Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027.

NN 96/2022 (19.8.2022.), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1428

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU PROGRAMA ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE
2021. – 2027.

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom se određuju tijela u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Sustav) iz članka 4. točke 9. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon), navedena u članku 6. stavku 8. i članku 7. stavku 1. Zakona te se razrađuju njihovi međusobni odnosi, funkcije i odgovornosti.

(2) Pojedine institucije koje ovom Uredbom postaju tijela u Sustavu mogu istovremeno obavljati funkcije pojedinih tijela u sustavima upravljanja i kontrole iz članka 6. stavaka 1. do 7. te 9. i 10. Zakona.

Članak 2.

Ovom Uredbom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060)

– Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139).

Članak 3.

Pojedini pojmovi koji se navode u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu, Uredbi (EU) br. 2021/1060 i Uredbi (EU) br. 2021/1139.

Članak 4.

Kao nadležne institucije koje obavljaju ulogu tijela iz članka 6. stavka 8. Zakona utvrđuju se:

1. Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo

2. Ministarstvo poljoprivrede kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju

3. Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju.

Članak 5.

(1) Upravljačko tijelo iz članka 4. točke 1. ove Uredbe, osim funkcija i odgovornosti iz članka 32., članka 33. stavka 2., članka 39. stavka 1. podstavka 4., članka 41. stavka 1. podstavka 1., članaka 42., 43., 44. i 47., članka 48. stavka 2., članka 49., članka 50. stavka 3., članka 66. stavka 2., članaka 72. do 75., članka 81. stavaka 1. i 2., ako je primjenjivo članka 69. stavka 8. podstavka 3. i članka 118. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2021/1060 te članka 8. stavka 4. podstavka 3., članka 46. stavka 3. i članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2021/1139, u Sustavu ima i sljedeće dodatne funkcije te odgovornosti:

1. u provedbi funkcija predviđenih ovom Uredbom obrađuje osobne podatke u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1060

2. u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060, promiče koordinaciju, komplementarnost i dosljednost Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program) s drugim programima iz članka 3. Zakona kroz koordinaciju i suradnju, na odgovarajući način, s drugim upravljačkim tijelima iz članka 6. Zakona te, u svrhu izbjegavanja udvostručavanja financiranja, o tome izvještava Koordinacijsko tijelo prilikom postupaka iz točke 12. ovoga stavka

3. u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060 i člankom 3. stavkom 4. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/1139 prati doprinos Programa postizanju okolišnih ciljeva, ciljeva povezanih s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom njima te dostavlja Koordinacijskom tijelu podatke o istom na njegov zahtjev

4. u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 2021/1060 osigurava uključivanje partnera tijekom pripreme, provedbe i evaluacije Programa

5. u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 2021/1060 osigurava poštovanje i promicanje horizontalnih načela tijekom pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije Programa te izvješćivanja o njima

6. u skladu s člancima 10. i 13. Uredbe (EU) br. 2021/1060 sudjeluje u pripremi i ako je primjenjivo izmjenama sporazuma o partnerstvu

7. ako je primjenjivo, daje suglasnost za dodjelu sredstava Programa za doprinos InvestEU u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2021/1060

8. u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 2021/1060 procjenjuje ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu primjenjivih na Program te osigurava da ostanu ispunjeni i da se poštuju tijekom cijelog programskog razdoblja

9. uspostavlja okvir uspješnosti iz članka 16. Uredbe (EU) br. 2021/1060 te, ako je primjenjivo, osigurava Europskoj komisiji dostupnost metodologije za uspostavu okvira uspješnosti iz članka 17. Uredbe (EU) br. 2021/1060

10. ako je primjenjivo, dostavlja Europskoj komisiji odgovor i prijedlog za izmjenu Programa u skladu s člankom 19. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060

11. ako je primjenjivo, dostavlja Europskoj komisiji zahtjev za povećanje međuplaćanja iznad primjenjive stope sufinanciranja u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 2021/1060

