Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju ispunjavati prostori u kojima će se obavljati djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja

NN 89/2022 (1.8.2022.), Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju ispunjavati prostori u kojima će se obavljati djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja

Ministarstvo unutarnjih poslova

1382

Na temelju članka 25. stavka 14. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« br. 70/17 i 141/20), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PROSTORI U KOJIMA ĆE SE OBAVLJATI DJELATNOST POPRAVLJANJA, PREPRAVLJANJA I/ILI ONESPOSOBLJAVANJA ORUŽJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni, tehnički i sigurnosni zahtjevi koje moraju ispunjavati prostori u kojima pravne osobe i obrti obavljaju djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja.

(2) Ovaj Pravilnik notificiran je u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015).

Članak 2.

Prostori iz članka 1. ovog Pravilnika moraju biti propisane mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosno konstruktivni elementi i građevni proizvodi od kojih je prostor izgrađen moraju biti izvedeni sukladno pripadajućim normama ovisno o vrsti gradiva (beton, ziđe, metalne zatvorene konstrukcije i sl.).

Članak 3.

Prostori iz članka 1. ovog Pravilnika moraju biti osigurani odgovarajućom stalnom zaštitom na način da:

– otvori (prozori i vrata) koji vode u prostor izvan prostora za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja moraju biti zaštićeni metalnom mrežom debljine šipki najmanje 5 mm s maksimalnom veličinom otvora 100 x 300 mm, ili

– je osigurana tehnička zaštita, prema posebnom propisu kojim je uređeno područje tehničke zaštite, koja predviđa ugradnju mehaničke i tehničke zaštite (protuprovalni sustav) kojom se na licu mjesta zvučno i svjetlosno signalizira neovlašteni ulazak u štićeni prostor te informaciju o ne ovlaštenom ulasku u štićeni prostor dojavljuje osobi, koju svojim općim aktom odredi pravna osoba ili obrtnik ili

– je osigurana stalna tjelesna zaštita koja se obavlja sukladno posebnom propisu kojim je uređeno područje tjelesne zaštite.

Članak 4.

Ulaz u prostore iz članka 1. ovog Pravilnika mora biti osvijetljen od prvog sumraka do jutarnjeg dnevnog svjetla.

Članak 5.

(1) Priručno skladište izgrađeno u sklopu prostora za popravljanje, prepravljanje i/ili onesposobljavanje oružja mora ispunjavati uvjete propisane za priručno skladište iz pravilnika kojim su propisani prostorni, tehnički i sigurnosni zahtjevi koje moraju zadovoljavati prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava te isto nije dozvoljeno koristiti za druge namjene.

(2) Zidovi i vrata priručnog skladišta moraju biti izvedeni od građevnog materijala i konstrukcija koje će onemogućiti pristup neovlaštenim osobama unutar priručnog skladišta.

(3) Ako se unutar prostora za popravljanje, prepravljanje i/ili onesposobljavanje oružja nalaze neovlaštene osobe vrata priručnog skladišta i metalnog ormara moraju biti zaključana.

(4) Za ključ od vrata priručnog skladišta i metalnog ormara odgovorna je osoba koja je imenovana od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno obrtu za popravljanje, prepravljanje i/ili onesposobljavanje oružja.

(5) Zamijenjeni bitni dijelovi oružja čuvaju se u priručnom skladištu ili metalnom ormaru do njihovog uništenja.

Članak 6.

Pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja dužni su voditi upisnike propisane posebnim propisom kojim je propisan sadržaj, izgled i način vođenja upisnika o oružju i napravama pravnih osoba, obrtnika i udruga.

Članak 7.

Pravne osobe i obrti iz ovog Pravilnika dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Pravilnika u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/275

Urbroj: 511-01-152-22-12

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.