Pravilnik o sanaciji investicijskih društava

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o sanaciji investicijskih društava

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1477

Na temelju članka 8. stavka 20., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 7. i članka 58. stavka 4. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, 146/20 i 21/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. kolovoza 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O SANACIJI INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. uvjeti i načini provedbe aktivnosti i način nalaganja mjera u svrhu provedbe sanacijskih ovlasti iz članka 8. stavka 15. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

2. obveze investicijskih društava tijekom i nakon provođenja sanacijskih ovlasti i aktivnosti iz članka 8. stavka 15. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

3. način primjene pojednostavljenih obveza iz članka 25. u smislu određivanja sadržaja i detalja sanacijskog plana, sadržaja i detalja informacija koje se od institucija traže u skladu s člankom 14. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

4. razini pojedinosti za procjenu mogućnosti sanacije koja se provodi u skladu s člankom 15. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

5. obuhvat izvješćivanja u smislu primjene Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i učestalost preispitivanja i izmjena sanacijskih planova nad investicijskim društvima

6. uvjeti na temelju kojih se određuje minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze iz članka 26. stavka 3. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

7. uvjeti za određivanje stope pretvaranja iz članka 58. stavka 4. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Članak 2.

1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je sukladno članku 8. stavku 1. točki b) Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava sanacijsko tijelo za investicijsko društvo, grupu investicijskih društava i financijsku instituciju za koje je nadležna.

2. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se u dijelu izvršavanja ovlasti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga nad investicijskim društvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kojem je, sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, 65/18, 17/20 i 83/21) izdala odobrenje za rad.

Definicije

Članak 3.

(1) Pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 146/20 i 21/22)

3. Zakon o tržištu kapitala je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18, 17/20 i 83/21)

4. Zakon o HANFA-i je Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12)

5. Investicijsko društvo je investicijsko društvo koje je obvezno imati iznos inicijalnog kapitala u skladu s člankom 10. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala

6. ESRB je Europski odbor za sistemske rizike.

7. pravo na vlasništvo je pravo na vlasništvo kako je uređeno člankom 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02)

8. procjena vrijednosti je procjena vrijednosti imovine i obveza investicijskog društva provedena u skladu s člankom 50. ili 51. Zakona

9. razrjeđivanje dioničarske strukture jest smanjenje udjela postojećih dioničara u temeljnom kapitalu investicijskog društva izdavanjem novih vlasničkih instrumenata imateljima relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju koji se pretvaraju primjenom ovlasti iz članka 20. ovoga Pravilnika

10. redoslijed smanjenja vrijednosti i pretvaranja jest redoslijed u kojem se izvršavaju ovlasti iz članka 20. ovoga Pravilnika, a kako je uređeno člankom 53., odnosno člankom 85. Zakona

11. relevantni instrumenti kapitala jesu instrumenti kapitala koji ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 52. stavkom 1. i člankom 63. Uredbe (EU) br. 575/2013 te koji se nastavljaju priznavati u skladu s dijelom desetim glavom 1. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Svi ostali pojmovi imaju isto značenje kao u Zakonu.

II. UVJETI I NAČIN PROVEDBE AKTIVNOSTI I NALAGANJA MJERA U SVRHU PROVEDBE SANACIJSKIH OVLASTI

Vrste sanacijskog nadzora

Članak 4.

(1) Sanacijski nadzor je nadzor koji Hanfa provodi nad investicijskim društvom u svrhu provedbe ovlasti iz glava III., IV. i VI. Zakona.

(2) Sanacijski nadzor iz stavka 1. ovog članka obavlja se kao:

1. posredni sanacijski nadzor koji se provodi kao kontinuirano analiziranje prikupljenih informacija iz članka 5. ovoga Pravilnika ili

2. neposredni sanacijski nadzor koji se provodi u poslovnim prostorijama subjekta iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Posredni sanacijski nadzor

Članak 5.