12. priprema i podnosi Program Europskoj komisiji u skladu s člancima 21., 22. i 23. Uredbe (EU) br. 2021/1060 i člankom 8. Uredbe (EU) br. 2021/1139

13. planira potrebna financijska sredstva za provedbu Programa sukladno nacionalnim propisima planiranja i izvršavanja Državnog proračuna Republike Hrvatske

14. ako se za to ukaže potreba, predlaže odboru za praćenje Programa, u svrhu ispitivanja, izmjene Programa te ih dostavlja Europskoj komisiji u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 2021/1060

15. u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2021/1060 odlučuje o potpori lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice te osigurava da je takva potpora u skladu s odredbama članka 31. te članka 34. Uredbe (EU) br. 2021/1060

16. ako se za to ukaže potreba, predlaže provođenje dodatnih djelovanja tehničke pomoći za jačanje kapaciteta i učinkovitosti javnih tijela, korisnika i relevantnih partnera koja su potrebna za djelotvorno upravljanje fondovima i njihovu upotrebu iz članka 36. Uredbe (EU) br. 2021/1060

17. uspostavlja odbor za praćenje Programa u skladu s člancima 38. i 39. Uredbe (EU) br. 2021/1060 te predsjeda istim

18. izrađuje i dostavlja odboru za praćenje Programa završno izvješće o uspješnosti Programa te plan evaluacije i svaku njegovu izmjenu, u svrhu odobravanja u skladu s člankom 40. stavkom 2. točkama b) i c) Uredbe (EU) br. 2021/1060

19. u skladu s člankom 41. stavcima 3. i 6. Uredbe (EU) br. 2021/1060 dostavlja Europskoj komisiji sažete informacije za potrebe godišnjeg pregleda uspješnosti, osigurava postupanje u pogledu pitanja istaknutih tijekom preglednog sastanka koja utječu na provedbu Programa te obavješćuje Europsku komisiju o poduzetim mjerama

20. osigurava vidljivost potpore i komunikaciju prema građanima Europske unije u skladu s člankom 46. točkom a) Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru svoje nadležnosti te osigurava informacije iz svoje nadležnosti u skladu s člankom 46. točkom b) Uredbe (EU) br. 2021/1060

21. ako je primjenjivo, donosi potrebne mjere u pogledu uvjetovanih bespovratnih sredstava iz članka 57. uredbe (EU) br. 2021/1060

22. odlučuje o dodjeli financijskog doprinosa Programa financijskim instrumentima te osigurava ispunjenje uvjeta i zahtjeva u pogledu financijskih instrumenata u skladu s člancima 58. do 62. Uredbe (EU) br. 2021/1060

23. dostavlja odboru za praćenje Programa u svrhu ispitivanja elemente ex ante procjene navedene u članku 58. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060 i strateški dokument iz članka 59. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2021/1060

24. u skladu s člankom 63. Uredbe (EU) br. 2021/1060, nacionalna pravila za prihvatljivost izdataka u okviru Programa utvrđuje pravilnicima koji se donose na temelju odredbi zakonskih propisa kojima se uređuju potpore u području ribarstva i akvakulture te osigurava provedbu Programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima, kao i pravilima za prihvatljivost izdataka utvrđenima u Uredbi (EU) br. 2021/1060 i Uredbi (EU) br. 2021/1139

25. predlaže kriterije za odabir operacija te ih, uključujući sve njihove promjene dostavlja odboru za praćenje Programa u svrhu odobrenja u skladu s člankom 40. stavkom 2. točkom a) Uredbe (EU) br. 2021/1060

26. u skladu s člankom 69. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2021/1060 osigurava uspostavu Sustava, koordinira utvrđivanje opisa sustava u skladu s člankom 69. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 2021/1060, te ako je primjenjivo, na zahtjev Europske komisije osigurava poduzimanje djelovanja potrebnih za osiguranje djelotvornog funkcioniranja Sustava u skladu s člankom 69. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060

