općih uvjeta, dan početka neovlaštene potrošnje električne energije je dan u kojem bi počeo teći zakonski rok zastare za naplatu tražbine naknade za isporučenu električnu energiju i snagu.

Članak 105.

(1) Dan dospijeća računa za naknadu za neovlaštenu potrošnju električne energije iz članaka 95., 96., 101. i 102. ovih Općih uvjeta ili troškove iz članaka 98. i 99. ovih Općih uvjeta je najmanje 15 dana od dana izdavanja računa.

(2) Korisnik mreže može operatoru sustava podnijeti prigovor na račun iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.

XI. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANIČENJA ILI PRIVREMENE OBUSTAVE ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Privremena obustava isporuke električne energije krajnjem kupcu

Članak 106.

(1) Operator sustava će nakon prethodne obavijesti, kao krajnju mjeru, privremeno obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu ako:

− krajnji kupac nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom u skladu s člankom 18. odnosno člankom 25. ovih Općih uvjeta,

− krajnji kupac nije otklonio neispravnost ili neusklađenost u roku iz članka 37. stavka 2. ovih Općih uvjeta,

− krajnji kupac omogućuje korištenje električne energije drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi protivno odredbama članka 39. ovih Općih uvjeta,

− krajnji kupac nije operatoru sustava omogućio ugradnju naprednog brojila ili izmještanje obračunskog mjernog mjesta u skladu s odredbama članka 64. stavaka 4. i 5. ovih Općih uvjeta,

− krajnji kupac ni nakon opomene iz članka 73. ovih Općih uvjeta nije podmirio račune iz članaka 69. i 71. ovih Općih uvjeta,

− krajnji kupac je neovlašteno trošio električnu energiju u skladu s člankom 93. stavkom 1. podstavcima 1. i 5. ovih Općih uvjeta,

− krajnji kupac nije omogućio operatoru sustava provođenje postupka utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije u skladu s odredbom članka 93. stavka 2. ovih Općih uvjeta,

− krajnji kupac nije omogućio operatoru sustava ugradnju naprednog brojila u skladu s odredbom članka 94. stavka 3. ovih Općih uvjeta,

− krajnji kupac nije podmirio troškove otklanjanja neispravnosti obračunskog mjernog mjesta u skladu s odredbom članka 94. stavka 4. ovih Općih uvjeta,

− je krajnji kupac operatoru sustava ili opskrbljivaču dao lažne ili nepotpune podatke koji onemogućavaju uredno ispunjenje ugovornih obveza,

− krajnji kupac onemogućava pristup priključku, obračunskom mjernom mjestu i mjernoj opremi,

− krajnji kupac priključi svoje proizvodno postrojenje ili vlastiti izvor napajanja ili postrojenje za skladištenje energije na svoja postrojenja i instalacije bez odobrenja operatora sustava,

− kada krajnji kupac izravno ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže.

(2) Privremena obustava isporuke električne energije će se nakon prethodne obavijesti iz članka 73. stavka 3. ovih Općih uvjeta, kao krajnja mjera, provesti i na zahtjev opskrbljivača.

Privremena obustava isporuke električne energije proizvođaču

Članak 107.

Operator sustava će proizvođaču nakon prethodne obavijesti, kao krajnju mjeru, privremeno obustaviti predaju električne energije u mrežu ako:

− proizvođač nema važeći ugovor o korištenju mreže,

− proizvođač električnu energiju predaje u mrežu na način koji nije u skladu s ugovorom o korištenju mreže,

− proizvođač onemogućava pristup priključku, obračunskom mjernom mjestu i mjernoj opremi,

− rad postrojenja i instalacija proizvođača nije u skladu s odredbama mrežnih pravila operatora sustava, elektroenergetske suglasnosti ili ugovora o korištenju mreže,

− proizvođač nije otklonio neispravnost ili neusklađenost u roku iz članka 37. stavka 2. ovih Općih uvjeta,

− proizvođač omogućuje korištenje električne energije drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, protivno članku 39. ovih Općih uvjeta,

− proizvođač nije zadovoljio uvjete iz članka 41. stavka 1. ovih Općih uvjeta,

− kada proizvođač izravno ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže.

Članak 108.

Za aktivnog kupca ili operatora skladišta energije primjenjuju se odgovarajuće odredbe članka 106. te članka 107. ovih Općih uvjeta.

Rokovi i uvjeti za privremenu obustavu isporuke električne energije

Članak 109.

(1) Opskrbljivač može operatoru sustava podnijeti zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije u slučajevima iz članka 106. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

(2) Operator sustava dužan je privremeno obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu u roku od 30 dana od dana dostave urednog zahtjeva opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 110.

