Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

NN 96/2022 (19.8.2022.), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1425

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU PROGRAMA KOJIMA SE PODRŽAVA CILJ »EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA« U REPUBLICI HRVATSKOJ U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2021. – 2027.

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije: Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1060) i Uredbe (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj »Europska teritorijalna suradnja (Interreg)« koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (SL L 231, 30. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1059).

(2) Ovom Uredbom utvrđuju se institucije koje obavljaju ulogu tijela u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2021. – 2027. iz članka 4. stavka 1. točaka 5. do 8. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon) te se razrađuju njihove funkcije, zadaće, odgovornosti i međusobni odnosi tijela u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja«.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ove Uredbe imaju jednako značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) 2021/1060, Uredbi (EU) 2021/1059 i Zakonu.

Članak 3.

(1) Za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« iz članka 3. stavka 2. točke 2. Zakona, određuju se institucije koje će obavljati uloge Nacionalnih tijela.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Nacionalno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za Interreg programe iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) do (k) Zakona.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je Nacionalno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za Interreg programe iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (l) i (m) Zakona.

(4) Tijela iz stavaka 2. i 3. ovoga članka obavljaju sljedeće funkcije:

1. u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060 i člankom 16. Uredbe (EU) 2021/1059 u suradnji s državama sudionicama i upravljačkim tijelima izrađuju Interreg programe, uz poštivanje načela partnerstva

2. osiguravaju uspostavu općih načela i procedura za upravljanje i osiguravaju njihovo funkcioniranje u Interreg programima u kojima Republika Hrvatska ima upravljačke ovlasti, te sudjeluju u uspostavi općih načela i procedura za kontrolu i osigurava njihovo funkcioniranje u svim Interreg programima u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 69. Uredbe (EU) 2021/1060

3. osiguravaju provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole te zakonitost i pravilnost rashoda podnesenih Komisiji u skladu s člankom 69. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060

4. u skladu s člankom 69. stavcima 2. i 12. Uredbe (EU) 2021/1060 osiguravaju provedbu aktivnosti vezanih uz sprječavanje, otkrivanje, ispravljanje i prijavu nepravilnosti, uključujući prijevare, te povrat nepropisno isplaćenih iznosa

5. osiguravaju kvalitetu, točnost i pouzdanost sustava praćenja i podataka o pokazateljima u skladu s člankom 69. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060

6. u skladu s člankom 69. stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/1060 osiguravaju objavu informacija u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i uredbama za pojedine fondove, osim ako pravo Unije ili nacionalno pravo isključuje takvu objavu radi sigurnosti, javnog poretka, kaznenih istraga ili zaštite osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.)

7. u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1060 poduzimaju radnje za uspostavu sustava i postupaka kako bi osiguralo da se svi dokumenti potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 82. Uredbe (EU) 2021/1060

8. u skladu s člankom 69. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/1060 osiguravaju uspostavu mehanizama kojima se osigurava djelotvorno razmatranje pritužbi u vezi s fondovima u skladu s institucionalnim i pravnim okvirom. Na zahtjev Europske komisije razmatraju pritužbe koje su podnesene Komisiji i koje ulaze u područje primjene Interreg programa iz članka 3. stavka 2. točke 2. Zakona te obavještavaju Europsku komisiju o rezultatima tih razmatranja

9. osiguravaju da se sve razmjene informacija između korisnika i programskih tijela provode putem elektroničkih sustava za razmjenu podataka u skladu s člankom 69. stavkom 8. Uredbe (EU) 2021/1060

10. osiguravaju da se sve službene razmjene informacija s Komisijom koje se odnose na izvršavanje funkcija propisanih ovom Uredbom provode putem elektroničkih sustava za razmjenu podataka u skladu s člankom 69. stavkom 9. Uredbe (EU) 2021/1060

11. u skladu s člankom 69. stavkom 11. Uredbe (EU) 2021/1060 osiguravaju pravilno i pravodobno utvrđivanje opisa sustava upravljanja i kontrole te njegovo ažuriranje