27. osigurava da se poduzimaju sva potrebna djelovanja kako bi se spriječile, otkrile te prijavile nepravilnosti, uključujući prijevare, te izvješćuje o nepravilnostima u skladu s člankom 69. stavcima 2. i 12. Uredbe (EU) br. 2021/1060

28. osigurava kvalitetu, točnost i pouzdanost sustava praćenja i podataka o pokazateljima u skladu s člankom 69. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2021/1060

29. objavljuje informacije u skladu s člankom 69. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2021/1060

30. u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2021/1060 uspostavlja postupke kako bi osigurale da se svi dokumenti potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060

31. uspostavlja mehanizme kojima se osigurava djelotvorno razmatranje pritužbi u vezi s Programom u skladu s člankom 69. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 2021/1060

32. uspostavlja elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) br. 2021/1060, promiče prednosti elektroničke razmjene podataka i u tom pogledu pruža svu potrebnu potporu korisnicima te na njihov izričiti zahtjev omogućava razmjenu informacija u papirnatom obliku, ne dovodeći u pitanje svoju obvezu evidentiranja i pohranjivanja podataka u skladu s člankom 72. stavkom 1. točkom e) Uredbe (EU) br. 2021/1060

33. osigurava da se sve službene razmjene informacija s Europskom komisijom provode putem elektroničkih sustava za razmjenu podataka iz članka 69. stavka 9. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru svoje nadležnosti

34. dostavlja Europskoj komisiji predviđanja iznosa zahtjeva za plaćanje koji će se podnijeti za trenutačnu i sljedeću kalendarsku godinu do 31. siječnja i 31. srpnja, u skladu s člankom 69. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 2021/1060

35. u skladu s člankom 71. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2021/1060 osigurava poštivanje načela razdvajanja funkcija između Upravljačkog tijela i Tijela nadležnog za računovodstvenu funkcija, između Posredničkog tijela iz članka 5. stavka 2. točke b) ove Uredbe i Tijela nadležnog za računovodstvenu funkcija, kao i unutar Upravljačkog tijela

36. ako je primjenjivo, uspostavlja i provodi postupke za pojačane proporcionalne mehanizme za sustav upravljanja i kontrole Programa u skladu s člankom 83. točkom a) i člankom 84. Uredbe (EU) br. 2021/1060

37. ako se za to ukaže potreba, podnosi Europskoj komisiji prijedlog za korištenje doprinosa Europske unije na temelju jediničnih troškova, jednokratnih iznosa i paušalnih stopa u skladu s člankom 94. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/1060

38. osigurava podnošenje Europskoj komisiji računovodstvene dokumentacije, i ako je primjenjivo revidirane dokumentacije, u skladu s člancima 98. i 102. Uredbe (EU) br. 2021/1060

39. u skladu s člankom 103. Uredbe (EU) br. 2021/1060 te člankom 11. stavkom 2. i člankom 44. Uredbe (EU) br. 2021/1139, provodi potrebne financijske ispravke u vezi s pojedinačnim ili sustavnim nepravilnostima

40. ako je primjenjivo, dostavlja Europskoj komisije informacije, podatke i financijski plan u pogledu opoziva iz članaka 106. i 107. Uredbe (EU) br. 2021/1060

41. ako je primjenjivo, provodi odabir operacija koje se provode u fazama prema uvjetima iz članka 118. Uredbe (EU) br. 2021/1060

42. koordinira razmjenom iskustava i komunikacijom među tijelima u Sustavu, kao i s Koordinacijskim tijelom iz članka 4. točke 1. Zakona

43. sudjeluje u provedbi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova, korisnika i partnera, sukladno odredbama članaka 8. do 12. Zakona

44. dostavlja Koordinacijskom tijelu u rokovima koje isto odredi sve relevantne informacije i dokumente koje se odnose na upravljanje, praćenje, provedbu i vrednovanje Programa

45. priprema redovita i ad hoc izvješća za Koordinacijsko tijelo i Komisiju o uspješnosti provedbe Programa, ostvarenju financijskih pokazatelja, stanju administrativnih kapaciteta te ostala izvješća na traženje Koordinacijskog tijela.

