Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini

NN 92/2022 (10.8.2022.), Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede

1409

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PČELARIMA ZA SANIRANJE ŠTETA UZROKOVANIH POMOROM PČELINJIH ZAJEDNICA
U 2022. GODINI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/22-04/268, urbroj: 50301-05/27-22-2 od 14. srpnja 2022. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena pčelarima kod kojih je od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske potvrđen pomor pčelinjih zajednica tijekom proljetnih mjeseci 2022. godine, a zaključno s 1. srpnja 2022. godine.

b) korisnik potpore je pčelar koji je ostvario pravo na potporu iz Programa i koji udovoljava uvjetima Programa i ovoga Pravilnika

c) pčelar je pravna ili fizička osoba koja se bavi uzgojem pčela

d) pčelinja zajednica je skupina pčela (matica, radilice i trutovi) nastanjena na saću u košnici

e) Evidencija pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Evidencija) je baza podataka koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi)

f) Registar zajedničke organizacije tržišta (u daljnjem tekstu: ZOT Registar) je evidencija svih korisnika mjera tržišne potpore koju vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u skladu s člankom 41. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o poljoprivredi.

Iznos potpore

Članak 4.

Iznos potpore iz Programa određuje se razmjernom raspodjelom financijskih sredstava iz Programa u skladu s brojem stradalih pčelinjih zajednica, a najviše do iznosa od 860,00 kuna po pčelinoj zajednici.

Uvjeti prihvatljivosti pčelara

Članak 5.

(1) Za potporu su prihvatljivi pčelari koji su podnijeli Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) u skladu s odredbama iz članka 7. ovoga Pravilnika, a koji su s danom 1. srpnja 2022. godine upisani i ažurirani u Evidenciju i kod kojih je na temelju Izvješća o inspekcijskim nadzorima na stradalim pčelinjacima tijekom proljeća 2022. godine te zaključno s 1. srpnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) dostavljenog od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske, (klasa: 322-07/22-01/1564; urbroj: 443-01-08-22-4, od 4. srpnja 2022. godine) potvrđen pomor pčela.

(2) Prihvatljivi broj pčelinjih zajednica je broj pčelinjih zajednica naveden u Izvješću iz stavka 1. ovoga članka.

Dodjela i isplata potpore

Članak 6.

(1) Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i članku 5. ovoga Pravilnika donosi Odluku s popisom prihvatljivih korisnika i prihvatljivim brojem pčelinjih zajednica.

(2) Agencija za plaćanja na temelju Odluke iz stavka 1. ovoga članka, upisuje korisnike u ZOT Registar, donosi odluku o odobrenju isplate potpore korisnicima i vrši isplatu na žiro račune korisnika.

Podnošenje zahtjeva

Članak 7.

(1) Zahtjev se podnosi na obrascu iz Priloga I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Potpisani Zahtjev dostavlja se Ministarstvu isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ilica 101, 10000 Zagreb, u razdoblju od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog u stavku 2. ovoga članka smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

(4) Obrazac Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka objavljuju Ministarstvo i Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.poljoprivreda.gov.hr i www.apprrr.hr).

Žalbe

Članak 8.

(1) Na Odluku o odobrenju isplate potpore iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti žalbu Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi u roku od 15 dana od dana dostave Odluke.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Agencije za plaćanja pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u jednom primjerku ili se može izjaviti na zapisnik.

Povrat potpore

Članak 9.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava u skladu s člankom 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člankom 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 10.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-09/22-01/4
Urbroj: 525-13/866-22-13
Zagreb, 2. kolovoza 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU PČELARIMA ZA SANIRANJE ŠTETA UZROKOVANIH POMOROM PČELINJIH ZAJEDNICA U 2022. GODINI

Popunjava podnositelj zahtjeva (PČELAR):

1.Ime i prezime:
2.Mjesto, br. pošte, ulica, kućni broj:
3.Telefonski broj:
4.E-mail:
5.OIB:
6.Evidencijski broj pčelara:
7.IBAN žiro-račun pčelara:HR

IZJAVA

Svojim potpisom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da:

– su podaci navedeni na Zahtjevu istiniti,

– sam upoznat s odredbama Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini

– sam upoznat s odredbama Pravilnika.

Datum:Pečat/Potpis:

Obrazac Zahtjeva u tiskanom obliku pošaljite preporučeno s povratnicom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ilica 101, 10 000 Zagreb, s naznakom – pomoć za sektor pčelarstva.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog Zahtjeva prikupljaju se i obrađuju u svrhu obrade Zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).