(1) Informacije koje su predmet posrednoga sanacijskog nadzora jesu, kada je primjenjivo, izvješća koja investicijsko društvo dostavlja u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (Tekst značajan za EGP.)(SL L 277, 7. 11. 2018.) i ovim Pravilnikom, pisana korespondencija s tim subjektom te svaka druga informacija, izjava ili izvješće koje na zahtjev Hanfe dostavi investicijsko društvo, kao i druge javno dostupne informacije, izvješća ili obavijesti povezani s investicijskim društvom.

(2) Posredni sanacijski nadzor provode ovlaštenici po zaposlenju.

Neposredni sanacijski nadzor

Članak 6.

(1) Hanfa provodi neposredni sanacijski nadzor uvijek kada ocijeni da je to potrebno radi izvršenja sanacijskih ovlasti, a osobito u sljedećim slučajevima:

1. radi provjere potpunosti i točnosti izvješća i informacija koje dostavlja investicijsko društvo

2. radi provjere provodi li investicijsko društvo aktivnosti radi otklanjanja značajnih prepreka mogućnosti sanacije

3. radi donošenja odluke kojom se investicijskom društvu nalažu mjere za otklanjanje značajnih prepreka mogućnosti sanacije ili

4. radi donošenja odluke kojom se investicijskom društvu nalaže minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze kao i radi provjere ispunjavanja tog zahtjeva.

(2) Neposredni sanacijski nadzor obavlja se:

1. pregledom knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, pomoćnih i drugih evidencija i obračuna, izvješća, politika i ostalih internih akata te druge dokumentacije koja se odnosi na poslovanje investicijskog društva, u izvorniku u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba

2. pribavljanjem pisanih i usmenih očitovanja i pojašnjenja od članova uprave, nadzornog odbora te zaposlenika investicijskog društva.

(3) Neposredni sanacijski nadzor obavljaju zaposlenici Hanfe na temelju ovlaštenja Upravnog vijeća Hanfe.

(4) Upravno vijeće Hanfe može ovlaštenjem iz stavka 3. ovog članka, uz zaposlenike Hanfe, za provođenje neposrednoga sanacijskog nadzora ovlastiti i druge osobe koje raspolažu stručnim znanjima i koje nisu zaposlenici Hanfe, a osobito ovlaštene revizore, revizorsko društvo, pravne savjetnike i predstavnike Jedinstvenoga sanacijskog odbora.

(5) U ovlaštenju iz stavka 3. ovog članaka određuju se:

1. predmet neposrednoga sanacijskog nadzora

2. datum početka neposrednoga sanacijskog nadzora

3. voditelj neposrednoga sanacijskog nadzora i druge osobe ovlaštene provesti neposredni sanacijski nadzor.

(6) U slučaju kada u neposrednom sanacijskom nadzoru sudjeluju osobe iz stavka 4. ovog članka voditelj neposrednoga sanacijskog nadzora može biti samo zaposlenik Hanfe.

Dužnosti investicijskog društva tijekom provođenja neposrednoga sanacijskog nadzora

Članak 7.

(1) Investicijsko društvo dužno je omogućiti ovlaštenoj osobi neometan pristup svim svojim poslovnim prostorima i uvid u poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te administrativne ili poslovne evidencije, kao i kontrolu informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija, u opsegu potrebnom za obavljanje pojedinoga neposrednoga sanacijskog nadzora.

(2) Članovi uprave i nadzornog odbora, prokuristi, ostali rukovoditelji i zaposlenici investicijskog društva obvezni su ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, dati usmene i pisane odgovore na sva pitanja vezana uz predmet neposrednog nadzora i potkrijepiti ih dokumentacijom ako je to moguće.

(3) Ako investicijsko društvo izdvoji određene aktivnosti na vanjske pružatelje usluga, dužno je omogućiti ovlaštenoj osobi obavljanje neposrednog nadzora i u prostorijama pružatelja usluga u opsegu koji je potreban za ostvarivanje cilja neposrednoga sanacijskog nadzora nad tim subjektom.

Obavijest o neposrednom sanacijskom nadzoru

Članak 8.

