Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

NN 96/2022 (19.8.2022.), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1426

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU PROGRAMA IZ PODRUČJA KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027.

Članak 1.

Ovom Uredbom osigurava se provedba sljedećeg akta Europske unije:

– Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1060).

Članak 2.

(1) Ovom Uredbom se određuju tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Sustav) iz članka 6. stavka 1. i članka 7. stavka 1. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon) te se razrađuju njihovi međusobni odnosi, funkcije i odgovornosti.

(2) Institucije koje se u skladu s odredbama ove Uredbe određuju tijelima u Sustavu mogu u skladu s načelom razdvajanja funkcija istovremeno obavljati funkcije pojedinih tijela u sustavima upravljanja i kontrole iz članka 6. stavaka 2. do 10. Zakona.

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ove Uredbe imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EU) 2021/1060 i Zakonu.

(2) Tijela Sustava obavljajući funkcije predviđene ovom Uredbom obrađuje osobne podatke u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1060.

Članak 4.

(1) Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju iz članka 72. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 6. stavka 1. točke 2. Zakona, osim funkcija utvrđenih Uredbom (EU) 2021/1060 u nadležnosti Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sudjeluje u radu odbora za praćenje

2. sudjeluje u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 6. stavka 1. točke 1. ove Uredbe

3. pruža podršku Upravljačkom tijelu pri sastavljanju i revidiranju pravila iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe

4. u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) 2021/1060, osigurava da se sredstva dodijeljena kao uvjetovana bespovratna sredstva i vraćena pod uvjetima dogovorenim s Upravljačkim tijelom drže na odvojenim računima ili u okviru odgovarajućih računovodstvenih kodova

5. u sustav iz članka 69. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/1060 evidentira i elektronički pohranjuje podatke o svakoj operaciji

6. obavještava Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) o iznosima zahtjeva za plaćanje koje planira podnijeti za tekuću i sljedeću kalendarsku godinu u skladu s člankom 69. stavkom 10. Uredbe (EU) 2021/1060

7. podnosi Komisiji zahtjev za povećanje međuplaćanja u skladu s člankom 93. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1060

8. odlučuje o produljenju razdoblja prekida roka za plaćanje, u skladu s člankom 96. Uredbe (EU) 2021/1060

9. u skladu s člankom 102. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060, revidira računovodstvenu dokumentaciju u svrhu podnošenja Komisiji dokumenata iz članka 98. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060

10. u suradnji s Upravljačkim tijelom dostavlja Komisiji informacije o iznimkama od pravila za opoziv odobrenih sredstava u skladu s člankom 106. Uredbe (EU) 2021/1060

11. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za financije jest ujedno tijelo nadležno za plaćanja, povrate i izvještavanje o nepravilnostima u koju svrhu u svojstvu države članice obavlja sljedeće funkcije:

1. otvara i upravlja bankovnim računima Državne riznice otvorenima posebno za Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond (u daljnjem tekstu: Fondovi), upravlja sredstvima na tim bankovnim računima te osigurava postojanje odgovarajućih evidencija

2. prenosi korisnicima javne doprinose

3. u skladu s člankom 69. stavkom 12. Uredbe (EU) 2021/1060 izvješćuje o nepravilnostima

4. u skladu s člankom 88. Uredbe (EU) 2021/1060, osigurava povrat neopravdano isplaćenih sredstava zajedno s mogućim zateznim kamatama

5. osigurava da potpora iz Fondova za prioritet u plaćanju preostalog iznosa za konačnu obračunsku godinu ne prelazi iznose iz članka 93. stavka 5. Uredbe (EU) 2021/1060

(3) Tijelo državne uprave nadležno za financije u smislu Priloga III. Uredbe (EU) 2021/1060 predstavlja nacionalno tijelo za pitanja državnih potpora.

Članak 5.

Tijelo za reviziju iz članka 71. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona, osim funkcija utvrđenih Uredbom (EU) 2021/1060 u nadležnosti Tijela za reviziju, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sudjeluje u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 6. stavka 1. točke 1. ove Uredbe, uvijek kada je moguće, uvažavajući njegovu neovisnost od Upravljačkog tijela

2. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 6.

