Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske

NN 90/2022 (3.8.2022.), Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1400

Na temelju članka 63. stavka 7. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 57/2022), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. srpnja 2022. godine donijela je

PRAVILNIK

O OBAVJEŠTAVANJU KLIJENATA PRUŽATELJA FINANCIJSKIH USLUGA O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE REPUBLIKE HRVATSKE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, struktura i način dostave obavijesti iz stavka 2. članka 63. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, i to:

1. općenite obavijesti kojom je pružatelj financijskih usluga dužan klijenta informirati o predstojećem preračunavanju najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura i

2. individualne obavijesti kojom je pružatelj financijskih usluga dužan klijenta informirati o preračunavanju najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura.

(2) Pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

3. općenita obavijest je obavijest iz članka 63. stavka 2. prve alineje Zakona

4. individualna obavijest je obavijest iz članka 63. stavka 2. druge alineje Zakona

5. klijent je fizička ili pravna osoba koja je zatražila ili primila uslugu od pružatelja financijskih usluga, član obveznog mirovinskog fonda, član dobrovoljnog mirovinskog fonda, ulagatelj u UCITS fond ili AIF i korisnik mirovine

6. pružatelj financijskih usluga je osim osoba navedenih u Zakonu i kreditna institucija koja obavlja investicijske i pomoćne usluge u smislu Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18, 17/2020 i 83/2021).

(3) Ostali pojmovi imaju značenje kao u Zakonu i zakonima kojima je uređeno poslovanje pojedinog pružatelja financijskih usluga.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na pružatelje financijskih usluga kako su isti definirani Zakonom te Središnji registar osiguranika.

Općenita obavijest – minimalni sadržaj i obveznici

Članak 2.

(1) Općenita obavijest obavezno sadržava informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja koja je značajna za pojedinu kategoriju klijenata pružatelja financijskih usluga, a uključuje jasnu i razumljivu informaciju o:

– fiksnom tečaju konverzije (gdje je javno objavljen i što on znači)

– općim pravilima preračunavanja i zaokruživanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti prema Zakonu

– općeniti utjecaj preračunavanja na prava i obveze klijenta iz ugovornog odnosa

– općenite informacije o razdoblju dvojnog iskazivanja cijena i obvezama pružatelja financijskih usluga za klijenta koji je potrošač u skladu s člankom 47. Zakona

– informaciju o tome da će se u roku od 30 dana od datuma uvođenja eura svakom klijentu kada je primjenjivo u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika poslati individualna obavijest o provedenom preračunavanju u odnosu na financijski proizvod ili uslugu na koji je primijenjena konverzija i

– informaciju o tome je li pružatelj financijskih usluga potpisnik Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

(2) Općenitu obavijest u odnosu na ugovore o osiguranju dužno je učiniti dostupnom društvo za osiguranje i podružnica društva za osiguranje iz države članice sa sjedištem u RH, a osim podataka iz stavka 1. ovoga članka ta obavijest sadržava minimalno i informaciju o utjecaju konverzije na ugovore o osiguranju koji su prije datuma uvođenja eura ugovoreni u kunama, eurima, drugim valutama ili u kunama s valutnom klauzulom, prema članku 57. Zakona.

(3) Općenitu obavijest u odnosu na ugovore o leasingu dužno je učiniti dostupnom leasing-društvo, a osim podataka iz stavka 1. ovoga članka ta obavijest sadržava minimalno i informaciju o utjecaju konverzije na ugovore o leasingu koji su prije datuma uvođenja eura ugovoreni u kunama, eurima, drugim valutama ili u kunama s valutnom klauzulom, prema članku 57. Zakona.

(4) Općenitu obavijest za korisnike mirovine na osnovi obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje i na temelju jednokratne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je učiniti dostupnom mirovinsko osiguravajuće društvo odnosno mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima koje radi isplatu mirovine.

(5) Općenitu obavijest u odnosu na obvezne i/ili dobrovoljne mirovinske fondove dužno je učiniti dostupnom mirovinsko društvo koje upravlja tim fondovima, a osim podataka iz stavka 1. ovoga članka ta obavijest obavezno sadržava pojašnjenje na koji će se način iskazivati vrijednost udjela odnosno obračunske jedinice u mirovinskim fondovima nakon uvođenja eura prema članku 66. Zakona, te za obvezne mirovinske fondove informaciju da će individualnu obavijest o provedenom preračunavanju članovima obveznih mirovinskih fondova dostaviti Središnji registar osiguranika na način propisan člankom 4. stavkom 3. ovoga Pravilnika te da se članovi obveznog mirovinskog fonda mogu mirovinskom društvu obratiti sa zahtjevom za dostavom individualne obavijesti.

