Pravilnik o nagradnim natjecanjima i sudjelovanju gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o nagradnim natjecanjima i sudjelovanju gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu

AGENCIJA za elektroničke medije

1475

Na temelju odredbe članka 17. stavka 2., Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 111/21), na sjednici 31-22, od 24. kolovoza 2022., Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O NAGRADNIM NATJECANJIMA I SUDJELOVANJU GLEDATELJA ILI SLUŠATELJA U AUDIOVIZUALNOM ILI RADIJSKOM PROGRAMU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom reguliraju se nagradna natjecanja i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu.

Članak 2.

(1) Za potrebe ovog Pravilnika nagradnim natjecanjem smatraju se svi oblici interakcije gledatelja ili slušatelja s pružateljem medijske usluge televizije i/ili radija u kojima se kroz kvizove, pitalice i slične oblike natjecanja ostvaruju novčani dobici, roba, prava ili usluge.

(2) Za potrebe ovog Pravilnika, nagradnim sudjelovanje smatraju se svi ostali oblici sudjelovanja gledatelja ili slušatelja u programu u kojima se kroz pozivanje, slanje poruka ili korištenje drugih usluga elektroničkih komunikacijskih mreža ostvaruje pravo na robu ili usluge.

Članak 3.

(1) Pružatelji medijskih usluga dužni su prije početka nagradnih natjecanja ili sudjelovanja gledatelja ili slušatelja objaviti jasna i nedvosmislena pravila o sadržaju nagradnih natjecanja ili sudjelovanja gledatelja ili slušatelja, pravila o novčanim dobicima, robama, pravima ili uslugama koje se mogu ostvariti, te ih provoditi pravično.

(2) Ukoliko sudjelovanje u nagradnoj igri ili nagradno sudjelovanje gledatelja ili slušatelja iziskuje plaćanje posebnih naknada ili troškova, bilo da je to upotrebom posebnih telekomunikacijskih usluga s posebnim tarifama ili na drugi način, pružatelj medijske usluge televizije ili radija dužan je iznos takvog troška gledatelju ili slušatelju učiniti lako dostupnim za vrijeme cijelog trajanja nagradne igre ili nagradnog sudjelovanja gledatelja ili slušatelja objavom na ekranu ili u radijskom programu.

(3) Pravila iz stavka 1. ovog članka pružatelji medijskih usluga televizije ili radija dužni su objaviti na svojim mrežnim stranicama, stranicama medijske usluge teleteksta ako ju pružaju ili na drugi široko dostupan i javnosti pristupačan način.

Članak 4.

(1) Pružatelji medijskih usluga koji natjecanja i sudjelovanja provode putem elektroničkih komunikacijskih usluga s posebnim tarifama dužni su prije početka nagradnih natjecanja i sudjelovanja dostaviti Vijeću za elektroničke medije zahtjev za prethodnu suglasnost i pravila iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Pružatelji medijskih usluga koji su ishodili odobrenje za provedbu nagradne igre od Ministarstva financija dužni su isto odmah dostaviti Vijeću.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/22-01/0157

Urbroj: 567-06/07-22-03

Vijeće za elektroničke medije
Predsjednik vijeća
Josip Popovac, v. r.