12. poduzimaju pripremne radnje koje su temelj za određivanje Upravljačkog tijela i Tijela za reviziju vezano za članak 71. stavke 1. i 2. Uredbe (EU) 2021/1060

13. poduzimaju pripremne radnje koje su temelj za određivanje Tijela koje obnaša računovodstvenu funkciju, u skladu s člankom 71. stavkom 1. te člankom 72. stavkom 2., vezano uz članak 76. Uredbe (EU) 2021/1060

14. osiguravaju postupanja u slučaju financijskih korekcija u skladu s člankom 103. i člankom 104. Uredbe (EU) 2021/1060 te osiguravaju mehanizme za provođenje potrebnih financijskih korekcija u vezi s pojedinačnim ili sustavnim nepravilnostima

15. postupaju u skladu s člancima 105., 106., i 107. Uredbe (EU) 2021/1060, vezano uz opoziv odobrenih sredstava

16. u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2021/1060 i člankom 32. Uredbe (EU) 2021/1059 izvršavaju prijenos podataka Komisiji

17. ako je primjenjivo, pri provođenju postupaka za financijske korekcije Europske komisije iz članka 104. Uredbe (EU) 2021/1060, surađuju s Europskom komisijom te joj dostavljaju sve mjerodavne informacije

18. u suradnji s partnerskim državama sudionicama Interreg programa sudjeluju u uspostavi zajedničkih programskih struktura

19. osiguravaju primjenu preporuka proizašlih iz provjere kvalitete sustava radi njihovih unaprjeđivanja

20. u suradnji s Koordinacijskim tijelom iz članka 5. stavka 1. Zakona i Upravljačkim tijelima Interreg programa poduzimaju radnje koje se odnose na informiranje i komunikaciju o mogućnostima financiranja iz Interreg programa

21. sudjeluju u radu Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj kroz predsjedanje Pododborom za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije

22. sudjeluju u izradi sveobuhvatnog komunikacijskog plana iz članka 5. stavka 2. točke 10. Zakona

23. dostavljaju informacije iz svog djelokruga rada u svrhu ažuriranja jedinstvenog web-portala o europskim i strukturnim investicijskim fondovima

24. sudjeluju u provedbi obrazovnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje i korištenje ESI fondova za tijela državne i javne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje EU projekata i pravne osobe s javnim ovlastima

25. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2021/1060, sudjeluju u organizaciji i provedbi godišnjih preglednih sastanaka s Europskom komisijom

26. u skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1059 osnivaju Odbor za praćenje provedbe odgovarajućeg programa Interrega, u dogovoru s Upravljačkim tijelom, u roku od tri mjeseca od datuma kad je državama članicama priopćena odluka Komisije o odobrenju programa Interrega na temelju članka 18. Uredbe (EU) 2021/1059

27. u skladu s člancima 28., 29. i 30. Uredbe (EU) 2021/1059 sudjeluju u radu Odbora za praćenje provedbe odgovarajućeg Interreg programa

28. vode izaslanstva u zajedničkim odborima za praćenje Interreg programa, doprinose radu odbora te osiguravaju provođenje njihovih odluka u Republici Hrvatskoj

29. ako je primjenjivo, provjeravaju prihvatljivost potencijalnih korisnika iz Republike Hrvatske za sudjelovanje u Interreg programima te provjeravaju prihvatljivost projektnih prijedloga, u skladu s kriterijima predviđenima u Interreg programima, odnosno pozivima na dostavu projektnih prijedloga

30. sudjeluju u izradi godišnjih i završnih izvješća o uspješnosti Interreg programa

31. planiraju i, ako je primjenjivo, provode aktivnosti vezane uz provedbu tehničke pomoći u Interreg programima

32. ako je primjenjivo, osiguravaju sudjelovanje Koordinacijskog tijela iz članka 5. stavka 1. Zakona u izradi, izmjenama i/ili dopunama programskih dokumenata te na zahtjev Koordinacijskog tijela, dostavljaju relevantne informacije i dokumente vezane uz provedbu funkcija iz članka 5. stavka 2. Zakona

33. ako je primjenjivo, planiraju i osiguravaju u državnom proračunu nacionalno sufinanciranje i predfinanciranje Interreg programa i projekata

34. izrađuju priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizorskom tragu.