(6) Općenitu obavijest u odnosu na investicijske fondove dužno je učiniti dostupnim društvo za upravljanje UCITS fondovima, UAIF i zatvoreni AIF s pravnom osobnošću s unutarnjim upravljanjem, a osim podataka iz stavka 1. ovoga članka ta obavijest obavezno sadržava pojašnjenje na koji će se način iskazivati cijenu udjela u investicijskim fondovima nakon uvođenja eura prema članku 66. Zakona.

(7) Općenitu obavijest u odnosu na investicijske i pomoćne usluge dužno je učiniti dostupnim investicijsko društvo, kreditna institucija i društvo za upravljanje koja pruža investicijske usluge, a osim podataka iz stavka 1. ovoga članka ta obavijest obavezno sadržava pojašnjenje na koji će se način i u kojem trenutku preračunati tržišna i nominalna vrijednost financijskih instrumenata čija je vrijednost do dana uvođena eura iskazana u kunama (vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, udjeli u investicijskim fondovima).

Općenita obavijest – struktura
i način dostave

Članak 3.

(1) Općenita obavijest koju pružatelj financijskih usluga izradi u skladu s odredbama članka 2. ovoga Pravilnika mora biti jasna i razumljiva prosječnom klijentu pojedine financijske usluge.

(2) Općenita obavijest koja se čini dostupnom putem internetske stranice pružatelja financijskih usluga mora od trenutka objave, odnosno najkasnije 3 mjeseca prije datuma uvođenja eura do završetka razdoblja dvojnog iskazivanja cijena biti istaknuta na vidljivom i lako dostupnom mjestu na toj internetskoj stranici.

(3) Općenita obavijest koja se čini dostupnom putem oglasa u tiskanim javnim glasilima najkasnije 3 mjeseca prije datuma uvođenja eura može biti obavijest pojedinog pružatelja financijskih usluga, strukovnog udruženja kojeg je pružatelj financijskih usluga član ili grupe pružatelja financijskih usluga, u kojem slučaju iz samog oglasa treba biti razvidno u ime kojih sve pružatelja financijskih usluga oglas objavljuje strukovno udruženje.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka mora biti objavljena na uočljiv način u barem jednom tiskanom javnom glasilu po izboru, a koja su dostupna na području cijele Republike Hrvatske.

Individualna obavijest
– minimalni sadržaj i obveznici

Članak 4.

(1) Individualnu obavijest pružatelj financijskih usluga iz članka 2. stavaka 2. do 7. i Središnji registar osiguranika dostavlja onim klijentima koji su do datuma uvođenja eura imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu u kunama čija je vrijednost iskazana u kunama, odnosno onim klijentima kojima je imovina ili potraživanje kod pružatelja financijskih usluga bila iskazana u kunama, odnosno koji su prije uvođenja eura kupili financijski proizvod ili primili financijsku uslugu u kunama i sadržava minimalno:

– pojašnjenje da su na dan uvođenja eura vrijednost imovine i iznosi koji su do dana uvođenja eura bili izraženi u kunama preračunati u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije, fiksni tečaj konverzije i pravila preračunavanja i zaokruživanja

– kada je primjenjivo obzirom na financijsku uslugu ili proizvod, kratak opis izmjena u uvjetima poslovanja koje su nastale kao posljedica provedenog preračunavanja

– preračunato stanje imovine odnosno duga na određeni datum po izboru pružatelja financijske usluge, koji ne može biti raniji od dana uvođenja eura, a za stanja koja su do dana uvođenja eura bila izražena u kunama.

(2) Preračunato stanje imovine iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka, za člana obveznog mirovinskog fonda, člana dobrovoljnog mirovinskog fonda, ulagatelja u UCITS fond ili AIF, podrazumijeva preračunavanje vrijednosti obračunske jedinice odnosno cijene udjela i preračunavanje ukupne vrijednosti imovine člana fonda.