(1) Hanfa investicijskom društvu dostavlja obavijest o neposrednom sanacijskom nadzoru najkasnije deset dana prije njegova početka.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka, osim predmeta nadzora, najmanje sadržava podatke o planiranom početku i trajanju neposrednoga sanacijskog nadzora, ime voditelja neposrednoga sanacijskog nadzora i imena drugih ovlaštenih osoba koje će obaviti neposredni sanacijski nadzor te popis dokumentacije i informacija koje je minimalno potrebno osigurati za pripremu i provođenje neposrednoga sanacijskog nadzora.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ovlaštena osoba može obavijest o neposrednom sanacijskom nadzoru neposredno uručiti investicijskom društvu najkasnije uoči početka obavljanja neposrednoga sanacijskog nadzora, ako je nužno da se neposredni nadzor obavi iznenada.

Zapisnik o provedenom sanacijskom nadzoru

Članak 9.

(1) Nakon završetka neposrednoga sanacijskog nadzora Hanfa sastavlja zapisnik o provedenim radnjama u okviru neposrednoga sanacijskog nadzora.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka ne smatra se upravnim aktom i sadržava najmanje:

1. datum početka i završetka neposrednoga sanacijskog nadzora

2. imena ovlaštenih osoba koje su provodile neposredni sanacijski nadzor

3. bitne podatke o predmetu neposrednoga sanacijskog nadzora i sadržaju utvrđenih činjenica i

4. sadržaj izjava i pojašnjenja članova uprave i nadzornog odbora, prokurista, ostalih rukovoditelja i zaposlenika investicijskog društva, ako ih je bilo.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje voditelj neposrednoga sanacijskog nadzora.

(4) Hanfa zapisnik iz stavka 1. ovog članka dostavlja investicijskom društvu u vezi s kojim je izvršen neposredni sanacijski nadzor.

(5) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka u slučaju posrednoga sanacijskog nadzora sastavlja se samo ako se tijekom tog nadzora utvrde činjenice koje upućuju na počinjenje prekršaja iz glave XVI. Zakona, a potpisuje ga ovlaštenik po zaposlenju koji je te činjenice utvrdio.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, zapisnik se ne dostavlja investicijskom društvu.

Neovisna procjena

Članak 10.

(1) Upravno vijeće Hanfe može, kada je u skladu s odredbama Zakona ili Uredbe (EU) br. 806/2014 potrebno provesti neovisnu procjenu vrijednosti imovine i obveza investicijskog društva, ovlastiti osobu koja ima status neovisnog procjenitelja i s kojom Hanfa ima sklopljen ugovor za provođenje neovisne procjene, na prikupljanje i provjeravanje svih potrebnih informacija u prostorijama tog subjekta.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika, osim članka 7., koji se primjenjuje na odgovarajući način.

III. NALAGANJE MJERA

Donošenje rješenja

Članak 11.

(1) Hanfa mjere investicijskom društvu nalaže rješenjem nakon što mu je omogućila da se prethodno očituje o nacrtu tog rješenja.

(2) Ako Hanfa rješenje iz stavka 1. donosi na temelju zajedničke odluke koju donosi sa sanacijskim tijelima iz drugih država članica Europske unije, investicijskom društvu omogućit će pravo na očitovanje na nacrt te zajedničke odluke.

(3) Hanfa određuje rok za očitovanje na nacrt rješenja iz stavka 1. ovog članka odnosno nacrt zajedničke odluke koji ne može biti kraći od deset radnih dana.

(4) Ako investicijsko društvo ne dostavi svoje očitovanje ili ga dostavi nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka, smatra se da nema nikakvih primjedbi na nacrt rješenja Hanfe odnosno nacrt zajedničke odluke.

Obveze subjekta nakon donošenja rješenja

Članak 12.

(1) Uprava investicijskog društva dužna je bez odgađanja kopiju rješenja dostaviti predsjedniku nadzornog odbora i osobi koja obavlja funkciju interne revizije u investicijskom društvu.

(2) Predsjednik nadzornog odbora dužan je nakon primitka rješenja bez odgode upoznati ostale članove nadzornog odbora sa sadržajem rješenja.

IV. PRIMJENA POJEDNOSTAVLJENIH OBVEZA IZ PODRUČJA SANACIJE NA INVESTICIJSKA DRUŠTVA

Članak 13.

