Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala, likvidnosti i korištenju mogućnosti i diskrecijskih prava iz Uredbe (EU) 2019/2033

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala, likvidnosti i korištenju mogućnosti i diskrecijskih prava iz Uredbe (EU) 2019/2033

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1479

Na temelju odredbi članaka 167. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. kolovoza 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU RIZICIMA, ADEKVATNOSTI KAPITALA, LIKVIDNOSTI I KORIŠTENJU MOGUĆNOSTI I DISKRECIJSKIH PRAVA IZ UREDBE (EU) 2019/2033

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju:

1. sadržaj politika i postupaka iz članka 167. Zakona o tržištu kapitala i zahtjevi u vezi s upravljanjem rizicima,

2. zahtjevi vezani uz način i rokove dostave podataka o usklađenosti postupaka i metoda iz članka 167. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/2033 i Glavom I. Poglavljem VII. Zakona o tržištu kapitala

3. korištenje mogućnosti i diskrecijskih prava iz Uredbe (EU) br. 2019/2033.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21).

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

3. Profil rizičnosti je mjera odnosno procjena svih rizika kojima je ili kojima bi moglo biti izloženo investicijsko društvo u svom poslovanju.

4. Uredba (EU) br. 575/2013 je Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

5. Uredba (EU) br. 2019/2033 je Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014.

6. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/2284 je Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2284 оd 10. prosinca 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja i objava investicijskih društava

7. Direktiva 2013/36/EU je Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ, zadnje izmijenjena Direktivom (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju isto značenje kao u Zakonu i Uredbi (EU) br. 2019/2033.

II. POLITIKE I POSTUPCI ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Članak 3.

(1) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti sustav upravljanja rizicima razmjerno vrsti, opsegu i složenosti investicijskih usluga i aktivnosti koje pruža i obavlja, a najmanje mora uključivati:

1. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima,

2. organizacijski ustroj s definiranim ovlastima i odgovornostima za upravljanje rizicima,

3. proces upravljanja rizicima,

4. djelotvoran sustav unutarnjih kontrola.

(2) Investicijsko društvo dužno je, razmjerno složenosti, profilu rizičnosti, opsegu poslovanja i toleranciji rizika koje je utvrdila uprava investicijskog društva, uspostaviti, primjenjivati i redovito ažurirati strategije, politike, procese i sustave za utvrđivanje, mjerenje, upravljanje i praćenje u pogledu sljedećeg:

1. bitnih izvora i učinaka rizika za klijente i bilo kakvog znatnog utjecaja na regulatorni kapital, u mjeri kojoj je to primjenjivo s obzirom na odredbe o zaštiti imovine klijenata iz članaka 80. i 81. Zakona i, ako je primjenjivo, osiguranje od profesionalne odgovornosti

2. bitnih izvora i učinaka rizika za tržište i bilo kakvog znatnog utjecaja na regulatorni kapital

3. bitnih izvora i učinaka rizika za investicijsko društvo, posebno onih kojima se može smanjiti razina dostupnog regulatornog kapitala

4. bitni izvori rizika za investicijsko društvo iz točaka 1. do 3. ovoga stavka uključuju, ako je to relevantno, značajne promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti imovine, uključujući sva potraživanja od vezanih zastupnika, propast klijenta ili druge ugovorne strane, pozicije u financijskim instrumentima, strane valute i robu te obveze prema mirovinskim sustavima s utvrđenim naknadama

5. rizika likvidnosti tijekom odgovarajućeg razdoblja, uključujući unutardnevno, kako bi se osiguralo da investicijsko društvo održava odgovarajuće razine likvidnih sredstava, među ostalim u odnosu na rješavanje pitanja bitnih izvora rizika iz točaka 1. do 3. ovoga stavka.

(3) Investicijsko društvo dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja značajnih rizika povezanih s uslugama i aktivnostima, poslovnim procesima i sustavima investicijskog društva i, kad je to moguće, utvrđivanja prihvatljivog stupnja rizika.

(4) Strategije upravljanja rizicima moraju odražavati temeljni odnos investicijskog društva prema rizicima kojima je ili bi moglo biti izloženo u poslovanju radi sprječavanja nedosljednosti, nejasnoća i neuravnoteženosti pri upravljanju, a najmanje moraju uključivati:

1. ciljeve i opća načela prepoznavanja, preuzimanja i upravljanja rizicima,

2. načela izvođenja postupka ocjenjivanja potrebnog internog kapitala.