(3) Pružatelj financijskih usluga iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja za ugovore o osiguranju koji su počeli prije uvođenja eura i traju nakon uvođenja eura, a po kojima na određeni datum postoji dospjela nenaplaćena premija osiguranja. Iznosi koji se u tom slučaju navode su dospjela nenaplaćena premija osiguranja, a kada je primjenjivo i ukupni iznos riješenih a neisplaćenih šteta.

(4) Preračunato stanje duga iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka za korisnika financijskog leasinga obuhvaća sljedeće stavke:

– učešće

– leasing rata

– stanje neotplaćene glavnice na dan uvođenja eura

– otkupna vrijednost objekta leasinga te

– stanje neplaćenih dospjelih obveza u HRK prije datuma uvođenja eura.

(5) Preračunato stanje duga iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka za korisnika operativnog leasinga obuhvaća sljedeće stavke:

– jamčevina (ukoliko je ugovorena)

– posebna najamnina (ukoliko je ugovorena)

– leasing obrok

– ostatak vrijednosti te

– stanje neplaćenih dospjelih obveza u HRK prije datuma uvođenja eura.

(6) Mirovinsko osiguravajuće društvo kao pružatelj financijske usluge iz članka 2. stavka 4. ovog Pravilnika, obavijest iz stavka 1. ovog članka dostavlja za iznos visine mjesečne mirovine za ugovore o mirovinama koji su počeli s isplatom prije uvođenja eura i koji nastavljaju s isplatom nakon uvođenja eura.

(7) Preračunato stanje imovine iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka klijenta pružatelja financijskih usluga iz članka 2. stavka 7. ovoga članka obuhvaća stanja financijskih instrumenata i novčanih sredstava klijenata koji na dan uvođenja eura imaju financijske instrumente i/ili novčana sredstva na računu koji za račun klijenta vodi pružatelj financijske usluge.

(8) Neovisno o tome je li obavijest dostavljena zasebno, kao prilog ili dio druge komunikacije s klijentom, iz podataka koji se u obavijesti i drugim izvještajima za klijenta prikazuju ne smije proizlaziti neusklađenost podataka ili oprečne informacije koje bi bile zbunjujuće za klijenta. Ako do razlika u podacima dolazi iz opravdanih razloga, iste je potrebno u obavijesti dodatno pojasniti.

(9) Iznimno od stavaka 1. do 3. ovoga članka, imatelji udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je osnovan po posebnom Zakonu obavještavaju se objavom na mrežnim stranicama društva za upravljanje i Ministarstva hrvatskih branitelja. Sadržaj ove obavijesti odgovara sadržaju Općenite obavijesti iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika. Društvo za upravljanje pojašnjenje oko individualnih implikacija konverzije i individualnu obavijest dostavlja na zahtjev imatelja udjela.

Individualna obavijest
– struktura i način dostave

Članak 5.

(1) Individualna obavijest iz stavka 4. ovoga Pravilnika dostavlja se klijentu na način koji je dogovoren između pružatelja financijskih usluga i klijenta.

(2) Ako pružatelj financijskih usluga i klijent nisu ugovorili način komunikacije, individualna obavijest može se dostaviti uobičajenim kanalom komunikacije s klijentom.

(3) Individualna obavijest može se dostaviti zasebno, u sklopu ili kao prilog drugih izvještaja i obavijesti koje je prema sektorskom propisu ili ugovorenoj obvezi pružatelj financijske usluge dužan dostaviti klijentu.

(4) Ako jedan pružatelj financijskih usluga klijentu pruža više od jedne financijske usluge, klijentu može dostaviti jednu ili više individualnih obavijesti, u kojem slučaju iz obavijesti mora biti vidljivo na koje se usluge i imovinu ona odnosi.

(5) Iznimno od stavaka 1. do 3. ovoga članka, individualnu obavijest o stanju imovine za članove obveznih mirovinskih fondova putem korisničkog pretinca u sustavu e-građani dostavlja Središnji registar osiguranika. Mirovinsko društvo individualnu obavijest članu obveznog mirovinskog fonda dostavlja na zahtjev člana.

Obavještavanje Hanfe

Članak 6.

(1) Pružatelj financijskih usluga dužan je dokaz o ispunjenju obveza iz stavka 2. i 3. članka 3. odmah po objavi dostaviti Hanfi.

(2) Pružatelj financijskih usluga dužan je u roku od pet godina od slanja čuvati dokaze o poslanim individualnim obavijestima i na zahtjev iste predočiti Hanfi.

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-08/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-1
Zagreb, 29. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.