(1) Ovo poglavlje primjenjuje se na investicijsko društvo koje je u smislu odredbi članka 25. Zakona prihvatljiva za pojednostavljene obveze.

(2) U smislu stavka 1. ovog članka smatra se da je investicijsko društvo prihvatljivo za pojednostavljene obveze ako se, u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/348 od 25. listopada 2018. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji za procjenu utjecaja propasti institucije na financijska tržišta, druge institucije i na uvjete financiranja (u nastavku teksta: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2019/348), smatra investicijskim društvom čija propast vjerojatno ne bi imala znatan negativan učinak na financijska tržišta, druge institucije ili na uvjete financiranja te ako joj je Hanfa, u skladu s odredbom članka 17. stavka 3. Zakona, dostavila sažetak ključnih elemenata sanacijskog plana u kojemu je redovni postupak zbog insolventnosti naveden kao preferirana sanacijska strategija.

Sadržaj sanacijskog plana

Članak 14.

Sanacijski plan za investicijsko društvo iz članka 13. ovoga Pravilnika najmanje sadržava:

1. sažetak ključnih elemenata sanacijskog plana

2. sažetak bitnih promjena koje su nastupile nakon donošenja prethodnoga sanacijskog plana

3. osnovne informacije o investicijskom društvu

4. rezultat procjene mogućnosti sanacije

5. rezultat procjene javnog interesa

6. rezultat procjene utjecaja propasti investicijskog društva na financijska tržišta, druge institucije i na uvjete financiranja na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/348

7. minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze

8. plan komunikacije s medijima i javnošću.

Informacije potrebne za izradu sanacijskog plana

Članak 15.

(1) Investicijsko društvo iz članka 13. ovoga Pravilnika nije obvezno dostavljati informacije u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (dalje: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2018/1624).

(2) Izuzeće investicijskog društva u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka ne utječe na njegove obveze iz članka 14. Zakona.

(3) Ako ocijeni da je to nužno za potrebe izrade i provedbe sanacijskog plana, Hanfa investicijsko društvo na koje se sanacijski plan odnosi obavještava najkasnije do kraja kalendarske godine da je, počevši od izvještaja za tu kalendarsku godinu, obvezno dostavljati informacije u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/1624.

(4) Ako bude donesena odluka o otvaranju postupka sanacije, investicijsko društvo iz članka 13. ovoga Pravilnika nije obvezno dostavljati informacije u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/1624 za vrijeme trajanja postupka sanacije.

Učestalost preispitivanja i izmjena sanacijskih planova

Članak 16.

(1) Sanacijski plan za investicijsko društvo iz članka 13. ovoga Pravilnika preispituje se i po potrebi mijenja najmanje jednom u dvije godine te nakon svake značajne promjene pravne ili organizacijske strukture investicijskog društva, njegovog poslovanja ili financijskog položaja koja bi mogla značajno utjecati na učinkovitost plana te time stvoriti potrebu njegove izmjene.

(2) U smislu stavka 1. ovog članka smatra se da je došlo do značajne promjene ako se stvori potreba promjene preferirane sanacijske strategije ili nakon što Hanfa utvrdi da investicijsko društvo, u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/348, više nije prihvatljivo za pojednostavljene obveze.

V. MINIMALNI ZAHTJEV ZA REGULATORNI KAPITAL I PODLOŽNE OBVEZE

Visina minimalnog zahtjeva

Članak 17.

Visina minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze (u nastavku teksta: minimalni zahtjev) za investicijsko društvo, kada se izračunava u skladu s člankom 12.a stavkom 2. točkom a. Uredbe (EU) br. 806/2014, po svom iznosu jednaka je zbroju zahtjeva koji je to investicijsko društvo dužno održavati u skladu s člankom 11. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/2033 i dodatnoga kapitalnog zahtjeva koji mora održavati u skladu s rješenjem Hanfe donesenim u skladu s člankom 205. stavkom 2. točkom 1. Zakona o tržištu kapitala.

Održavanje minimalnog zahtjeva

Članak 18.

