Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1480

Na temelju članka 16. stavka 8., članka 17. stavka 6., članka 29. stavka 2. i članka 36. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. kolovoza 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD UAIF-a

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a (»Narodne novine« broj 136/20), u članku 1. točki 1. riječi »velikom, malom i srednjem« brišu se, a riječ »UAIF-u« zamjenjuje se riječju »UAIF-a«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječ »priložiti« zamjenjuje se riječju »dostaviti«.

U stavku 1. točki 6. riječ »zahtjeva« zamjenjuje se riječima »posebne zahtjeve«, a broj »8« zamjenjuje se brojem »10«.

U točki 13. dodaju se riječi »za izdavanje odobrenja za rad UAIF-u,«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi: »Iznimno od stavaka 1. do 5. ovoga članka, ako zahtjev za izdavanje odobrenje za rad velikog UAIF-a podnosi UAIF koji već ima odobrenje za rad srednjeg ili malog UAIF-a izdano od strane Agencije, uz zahtjev prilaže samo dokumentaciju koju nije dostavio prilikom izdavanja predmetnog odobrenja, a ako je već dostavljenu dokumentaciju potrebno izmijeniti ili ažurirati dostavlja i izmijenjenu odnosno ažuriranu dokumentaciju.«

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »U odnosu na dokumentaciju iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dostavlja dokumentaciju sukladno pravilniku iz članka 76. stavka 13. Zakona.«

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

U stavku 4. koji postaje stavak 5. broj »2« zamjenjuje se brojem »3«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-5

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.