Ako korisnik mreže onemogućava pristup obračunskom mjernom mjestu, priključku i mjernoj opremi, operator sustava provodi privremenu obustavu isporuke električne energije korisniku mreže na tehnički izvediv način i u najkraćem mogućem roku.

Članak 111.

Privremena obustava isporuke električne energije iz članka 106. ovih Općih uvjeta ne može započeti u petak, subotu ili nedjelju, na blagdan/neradni dan ili dan prije blagdana/neradnog dana.

Članak 112.

(1) Operator sustava dužan je 48 sati prije privremene obustave isporuke električne energije prethodno obavijestiti korisnika mreže.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka operator sustava može na zahtjev korisnika mreže u ugovoru o korištenju mreže ugovoriti i dulji rok za obavještavanje o privremenoj obustavi isporuke električne energije.

Članak 113.

(1) Operator sustava može privremeno obustaviti ili ograničiti isporuku električne energije korisniku mreže, bez prethodne obavijesti:

− u slučaju više sile ili iznimnog događaja, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava,

− ako su izravno ugroženi životi i/ili zdravlje ljudi u blizini dijelova mreže koji zahtijevaju isključenje,

− u slučaju požara, poplave, potresa i drugih događaja u blizini dijelova mreže koji zahtijevaju isključenje dijelova mreže i

− kada se korisnik mreže ne pridržava plana provedbe ograničenja i/ili privremene obustave isporuke električne energije u uvjetima viška ili manjka električne energije u elektroenergetskom sustavu, u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava.

(2) Operator sustava dužan je bez odgađanja putem medija i svojih mrežnih stranica obavijestiti korisnike mreže iz stavka 1. ovoga članka i korisnike mjernih podataka o procijenjenom trajanju privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije.

Privremena obustava isporuke električne energije na zahtjev korisnika mreže

Članak 114.

(1) Korisnik mreže ima pravo podnijeti zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije na svom obračunskom mjernom mjestu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije osam dana prije dana za koji je zatražena privremena obustava isporuke električne energije.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka korisnik mreže podnosi operatoru sustava na obrascu objavljenom na mrežnim stranicama operatora sustava.

(4) Korisnik može u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navesti i dan ponovne uspostave isporuke električne energije.

(5) Kada u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka dan ponovne uspostave isporuke električne energije nije naveden, korisnik mreže dužan je podnijeti operatoru sustava zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke električne energije najkasnije osam dana prije dana za koji traži ponovnu uspostavu isporuke električne energije.

(6) Za obračunska mjerna mjesta na kojima je isporuka električne energije bila privremeno obustavljena dulje od tri godine, uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka, korisnik mreže dužan je priložiti potvrdu ovlaštene pravne ili fizičke osobe o ispravnosti postrojenja i instalacija i unutrašnjeg dijela priključka korisnika mreže.

(7) U slučaju da operator sustava ne odobri zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije ili da nije moguće izvršiti privremenu obustavu isporuke električne energije iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava dužan je o tome, u roku od osam dana od dana za koji je zatražena privremena obustava isporuke električne energije, obavijestiti korisnika mreže te navesti razloge zbog kojih nije udovoljeno zahtjevu.

Raskid ugovora o opskrbi električnom energijom s privremenom obustavom isporuke električne energije na zahtjev korisnika mreže

Članak 115.

(1) Korisnik mreže ima pravo podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi električnom energijom zajedno s privremenom obustavom isporuke električne energije na svom obračunskom mjernom mjestu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se opskrbljivaču najmanje petnaest dana prije datuma za koji su zatraženi raskid ugovora o opskrbi električnom energijom i privremena obustava isporuke električne energije.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka korisnik mreže podnosi opskrbljivaču na obrascu objavljenom na mrežnim stranicama opskrbljivača.

(4) Ako opskrbljivač utvrdi da se zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka može udovoljiti, opskrbljivač će u roku 2 radna dana putem sučelja za razmjenu podataka o tome obavijestiti operatora sustava.

(5) Operator sustava dužan je korisniku mreže privremeno obustaviti isporuku električne energije na datum iz stavka 2. ovoga članka i očitati stanje brojila.

(6) Ako je datum iz stavka 2. ovoga članka neradni dan, operator sustava dužan je korisniku mreže privremeno obustaviti isporuku električne energije i očitati brojilo prvog radnog dana nakon tog datuma.

(7) Datum iz stavka 5. ili stavka 6. ovoga članka je datum razgraničenja za potrebe završnog obračuna.

(8) Na korisnika mreže iz stavka 1. ovoga članka, po raskidu ugovora o opskrbi električnom energijom, ne primjenjuje se automatizam javne usluge opskrbe električnom energijom (univerzalna ili zajamčena opskrba).