(1) Upravljačko tijelo iz članka 71. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona, osim funkcija utvrđenih Uredbom (EU) 2021/1060 u nadležnosti Upravljačkog tijela, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. obavlja koordinativnu funkciju u odnosu na tijela Sustava s ciljem usklađenog djelovanja u pitanjima od zajedničkog interesa ili u čijem rješavanju je potrebno sudjelovanje svih tijela Sustava

2. donosi pravila kojima se utvrđuju uvjeti za pripremu i provedbu operacija te prihvatljivost troškova, odgovarajući revizijski trag, odabir i ugovaranje operacija, prognoziranje i praćenje, provjere operacija, plaćanja, ovjeravanja, povrate, upravljanje nepravilnostima i rizicima, provođenje revizija, provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti, korištenje tehničke pomoći, provođenje vrednovanja programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Program), kao i drugim postupcima koji se odnose na upravljanje Fondovima

3. upravlja rizicima na razini Programa

4. sudjeluje u izradi, izmjenama ili dopunama Sporazuma o partnerstvu i Programa

5. analizira slabosti Sustava te koordinira provedbu korektivnih mjera i provodi korektivne mjere

6. dostavlja Koordinacijskom tijelu sve relevantne informacije i dokumente koji se odnose na provedene revizije te podatke potrebne za pripremu godišnjeg preglednog sastanka i sastanka odbora za praćenje te na zahtjev sve ostale relevantne informacije i dokumente koji se odnose na upravljanje, provedbu, praćenje, izvještavanje i vrednovanje Programa

7. sudjeluje u osnivanju i radu odbora za praćenje

8. sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Komisije i Vijeća Europske unije u okviru svoje nadležnosti

9. u suradnji s Posredničkim tijelima razine 1 koordinira postupke izrade i izmjena i/ili dopuna kriterija za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje odboru za praćenje

10. prilikom pripremanja dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava osigurava usmjerenost poziva na određeni tip prijavitelja (prema obvezi provedbe postupka javne nabave) u cilju osiguravanja olakšane provedbe i praćenja operacija

11. daje Posredničkom tijelu razine 1 prethodnu suglasnost na dokumentaciju poziva na dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu objave

12. nadzire obavljanje delegiranih funkcija u koju svrhu posredničkim tijelima može davati upute

13. u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2021/1060 primjenjuje mehanizme za izbjegavanje udvostručavanja u okviru svog djelokruga te o navedenom izvještava Koordinacijsko tijelo

14. u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060 prati poštivanje ciljnih vrijednosti doprinosa u području klime te s tim u vezi dostavlja Koordinacijskom tijelu objedinjene podatke

15. u skladu s Uredbom (EU) 2021/1060, kada je primjenjivo, u svom djelokrugu prati poštivanje ciljanih vrijednosti doprinosa u području bioraznolikosti te s tim u vezi dostavlja Koordinacijskom tijelu podatke

16. u skladu s posebnim zahtjevima, osigurava poštivanje horizontalnih načela iz članka 9. Uredbe (EU) 2021/1060 u provedbi operacija

17. u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2021/1060 odlučuje o sudjelovanju Europske investicijske banke u aktivnostima povezanima s pripremom operacija, financijskim instrumentima i javno-privatnim partnerstvima

18. u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2021/1060 procjenjuje ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu primjenjivih na Program, osigurava da ostanu ispunjeni i da se poštuju tijekom cijelog programskog razdoblja te o navedenom izvještava Koordinacijsko tijelo

19. prati uspješnost Programa, u skladu s uspostavljenim okvirom uspješnosti, prikuplja i analizira podatke te dostavlja Koordinacijskom tijelu objedinjene podatke

20. sudjeluje u preispitivanju Programa sredinom programskog razdoblja

21. u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) 2021/1060 dostavlja Komisiji zahtjev za povećanje međuplaćanja iznad primjenjive stope sufinanciranja

22. koordinira izradu teritorijalnih strategija iz članka 29. Uredbe (EU) 2021/1060

23. usmjerava djelovanja iz članka 36. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060