(5) Politike upravljanja rizicima moraju omogućiti realizaciju strategija upravljanja rizicima, a najmanje moraju uključivati:

1. određivanje sklonosti preuzimanju rizika za pojedine rizike,

2. metodologiju utvrđivanja i mjerenja odnosno procjenjivanja rizika kojima je investicijsko društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju,

3. postupke za ovladavanje i praćenje rizika,

4. mjere u slučaju odstupanja od primjene usvojenih politika i postupaka,

5. mjere u slučaju kriznih situacija,

6. organizacijska pravila odvijanja procesa upravljanja rizicima, uključujući i njegov opis,

7. pravila rada sustava unutarnjih kontrola,

8. pravila provođenja postupka ocjenjivanja internog kapitala.

(6) Investicijsko društvo dužno je na osnovi strategija i politika upravljanja rizicima i utvrđenog prihvatljivog stupnja rizika donijeti učinkovite postupke i mjere upravljanja rizicima.

(7) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti proces upravljanja rizicima koji uključuje redovito i pravovremeno utvrđivanje, mjerenje, odnosno procjenjivanje, ovladavanje i praćenje rizika, uključujući izvještavanje o rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

(8) Investicijsko društvo dužno je pratiti i ocjenjivati primjerenost, sveobuhvatnost i učinkovitost donesenih strategija, politika i postupaka upravljanja rizicima te primjerenost i učinkovitost predviđenih mjera u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka u strategijama, politikama i postupcima upravljanja rizicima, uključujući i propuste relevantnih osoba.

(9) Investicijsko društvo dužno je jasno odrediti kriterije za odlučivanje i postupke za ovladavanje rizicima uzimajući u obzir postojeći i željeni profil rizičnosti te sklonost preuzimanju rizika.

Članak 4.

(1) Investicijsko društvo koje ne ispunjava uvjete za malo i nepovezano investicijsko društvo iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 mora imati uspostavljene dobre, učinkovite i sveobuhvatne aranžmane, strategije i postupke za kontinuiranu procjenu i održavanje iznosa, vrsta i raspodjele internoga kapitala i likvidne imovine koje smatra adekvatnima za pokrivanje prirode i razine rizika koje investicijsko društvo može predstavljati za druge i kojima je ono samo izloženo ili bi moglo biti izloženo.

(2) Investicijsko društvo dužno je na temelju strategija i politika upravljanja rizicima razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja kao i vrsti i opsegu investicijskih usluga i aktivnosti koje društvo pruža i obavlja, uspostaviti postupak ocjenjivanja internog kapitala koji obuhvaća sljedeće:

1. utvrđivanje rizika,

2. mjerenje ili procjenu pojedinog rizika i određivanje pripadajućih iznosa internih kapitalnih zahtjeva,

3. određivanje ukupnog internog kapitala,

4. usklađivanje potrebnog regulatornog kapitala i potrebnog internog kapitala.

(3) Utvrđivanje svih rizika i određivanje njihove značajnosti treba biti zasnovano na sveobuhvatnoj procjeni rizika kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, a koji su svojstveni vrsti, opsegu i složenosti investicijskih usluga i aktivnosti koje investicijsko društvo pruža i obavlja. Postupak utvrđivanja rizika treba uključivati i procjenu financijskog stanja investicijskog društva i vanjskog okruženja u kojem posluje i obuhvatiti buduća kretanja i promjene.

(4) Investicijsko društvo dužno je pri određivanju potrebnog internog kapitala, uvažavajući raspoloživost internog kapitala, definirati interne ciljeve u uvjetima redovitog poslovanja i u uvjetima izvanrednih okolnosti, te odrediti kojom kategorijom kapitala će pokrivati potrebni interni kapital.

(5) Investicijsko društvo dužno je uskladiti potrebni interni kapital i regulatorni kapital te navesti njihove sličnosti i razlike. Ako se postupkom ocjenjivanja internog kapitala utvrdi da je iznos potrebnog internog kapitala manji od minimalnog iznosa regulatornog kapitala iz članka 11. Uredbe (EU) br. 2019/2033, investicijsko društvo dužno je održavati iznos kapitala veći ili jednak kapitalnim zahtjevima u skladu s odredbama članka 11. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(6) Investicijsko društvo dužno je formalizirati, dokumentirati i redovito provjeravati postupak ocjenjivanja internog kapitala koji mora biti sastavni dio sustava upravljanja investicijskim društvom. Društvo je dužno najmanje jednom godišnje provesti ocjenu prikladnosti postupka ocjenjivanja adekvatnosti internog kapitala.

