Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorata

NN 92/2022 (10.8.2022.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorata

DRŽAVNI INSPEKTORAT

1411

Na temelju članka 79. stavka 3. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 115/18 i 117/21), glavni državni inspektor donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja elektroničkog očevidnika (u daljnjem tekstu: elektronički Očevidnik) koji vode inspektori Državnog inspektorata iz članka 4. Zakona o Državnom inspektoratu (u daljnjem tekstu: inspektori).

(2) Elektronički Očevidnik sadrži podatke o obavljenim inspekcijskim poslovima i poduzetim mjerama koje su obavili odnosno poduzeli inspektori Državnog inspektorata i vodi se isključivo na računalu u elektroničkom obliku.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

(4) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na vođenje podataka u elektroničkom obliku o obavljenim inspekcijskim poslovima, čije je vođenje propisano posebnim propisom.

Članak 2.

(1) Podaci o obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim mjerama vode se kao službene evidencije i upisuju se u elektronički Očevidnik Državnog inspektorata.

(2) Aplikacija za računovodstvene poslove može koristiti podatke iz elektroničkog Očevidnika.

Članak 3.

(1) Elektronički Očevidnik iz članka 2. ovoga Pravilnika sadrži podatak o:

– osobnom identifikacijskom broju (OIB), nazivu i sjedištu te adresi subjekta/objekta inspekcijskog nadzora

– djelatnosti u kojoj se inspekcijski nadzor obavlja

– oznaci spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju

– datumima poduzimanja radnji u postupku inspekcijskog nadzora

– propisima čija se primjena nadzire

– poduzetim upravnim mjerama

– izvršenju upravne mjere

– izjavljenoj žalbi i ishodu postupka po žalbi

– pokrenutom upravnom sporu i ishodu postupka po tužbi

– pokrenutim prekršajnim postupcima i ishodu prekršajnog postupka

– podnesenim kaznenim prijavama

– pokrenutim postupcima naknade štete i ishodu sudskog postupka

– primijenjenom oportunitetu

– izdanim naredbama

– uplati novčanih iznosa vezanih za mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti

– uzetim uzorcima radi ispitivanja te sukladnosti/nesukladnosti uzoraka

– uplati novčanih iznosa radi obavljanja kontrola odnosno inspekcijskih nadzora

– izdanim računima

– kategoriji proizvoda koja je predmet nadzora

– uvoznim pošiljkama (naziv robe, količina, zemlja porijekla, uvozniku)

– utvrđenim nedostacima objekata i proizvoda

– izdanim potvrdama i certifikatima.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovog članka, elektronički Očevidnik može sadržavati i dodatne podatke koji upućuju na pojedina upravna područja inspekcijskog nadzora (sigurnost proizvoda, rad maloljetnika, ozljede na radu i dr.).

(3) Unos i izmjene u bazu podataka o subjektima nadzora iz registara nadležnih tijela evidencija, kojima se koriste inspektori u planiranju obavljanja nadzora i evidentiranju poduzetih mjera u aplikaciju iz stavka 1. ovoga članka obavljaju administrativni referenti u pisarnici i/ili inspektori samostalno.

Članak 4.

(1) Svaki inspektor je dužan voditi elektronički Očevidnik.

(2) Ažurnost i točnost unesenih podataka kontrolira nadređeni službenik.

Članak 5.

(1) Inspektor je obvezan podatke u elektroničkom Očevidniku upisati bez odlaganja, a najkasnije prvi uredovni radni dan od dana sastavljanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, odnosno poduzete mjere koju je potrebno evidentirati.

(2) Ako je terenski rad inspektora bio dulji od jednog dana, podatke u aplikaciju upisat će idući radni dan po povratku u ured.

Članak 6.

(1) U elektronički Očevidnik se unose samo podaci inspekcijske naravi.

(2) O drugim aktivnostima inspektora može se ustrojiti posebna evidencija.

Članak 7.

Pristup podacima iz elektroničkog Očevidnika dodjeljuje se na temelju Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata.

Članak 8.

Podaci sadržani u elektroničkom Očevidniku obvezno se koriste prilikom izrade godišnjeg izvješća o radu Državnog inspektorata i izvješća o pojedinom pitanju iz posebnog upravnog područja, za određeno vremensko razdoblje.

Članak 9.

Do uspostave sustava Jedinstvenog Elektroničkog Očevidnika inspektora Državnog inspektorata i dalje će se primjenjivati:

– Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora u gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/14)

– Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada (»Narodne novine«, broj 59/14)

– Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (»Narodne novine«, broj 45/14)

– Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara (»Narodne novine«, broj 1/13)

– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora (»Narodne novine«, broj 73/10).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. rujna 2023.

Klasa: 011-02/22-01/1
Urbroj: 443-01-02-02-22-1
Zagreb, 7. srpnja 2022.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.