24. sudjeluje u pripremi i raspravi tijekom godišnjih preglednih sastanaka iz članka 41. Uredbe (EU) 2021/1060

25. priprema i podnosi Komisiji podatke iz članka 42. Uredbe (EU) 2021/1060 te osigurava objavu istih podataka

26. u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) 2021/1060 provodi vrednovanja utvrđena u planu vrednovanja Programa

27. osigurava vidljivost u skladu s člankom 46. točkom (a) Uredbe (EU) 2021/1060

28. osigurava da se sredstva koja je korisnik vratio u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) 2021/1060 dodijele te ponovno koriste u istu svrhu ili u skladu s ciljevima Programa te donosi potrebne mjere radi osiguranja da se sredstva drže na odvojenim računima ili u okviru odgovarajućih računovodstvenih kodova

29. donosi potrebne mjere za osiguravanje da se sredstva vraćena financijskim instrumentima tijekom razdoblja od najmanje osam godina nakon isteka razdoblja prihvatljivosti ponovno upotrebljavaju na način i pod uvjetima iz članka 62. Uredbe (EU) 2021/1060

30. osigurava vraćanje doprinosa iz Fondova u slučajevima utvrđenima člankom 65. Uredbe (EU) 2021/1060

31. u skladu s člankom 69. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava funkcioniranje Sustava u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i ključnim zahtjevima navedenima u Prilogu XI. Uredbe (EU) 2021/1060

32. u skladu s člankom 69. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava zakonitost i pravilnost rashoda navedenih u dokumentaciji podnesenoj Komisiji

33. u skladu s člankom 69. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060 na zahtjev Komisije poduzima djelovanja potrebna za osiguranje djelotvornog funkcioniranja Sustava te zakonitost i pravilnost rashoda podnesenih Komisiji

34. u skladu s člankom 69. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava kvalitetu, točnost i pouzdanost sustava praćenja i podataka o pokazateljima

35. objavljuje informacije u skladu s člankom 69. stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/1060

36. u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1060 uspostavlja sustave i postupke kojima se osigurava da se svi dokumenti potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima za raspoloživost dokumenata iz članka 82. Uredbe (EU) 2021/1060

37. u skladu s člankom 69. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/1060 na zahtjev Komisije razmatra pritužbe koje su podnesene Komisiji i obavješćuje Komisiju o rezultatima tih razmatranja te osigurava postojanje mehanizama za razmatranje pritužbi na Fondove, što uključuje i provedbu postupaka rješavanja o prigovorima koji se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih Fondovima

38. u skladu s člankom 69. stavkom 8. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava da se sve razmjene informacija između korisnika i programskih tijela provode putem elektroničkog sustava za razmjenu podataka u skladu s Prilogom XIV. Uredbe (EU) 2021/1060

39. osigurava da se sve službene razmjene informacija s Komisijom provode putem elektroničkih sustava za razmjenu podataka iz članka 69. stavka 9. Uredbe (EU) 2021/1060, u okviru svoje nadležnosti

40. pruža predviđanja te obavještava Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću kalendarsku godinu u skladu s člankom 69. stavkom 10. Uredbe (EU) 2021/1060

41. utvrđuje opis Sustava u skladu s člankom 69. stavkom 11. Uredbe (EU) 2021/1060 te ažurira opis kako bi odražavao naknadne izmjene

42. izrađuje odgovor na preliminarne nalaze revizije Komisije te na traženje Komisije dostavlja dodatne informacije ili revidirani dokument u skladu s člankom 70. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060

43. osigurava dostupnost izvješća o kontroli iz članka 81. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060

44. u skladu s člancima 83. i 84. Uredbe (EU) 2021/1060 primjenjuje pojačane proporcionalne mehanizme za Sustav

45. poduzima potrebne mjere kojima se ispravljaju okolnosti na temelju kojih je Komisija prekinula rok za plaćanja odnosno na temelju kojih je suspendirala sva ili dio plaćanja u skladu s člancima 96. i 97. Uredbe (EU) 2021/1060

