Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj trgovačkog društva Otok Ugljan d.o.o., Preko

NN 91/2022 (8.8.2022.), Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj trgovačkog društva Otok Ugljan d.o.o., Preko

OTOK UGLJAN d.o.o. Preko

1406

Na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19) i članka 18. Izjave o osnivanju Društva, Skupština društva Otok Ugljan d.o.o. Preko donosi

ODLUKU

O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ

I.

Ovom se Odlukom određuje visina, detaljnije namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, način i rokovi uplate naknade za razvoj, nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj, obveznici, osnovica, izuzeća od plaćanja i olakšice.

II.

Naknada za razvoj iznosi 2,00 kn/m³ vode isporučene korisnicima javne vodoopskrbe te 3,00 kn/m³ ispuštene otpadne vode korisnicima javne odvodnje na području Općine Preko (dalje u tekstu: obračunsko područje).

III.

Naknada za razvoj služi pokriću troškova gradnje sljedećih komunalnih vodnih građevina koje se grade temeljem Plana gradnje komunalnih vodnih građevina od 20. lipnja 2022. godine.

IV.

Naknadu za razvoj korisnicima obračunava Otok Ugljan d.o.o. putem računa za vodne usluge.

V.

Korisnici su dužni plaćati naknadu za razvoj u onim rokovima u kojima su dužni plaćati cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Otok Ugljan d.o.o. obavlja poslove naplate (što između ostalog uključuje i upućivanje opomena te sudjelovanje u svojstvu ovrhovovoditelja/vjerovnika u postupcima ovrhe, predstečaja, stečaja i likvidacije) naknade za razvoj od korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje.

VI.

Naknada za razvoj prihod je društva Otok Ugljan d.o.o.

Naknada za razvoj koristi se za:

– izravno plaćanje troškova gradnje komunalnih vodnih građevina iz točke III. ove Odluke

– povrat zajma/kredita iz kojih je (su)financirana gradnja komunalnih vodnih građevina iz točke III. ove Odluke

VII.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Nadzorni odbor javnog isporučitelja vodnih usluga.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu 19. srpnja 2022. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama Društva.

Poslovni broj: 323/2022
Preko, 18. srpnja 2022.

Jedini član Društva
Općina Preko
zastupana po Općinskom načelniku
Jure Brižić, v. r.