Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa

NN 90/2022 (3.8.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1395

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i članka 17. stavka 3. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSNOVNIM UVJETIMA KOJIMA JAVNE CESTE IZVAN NASELJA I NJIHOVI ELEMENTI MORAJU UDOVOLJAVATI SA STAJALIŠTA SIGURNOSTI PROMETA

Članak 1.

Članak 3. Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (»Narodne novine«, br. 110/01) mijenja se tako da glasi:

»Tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju javnih cesta koja je izrađena ili čija je izrada započeta prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, može se prihvatiti odnosno dovršiti prema odredbama Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (»Narodne novine«, broj 110/01.), ako bi se zbog izmjene te dokumentacije u svrhu njenog usklađivanja s ovim Pravilnikom izgradnja odnosno rekonstrukcija javne ceste morala odložiti za duže vrijeme«.

Članak 2.

U dodatku »Osnovni uvjeti kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa« mijenja se točka 5.1.6. Zaustavni trak, tako da glasi:

5.1.6. Zaustavni trak

Zaustavni trak je element kolnika koji se izvodi uz rubni trak vanjskog voznog traka. Predviđa se na autocestama na cijeloj duljini trase osim:

• na objektima (vijadukti i mostovi),

• u tunelima duljim od 200 m,

• u području čvorišta na potezima trakova za usporenje i ubrzanje.

Prilikom fazne izgradnje moguće je graditi kolnik bez zaustavnog traka uz osiguranje prostornih uvjeta za kasniju izgradnju zaustavnog traka, ali uz obaveznu izgradnju ugibališta.

U tunelima i galerijama kao i na ostalim dijelovima ceste na kojima se ne predviđa zaustavni trak mogu se na pogodnim mjestima predvidjeti ugibališta za privremeno zaustavljanje vozila.

Razmak i dimenzije ugibališta odabiru se prema terenskim uvjetima. Treba nastojati izbjeći ugibališta za suprotne smjerove jedno nasuprot drugom.

Širina zaustavnog traka iznosi 2,50 m.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/40

Urbroj: 530-08-1-1-22-20

Zagreb, 28. srpnja 2022.

Potpredsjednik Vlade
i ministar
Oleg Butković, v. r.