46. priprema dokumentaciju u skladu s odredbom članka 98. Uredbe (EU) 2021/1060 u svrhu podnošenja Komisiji

47. ako je to utvrđeno u pravilima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, obavlja prethodni pregled ispravnosti i kvalitete dokumenata koja su posrednička tijela u skladu s istim pravilima dužna izraditi

48. u skladu s člankom 103. Uredbe (EU) 2021/1060 štiti proračun Europske unije i primjenjuje financijske ispravke ukidanjem cijele potpore ili dijela potpore iz Fondova za operaciju ili Program ako se utvrdi da su rashodi koji su prijavljeni Komisiji nepravilni te odlučuje o ponovnom iskorištavanju ukinute potpore

49. pri provođenju postupka donošenja odluke o financijskom ispravku Komisije iz članka 104. Uredbe (EU) 2021/1060, surađuje s Komisijom te dostavlja odgovarajuće informacije i opažanja te donosi odluku o ponovnoj upotrebi iznosa za koji je određen ispravak

50. u suradnji s Tijelom nadležnim za računovodstvenu funkciju dostavlja Komisiji informacije o iznimkama od pravila za opoziv odobrenih sredstava u skladu s člankom 106. Uredbe (EU) 2021/1060

51. u skladu s člankom 107. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2021/1060 podnosi Komisiji financijski plan i, po potrebi, njegove izmjene i/ili dopune te u slučaju opoziva odobrenih sredstava u revidiranom financijskom planu, predlaže Komisiji raspodjelu umanjenja iznosa potpore

52. u okviru svog djelokruga organizira i provodi obrazovne aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike

53. osigurava pravilnu primjenu N+2 odnosno N+3 pravila po pojedinom fondu i Programu

54. provodi redovne analize stanja administrativnih kapaciteta iz svoje nadležnosti

55. osigurava poštivanje načela razdvajanja funkcija između i unutar posredničkih tijela u Sustavu

56. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga

57. u skladu s komunikacijskim planom iz članka 5. stavka 2. točke 10. Zakona provodi komunikacijske aktivnosti iz svoje nadležnosti te o njima izvještava Koordinacijsko tijelo

58. dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za financije zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava plaćanja

59. osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za financije informacije o utvrđenim i izvršenim povratima.

(2) Osim funkcija iz stavka 1. ovoga članka, tijelo iz članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona osigurava financiranje operacija iz javnih sredstava u odnosu na specifične ciljeve iz svoje nadležnosti i osigurava ukupnost plaćanja istih.

(3) Ako tijelo iz članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona u okviru pojedinog specifičnog cilja iz svoje nadležnosti ili u okviru pojedinog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava nije nadležno za osiguravanje financiranja operacija iz javnih sredstava i osiguravanje ukupnosti plaćanja istih sukladno stavku 2. ovoga članka, isto osiguravaju sektorski nadležna tijela.

(4) Sektorski nadležna tijela iz stavka 3. ovoga članka su tijela državne uprave koja osiguravaju financiranje operacija iz javnih sredstava te na temelju prethodnog poziva Upravljačkog tijela, kada je potrebno osigurati podršku isključivo sektorskog značaja, sudjeluju u aktivnostima izrade kriterija za odabir operacija i dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava te osiguravaju predstavnike koji će biti imenovani članovima odbora za odabir operacija.

(5) Sektorski nadležna tijela koja osiguravaju financiranje operacija iz javnih sredstava i ukupnosti plaćanja istih obavljaju i sljedeće dodatne aktivnosti:

1. donose odluku kojom se utvrđuje financijska omotnica u skladu s utvrđenim najvišim mogućim izvorima sufinanciranja prihvatljivih troškova operacija

2. obavljaju isplate javnih sredstava korisniku bespovratnih sredstava sa svojih proračunskih stavki na temelju odobrenih zahtjeva za isplatu dobivenih od Upravljačkog tijela

3. vode i ažuriraju evidenciju o izvršenim isplatama korisniku te osiguravaju njenu dostupnost Upravljačkom tijelu

4. osiguravaju čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi aktivnosti

(6) Ako su ujedno i korisnici u okviru Programa, sektorski nadležna tijela osiguravaju odgovarajuće razdvajanje funkcija sektorski nadležnog tijela i korisnika.