(9) Operator sustava dužan je u roku 2 radna dana od privremene obustave isporuke električne energije putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču datum razgraničenja i stanje brojila.

(10) S datumom razgraničenja iz stavka 7. ovoga članka prestaju važiti ostali ugovori, o čemu je operator sustava dužan putem elektroničkog sučelja obavijestiti korisnika mjernih podataka.

(11) Korisniku mreže iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač dostavlja završni obračun u roku od 30 dana od dana privremene obustave isporuke električne energije iz stavka 5. ili stavka 6. ovoga članka.

(12) Korisniku mreže iz stavka 1. ovoga članka operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.

Članak 116.

(1) Ako se na obračunskom mjernom mjestu uredno podmiruju dospjele novčane obveze za električnu energiju, privremena obustava isporuke električne energije iz članka 114. stavka 1. ovih Općih uvjeta ne smije se provoditi u cilju smetanja posjeda osobe koja ima valjanu pravnu osnovu za korištenje građevine ili dijela građevine.

(2) U slučaju da se naknadno utvrdi da je privremena obustava isporuke električne energije bila u cilju smetanja posjeda osobe koja ima pravo korištenja građevine ili dijela građevine pri čemu su uredno podmirivane dospjele novčane obveze za električnu energiju, operator sustava će bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije.

(3) Ako se odlukom suda o određivanju privremene mjere naloži operatoru sustava ponovna uspostava isporuke električne energije, operator sustava će bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije, kao i:

− izvršiti privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te

− obavijestiti opskrbljivača, koji će izvršiti privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi električnom energijom.

(4) Ugovor o prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i ugovor o prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi električnom energijom iz stavka 3. ovoga članka raskidaju se prestankom važenja odluke suda iz stavka 3. ovoga članka.

(5) O prestanku važenja odluke suda iz stavka 3. ovoga članka operator sustava obavještava opskrbljivača te se daljnji postupak provodi primjenom odredbi članka 19. stavaka 4. do 8. ovih Općih uvjeta.

(6) Ako se odlukom suda iz stavka 3. ovoga članka naloži operatoru sustava ponovna uspostava isporuke električne energije na obračunskom mjernom mjestu za koje ne postoji ugovor o korištenju mreže, operator sustava će bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije pri čemu je odluka suda osnova za evidentiranje krajnjeg kupca/korisnika mreže.

Ponovna uspostava isporuke električne energije

Članak 117.

(1) U slučaju prestanka razloga iz članka 106. stavka 1., članka 107. i članka 108. ovih Općih uvjeta na temelju kojeg je korisniku mreže privremeno obustavljena isporuka električne energije, korisnik mreže može operatoru sustava podnijeti zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke električne energije.

(2) U slučaju prestanka razloga iz članka 106. stavka 2. i članka 108. ovih Općih uvjeta, na temelju kojeg je krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu privremeno obustavljena isporuka električne energije, opskrbljivač je dužan operatoru sustava podnijeti zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke električne energije u roku propisanom pravilnikom o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(3) Operator sustava dužan je na temelju urednog zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ponovno uspostaviti isporuku električne energije korisniku mreže, u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dokaze o prestanku razloga zbog kojih je korisniku mreže privremeno obustavljena isporuka električne energije i kontakt podatke potrebne operatoru sustava za provedbu zahtjeva.

Članak 118.

(1) Ako je privremena obustava isporuke električne energije trajala do uključivo 30 dana, ponovna uspostava isporuke električne energije može se provesti bez nazočnosti korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

(2) Ako je privremena obustava isporuke električne energije trajala dulje od 30 dana, ponovna uspostava isporuke električne energije može se provesti samo uz nazočnost korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ponovna uspostava isporuke električne energije može se provesti bez nazočnosti korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika, na osnovi zahtjeva iz članka 117. stavaka 1. i 2. s naznakom o suglasnosti za ponovnu uspostavu isporuke električne energije bez prisustva korisnika mreže ili njegovog predstavnika.

(4) Prilikom privremene obustave isporuke električne energije i/ili ponovne uspostave isporuke električne energije operator sustava dužan je očitati stanje brojila ako je brojilo dostupno ili ako je ponovna uspostava provedena uz prisustvo korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

(5) Operator sustava dužan je u roku od osam dana od dana očitanja stanja brojila dostaviti korisniku mjernih podataka očitanje stanja brojila iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Operator sustava dužan je u roku od 30 dana od dana očitanja stanja brojila dostaviti korisniku mreže očitanje stanja brojila iz stavka 4. ovoga članka.