(2) U skladu s člankom 7. stavkom 1. Zakona i člankom 71. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060, određuju se sljedeća posrednička tijela na koja Upravljačko tijelo prenosi dio svojih funkcija i zadaća, pri čemu zadržava cjelokupnu odgovornost za upravljanje Programom i za obnašanje svih funkcija iz svoje nadležnosti:

a) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i

b) Ministarstvo poljoprivrede, ustrojstvena jedinica nadležna za financijske poslove.

(3) Prijenos funkcija i zadaća iz stavka 2. ovoga članka te način njihovog izvršavanja uređuju se u pisanom obliku, posebnim sporazumom ili drugim odgovarajućim dokumentom između tijela koje prenosi funkcije i tijela na koje se funkcije prenose.

Članak 6.

Posredničko tijelo iz članka 5. stavka 2. točke a) ove Uredbe obavlja sljedeće funkcije:

1. u provedbi funkcija predviđenih ovom Uredbom obrađuje osobne podatke u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1060

2. sudjeluje u odabiru i odobravanju operacija u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) br. 2021/1060

3. evidentira i elektronički pohranjuje podatke o svakoj operaciji, koji proizlaze iz provedbe delegiranih funkcija, potrebne za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjere i revizije u skladu s člankom 72. stavkom 1. točkom e) Uredbe (EU) br. 2021/1060

4. u provedbi delegiranih funkcija primjenjuje elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) br. 2021/1060

5. u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2021/1060 uspostavlja postupke kako bi osiguralo da se svi dokumenti iz provedbe delegiranih funkcija potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060

6. sudjeluje u provedbi djelovanja u svrhu sprječavanja, otkrivanja te prijavljivanja nepravilnosti, uključujući prijevare, u skladu s člankom 69. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/1060

7. sudjeluje u utvrđivanju opisa sustava u skladu s člankom 69. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 2021/1060

8. osigurava vidljivost potpore i komunikaciju prema građanima Europske unije u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 2021/1060, u dijelu delegiranih funkcija

9. provodi plaćanja korisnicima u okviru Programa na temelju naloga za isplatu Upravljačkog tijela, evidentira podatke o dužnicima u okviru Programa te računovodstveno evidentira navedene poslovne događaje

10. surađuje s Upravljačkim tijelom tijekom provedbe, praćenja i vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i Programa, u dijelu delegiranih funkcija

11. ako se za to ukaže potreba, surađuje s tijelima u Sustavu u postupku pripreme računovodstvene dokumentacije iz članka 98. Uredbe (EU) br. 2021/1060, u dijelu delegiranih funkcija

12. surađuje s Upravljačkim tijelom u postupcima utvrđivanja nacionalnih pravila za prihvatljivost izdataka iz članka 5. stavka 1. točke 24. ove Uredbe, u dijelu delegiranih funkcija

13. ako se za to ukaže potreba, sudjeluje u provedbi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova, korisnika i partnera, sukladno odredbama članaka 8. do 12. Zakona, u dijelu delegiranih funkcija.

Članak 7.

Posredničko tijelo iz članka 5. stavka 2. točke b) ove Uredbe obavlja sljedeće funkcije:

1. u provedbi funkcija predviđenih ovom Uredbom obrađuje osobne podatke u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1060

2. računovodstveno evidentira isplate javne potpore i preknjiženja za operacije u okviru Programa u slučaju kada je korisnik ujedno i proračunski korisnik Državnog proračuna Republike Hrvatske prve i/ili druge razine

3. u provedbi delegiranih funkcija primjenjuje elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) br. 2021/1060

4. u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2021/1060 uspostavlja postupke kako bi osiguralo da se svi dokumenti iz provedbe delegiranih funkcija potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060

5. sudjeluje u provedbi djelovanja u svrhu sprječavanja, otkrivanja te prijavljivanja nepravilnosti, uključujući prijevare, u skladu s člankom 69. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/1060