(7) Rokovi i ostala postupanja u provedbi stavaka 4. do 6. ovoga članka utvrđuju se u pravilima koje donosi čelnik Upravljačkog tijela, uz prethodne konzultacije sa sektorski nadležnim tijelima.

Članak 7.

(1) U Sustavu se radi izvršavanja pojedinih zadaća u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela, sukladno članku 71. stavku 3. Uredbe (EU) 2021/1060, određuju sljedeća posrednička tijela:

1. Posrednička tijela razine 1

2. Posrednička tijela razine 2.

(2) Posrednička tijela dostavljaju Upravljačkom tijelu na zahtjev te u rokovima definiranima u pravilima iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe sve relevantne informacije i dokumente o bilo kojem pitanju vezanom uz upravljanje sredstvima Fondova iz nadležnosti pojedinog tijela.

(3) Posredničko tijelo razine 1, Posredničko tijelo razine 2 i korisnici bespovratnih sredstava iz Fondova jesu strane ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a u slučaju iz članka 6. stavka 3. ove Uredbe strana ugovora o dodjeli i bespovratnih sredstava je i sektorski nadležno tijelo.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako u okviru pojedinog specifičnog cilja funkcija Upravljačkog tijela nije delegirana Posredničkom tijelu razine 1, strana ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je Upravljačko tijelo.

(5) Ako se operacija koja funkcionalno predstavlja jedinstvenu investiciju, pored Fondova, financira i iz drugih EU fondova u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu Kohezijske politike EU-a, Upravljačko tijelo iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe s nadležnim upravljačkim tijelima, odnosno tijelima odgovornima za provedbu EU fondova sklapa pisani sporazum o međusobnoj suradnji u svrhu utvrđivanja postupanja u odnosu na provedbu i praćenje provedbe operacije.

Članak 8.

(1) Posrednička tijela razine 1 su tijela državne uprave koja, u okviru specifičnog cilja iz svoje nadležnosti, odabiru operacije u skladu s člankom 73. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060 te obavljaju sljedeće dodatne funkcije:

1. surađuju s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, drugim posredničkim tijelima i partnerima tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i Programa

2. sudjeluju u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 6. stavka 1. točke 1. ove Uredbe

3. upravljaju rizicima na razini specifičnog cilja

4. sudjeluju u radu odbora za praćenje

5. sudjeluju u procesu programiranja i izrađuju dijelove Programa i Sporazuma o partnerstvu u dijelu iz svoje nadležnosti

6. izrađuju kriterije za odabir operacija

7. izrađuju dokumentaciju poziva na dodjelu bespovratnih sredstava te ju objavljuju, nakon dobivene prethodne suglasnosti Upravljačkog tijela

8. po završetku postupka odabira operacija pripremaju nacrte ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te osiguravaju da je korisniku dostavljen dokument iz članka 73. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/1060

9. utvrđuju ispunjavanje zahtjeva za operacije iz članka 73. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/1060

10. u skladu s člankom 74. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2021/1060, ovisno o dostupnosti financiranja, osiguravaju korisnicima primitak cijelih dospjelih iznosa

11. surađuju s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe operacija, u skladu s Pravilima iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe

12. dostavljaju tijelu državne uprave nadležnom za financije zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobravaju plaćanja

13. osiguravaju povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vode evidenciju o povratima te dostavljaju tijelu državne uprave nadležnom za financije informacije o utvrđenim i izvršenim povratima

14. po potrebi surađuju s Upravljačkim tijelom i Tijelom nadležnim za računovodstvenu funkciju u postupku godišnjeg poravnanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili rashoda Programa

15. na zahtjev Koordinacijskog tijela u mrežu za informiranje i komunikaciju određuju osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju koja je u svom radu odgovorna nacionalnom koordinatoru u području komunikacije, vidljivosti i transparentnosti povezane s potporom iz EU fondova iz članka 5. stavka 2. točke 8. Zakona i službeniku za komunikaciju za Program iz članka 48. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060