Trošak privremene obustave isporuke električne energije i trošak ponovne uspostave isporuke električne energije

Članak 119.

(1) Trošak privremene obustave isporuke električne energije i trošak ponovne uspostave isporuke električne energije snosi podnositelj zahtjeva prema pravilima i cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava.

(2) Trošak privremene obustave isporuke električne energije i trošak ponovne uspostave isporuke električne energije na zahtjev opskrbljivača, u slučaju nepravodobnog otkazivanja zahtjeva za privremenu obustavu isporuke električne energije, snosi opskrbljivač.

(3) Pravodobnim otkazivanjem zahtjeva za privremenu obustavu isporuke električne energije smatra se otkazivanje u roku 5 radnih dana od dana u kojem je taj zahtjev podnesen.

Članak 120.

(1) U slučaju privremene obustave isporuke električne energije, koja traje dulje od pet godina, operator sustava može o svom trošku demontirati priključak.

(2) Operator sustava dužan je najkasnije 60 dana prije isteka razdoblja iz stavka 1. ovoga članka upozoriti korisnika mreže na mogućnost demontaže priključka, slanjem upozorenja s preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(3) Ako je priključak demontiran, uvjet za ponovnu uspostavu isporuke električne energije je, uz plaćanje usluge iz članka 82. stavka 3. ovih Općih uvjeta, i plaćanje stvarnih troškova montaže priključka koje podmiruje podnositelj zahtjeva.

Obavještavanje korisnika mjernih podataka

Članak 121.

(1) Operator sustava dužan je dostaviti korisnicima mjernih podataka obavijest o početku privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije i obavijest o prestanku privremene obustave ili ograničenja isporuke električne energije bez odgađanja, a najkasnije do 10:00 sati idućeg dana.

(2) U slučaju neuspješne privremene obustave isporuke električne energije, operator sustava dužan je bez odgađanja, a najkasnije do 10:00 sati idućeg dana obavijestiti opskrbljivača o razlozima neuspješne privremene obustave isporuke električne energije te o ostalim mogućnostima izvršenja privremene obustave isporuke električne energije.

XII. MJERE ZAŠTITE KORISNIKA MREŽE

Članak 122.

Elektroenergetski subjekti koji pružaju usluge dužni su se korisniku mreže jasno predstavljati i pružati usluge na razvidan način koji ne dovodi u zabludu korisnika mreže.

Obveze operatora sustava

Članak 123.

(1) Operator sustava dužan je putem svojih mrežnih stranica, promocijskih materijala ili putem medija objaviti:

− metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije odnosno metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije te važeće iznose tarifnih stavki,

− informacije o elementima računa,

− informacije korisniku mreže koje su mu potrebne za učinkovit pristup mreži i korištenje mreže,

− informacije o načinu podnošenja i rješavanja prigovora i žalbi te nadležnosti operatora sustava i Agencije u rješavanju prigovora i žalbi,

− zbirne informacije o podnesenim i riješenim prigovorima,

− informacije o načinu podnošenja reklamacija i rezultate rada povjerenstva za reklamacije,

− informacije o korisničkom centru,

− informacije o standardnim uslugama operatora sustava,

− pravila i cjenik nestandardnih usluga operatora sustava,

− informacije o prekidima napajanja te ograničenjima isporuke električne energije,

− informacije u svezi sa zaštitom okoliša i

− informacije o poticanju i mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti u finalnoj potrošnji energije.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je imati povjerenstvo za reklamacije radi rješavanja reklamacija u svezi s pristupom mreži i korištenjem distribucijske mreže, u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje područje zaštite potrošača te propisati način i pravila za učinkovito rješavanje pritužbi i izvansudsko rješavanje sporova.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je imati korisničke centre za pružanje informacija, rješavanje upita, zahtjeva i prigovora korisnika mreže.

Obveze opskrbljivača

Članak 124.

Opskrbljivač je dužan putem svojih mrežnih stranica, promocijskih materijala ili putem medija objaviti:

− uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom,

− za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo iznose cijena električne energije te tarifnih stavki za prijenos električne energije i tarifnih stavki za distribuciju električne energije,

− praktične informacije o pravima krajnjih kupaca električne energije, uključujući informacije o pravu, mogućnostima i uvjetima sudjelovanja krajnjeg kupca na tržištima električne energije putem neovisnog agregatora,

− program alternativnih mjera za pružanje pomoći krajnjem kupcu u ispunjavanju dospjelih ugovornih obveza radi sprečavanja privremene obustave isporuke električne energije,

− informacije o elementima računa,

− informacije o promjeni cijene električne energije odnosno iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i tarifnih stavki za distribuciju električne energije,

− informacije o svakoj promjeni uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom,

− informacije o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora o opskrbi električnom energijom ako ne prihvaća izmjenu uvjeta ugovora ili promjenu dijela cijene električne energije koja se slobodno ugovara,

− obavijesti o besplatnoj promjeni opskrbljivača te o mogućnosti i načinu promjene opskrbljivača,

− obavijesti o načinima plaćanja,

− informacije o načinu podnošenja i rješavanja prigovora,

− informacije u svezi sa zaštitom okoliša,

− informacije o poticanju i mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti u finalnoj potrošnji energijom i

− popis ovlaštenih predstavnika za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom.

