Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini

NN 90/2022 (3.8.2022.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede

1394

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2022. GODINI

Članak 1.

U Naredbi o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini (»Narodne novine«, broj 145/21) u dijelu II. članak 2. stavak 4.

– točka a) mijenja se i glasi:

»a) na području Sisačko-moslavačke županije: naselja na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Jasenovac, Velika Ludina, Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska«

– točka g) mijenja se i glasi:

»g) na području Zagrebačke županije: naselja na području jedinica lokalne samouprave Pokupsko, Kravarsko, Ivanić Grad i Križ«

– iza točke g) dodaje se nova točka h) koja glasi:

»h) na području Brodsko-posavske županije: naselja na području jedinice lokalne samouprave Stara Gradiška i Okučani.«

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/21-01/26
Urbroj: 525-09/556-22-10
Zagreb, 28. srpnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.