Odluka o općinskim porezima Općine Lećevica

NN 89/2022 (1.8.2022.), Odluka o općinskim porezima Općine Lećevica

Općina Lećevica

1385

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 30. Statuta Općine Lećevica (»Službeni glasnik Općine Lećevica« broj 08/21), Općinsko vijeće Općine Lećevica na svojoj 7. sjednici održanoj 13. srpnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje vrsta poreza, tko je porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Lećevica.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. Porez na korištenje javnih površina.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 4.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 5.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Lećevica.

Članak 6.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevnog područja koja su u skladu s prostornim planovima namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, igrališta, zelene površine i sl.).

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 5 % na iznos ugovorene naknade koja se plaća za korištenje javnih površina.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 7.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu propisanih lokalnih poreza Općine Lećevica je Porezna uprava Ispostava Kaštela.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Lećevica od 14. prosinca 2001. godine.

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Lećevica i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-03/22-01/03
Urbroj: 2134-03-02-01-22-3
Lećevica, 13. srpnja 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Lećevica
Slavko Grgurević, v. r.