Obveze opskrbljivača u obvezi javne usluge

Članak 125.

Opskrbljivač krajnjih kupaca u okviru univerzalne usluge dužan je putem svojih mrežnih stranica, promocijskih materijala ili putem medija, osim informacija iz članka 124. ovih Općih uvjeta, objaviti i:

− iznose stavki cijene za električnu energiju za odgovarajuće modele opskrbe električnom energijom u okviru univerzalne usluge,

− informacije o korisničkim centrima i

− način podnošenja reklamacija i rezultate rada povjerenstva za reklamacije.

Članak 126.

(1) Zajamčeni opskrbljivač dužan je putem svojih mrežnih stranica, promocijskih materijala ili putem medija, osim informacija iz članka 124. ovih Općih uvjeta, objaviti iznose tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

(2) Zajamčeni opskrbljivač dužan je na svakom računu, uz podatke iz članka 130. ovih Općih uvjeta, navesti i iznose tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

(3) Zajamčeni opskrbljivač dužan je na prvoj stranici svakog računa istaknuti obavijest da krajnji kupac koristi zajamčenu opskrbu čije cijene su više od prosječnih tržišnih cijena, o datumu početka korištenja zajamčene opskrbe te o pravu krajnjeg kupca na slobodan izbor opskrbljivača.

Podnošenje prigovora

Članak 127.

(1) Krajnji kupac može podnijeti prigovor na račune iz članka 17. stavaka 11. i 12., članka 18. stavaka 7. i 8., članka 19. stavaka 7. i 8., članka 24. stavaka 10. i 11., članka 25. stavaka 7. i 8. te članaka 69. i 71. ovih Općih uvjeta u roku od 20 dana od dana izdavanja računa.

(2) U slučaju izdavanja jedinstvenog računa krajnji kupac prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi svom opskrbljivaču.

(3) U slučaju izdavanja odvojenih računa krajnji kupac podnosi svom opskrbljivaču prigovor na račun za opskrbu električnom energijom, a operatoru sustava podnosi prigovor na račun za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže.

(4) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je platiti nesporni dio računa iz stavka 1. ovoga članka u roku dospijeća računa.

(5) Operator sustava odnosno opskrbljivač dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog prigovora.

Nedozvoljene prodajne prakse

Članak 128.

Operatoru sustava nije dopušteno nuđenje ugovora o opskrbi električnom energijom odnosno ugovora o agregiranju bilo kojeg opskrbljivača odnosno bilo kojeg agregatora.

Članak 129.

(1) Opskrbljivaču nije dopušten nepošten i/ili zavaravajući način prodaje.

(2) Opskrbljivač je odgovoran za:

− postupanje svojih zaposlenika i/ili prodajnih predstavnika koji nude opskrbu električnom energijom i sklapaju ugovore o opskrbi električnom energijom, izvan ili unutar poslovnih prostorija,

− pružanje informacija krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu u postupku promjene opskrbljivača.

(3) Opskrbljivaču ili agregatoru nije dopušteno sprečavanje ili ometanje postupka promjene opskrbljivača ili agregatora.

(4) U ponudama i/ili oglasima u kojima se nudi opskrba električnom energijom nije dopušteno navoditi cijene električne energije drugih opskrbljivača.

(5) Prilikom davanja ponuda o opskrbi električnom energijom, a prije sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom, opskrbljivač i/ili njegov predstavnik osobito je dužan ako je primjenjivo:

− predočiti krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu službenu iskaznicu, te na zahtjev krajnjeg kupca ili aktivnog kupca omogućiti provjeru identiteta,

− iznijeti osnovne informacije o opskrbljivaču i njegovoj djelatnosti,

− informirati krajnjeg kupca ili aktivnog kupca o cijeni električne energije i mogućnostima njezine promjene u ugovorenom razdoblju,

− pojasniti krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu dinamiku, uvjete i način plaćanja,

− informirati krajnjeg kupca ili aktivnog kupca o roku na koji se sklapa ponuđeni ugovor,

− informirati krajnjeg kupca ili aktivnog kupca o mogućnostima i posljedicama otkaza i raskida ugovora,