6. sudjeluje u utvrđivanju opisa sustava u skladu s člankom 69. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 2021/1060

7. surađuje s Upravljačkim tijelom tijekom provedbe, praćenja i vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i Programa, u dijelu delegiranih funkcija

8. ako se za to ukaže potreba, surađuje s tijelima u Sustavu u postupku pripreme računovodstvene dokumentacije iz članka 98. Uredbe (EU) br. 2021/1060, u dijelu delegiranih funkcija

9. ako se za to ukaže potreba, sudjeluje u provedbi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova, korisnika i partnera, sukladno odredbama članaka 8. do 12. Zakona, u dijelu delegiranih funkcija.

Članak 8.

Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju iz članka 4. točke 2. ove Uredbe, osim funkcija i odgovornosti iz članaka 76., 91., 92. i 98. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u Sustavu ima i sljedeće dodatne funkcije te odgovornosti:

1. u provedbi funkcija predviđenih ovom Uredbom obrađuje osobne podatke u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1060

2. u provedbi svojih funkcija evidentira i elektronički pohranjuje podatke o svakoj operaciji potrebnoj za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjere i revizije u skladu s člankom 72. stavkom 1. točkom e) Uredbe (EU) br. 2021/1060

3. u provedbi svojih funkcija primjenjuje elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) br. 2021/1060

4. u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2021/1060 uspostavlja postupke kako bi osiguralo da se svi dokumenti potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060

5. sudjeluje u provedbi djelovanja u svrhu sprječavanja, otkrivanja te prijavljivanja nepravilnosti, uključujući prijevare, u skladu s člankom 69. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/1060

6. sudjeluje u utvrđivanju opisa sustava u skladu s člankom 69. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 2021/1060

7. ako je primjenjivo, postupa u skladu s člankom 102. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2021/1060

8. surađuje s Upravljačkim tijelom tijekom provedbe, praćenja i vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i Programa

9. ako se za to ukaže potreba, sudjeluje u provedbi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova, korisnika i partnera, sukladno odredbama članaka 8. do 12. Zakona, u dijelu delegiranih funkcija.

Članak 9.

Tijelo za reviziju iz članka 4. točke 3. ove Uredbe, osim funkcija i odgovornosti iz članaka 77. do 81., članka 98. te ako je primjenjivo članka 85. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u Sustavu ima i sljedeće dodatne funkcije te odgovornosti:

1. u provedbi funkcija predviđenih ovom Uredbom obrađuje osobne podatke u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1060

2. ako je primjenjivo, osigurava da je svako tijelo koje provodi reviziju pod nadležnosti Tijela za reviziju funkcionalno neovisno od subjekata revizije u skladu s člankom 71. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/1060

3. u provedbi svojih funkcija primjenjuje elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) br. 2021/1060

4. u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2021/1060 uspostavlja postupke kako bi osiguralo da se svi dokumenti potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060

5. ako je primjenjivo, procjenjuje iznose i stope koje je predložilo Upravljačko tijelo u skladu s člankom 94. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/1060

6. sudjeluje u provedbi djelovanja u svrhu sprječavanja, otkrivanja te prijavljivanja nepravilnosti, uključujući prijevare, u skladu s člankom 69. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/1060

7. sudjeluje u utvrđivanju opisa sustava u skladu s člankom 69. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 2021/1060

8. ako je primjenjivo, postupa u skladu s člankom 102. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2021/1060

9. ako je primjenjivo, uspostavlja i provodi postupke za pojačane proporcionalne mehanizme za sustav upravljanja i kontrole Programa u skladu s člankom 83. točkom b) i člankom 84. Uredbe (EU) br. 2021/1060

10. ako se za to ukaže potreba, sudjeluje u provedbi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova, korisnika i partnera, sukladno odredbama članaka 8. do 12. Zakona, u dijelu delegiranih funkcija.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/27

Urbroj: 50301-05/27-22-2

Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.