(7) Investicijsko društvo dužno je postupak ocjenjivanja internog kapitala i njegove raspodjele provoditi najmanje jednom godišnje, a u slučaju značajnih promjena u tijeku godine i češće, te o samom postupku ocjenjivanja internog kapitala izvijestiti Hanfu na njen zahtjev.

III. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSNIM RIZIKOM INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Minimalni zahtjevi za upravljanje likvidnosnim rizikom investicijskog društva

Članak 5.

(1) Uprava investicijskog društva dužna je donijeti strategiju, politike i ostale interne akte za upravljanje likvidnosnim rizikom koji će biti u skladu s profilom rizičnosti investicijskog društva. Strategija upravljanja likvidnosnim rizikom obuhvaća minimalno ciljeve i osnovna načela preuzimanja rizika likvidnosti i upravljanja njime. Razinu sklonosti za preuzimanje likvidnosnog rizika donosi uprava investicijskog društva u sklopu poslovne strategije najmanje jednom godišnje.

(2) Strategije, politike, postupci i sustavi iz stavka 1. ovoga članka smatraju se primjerenima ako:

1. su razmjerni složenosti, profilu rizičnosti, opsegu poslovanja i definiranoj toleranciji rizika investicijskog društva,

2. osiguravaju upravljanje likvidnosnim rizikom tijekom odgovarajućih vremenskih razdoblja uključujući i unutardnevno,

3. odražavaju značaj investicijskog društva u svakoj državi članici u kojoj posluje,

4. su prilagođeni poslovnim linijama, valutama, podružnicama i pravnim subjektima, te

5. uključuju odgovarajuće mehanizme raspodjele troškova likvidnosti, koristi i rizika.

(3) Politike i drugi interni akti investicijskog društva za upravljanje likvidnosnim rizikom moraju minimalno obuhvatiti:

1. politike i postupke kojima se uređuje uspostava primjerenog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola,

2. strukturu imovine kao i pretpostavke o likvidnosti i utrživosti imovine,

3. sustav izvještavanja o likvidnosnom riziku,

4. politike i postupke sa stranim valutama,

5. mjerenje i praćenje neto novčanih tokova uključujući i unutardnevno upravljanje likvidnošću,

6. prekogranično upravljanje likvidnošću, kao i upravljanje likvidnošću u različitim poslovnim linijama, podružnicama i društvima kćerima,

7. gdje je primjenjivo, upravljanje likvidnošću unutar grupe investicijskih društava,

8. diversificiranost i stabilnost izvora financiranja, te dostupnost tržišta,

9. testiranje otpornosti na stres i analizu različitih scenarija,

10. planove oporavka likvidnosti i

11. planove postupanja i financiranja investicijskog društva u kriznim situacijama.

(4) U svrhu adekvatnog upravljanja likvidnosnim rizikom, investicijsko društvo mora primjenjivati aktivnu politiku upravljanja imovinom/likvidnim sredstvima što uključuje stalno nadziranje i usklađivanje financijskih i novčanih tokova, a u cilju prepoznavanja izloženosti likvidnosnom riziku.

Postupak upravljanja likvidnosnim rizikom

Članak 6.

Postupak upravljanja likvidnosnim rizikom mora minimalno sadržavati sljedeće mjere:

1. praćenje kretanja imovine i izvanbilančnih stavki investicijskog društva kao i ostalih relevantnih pretpostavki tako da se osigura njihova primjerenost aktivnostima investicijskog društva i tržišnim okolnostima,

2. procedure za postupanje uprave i višeg rukovodstva u slučajevima određenih nepovoljnih rezultata testiranja otpornosti na stres,

3. razmatranje različitih mogućnosti odnosno instrumenata smanjenja rizika likvidnosti, uključujući sustave limita i zaštitne slojeve likvidnosti, kako bi investicijsko društvo bilo u mogućnosti izdržati veliki broj različitih stresnih događaja i

4. osiguranje diversificiranosti strukture financiranja i pristupa izvorima financiranja.