Članak 4.

(1) Za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) do (j) i (l) Zakona određuje se institucija koja će obavljati ulogu Tijela za kontrolu.

(2) Sukladno članku 46. stavku 3. Uredbe (EU) 2021/1059, tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Tijelo za kontrolu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tijelo za kontrolu, osim provjere upravljanja iz članka 74. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060, postupa sukladno članku 46. stavcima 3. do 8. Uredbe (EU) 2021/1059 te obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sastavlja izvješća o izvršenim kontrolnim aktivnostima na programima iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) i (b) Zakona te ih na kraju svakog tromjesečja dostavlja Upravljačkom tijelu iz članka 6. ove Uredbe i Nacionalnim tijelima iz članka 3. ove Uredbe. U Interreg programima iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) do (j) i (l) Zakona, u kojima je Upravljačko tijelo uspostavljeno izvan Republike Hrvatske, izvješća o izvršenim kontrolnim aktivnostima na kraju svakog tromjesečja dostavlja Nacionalnim tijelima iz članka 3. ove Uredbe

2. obavještava Upravljačko tijelo iz članka 6. ove Uredbe, odnosno Nacionalna tijela iz članka 3. ove Uredbe u slučaju kad je Upravljačko tijelo uspostavljeno izvan Republike Hrvatske, o mogućoj sumnji na nepravilnost ili prijevaru

3. u skladu s člankom 103. Uredbe (EU) 2021/1060, provodi potrebne financijske korekcije vezane uz pojedinačne nepravilnosti

4. sudjeluje u pripremi programskih dokumenata, priručnika i uputa vezanih uz upravljanje, provedbu i kontrolu projekata

5. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizorskom tragu

6. osigurava čuvanje dokumentacije o provedbi svojih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 5.

(1) Za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (c) do (l) Zakona, određuje se institucija koja će obavljati ulogu Nacionalnog revizijskog tijela.

(2) Pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije je Nacionalno revizijsko tijelo iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće funkcije:

1. imenuje revizora u Grupu revizora u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1059

2. izrađuje priručnike o internim procedurama

3. osigurava čuvanje dokumentacije o provedbi svojih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 6.

(1) Za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) i (b) Zakona, određuje se institucija koja će obavljati ulogu Upravljačkog tijela.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Upravljačko tijelo iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Upravljačko tijelo programa, osim obavljanja funkcija utvrđenima u članku 46. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2021/1059, postupa u skladu s člankom 22. stavcima 1. do 6., člankom 32., stavcima 1. do 5., člankom 33. stavcima 1. do 4., člankom 36. stavcima 1. do 6., člankom 52. i člankom 56. Uredbe (EU) 2021/1059 te obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. obavlja funkcije utvrđene u člancima 72., 74. i 75. Uredbe (EU) 2021/1060, uz iznimku zadaće odabira operacija iz članka 72. stavka 1. točke (a) i članka 73. Uredbe (EU) 2021/1060. Ako računovodstvenu funkciju obavlja neko drugo tijelo na temelju članka 47. Uredbe (EU) 2021/1059, vrši plaćanja korisnicima iz članka 74. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2021/1060. Te se funkcije obavljaju na cijelom području obuhvaćenom tim programom, podložno odstupanjima utvrđenima na temelju poglavlja VIII. Uredbe (EU) 2021/1059

2. u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060 i člankom 16. Uredbe (EU) 2021/1059 u suradnji s državama sudionicama i Nacionalnim tijelima iz članka 3. ove Uredbe, priprema Interreg programe, uz poštivanje načela partnerstva