Investicijsko društvo dužno je kontinuirano održavati zahtjev iz članka 17. ovoga Pravilnika koristeći se isključivo instrumentima i stavkama regulatornoga kapitala u skladu s Zakonom o tržištu kapitala i Uredbom (EU) 2019/2033.

VI. POSTUPANJE HANFE PRI PRIMJENI OVLASTI ZA SMANJENJE VRIJEDNOSTI I PRETVARANJE RELEVANTNIH INSTRUMENATA KAPITALA, PODLOŽNIH OBVEZA I OBVEZA PODLOŽNIH ZA UNUTARNJU SANACIJU

Procjena vrijednosti

Članak 19.

Hanfa stopu pretvaranja te način postupanja prema dioničarima i imateljima relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju određuje na temelju informacija iz procjene vrijednosti, a osobito na temelju odnosa procijenjene vrijednosti vlasničkih instrumenata nakon izvršenja ovlasti iz članka 20. ovog Pravilnika i procijenjenog iznosa u kojem bi dioničari i imatelji relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju bili namireni da je nad investicijskim društvom proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

Uvjeti za određivanje stope pretvaranja

Članak 20.

(1) Hanfa primjenjuje istu ili različitu stopu pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju ovisno o tome na koji se način najbolje ostvaruju:

1. ciljevi sanacije iz članka 6. Zakona

2. opća načela sanacije iz članka 7. Zakona

3. redoslijed smanjenja vrijednosti i pretvaranja te

4. pravo na vlasništvo.

(2) Pri primjeni načela iz stavka 1. ovog članka Hanfa vodi računa o tome da:

1. opće načelo sanacije iz članka 7. stavka 1. točke 7. Zakona ima prednost pred ostalim načelima

2. pravo na vlasništvo ima prednost pred ostalim načelima, izuzevši opće načelo sanacije iz članka 7. stavka 1. točke 7. Zakona

3. opća načela sanacije iz članka 7. stavka 1. točaka 1., 2. i 6. imaju prednost pred ostalim načelima, izuzevši opće načelo sanacije iz članka 7. stavka 1. točke 7. Zakona i pravo na vlasništvo.

(3) Smatra se da je opće načelo sanacije iz članka 7. stavka 1. točke 7. Zakona ostvareno ako Hanfa odredi stopu pretvaranja tako da je za svakog imatelja relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju procijenjena vrijednost njihovih vlasničkih instrumenata nakon izvršenja ovlasti iz stavka 1. ovoga članka jednaka ili veća od procijenjenog iznosa u kojem bi njihove tražbine, da na njih te ovlasti nisu izvršene, bile namirene da je nad investicijskim društvom proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

Različite stope pretvaranja

Članak 21.

(1) Hanfa određuje različite stope pretvaranja na različite kategorije relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju ako je procijenjena vrijednost vlasničkih instrumenata nakon izvršenja ovlasti iz članka 20. ovog Pravilnika manja od procijenjenog iznosa u kojem bi njihove tražbine, da na njih te ovlasti nisu izvršene, bile namirene da je nad investicijskim društvom proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

(2) Hanfa može odrediti različite stope pretvaranja na različite kategorije relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju ako je procijenjena vrijednost vlasničkih instrumenata nakon izvršenja ovlasti iz članka 20. ovog Pravilnika veća od procijenjenog iznosa u kojem bi njihove tražbine, da na njih te ovlasti nisu izvršene, bile namirene da je nad investicijskim društvom proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

(3) Ako primjenjuje različite stope pretvaranja, Hanfa kategorije relevantnih instrumenata kapitala i obveza određuje prema pravilima redovnog postupka zbog insolventnosti o razvrstavanju tražbina u isplatne redove.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka Hanfa vodi računa o tome da ne odredi stope pretvaranja koje bi nerazmjerno pogodovale određenoj kategoriji imatelja relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju na način da procijenjena vrijednost vlasničkih instrumenata nakon izvršenja ovlasti iz članka 20. ovoga Pravilnika bude značajno veća od procijenjenog iznosa u kojem bi imatelji relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju bili namireni da je nad investicijskim društvom proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

Postupanje prema dioničarima

Članak 22.