Članak 7.

(1) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti odgovarajući sustav izvještavanja koji će, ovisno o vrsti, opsegu i složenosti poslovanja investicijskog društva, biti prihvatljiv za utvrđivanje, mjerenje odnosno procjenjivanje, ovladavanje, praćenje i izvještavanje o likvidnosnom riziku.

(2) Sustav izvještavanja mora minimalno omogućiti pravodobno i relevantno informiranje uprave o likvidnosti investicijskog društva, praćenje poštivanja donesenih politika i internih akata te praćenje pozicije likvidnosti u domaćoj i stranim valutama te praćenje rezultata testiranja otpornosti na stres.

Testiranje otpornosti na stres

Članak 8.

(1) Investicijsko društvo dužno je u politikama upravljanja rizikom likvidnosti definirati testiranje otpornosti na stres (analize scenarija i analize osjetljivosti) na sljedeći način:

1. propisati i donijeti postupke za provođenje i analizu različitih testiranja otpornosti na stres, te učestalost njihova provođenja (barem jednom godišnje), uzimajući u obzir scenarije odnosno faktore specifične za investicijsko društvo (unutarnje), tržišne scenarije odnosno faktore (vanjske) i kombinirane alternativne scenarije,

2. propisati provođenje testiranja likvidnosti ovisno o okolnostima i njihovu intenzitetu: od uobičajenih (predvidivih ili normalnih) okolnosti do neuobičajenih (ekstremnih) okolnosti,

3. propisati model provođenja testiranja za kraća i za dulja razdoblja stresnih okolnosti,

4. omogućiti upravi, višem rukovodstvu i, kada je to primjereno, nadzornoj funkciji investicijskog društva analizu rezultata testiranja,

5. propisati procedure za postupke koji bi se trebali poduzeti u slučajevima određenih nepovoljnih rezultata testiranja otpornosti na stres,

6. utvrditi raspored testiranja otpornosti na stres pri planiranju za iduću kalendarsku godinu te osigurati izvještavanje Uprave investicijskog društva o rezultatima planiranih i realiziranih ispitivanja na godišnjoj razini i

7. predvidjeti alternativne scenarije za pozicije likvidnosti i instrumente za smanjenje rizika likvidnosti, te najmanje jednom godišnje preispitati pretpostavke na kojima se temelje odluke o izvorima financiranja.

(2) Rezultati testiranja otpornosti na stres osnova su za poduzimanje korektivnih mjera ili aktivnosti za ublažavanje izloženosti investicijskog društva, osiguranje zaštitnih slojeva likvidnosti i prilagodbu profila likvidnosti investicijskog društva njegovoj toleranciji na rizik.

(3) Investicijsko društvo dužno je koristiti se rezultatima testiranja otpornosti na stres, a osobito alternativnim scenarijima iz stavka 1. točke 7. ovoga članka u prilagođavanju strategije upravljanja likvidnosnim rizikom, donošenju politika, određivanju limita, zauzimanju pozicija likvidnosti te pri donošenju učinkovitih planova postupanja u kriznim situacijama i planova oporavka likvidnosti.

(4) Plan oporavka likvidnosti mora sadržavati odgovarajuće strategije i primjerene provedbene mjere za rješavanje mogućih manjkova likvidnosti, uključujući manjkove likvidnosti u odnosu na podružnice s poslovnim nastanom u drugoj državi članici.

(5) Investicijsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje testirati planove oporavka likvidnosti i ažurirati ih na temelju rezultata dobivenih testiranjem otpornosti na stres temeljem stavka 1. ovog članka.

IV. IZVJEŠĆIVANJE INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Nadzorno izvješćivanje o adekvatnosti kapitala

Članak 9.

Zahtjevi za izvješćivanje o adekvatnosti kapitala investicijskih društava propisani su člankom 54. Uredbe (EU) br. 2019/2033 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2021/2284.

Revizija Izvještaja o adekvatnosti kapitala

Članak 10.

(1) Investicijska društva dužna su na pojedinačnoj osnovi dostaviti Hanfi Izvještaje o adekvatnosti kapitala revidirane od strane ovlaštenog revizora sa stanjem na dan 31. prosinca najkasnije do 30. travnja sljedeće godine.