3. u skladu s člankom 19. stavcima 1. do 6. Uredbe (EU) 2021/1059 može podnijeti obrazloženi zahtjev za izmjenu programa

4. u skladu s člankom 17. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/1059, obavješćuje Komisiju o svim promjenama informacija iz članka 17. stavka 6. točke (a) ili točke (b) Uredbe (EU) 2021/1059, za koje nije potrebna izmjena programa

5. u skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1059, dogovara se s državama članicama, i ako je primjenjivo s trećim zemljama i prekomorskim zemljama i područjima o osnivanju Odbora za praćenje provedbe odgovarajućeg programa Interrega u roku od tri mjeseca od datuma kad je državama članicama priopćena odluka Komisije o odobrenju programa Interrega na temelju članka 18. Uredbe (EU) 2021/1059

6. u skladu s člankom 28. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1059 objavljuje poslovnik Odbora za praćenje te njegove odluke

7. za Interreg programe iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) i (b) Zakona, u skladu s člankom 41. stavcima 1. do 7. Uredbe (EU) 2021/1060, sudjeluje na preglednim sastancima s Europskom komisijom i svakom državom članicom

8. u skladu s člankom 44. stavcima 1. do 7. Uredbe (EU) 2021/1060 i člankom 35. Uredbe (EU) 2021/1059, provodi evaluacije programa i sudjeluje u radu Međuresorne evaluacijske radne skupine

9. surađuje s Europskom komisijom u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) 2021/1060

10. u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) 2021/1060 postupa u slučaju pružanja programskog doprinosa iz jednog ili više programa novoosnovanih financijskih instrumenata uspostavljenih na nacionalnoj, regionalnoj, transnacionalnoj ili prekograničnoj razini, koji doprinose postizanju specifičnih ciljeva, a koje izravno provodi Upravljačko tijelo, ili je ono odgovorno za njihovo provođenje

11. ako je primjenjivo, pri provođenju postupaka za financijske korekcije Europske komisije iz članka 104. Uredbe (EU) 2021/1060, surađuje s Europskom komisijom te joj dostavlja sve mjerodavne informacije

12. ako je primjenjivo, osigurava ispunjenje uvjeta i zahtjeva vezanih uz financijske instrumente iz članka 58. Uredbe (EU) 2021/1060

13. prilikom provedbe financijskih instrumenata postupa u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) 2021/1060; u okviru odgovornosti

14. u skladu s člankom 65. Uredbe (EU) 2021/1060 prati trajnost operacija

15. za Interreg programe iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) i (b) Zakona, u skladu s člankom 69. (EU) 2021/1060 osiguravaju postojanje učinkovitih mehanizama za provjeru pritužbi na korištenje bespovratnih sredstava, provodi postupke ispitivanja i rješavanja prigovora koji se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih bespovratnim sredstvima, ispituje žalbe koje su obuhvaćene područjem primjene mehanizama te obavještava Komisiju o rezultatima ispitivanja žalbi

16. osigurava postupanja u slučaju financijskih korekcija i osigurava mehanizme za provođenje potrebnih financijskih korekcija u vezi s pojedinačnim ili sustavnim nepravilnostima u skladu s člankom 103. i člankom 104. Uredbe (EU) 2021/1060

17. postupa u skladu s člancima 105., 106., i 107. Uredbe (EU) 2021/1060, vezano uz opoziv odobrenih sredstava

18. u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2021/1060 i člankom 32. Uredbe (EU) 2021/1059 izvršava prijenos podataka Komisiji

19. sudjeluje u postupku preispitivanja provjere uspješnosti Interreg programa koje organizira Komisija sukladno članku 31. Uredbe (EU) 2021/1059

20. ako je primjenjivo, u odnosu na lokalni razvoj pod vodstvom zajednice, postupa u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) 2021/1059

21. obavještava Tijelo koje obnaša računovodstvenu funkciju iz članka 7. ove Uredbe o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću financijsku godinu