16. u skladu s komunikacijskim planom iz članka 5. stavka 2. točke 10. Zakona provodi komunikacijske aktivnosti iz svoje nadležnosti te o njima izvještava Upravljačko i Koordinacijsko tijelo

17. po potrebi sudjeluju u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike

18. sudjeluju u aktivnostima zatvaranja Programa

19. u sustav iz članka 69. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/1060 evidentiraju i elektronički pohranjuju podatke o svakoj operaciji

20. osiguravaju čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga

21. ako su ujedno i korisnici u okviru Programa, osiguravaju odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060

22. izrađuju dokumente u skladu s pravilima iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe.

(2) Tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju financiranje operacija iz javnih sredstava u odnosu na specifične ciljeve iz svoje nadležnosti te osiguravaju ukupnost plaćanja istih.

(3) Posrednička tijela razine 1 navedena su u Prilogu – Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih specifičnih ciljeva – koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Posrednička tijela razine 2 su nacionalna tijela koja, u okviru specifičnog cilja iz svoje nadležnosti, obavljaju sljedeće funkcije:

1. surađuju s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, drugim posredničkim tijelima i partnerima tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i Programa

2. sudjeluju u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 6. stavka 1. točke 1. ove Uredbe

3. upravljaju rizicima na razini operacija

4. sudjeluju u radu odbora za praćenje

5. surađuju s Posredničkim tijelom razine 1 u izradi dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava u dijelu provjere prihvatljivosti troškova

6. u sustav iz članka 69. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/1060 evidentiraju i elektronički pohranjuju podatke o svakoj operaciji

7. provode provjere iz članka 74. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060

8. u skladu s člankom 74. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2021/1060, osiguravaju da je dospio iznos za isplatu korisnicima

9. provode aktivnosti sprečavanja, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti iz članka 74. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2021/1060 te primjenjuju korektivne mjere

10. odobravaju korisnikove zahtjeve za nadoknadom sredstava, na temelju njih sastavljaju zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima

11. dostavljaju informacije o provjerenim troškovima Upravljačkom tijelu i Tijelu nadležnom za računovodstvenu funkciju

12. po potrebi surađuju s Upravljačkim tijelom i Tijelom nadležnim za računovodstvenu funkciju u postupku godišnjeg poravnanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili rashoda Programa

13. na zahtjev Koordinacijskog tijela u mrežu za informiranje i komunikaciju određuju osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju koja je u svom radu odgovorna nacionalnom koordinatoru u području komunikacije, vidljivosti i transparentnosti povezane s potporom iz EU fondova iz članka 5. stavka 2. točke 8. Zakona i službeniku za komunikaciju za Program iz članka 48. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060

14. u skladu s komunikacijskim planom iz članka 5. stavka 2. točke 10. Zakona provodi komunikacijske aktivnosti iz svoje nadležnosti te o njima izvještava Upravljačko i Koordinacijsko tijelo

15. po potrebi sudjeluju u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike

16. ako su ujedno i korisnici u okviru Programa, osiguravaju odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060

17. sudjeluju u aktivnostima zatvaranja Programa

18. osiguravaju čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga

19. izrađuju dokumente u skladu s pravilima iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe.

(2) Izuzev funkcija iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, u okviru specifičnog cilja iz svoje nadležnosti, odabire operacije u skladu s člankom 73. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060.

(3) Nacionalna tijela iz stavka 1. ovoga članka u suradnji s nacionalnim tijelima iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe sudjeluju u planiranju proračuna koje je povezano s korištenjem i kontrolom korištenja Fondova.

(4) Posrednička tijela razine 2 navedena su u Prilogu – Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih specifičnih ciljeva, koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 10.

(1) U specifičnom cilju u kojem postoji podijeljena nadležnost više tijela, nadležno posredničko tijelo utvrđuje se u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, na temelju prethodnog pisanog sporazuma između Upravljačkog tijela i posredničkog tijela.