(2) Matična investicijska društva dužna su za svoju grupu investicijskog društva u Republici Hrvatskoj na konsolidiranoj osnovi dostaviti Hanfi izvještaje o adekvatnosti kapitala revidirane od strane ovlaštenog revizora sa stanjem na dan 31. prosinca najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine.

(3) Ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije Izvještaja o adekvatnosti kapitala obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti jesu li isti sastavljeni u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom, Uredbom (EU) br. 2019/2033, Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2021/2284 te jesu li usklađeni s godišnjim financijskim izvještajima investicijskog društva na izvještajni datum.

Način dostave Izvještaja o adekvatnosti kapitala

Članak 11.

(1) Investicijska društva dužna su Izvještaje o adekvatnosti kapitala dostavljati Hanfi u elektroničkom obliku u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Investicijska društva dužna su Izvještaje o adekvatnosti kapitala revidirane od strane ovlaštenog revizora dostaviti i u pisanom obliku sukladno članku 10. ovog Pravilnika.

(3) Smatra se da su investicijska društva dostavila izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, investicijska društva dužna su u propisanom roku dostaviti izvještaje u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvještavanja.

(5) Investicijska društva dužna su dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

V. KORIŠTENJE MOGUĆNOSTI I DISKRECIJSKIH PRAVA IZ UREDBE (EU) BR. 2019/2033

Mogućnost primjene zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 575/2013

Članak 12.

(1) Investicijsko društvo koje obavlja neku od investicijskih aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točke 3. ili 6. Zakona može podnijeti Agenciji zahtjev za odobrenje primjene zahtjeva Uredbe (EU) br. 575/2013 ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a. investicijsko društvo jest društvo kći i obuhvaćeno je nadzorom na konsolidiranoj osnovi kreditne institucije, financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga, u skladu s odredbama dijela prvoga glave II. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

b. investicijsko društvo obavijesti Hanfu na temelju Uredbe br. 2019/2033 te konsolidirajuće nadzorno tijelo, ako je to primjenjivo;

c. Hanfa smatra da je primjena kapitalnih zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj osnovi na investicijsko društvo i na konsolidiranoj osnovi na grupu, ovisno o slučaju, bonitetno prihvatljiva, da ne dovodi do smanjenja kapitalnih zahtjeva investicijskog društva na temelju Uredbe br. 2019/2033 te da se ne provodi u svrhe regulatorne arbitraže.

(2) Ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 1. ovoga članka Hanfa će rješenjem dozvoliti investicijskom društvu primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013, Zakona o kreditnim institucijama i pripadajućih podzakonskih aktata u roku od dva mjeseca od dana primitka potpune obavijesti iz točke b. stavka 1. ovoga članka

(3) Hanfa će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ako nisu ispunjeni svi uvjeti propisani tim člankom.

(4) Nad investicijskim društvom iz stavka 1. ovoga članka Agencija nadzor radi utvrđivanja usklađenosti s bonitetnim zahtjevima provodi na temelju Zakona o kreditnim institucijama, uključujući odredbe o potrebi određivanja konsolidirajućeg nadzornog tijela ako takvo investicijsko društvo pripada grupi investicijskog društva kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 25. Uredbe br. 2019/2033.

(5) Za potrebe 1. do 4. stavka ovoga članka ne primjenjuje se članak 7. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Izuzeća od primjene članka 5. Uredbe br. 2019/2033

Članak 13.

(1) Kada investicijsko društvo ispunjava sve uvjete iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033, nije dužno ispunjavati zahtjeve u vezi s dijelom 2., 3., 4., 6. i 7. Uredbe br. 2019/2033 na pojedinačnoj osnovi.

(2) Kada investicijsko društvo ispunjava sve uvjete iz članka 6. stavka 2. točke a. do e. Uredbe br. 2019/2033, nije dužno ispunjavati zahtjeve u vezi s dijelom 6. Uredbe (EU) br. 2019/2033 na pojedinačnoj osnovi.

(3) Kada investicijsko društvo ispunjava sve uvjete iz članka 6. stavka 3. točaka a. do e. Uredbe br. 2019/2033, nije dužno ispunjavati zahtjeve u vezi s dijelom 5. Uredbe (EU) br. 2019/2033 na pojedinačnoj osnovi.

Bonitetna konsolidacija matičnog društva

Članak 14.

