Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1481

Na temelju članaka 186. stavka 9., 188. stavka 5., članka 200. stavka 5., članka 201. stavka 8., članka 207. stavka 4. i članka 207.a stavka 7. Zakona o alternativnim investicijskom fondovima (»Narodne novine«, broj 21/2018, 126/2019 i 110/2021; dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. kolovoza 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA AIF-a

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju poslova depozitara AIF-a (»Narodne novine« broj 25/19 i 139/20), u članku 1. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi: »uvjeti za upravitelje depozitara AIF-a,«.

Dosadašnje točke 1. do 4. postaju točke 2. do 5.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 5. riječi »kada je UAIF-u ukinuto odobrenje na izbor depozitara » zamjenjuju se riječima »obveze promjene depozitara.«

Članak 2.

U naslovu iznad članka 2. dodaju se riječi »AIF-a s javnom ponudom«.

U članku 2. stavku 1. iza riječi »dužan« dodaju se riječi »za AIF s javnom ponudom kojim upravlja«.

U stavku 1. točki 2. broj »2« zamjenjuje se brojem »3«.

U stavku 2. točkama 3. i 4. broj »2« zamjenjuje se brojem »3«.

U točki 6. iza riječi »Zakona« dodaju se riječi »i stavka 3. ovoga članka«.

Članak 3.

U članku 4. dodaje se novi stavak 2. koji gasi:

»Depozitar iz članka 186. stavka 3. točaka 4. i 5. Zakona, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati i sljedeće zahtjeve:

1. imati potrebnu infrastrukturu za pohranu imovine AIF-a s za kojeg će obavljati poslove depozitara,

2. uspostaviti adekvatne administrativne i računovodstvene postupke, mehanizme unutarnje kontrole, djelotvorne postupke procjene rizika te djelotvorne mehanizme nadzora i zaštite sustava za obradu podataka, a vezano za obavljanje poslova depozitara

3. uspostaviti i provoditi djelotvorne organizacijske i upravljačke sustave u svrhu poduzimanja svih razumnih mjera usmjerenih na sprečavanje sukoba interesa, a koji mogu proizaći iz obavljanja poslova depozitara,

4. osigurati vođenje evidencija za sve usluge, djelatnosti i transakcije koje obavlja u sklopu obavljanja poslova depozitara,

5. poduzimati razumne mjere za osiguranje kontinuiteta i pravilnosti u obavljanju poslova depozitara upotrebom primjerenih i proporcionalnih sustava, resursa i postupaka,

6. upravitelji depozitara moraju imati adekvatna znanja, vještine i iskustvo vezano za obavljanje poslova depozitara, a kako bi mogli razumjeti glavne rizike koji proizlaze iz obavljanja poslova depozitara.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

Naslov iznad članka 7. mijenja se i glasi: »IV. POSTUPANJE UAIF-a i DEPOZITARA KOD OBVEZE PROMJENE DEPOZITARA AIF-a«.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Kada nastupe slučajevi iz članka 207. stavka 1. Zakona, odnosno kada Agencija rješenjem naloži UAIF-u promjenu depozitara AIF-a s privatnom ponudom temeljem članka 207. stavka 2. Zakona, UAIF je dužan u roku od 30 dana od nastupanja slučajeva iz članka 207. stavka 1. Zakona, odnosno od primitka rješenja Agencije iz članka 207. stavka 2. Zakona, zaključiti ugovor s drugim depozitarom i obavijestiti Agenciju sukladno odredbama Zakona.

(2) Kada odobrenje na izbor depozitara AIF-a s javnom ponudom prestane važiti, odnosno kada je UAIF-u ukinuto odobrenje na izbor depozitara AIF-a s javnom ponudom temeljem članka 207.a Zakona, UAIF je dužan u roku od 30 dana od prestanka važenja odnosno ukidanja odobrenja na izbor depozitara zaključiti ugovor s drugim depozitarom i podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agencije sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(3) Depozitar koji je obavljao poslove depozitara AIF-a, dužan je nastaviti s pružanjem usluga depozitara za sve poslove koji su predviđeni ugovorom i/ili Zakonom, a za nastavak pružanja kojih:

– ne postoje zakonske prepreke, ovisno o tome koji od razloga zbog kojih je UAIF dužan sklopiti ugovor s novim depozitarom iz članka 207. Zakona, odnosno koji od razloga za ukidanje odobrenja na izbor depozitara iz članka 207.a Zakona je primjenjiv u konkretnom slučaju

– ne postoje okolnosti koje upućuju da bi nastavak obavljanja takvih poslova ugrozio interese AIF-a ili ulagatelja, ovisno o tome koji od razloga zbog kojih je UAIF dužan sklopiti ugovor s novim depozitarom iz članka 207. Zakona, odnosno koji od razloga za ukidanje odobrenja na izbor depozitara iz članka 207.a Zakona je primjenjiv u konkretnom slučaju (primjerice, interese AIF-a moglo bi ugroziti držanje novčanih sredstava fonda na računima otvorenima u depozitara nad kojim je pokrenut postupak prisilne likvidacije).

(4) Depozitar koji je obavljao poslove depozitara AIF-a, dužan je nastaviti s pružanjem usluga iz stavka 3. ovoga članka do:

– isteka roka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako UAIF ne zaključi ugovor s drugim depozitarom i/ili ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agenciji, ili

– isteka roka iz članka 207.a stavka 5. Zakona ili danom izdavanja odobrenja Agencije za izbor novog depozitara, ako se takvo odobrenje izda prije isteka roka iz članka 207.a stavka 5. Zakona

(5) Ugovorom o obavljanju poslova depozitara iz članka 186. stavka 1. Zakona uređuje se, između ostalog, opseg i način obavljanja poslova iz stavka 3. ovoga članka i odgovornost za štetu u slučaju da depozitar ne ispuni obvezu nastavka pružanja usluga iz stavka 3. u rokovima iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ako depozitar ne ispuni obvezu nastavka pružanja usluga iz stavka 3. ovoga članka, ili ako istu ne može pružati u opsegu koji je nužan da osigura kontinuitet poslovanja AIF-a, njegovu zakonsku usklađenosti i zaštitu ulagatelja, UAIF je dužan razmotriti je li radi zaštite ulagatelja nužno obustaviti izdavanje i otkup udjela AIF-a, pri čemu se primjenjuje članak 9. stavak 1. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Radi zaštite ulagatelja, u slučaju iz članaka 207. i 207.a Zakona, te iznimno od članka 162. stavaka 1., 2 i 4. Zakona, UAIF može i bez suglasnosti depozitara obustaviti izdavanje i otkup udjela AIF-a bez pravne osobnosti do:

– isteka roka iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako UAIF ne zaključi ugovor s drugim depozitarom i/ili ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agenciji, ili

– isteka roka iz članka 207.a stavka 5. Zakona ili dana izdavanja odobrenja Agencije za izbor novog depozitara, ako se takvo odobrenje izda prije isteka roka iz članka 207.a stavka 5. Zakona.

(2) O obustavi iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju, nadležna tijela matične države članice AIF-a i nadležna tijela svih država u kojima se trguje udjelima AIF-a.

(3) UAIF je dužan u slučaju iz članka 8. ovoga Pravilnika o obustavi izdavanja i otkupa udjela AIF-a bez pravne osobnosti dostaviti obavijest poddepozitaru.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-6

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.