(2) Ako za to postoji specifična potreba, u svrhu osiguravanja učinkovite provedbe Programa, Upravljačko tijelo i SAFU utvrđuju uključenost i opseg uključenosti SAFU u postupke odabira operacija. Uključenost SAFU podrazumijeva stavljanje na raspolaganje administrativnih kapaciteta s potrebnom stručnošću i iskustvom.

(3) Za operacije kojima se može izravno dodijeliti potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Upravljačko tijelo može naknadno pisanim sporazumom posredničkom tijelu delegirati provjeru ispunjavanja zahtjeva u skladu s člankom 73. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060.

(4) Kada se u Prilogu – Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih specifičnih ciljeva u okviru pojedinog specifičnog cilja navodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, radi se o funkcijama Upravljačkog tijela koje nisu delegirane Posredničkom tijelu razine 1.

Članak 11.

(1) Operacije tehničke pomoći i financijske instrumente provodi Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od članaka 8. i 9. ove Uredbe, u pojedinom specifičnom cilju se mogu utvrditi drugačije nadležnosti u odnosu na operacije iz stavka 1. ovoga članka, o čemu odlučuje Upravljačko tijelo.

Članak 12.

(1) Tijela Sustava sve funkcije, i tamo gdje to izrijekom nije navedeno, obavljaju u skladu s Uredbom (EU) 2021/1060, ovom Uredbom te pravilima iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe.

(2) Tijela Sustava poduzimaju sva potrebna djelovanja kako bi spriječila, otkrila i ispravila te prijavila nepravilnosti, uključujući prijevare.

(3) Tijela Sustava planiraju sredstva za provedbu svojih funkcija te ih provode poštujući načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa.

(4) Tijela Sustava osiguravaju poštivanje načela razdvajanja funkcija u skladu s člankom 71. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060.

Članak 13.

Upravljačko tijelo dužno je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti pravila iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe te ih objaviti na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/17

Urbroj: 50301-05/14-22-4

Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

PRIKAZ POSREDNIČKIH TIJELA NADLEŽNIH PREMA IZABRANIM SPECIFIČNIM CILJEVIMA

Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Cilj politike 1

Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezanosti IKT-a

PrioritetOznaka
specifičnog cilja (OSC)
Naziv specifičnog ciljaPosredničko tijelo razine 1Posredničko tijelo razine 2
1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju1(i)Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, te primjena naprednih tehnologija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

1(ii)Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

1(iii)Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganjaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaHrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
1(iv)Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
2. Jačanje digitalne povezanosti1(v)Jačanje digitalne povezanostiMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Cilj politike 2

Zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija ugljika koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prijelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena, upravljanja rizikom i njegova sprječavanja te održive gradske mobilnosti

PrioritetOznaka
specifičnog cilja (OSC)
Naziv specifičnog ciljaPosredničko tijelo razine 1Posredničko tijelo razine 2
3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa2(i)Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

2(ii)Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti utvrđene u njojMinistarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

2(iii)Razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja izvan transeuropske energetske mreže (TEN-E)Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
2(iv)Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i, sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na eko-sustavima

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
2(v)Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
2(vi)Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvoMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
2(vii)Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima te smanjenje svih oblika onečišćenja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
4. Razvoj održive multimodalne urbane nobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo2(viii)Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisije ugljika

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Cilj politike 3

Povezanija Europa jačanjem mobilnosti

PrioritetOznaka
specifičnog cilja (OSC)
Naziv specifičnog ciljaPosredničko tijelo razine 1Posredničko tijelo razine 2
5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti3(i)Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjeneMinistarstvo mora, prometa i infrastruktureSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
3(ii)Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanje pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnostiMinistarstvo mora, prometa i infrastruktureSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Cilj politike 4

Uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava

PrioritetOznaka
specifičnog cilja (OSC)
Naziv specifičnog ciljaPosredničko tijelo razine 1Posredničko tijelo razine 2
6. Jačanje zdravstvenog sustava promicanjem socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja4(ii)Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj dostupne infrastrukture, jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanje na daljinu i na internetu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
4(iii)Promicanje socioekonomskog uključenja marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirane akcije, uključujući stanovanje i socijalne uslugeMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
4(v)Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, i promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajedniceMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
4(vi)Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijamaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije