Naredba o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske

NN 92/2022 (10.8.2022.), Naredba o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1410

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21) i članka 64. stavka 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18, 32/19 i 32/20), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA SUZBIJANJA I SPRJEČAVANJA POJAVE BEDRENICE NA PODRUČJU
REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Zbog pojave bedrenice na području Sisačko-moslavačke županije, na čitavom području Republike Hrvatske, naređuju se sljedeće mjere:

1. Posjednici goveda, ovaca, koza, kopitara i svinja dužni su bez odlaganja prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i svako uginuće veterinaru.

2. Posjednici su dužni osigurati da se lešina prije otpreme u svrhu neškodljivog zbrinjavanja drži odvojeno od ostalih životinja i ljudi te postupati u skladu s uputom veterinara.

3. Veterinari su dužni klinički pregledati bolesnu životinju, a u slučaju naglog (perakutnog) uginuća ili uginuća životinja s prethodno utvrđenim kliničkim znakovima bedrenice, uputiti lešinu na uzorkovanje u svrhu isključivanja bedrenice.

4. Veterinari su dužni upoznati posjednika s mjerama osobne zaštite te mjerama biosigurnosti u odnosu na čišćenje i dezinfekciju prostora.

Članak 2.

U svrhu suzbijanja, sprječavanja pojave i daljnjeg širenja bolesti, na zaraženom području, uz mjere iz članka 1. ove Naredbe, određuje se provedba sljedećih mjera:

1. Žurno cijepljenje protiv bedrenice svih necijepljenih goveda, ovaca, koza i kopitara.

2. Cijepljenje protiv bedrenice životinja koje zbog dobi ili kontraindikacija navedenih u uputi proizvođača cjepiva nisu mogle biti cijepljene, mora se provesti najkasnije u roku od tri dana od roka navedenog u uputi.

3. Ponovno cijepljenje protiv bedrenice svih goveda, ovaca, koza i kopitara cijepljenih prije 1. lipnja 2022. godine.

4. Zabrana premještanja životinja sa zaraženog područja i na zaraženo područje, osim po odobrenju veterinarskog inspektora u skladu s točkama 11., 12. i 13. ovoga članka.

5. Zabrana ulaska ljudi na zaraženo područje, osim stručnih službi uz odobrenje veterinarskog inspektora u trajanju od najmanje 20 dana od zadnje cijepljene životinje ili zadnje uginule životinje, ovisno što je kasnije nastupilo.

6. Zabrana lova u trajanju od najmanje 20 dana od zadnje cijepljene životinje ili zadnje uginule životinje, ovisno što je kasnije nastupilo.

7. Zabrana obavljanja svih poljoprivrednih radova i zabrana obavljanja radova u šumi i na šumskom zemljištu u trajanju od najmanje 20 dana od zadnje cijepljene životinje ili zadnje uginule životinje, ovisno što je kasnije nastupilo.

8. Zabrana prikupljanja, iznošenja i uporabe košenih krmnih trava (uključujući i stelju) izvan zaraženog područja, osim u svrhu neškodljivog uklanjanja.

9. Obvezno pronalaženje uginulih životinja od strane posjednika ili ukoliko se radi o divljači, od strane lovoovlaštenika te njihovo neškodljivo zbrinjavanje u objektu za preradu nusproizvoda kategorije 1.

10. Do zbrinjavanja, lešinu je potrebno poprskati dezinfekcijskim sredstvom te prekriti plastičnom folijom kako bi se onemogućio pristup drugim domaćim ili divljim životinjama, pticama i insektima, a po otpremi lešine mjesto uginuća potrebno je dodatno dezinficirati polijevanjem površine odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom.

11. Veterinarski inspektor može dozvoliti premještanje cijepljenih goveda, ovaca, koza te kopitara starijih od šest mjeseci, najranije 20 dana nakon njihovog cijepljenja ukoliko je na zaraženom području od zadnjeg potvrđenog slučaja bedrenice proteklo najmanje 20 dana.

12. Necijepljena ždrebad mlađa od šest mjeseci može biti premještena uz cijepljenu majku isključivo na gospodarstvo posjednika majke te od tamo može biti premještana tek nakon proteka 20 dana od njihovog cijepljenja.

13. Iznimno od točke 11. ovoga članka, upućivanje životinja podrijetlom iz zaraženog područja na klanje u odobreni objekt moguće je najranije nakon 42 dana od dana njihovog cijepljenja protiv bedrenice ukoliko je na zaraženom području od zadnjeg potvrđenog slučaja bedrenice proteklo najmanje 20 dana.

Članak 3.

U slučaju da se na objektu izvan zaraženog područja potvrdi bedrenica, veterinarski inspektor naređuje provedbu sljedećih mjera:

1. Zabrana premještanja životinja iz i na objekt.

2. Zabrana iznošenja proizvoda životinjskog podrijetla, nusproi­zvoda životinjskog podrijetla, zatečene hrane za životinje i stelje iz objekta, osim u svrhu neškodljivog zbrinjavanja.

3. Cijepljenje protiv bedrenice svih necijepljenih goveda, ovaca, koza i kopitara i onih cijepljenih 60 dana prije službene potvrde bolesti na objektu.

4. Pojačana dezinfekcija prostora gdje je boravila bolesna životinja.

5. Premještanje na druga gospodarstva može biti dozvoljeno tek po provedbi svih naređenih mjera, završnog čišćenja i dezinfekcije i po proteku od 20 dana od zadnjeg cijepljenja ukoliko u tom razdoblju na zaraženom objektu nije bilo novih slučajeva bedrenice.

6. Premještanje životinja u odobreni objekt u svrhu klanja može se dozvoliti najranije nakon 42 dana od njihovog cijepljenja protiv bedrenice ukoliko u tom razdoblju na zaraženom objektu nije bilo novih slučajeva bedrenice.

7. Druge mjere propisane člankom 25. stavkom 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21) koje veterinarski inspektor smatra nužnim za suzbijanje bedrenice.

Članak 4.

Na području jedinice lokalne samouprave Grad Sisak na području koje nije proglašeno zaraženim područjem, određuje se cijepljenje protiv bedrenice svih goveda, ovaca, koza i kopitara neovisno o njihovom prethodnom cijepljenju te kontinuirano cijepljenje protiv bedrenice životinja koje nisu mogle biti cijepljene zbog kontraindikacije navedene u uputi proizvođača cjepiva najkasnije u roku od sedam dana od roka navedenog u uputi.

Članak 5.

Radi zaštite zdravlja ljudi potrebno je provoditi sljedeće mjere:

1. Kontakt sa životinjama i kontaminiranim površinama potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru pri čemu je obvezno korištenje zaštitne opreme (jednokratne odjeće, obuće koja se može dezinficirati, zaštitnih maski i rukavica).

2. Potrebno je redovito održavati higijenu nakon kontakta sa životinjama uz obvezno pranje ruku i korištenje dezinfekcijskih sredstava.

Članak 6.

Troškovi provedbe cijepljenja, uzorkovanja, laboratorijskog pretraživanja, neškodljivog zbrinjavanja i dezinfekcije podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.

Članak 7.

(1) Stupanjem na snagu ove Naredbe, prestaju važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području (»Narodne novine«, br. 85/22) i Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području (»Narodne novine«, br. 88/22).

(2) Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/22-01/58

Urbroj: 525-09/557-22-10

Zagreb, 4. kolovoza 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.