− upoznati krajnjeg kupca ili aktivnog kupca s uvjetima pod kojima opskrbljivač može zahtijevati privremenu obustavu isporuke električne energije od operatora sustava,

− postupati na način kojim se ponuđenim uvjetima prodaje ili cijenama električne energije ne narušava tržišno natjecanje i ravnopravan položaj krajnjih kupaca ili aktivnih kupaca na tržištu električne energije,

− upoznati krajnjeg kupca ili aktivnog kupca s obvezom podmirenja iznosa dospjele novčane obveze za električnu energiju i dospjele novčane obveze za naknadu za korištenje mreže, u slučaju odvojenih računa, kao i u slučaju jedinstvenog računa i

− upoznati krajnjeg kupca ili aktivnog kupca s obvezom podmirenja ostalih naknada i davanja propisanih posebnim propisima.

(6) Prilikom davanja ponuda o opskrbi električnom energijom i sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom opskrbljivaču i/ili njegovom prodajnom predstavniku osobito nije dopušteno:

− lažno predstavljanje i neovlaštena uporaba tvrtke drugog energetskog subjekta,

− sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom koje nije utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima,

− dovođenje krajnjeg kupca ili aktivnog kupca u zabludu, s namjerom da ga se time navede na sklapanje ugovora,

− lažno pozivanje na odobrenje nekog javnopravnog ili drugog tijela,

− davanje netočnih informacija o podrijetlu električne energije, na koje se odnosi ponuda odnosno ugovor,

− korištenje uznemiravajućih i agresivnih postupaka ponude i ugovora i

− korištenje zavaravajućeg oglašavanja.

XIII. MINIMALNI ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE RAČUNA I INFORMACIJA O OBRAČUNU

Članak 130.

(1) Račun, uz dijelove propisane posebnim propisima i zakonom kojim se uređuje tržište električne energije, sadrži najmanje sljedeće:

− datum dospijeća računa,

− podatke o izdavatelju računa (naziv, adresa, osobni identifikacijski broj te broj dežurne telefonske linije i adresu elektroničke pošte za pomoć korisnicima mreže),

− podatke o krajnjem kupcu, aktivnom kupcu, proizvođaču ili operatoru skladišta energije (ime i prezime, naziv ili tvrtku, adresu i, za kategoriju poduzetništvo, osobni identifikacijski broj),

− adresu za dostavu računa ako je različita od adrese obračunskog mjernog mjesta,

− identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

− datum početka i završetka obračunskog razdoblja,

− početno i završno stanje brojila te iznos preuzete električne energije iz mreže odnosno predane električne energije u mrežu izražen u kWh za obračunsko razdoblje,

− ostale naknade i davanja određena posebnim propisima,

− podatke o nepodmirenim obvezama ili preplati,

− informaciju o izboru načina plaćanja,

− datum isteka ugovora o opskrbi električnom energijom, ako je primjenjivo,

− udjele pojedinih izvora energije u prodanoj električnoj energiji prema odabranom modelu opskrbe, odnosno ugovoru o opskrbi električnom energijom,

− informaciju da izvori energije mogu koristiti poticaje koji se ne financiraju iz ostalih naknada i davanja navedenim na računu,

− informaciju gdje se na mrežnim stranicama opskrbljivača odnosno operatora sustava mogu naći podatci za kontakt udruga potrošača, agencija za energetiku ili sličnih tijela, uključujući adrese mrežnih stranica, od kojih je moguće dobiti informacije o raspoloživim mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti za opremu koja koristi energiju,

− informacije o mogućnostima, koristima i načinu promjene opskrbljivača električnom energijom,

− informacije o pravima krajnjeg kupca na izvansudsko rješavanje sporova, uključujući podatke za kontakt tijela ovlaštenih za izvansudsko rješavanje sporova,

− informaciju o jedinstvenoj kontaktnoj točki za elektroenergetiku u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište električne energije.

(2) U slučaju jedinstvenog računa, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, račun sadrži i model opskrbe, iznose elemenata i pripadajućih jediničnih cijena te iznose za obračun troškova opskrbe električnom energijom, kategoriju i tarifni model za korištenje mreže obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca ili aktivnog kupca, način na koji je utvrđeno stanje brojila (očitanje ili procjena), iznose tarifnih elemenata i pripadajućih tarifnih stavki te iznose obračunatih troškova korištenja prijenosne mreže i distribucijske mreže u ovisnosti o kategoriji i tarifnom modelu za korištenje mreže.

(3) U slučaju odvojenog računa koji izdaje opskrbljivač za opskrbu električnom energijom, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, račun sadrži i model opskrbe, iznose elemenata i pripadajućih jediničnih cijena te iznose za obračun troškova opskrbe električnom energijom.

