Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar

NN 90/2022 (3.8.2022.), Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar

Vodovod d.o.o. Zadar

1401

Na temelju točke 4. stavka 1. članka 23. Zakona o vodnim uslugama u vezi s odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva kojima se uređuje naknada za razvoj Skupština Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar na sjednici održanoj 28. srpnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj, u jednakoj visini, na vodoopskrbnom području u nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga VODOVOD d.o.o. Zadar (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju:

– obveznici plaćanja naknade za razvoj,

– osnovica plaćanja,

– namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,

– visina naknade,

– način i rokovi plaćanja naknade te

– nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) na vodoopskrbnom području, odnosno uslužnom području u nadležnosti Isporučitelja.

Na području pružanja vodnih usluga Isporučitelja, koje čine područja: gradovi Zadar, Nin i Obrovac, te općine Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Privlaka, Ražanac, Starigrad, Sukošan, Vrsi i Zemunik Donji, plaća se naknada za razvoj.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je m³ isporučene vode iz vodoopskrbnog sustava.

Članak 5.

Naknada za razvoj određuje se, obračunava i naplaćuje u visini od 1,85 kn po 1 m3 isporučene vode putem računa koji ispostavlja Isporučitelj na kojem se zasebno iskazuje.

Naknada za razvoj plaća se u rokovima dospijeća cijene vodne usluge po računima za vodnu uslugu.

Članak 6.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Javni isporučitelj vodnih usluga u obvezi je prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na zasebnim pozicijama.

Članak 7.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina Vodovoda d.o.o. Zadar, koji je objavljen na internetskoj stranici www.vodovod-zadar.hr.

Članak 8.

Nadzor nad obračunom i naplatom Naknade za razvoj, sukladno stavku 2. članka 78. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva u vezi sa stavkom 1. članka 79. Zakona o vodama provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području vodnoga gospodarstva.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti:

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Grad Zadar – klasa: 325-01/11-01/03, urbroj: 2198/01-2/1-11-4 od 18. 2. 2011.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Grad Obrovac – Službeni glasnik Grada Obrovca od 9. 2. 2011.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Grad Nin – Službeni glasnik Grada Nina 1/11 od 25. 3. 2011.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Vrsi – klasa: 325-08/11-01/6, urbroj: 2198/34-01-11-1 od 21. 3. 2011.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Bibinje – klasa: 021-05/10-01/3, urbroj: 2198/02-1/1-10-02 od 19. 3. 2010.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Bibinje – klasa: 021-05/13-01/14, urbroj: 2198/02-01-13-4 od 24. 10. 2013.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Galovac – Službeni glasnik Općine Galovac 8/11

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Jasenice – klasa: 325-11/11-01/1, urbroj: 2198/21-11-01 od 17. 1. 2011.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Kali – klasa: 325-01/11-01/01, urbroj: 2198/14-01-11-01 od 10. 2. 2011.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Novigrad – klasa: 325-01/12-01/32, urbroj: 2198/08-12-1 od 30. 8. 2012.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Poličnik – klasa: 325-08/11-01/01, urbroj: 2198/06-02-11-2 od 16. 2. 2011.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Poličnik – klasa: 325-08/11-01/01, urbroj: 2198/06-01-14-4 od 16. 12. 2014.

Odluka o naknadi za razvoj – Općina Posedarje – Službeni Glasnik Općine Posedarje 01/2012

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj – Općina Posedarje – klasa: 325-03/13-01/01, urbroj: 2198/07-1/1-13-02 od 18. 12. 2013.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Privlaka – klasa: 325-01/11-01/05, urbroj: 2198/28-1/1-11-1 od 22. 3. 2011.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Privlaka – klasa: 325-01/11-01/05, urbroj: 2198/28-1/1-14-2 od 14. 8. 2014.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Ražanac – Službeni glasnik Zadarske županije 3/12

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj – klasa: 325-01/14-01/08, urbroj: 2198/10-14-1/ od 21. 3. 2014.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – općina Starigrad – klasa: 325-08/13-01/06, urbroj: 2198/09-1-13-1 od 4. 11. 2013.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Zemunik Donji – klasa: 550-01/11-01/01, urbroj: 2198/04-11/01 od 28. 12. 2011.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – Općina Sukošan – klasa: 325-01/11-01/01, urbroj: 2198/03-1/2-11-1 od 24. 2. 2011.

Članak 10.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena do stupanja na snagu ove Odluke koriste se u skladu s člankom 7. ove Odluke.

Članak 11.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. kolovoza 2022. godine.

Broj: 4700/3-2022
Zadar, 28. srpnja 2022.

Vodovod d.o.o. Zadar
Predsjednik Skupštine
Krešimir Karamarko, v. r.