Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 91/2022 (8.8.2022.), Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Vlada Republike Hrvatske

1402

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14., 73/17. i 96/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima (u daljnjem tekstu: energetski subjekti), smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće naftne derivate:

– motorne benzine

– dizelsko gorivo

– plavi dizel.

(2) Najviša maloprodajna cijena utvrđuje se za litru naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovom Uredbom ili drugim posebnim propisima.

(4) Kvaliteta i označavanje naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 131/21.).

Članak 3.

(1) Najviše jedinične cijene za naftne derivate iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe određuju se sukladno sljedećoj formuli:

pri čemu je:

■ PC = jedinična cijena u HRK/l (izražena na tri decimalna mjesta)

■ Pt = Osnovna cijena fosilnog goriva u obračunskom razdoblju (t) u HRK/l zaokružena na tri decimalna mjesta

■ P = Premija energetskog subjekta u HRK/l zaokružena na tri decimalna mjesta

■ CIF Med M = Srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata u USD/t objavljena u Platt’s European Marketscan pod Mediterranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera) za proizvode Premium Unleaded 10 ppm (Eurosuper 95), 10 ppm ULSD (Eurodizel), zaokružena na tri decimalna mjesta

■ T = Srednji dnevni tečaj u HRK/USD (šest decimalnih mjesta) koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata (CIF Med)

■ ρ = Gustoća naftnog derivata (ρ = 0,755 kg/l za motorne benzine; ρ = 0,845 kg/l za dizelska goriva)

■ i = Dnevni podaci: i = 1, 2, 3,..., n

■ n = Broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med M) unutar obračunskog razdoblja

■ t = sedmodnevno obračunsko razdoblje (ponedjeljak – nedjelja); Cijene naftnih derivata mijenjaju se svakih sedam (7) dana. Dan primjene novih cijena naftnih derivata je utorak, nakon sedmodnevnog obračunskog razdoblja u 0,00 sati.

(2) Najviša visina premije energetskog subjekta (P) utvrđuje se za motorne benzine 0,650 HRK/l, dizelska goriva u iznosu od 0,650 HRK/l i plavi dizel 0,400 HRK/l.

(3) Najviša maloprodajna cijena za pojedini naftni derivat dobije se tako da se najviša jedinična cijena (PC) iz stavka 1. ovoga članka uveća za trošarinu i porez na dodanu vrijednost sukladno propisima. Maloprodajna cijena se zaokružuje na dva decimalna mjesta.

(4) Najviše maloprodajne cijene za sve naftne derivate s dodanim multifunkcionalnim aditivima tijekom namješavanja, skladištenja ili otpreme utvrđuje se slobodno. Aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se dodaju ili miješaju s derivatom kako bi se izmijenila njegova svojstva. Multifunkcionalni aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se naknadno dodaju ili miješaju s derivatom od strane distributera/trgovca kako bi se izmijenila njegova svojstva.

(5) Energetski subjekt mora kupcima omogućiti kupnju pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva na svakoj benzinskoj postaji gdje prodaje pojedini naftni derivat. Ako na benzinskoj postaji ne postoji mogućnost kupnje pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva, tada je energetski subjekt dužan primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od cijene određene stavkom 1. ovoga članka.

Članak 4.

Prvi dan primjene novih cijena naftnih derivata je dan stupanja na snagu ove Uredbe, a najviše maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od sedam dana.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/56

Urbroj: 50301-05/16-22-1

Zagreb, 8. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.