(4) U slučaju odvojenog računa koji izdaje operator sustava za naknadu za korištenje mreže, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, račun sadrži i kategoriju i tarifni model za korištenje mreže obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca ili aktivnog kupca, način na koji je utvrđeno stanje brojila (očitanje ili procjena), iznose tarifnih elemenata i pripadajućih tarifnih stavki te iznose obračunatih troškova korištenja prijenosne mreže i distribucijske mreže u ovisnosti o kategoriji i tarifnom modelu za korištenje mreže.

(5) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uz podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, račun sadrži i:

− iznos predviđene potrošnje za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje određen u skladu s člankom 67. stavkom 1.,

− model razdjele potrošnje po kalendarskim mjesecima,

− iznose predviđenih mjesečnih potrošnji određenih u skladu s člankom 67. stavkom 3. ovih Općih uvjeta,

− iznose mjesečnih novčanih obveza određenih u skladu s člankom 68. ovih Općih uvjeta,

− rok do kada krajnji kupac može zatražiti promjenu predviđene polugodišnje potrošnje iz članka 67. stavka 4. ovih Općih uvjeta.

(6) Opskrbljivač je dužan najmanje jednom godišnje krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu uz račun dostaviti izvještaj ili informaciju udjelu svakog izvora energije u sveukupnoj kombinaciji izvora energije opskrbljivača za prethodnu godinu, na nacionalnoj razini odnosno u državi članici u kojoj je sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom kao i na razini opskrbljivača ako opskrbljivač posluje u više država članica, na razumljiv i jasno usporediv način.

(7) U izvještaju ili informaciji iz stavka 6. ovoga članka, u pogledu električne energije nabavljene na burzi električne energije ili uvozom od subjekta smještenog izvan Europske unije, opskrbljivač može koristiti zbirne podatke koje je izdala burza ili predmetni subjekt za prethodnu godinu.

(8) U izvještaju ili informaciji iz stavka 6. ovoga članka, u pogledu električne energije nabavljene iz visokoučinkovite kogeneracije odnosno iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, mogu se upotrebljavati jamstva o podrijetlu u skladu s podzakonskim aktom koji uređuje utvrđivanje podrijetla električne energije.

(9) Operator sustava i opskrbljivač dužni su putem aplikacije besplatno omogućiti krajnjem kupcu i aktivnom kupcu pristup podacima po obračunskom mjernom mjestu o očitanjima i potrošnji električne energije, pregled zaduženja i uplata te grafičku usporedbu trenutačne potrošnje krajnjeg kupca i potrošnje električne energije krajnjeg kupca u jednakom razdoblju prethodne godine.

(10) Operator sustava i opskrbljivač mogu uz privolu, krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu dostavljati račun putem elektroničke pošte.

XIV. KOLEKTIVNA PROMJENA OPSKRBLJIVAČA

Članak 131.

(1) Skupina krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo može ovlastiti pregovarača za opskrbu da u njihovo ime provede natječaj u cilju mogućeg ugovaranja najpovoljnijih cijena i uvjeta opskrbe električnom energijom.

(2) Krajnji kupac iz skupine krajnjih kupaca iz stavka 1. ovoga članka ovlašćuje pregovarača za opskrbu na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka iz baze mjernih podataka u skladu s člankom 51. stavkom 4. ovih Općih uvjeta.

(3) Krajnji kupac iz skupine krajnjih kupaca iz stavka 1. ovoga članka ovlašćuje pregovarača za opskrbu da opskrbljivaču iz stavka 6. ovoga članka dostavi njegove podatke potrebne za sastavljanje ponude za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom u skladu s člancima 8. i 9. ovih Općih uvjeta.

(4) Pregovarač za opskrbu i skupina krajnjih kupaca zajednički utvrđuju kriterije odabira najbolje ponude na natječaju iz stavka 1. ovoga članka te rokove za provođenja natječaja.

(5) Pregovarač za opskrbu dužan je svakog krajnjeg kupca iz skupine krajnjih kupaca iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti o mogućoj proviziji i modelu plaćanja provizije opskrbljivača iz stavka 6. ovoga članka pregovaraču.

(6) Pregovarač za opskrbu dužan je o rezultatima natječaja iz stavka 1. ovoga članka i odabiru najbolje ponude na transparentan način i u skladu s rokovima iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti krajnje kupce iz skupine krajnjih kupaca iz stavka 1. ovoga članka te opskrbljivača čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija.

(7) Pregovarač za opskrbu dostavlja opskrbljivaču iz stavka 6. ovoga članka podatke krajnjeg kupca potrebne za sastavljanje ponude za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom.