Na temelju članka 7. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2019/2033 Hanfa može na zahtjev matičnog investicijskog društva vodeći računa o vrsti, opsegu i složenosti grupe investicijskog društva, kada je nadležna za nadzor nad grupom matično investicijsko društvo izuzeti od ispunjavanja obveza iz dijela V. Uredbe (EU) br. 2019/2033 na osnovi njegova konsolidiranog položaja.

Kriterij kapitala grupe

Članak 15.

(1) Ako Hanfa procjeni da je struktura grupe dostatno jednostavna te da nema značajnih rizika za klijente ili tržište koji proizlaze iz grupe investicijskog društva kao cjeline za koje bi u suprotnome bio potreban nadzor na konsolidiranoj osnovi, matičnom investicijskom društvu može rješenjem na zahtjev dozvoliti upotrebu kriterija kapitala grupe iz članka 8. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(2) Matični investicijski holding iz Unije ili matični miješani financijski holding iz Unije i svako drugo matično društvo koje je investicijsko društvo, financijska institucija, društvo za pomoćne usluge ili vezani zastupnik u grupi investicijskog društva, kada je za njihov nadzor nadležna Hanfa, dužni su držati instrumente regulatornog kapitala koji su barem dovoljni za pokriće zahtjeva iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

Kvalificirani udjeli izvan financijskog sektora

Članak 16.

(1) Hanfa može rješenjem investicijskom društvu zabraniti držanje kvalificiranih udjela izvan financijskog sektora ako iznos tih udjela prelazi postotke regulatornog kapitala iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(2) Hanfa će bez odgode objaviti izreku rješenja iz stavka 1. ovoga članka na svojim mrežnim stranicama.

Prilagodba kapitalnih zahtjeva

Članak 17.

(1) Ako Hanfa smatra da je došlo do značajne promjene u poslovanju investicijskog društva, može rješenjem investicijskom društvu naložiti drugačiji kapitalni zahtjev sukladno članku 205. Zakona.

(2) Ako Hanfa smatra da je došlo do značajne promjene u poslovanju investicijskog društva, može investicijskom društvu naložiti prilagodbu iznosa kapitala iz članka 13. stavka 1. Uredbe br. 2019/2033.

(3) Ako Hanfa smatra da je nastupila značajna promjena u poslovanju investicijskog društva koja utječe na iznos relevantnog faktora K, može rješenjem naložiti prilagodbu odgovarajućeg iznosa kapitala u skladu sa člankom 205. stavkom 2. točkom 1. Zakona.

Zamjena povijesnih podataka koji nedostaju

Članak 18.

Hanfa može u postupku posrednog nadzora uputiti investicijsko društvo da zamijeni povijesne podatke koji nedostaju u svrhu izračuna iz članka 17. stavka 1., članka 18. stavka 1., članka 19. stavka 1., članka 20. stavaka 1. i 2. i članka 33. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe br. 2019/2033 podacima dobivenih na temelju poslovnih planova investicijskih društava podnesenih u skladu s člankom 40. Zakona.

Prekoračenje vrijednosti koncentracijskog rizika

Članak 19.

Hanfa može na temelju zahtjeva koji sadrži valjano obrazloženje i priloženih dokaza istom, investicijskom društvu odobriti prekoračenje ograničenja iz članka 37. Uredbe br. 2019/2033 na ograničeno razdoblje.

Isključenja pojedinih vrsta izloženosti

Članak 20.

Izloženosti iz članka 41., stavka 2. točaka a. i b. Uredbe (EU) 2019/2033 u potpunosti su izuzete od primjene članka 37. Uredbe (EU) 2019/2033.

Likvidnosni zahtjevi za mala i nepovezana investicijska društva

Članak 21 .

Investicijska društva koja ispunjavaju uvjete iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 izuzeta su od primjene likvidnosnih zahtjeva iz članka 43. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033.

Likvidnosni zahtjevi

Članak 22.

Hanfa može, na obrazloženi zahtjev investicijskog društva, u iznimnim okolnostima, rješenjem odobriti smanjenje iznosa likvidne imovine koju investicijsko društvo drži, na rok ne dulji od 30 dana od prvobitnog smanjenja u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) 2019/2033.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava (»Narodne novine« br. 110/18).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 326-01-70-72-22-14
Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.