22. u skladu s člankom 48. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060 i člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1059, određuje službenika za komunikaciju za Interreg programe iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) i (b) Zakona

23. u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) 2021/1060 i člankom 36. Uredbe (EU) 2021/1059, preuzima odgovornost za informacijsko-komunikacijske aktivnosti te aktivnosti vidljivosti i transparentnosti Interreg programa suradnje iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) i (b) Zakona

24. sudjeluje u izradi sveobuhvatnog komunikacijskog plana iz članka 5. stavka 2. točke 10. Zakona

25. dostavlja informacije iz svog djelokruga u svrhu ažuriranja jedinstvenog web portala o europskim i strukturnim investicijskim fondovima

26. po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje i korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za tijela državne i javne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje EU projekata i pravne osobe s javnim ovlastima, čiju provedbu organizira i koordinira koordinacijsko tijelo te dostavlja podatke o provedenim obrazovnim aktivnostima Koordinacijskom tijelu iz članka 5. stavka 1. Zakona

27. izrađuje priručnike o internim procedurama

28. osigurava čuvanje dokumentacije o provedbi svojih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

(4) U skladu s člankom 71. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060, Upravljačko tijelo može utvrditi jedno ili više posredničkih tijela radi izvršavanja određenih zadaća u okviru njegove odgovornosti u kojem slučaju se dogovori između upravljačkog tijela i posredničkih tijela sklapaju u pisanom obliku.

Članak 7.

(1) Za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) i (b) Zakona, određuje se institucija koja će obavljati ulogu Tijela koje obnaša računovodstvenu funkciju.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije je Tijelo koje obnaša računovodstvenu funkciju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Računovodstvena funkcija sastoji se od zadaća navedenih u članku 76. stavku 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2021/1060 te također obuhvaća plaćanja koja izvršava Komisija i plaćanja glavnom partneru u skladu s člankom 74. stavkom 1. točkom (b) te Uredbe.

(4) Tijelo koje obnaša računovodstvenu funkciju, osim funkcija iz stavka 3. ovoga članka, obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. izrađuje priručnike o internim procedurama

2. osigurava vođenje svih analitičkih evidencija potrebnih za detaljno praćenje provedbe programa u svrhu potvrđivanja potpunosti, točnosti i ispravnosti računovodstvene dokumentacije u skladu s člankom 98. Uredbe (EU) 2021/1060 i financijskog računovodstva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

3. osigurava čuvanje dokumentacije o provedbi svojih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

(5) Tijelo iz stavka 2. ovoga članka je ujedno tijelo nadležno za plaćanja i povrate nepropisno isplaćenih sredstava. U svrhu navedenoga obavlja sljedeće funkcije u vezi s plaćanjima i povratima neopravdano isplaćenih sredstava:

1. otvara i upravlja bankovnim računima državne riznice otvorenima posebno za Interreg programe, upravlja sredstvima na tim bankovnim računima te osigurava postojanje odgovarajućih evidencija

2. prenosi vodećim korisnicima javne doprinose

3. u skladu s člankom 103. Uredbe (EU) 2021/1060 provodi potrebne financijske korekcije vezane uz pojedinačne ili sustavne nepravilnosti

4. osigurava da je odgovarajući iznos javnih sredstava isplaćen korisnicima do zatvaranja Interreg programa.

Članak 8.

(1) Za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« iz članka 3. stavka 2. točke 2. podtočaka (a) i (b) Zakona, određuje se institucija koja će obavljati ulogu Tijela za reviziju.

(2) Pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije je Tijelo za reviziju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tijelo za reviziju, osim funkcija iz članaka 77. do 80. Uredbe (EU) 2021/1060 te funkcija iz članaka 48. i 49. Uredbe (EU) 2021/1059, obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. ako je primjenjivo, postupa u skladu s člancima 83. do 85. Uredbe (EU) 2021/1060

2. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu

3. osigurava čuvanje dokumentacije o provedbi svojih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/13
Urbroj: 50301-05/14-22-6
Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.