(8) Opskrbljivač iz stavka 6. ovoga članka dostavlja krajnjem kupcu ponudu za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom u skladu s uvjetima iz ponude.

(9) Ako želi, krajnji kupac može na temelju ponude iz stavka 8. ovoga članka s opskrbljivačem iz stavka 6. ovoga članka sklopiti ugovor o opskrbi električnom energijom.

XV. NADZOR

Članak 132.

Upravni nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta obavlja Agencija.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 133.

(1) Sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz vlasništva nad priključcima, dijelovima priključaka, mjernom opremom i dijelovima mreže, izgrađenim do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, zadržava vlasnik građevine ili dijela građevine, sve do dana preuzimanja od strane operatora sustava.

(2) Vlasnik mjerne opreme, priključka ili dijela priključka te dijelova mreže iz stavka 1. ovoga članka dužan ih je održavati o svom trošku, sve do dana njihova preuzimanja od strane operatora sustava.

Članak 134.

(1) Ako ni operator distribucijskog sustava ni krajnji kupac u svojoj dokumentaciji (elektroenergetska suglasnost, ugovor o priključenju, ugovor o korištenju mreže ili drugi dokument) nemaju podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog mjernog mjesta, priključna snaga obračunskog mjernog mjesta određuje se na sljedeći način:

− za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu s izravnim mjerenjem bez mjerenja snage, priključna snaga iznosi:

− 7,36 kW kod jednofaznog priključka (što odgovara struji 32 A pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V),

− 17,25 kW kod trofaznog priključka (što odgovara trostrukoj vrijednosti struje 25 A pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V),

− za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu s mjerenjem snage i za obračunska mjerna mjesta na srednjem naponu, prema najvećoj obračunskoj vršnoj radnoj snazi koja je izmjerena na obračunskom mjernom mjestu kupca od 1. siječnja 2010. godine,

− za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu s izravnim mjerenjem i mjerenjem snage gdje ne postoji podatak o obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 1. siječnja 2010. godine, priključna snaga iznosi 80% snage koja se određuje množenjem vrijednosti nazivne struje vodiča priključka s nazivnim naponom mreže, uz primjenu faktora snage cos ϕ = 0,95, ali najviše 50 kW,

− za obračunska mjerna mjesta s poluizravnim mjerenjem na niskom naponu gdje ne postoji podatak o obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 1. siječnja 2010. godine, priključna snaga iznosi 80% snage dobivene na temelju podatka o nazivnoj vrijednosti strujnih mjernih transformatora, uz primjenu faktora snage cos ϕ = 0,95, ali najviše 100 kW,

− za obračunska mjerna mjesta s neizravnim mjerenjem na srednjem naponu gdje ne postoji podatak o obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 1. siječnja 2010., priključna snaga iznosi 80% instalirane snage energetskih transformatora u postrojenju krajnjeg kupca, uz primjenu faktora snage cos ϕ = 0,95.

(2) Utvrđena priključna snaga prema kriterijima iz stavka 1. podstavcima 2., 3., 4. i 5. ovoga članka ne može biti veća od tehničkih mogućnosti mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka uključujući i mjernu opremu.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je krajnjem kupcu iz stavka 1. ovoga članka uskladiti priključak prema uvjetima iz ugovora o korištenju mreže odnosno mrežnim pravilima distribucijskog sustava do 1. siječnja 2024. godine.

Članak 135.

(1) Operator sustava dužan je:

− do 28. veljače 2023. godine definirati uvjete za korisnike mjernih podataka na sučelju za razmjenu podataka u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta te ih javno objaviti na svojim mrežnim stranicama,

− do 31. kolovoza 2023. godine uskladiti svoje računalne aplikacije s odredbama ovih Općih uvjeta.

(2) Korisnik mjernih podataka dužan je do 31. kolovoza 2023. godine uskladiti svoje računalne aplikacije s uvjetima operatora sustava za korisnike mjernih podataka na sučelju za razmjenu podataka.

(3) Opskrbljivač je dužan do 28. veljače 2023. godine uskladiti uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom s odredbama ovih Općih uvjeta.

(4) Operator sustava, opskrbljivač, agregator i energetska zajednica dužni su do 28. veljače 2023. godine uskladiti s odredbama ovih Općih uvjeta i objaviti na svojim mrežnim stranicama obrasce svih ugovora i zahtjeva propisane ovim Općim uvjetima.

Članak 136.

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta dovršit će se prema odredbama Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, br. 104/20 i 80/21).

Članak 137.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, br. 104/20 i 80/21).

Članak 138.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-38/22-01/3
Urbroj: 371-03-22-31
Zagreb, 29. kolovoza 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.