(1) Ako je na temelju informacija iz članka 50. stavka 3. Zakona, sadržanih u procjeni vrijednosti, imovina investicijskog društva jednaka ili manja od obveza i ako iz informacija iz članka 50. stavka 9. Zakona proizlazi da dioničari u okviru redovnog postupka zbog insolventnosti ne bi bili namireni, Hanfa u cijelosti provodi pojednostavnjeno smanjenje inicijalnog kapitala, odnosno smanjenje inicijalnog kapitala povlačenjem dionica ili prijenos postojećih vlasničkih instrumenata na imatelje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju koji se pretvaraju primjenom ovlasti iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(2) Ako je na temelju informacija iz članka 50. stavka 3. Zakona, sadržanih u procjeni vrijednosti, imovina investicijskog društva veća od obveza, ali iz informacija iz članka 50. stavka 9. Zakona proizlazi da dioničari u okviru redovnog postupka zbog insolventnosti ne bi bili namireni, Hanfa može u cijelosti ili djelomično provesti pojednostavnjeno smanjenje inicijalnog kapitala, odnosno smanjenje inicijalnog kapitala povlačenjem dionica ili prijenos postojećih vlasničkih instrumenata na imatelje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju koji se pretvaraju primjenom ovlasti iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je na temelju informacija iz članka 50. stavka 3. Zakona, sadržanih u procjeni vrijednosti, imovina investicijskog društva veća od obveza i ako iz informacija iz članka 50. stavka 9. Zakona proizlazi da bi dioničari u okviru redovnog postupka zbog insolventnosti bili namireni, Hanfa djelomično provodi pojednostavnjeno smanjenje inicijalnog kapitala, odnosno smanjenje inicijalnog kapitala povlačenjem dionica ili prijenos postojećih vlasničkih instrumenata na imatelje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju koji se pretvaraju primjenom ovlasti iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(4) Ako pojednostavnjeno smanjenje inicijalnog kapitala, odnosno smanjenje inicijalnog kapitala povlačenjem dionica ili prijenos postojećih vlasničkih instrumenata provodi djelomično, Hanfa provodi i razrjeđivanje dioničarske strukture.

(5) U slučaju iz stavaka 2. i 3. ovog članka Hanfa može provesti razrjeđivanje dioničarske strukture bez provođenja pojednostavnjenog smanjenja inicijalnog kapitala, odnosno smanjenja inicijalnog kapitala povlačenjem dionica ili prijenosa postojećih vlasničkih instrumenata na imatelje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju koji se pretvaraju primjenom ovlasti iz članka 20. ovoga Pravilnika.

Redoslijed smanjenja vrijednosti i pretvaranja

Članak 23.

(1) Kada primjenjuje ovlasti iz članka 20. ovoga Pravilnika, Hanfa osigurava:

1. jednako postupanje s relevantnim instrumentima kapitala koji pripadaju istoj kategoriji unutar redoslijeda smanjenja vrijednosti i pretvaranja te koji u slučaju redovnog postupka zbog insolventnosti ulaze u isti isplatni red bez obzira na njihove druge karakteristike, osim ako Zakonom nije drukčije propisano i

2. jednako postupanje s relevantnim instrumentima kapitala neovisno o tome u kojem iznosu ispunjavaju uvjete za stavke regulatornoga kapitala.

(2) U smislu odredbe stavka 1. točke 1. ovog članka Hanfa s instrumentima dodatnoga osnovnog kapitala i s instrumentima koji se nastavljaju priznavati u skladu s dijelom desetim glavom 1. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 postupa na jednak način.

(3) U smislu odredbe stavka 1. točke 2. ovog članka Hanfa s instrumentima dopunskoga kapitala koji u punom iznosu ispunjavaju uvjete za stavke regulatornoga kapitala i s instrumentima dopunskoga kapitala koji podliježu amortizaciji iz članka 64. Uredbe (EU) br. 575/2013 postupa na jednak način.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 24.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije (»Narodne novine« br. 36/2018.).

Klasa: 011-01/22-12/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-1
Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.