Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj

NN 96/2022 (19.8.2022.), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1429

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju tijela državne uprave i javna ustanova koja imaju ulogu tijela u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj, u skladu s člankom 6. stavkom 9. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon), njihovi međusobni odnosi te funkcije i odgovornosti.

Članak 2.

Ovom Uredbom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/2115)

– Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/2116).

II. ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA

Članak 3.

Pojedini pojmovi koji se navode u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu, Uredbi (EU) 2021/2115 i Uredbi (EU) 2021/2116.

III. UPRAVLJAČKO TIJELO

Članak 4.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede i ribarstva jest Upravljačko tijelo za Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan) iz članka 123. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2115.

(2) Upravljačko tijelo odgovorno je za djelotvorno, učinkovito i ispravno upravljanje Strateškim planom i njegovu provedbu u skladu s člankom 123. Uredbe (EU) 2021/2115.

(3) Upravljačko tijelo, osim postupanja u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, obavlja i sljedeće funkcije:

1. koordinira izradu i izmjene Strateškog plana u skladu s člancima 1., 104., 105., 106., 118., 119. i 120. Uredbe (EU) 2021/2115

2. nakon konzultacija s Odborom za praćenje provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. (u daljnjem tekstu: Odbor za praćenje) utvrđuje kriterije odabira za određene vrste intervencija, u skladu s člankom 79. Uredbe (EU) 2021/2115

3. osigurava ispunjenje uvjeta i zahtjeva u pogledu financijskih instrumenata iz članka 80. Uredbe (EU) 2021/2115

4. osniva Odbor za praćenje u skladu s člankom 124. Uredbe (EU) 2021/2115

5. upravlja tehničkom pomoći u okviru EPFRR-a u skladu s člankom 125. Uredbe (EU) 2021/2115

6. uspostavlja nacionalnu mrežu Zajedničke poljoprivredne politike u skladu s člankom 126. Uredbe (EU) 2021/2115

7. osigurava uspostavu sveobuhvatnih, pravovremenih i pouzdanih izvora podataka kako bi se omogućilo učinkovito praćenje napretka politike prema ostvarenju ciljeva pomoću pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka, u skladu s člankom 131. Uredbe (EU) 2021/2115

8. zajedno s Odborom za praćenje prati provedbu Strateškog plana i napredak ostvaren u postizanju ciljnih vrijednosti Strateškog plana na temelju pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata, u skladu s postupcima praćenja iz članka 132. Uredbe (EU) 2021/2115

9. zajedno s Europskom komisijom (u daljnjem tekstu: Komisija) organizira godišnje pregledne sastanke, u skladu s člankom 136. Uredbe (EU) br. 2021/2115

10. osigurava provedbu ex-ante evaluacije u skladu s člankom 139. Uredbe (EU) 2021/2115

11. osigurava provedbu evaluacije Strateškog plana tijekom razdoblja provedbe i ex post u skladu s člankom 140. Uredbe (EU) 2021/2115

12. dostavlja Komisiji dostupne informacije za praćenje i evaluaciju Zajedničke poljoprivredne politike u skladu s člankom 143. Uredbe (EU) 2021/2115, u okviru svoje nadležnosti

13. po potrebi sudjeluje u izradi akcijskih planova u skladu s člancima 41. i 42. Uredbe (EU) 2021/2116

14. stavlja Komisiji na raspolaganje sve podatke i informacije u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

15. poduzima odgovarajuće mjere radi zaštite financijskih interesa Europske unije, u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti, te u skladu s člankom 59. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/2116 obavještava Komisiju o rezultatima ispitivanja razmatranih pritužbi, uključujući i onih podnesenih Komisiji, ako ih Komisija dostavi na razmatranje

16. osigurava čuvanje i razmjenu podataka u skladu s člankom 67. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

17. osigurava dostavu informacija Komisiji u skladu s člankom 90. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

18. osigurava obradu i zaštitu osobnih podataka u skladu s člankom 151. Uredbe (EU) 2021/2115 te člankom 101. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

19. dostavlja Koordinacijskom tijelu iz članka 5. stavka 1. Zakona, u rokovima koje isto odredi, sve relevantne informacije i dokumente koje se odnose na upravljanje, praćenje, provedbu i vrednovanje Strateškog plana

20. priprema redovita i ad hoc izvješća za Koordinacijsko tijelo iz članka 5. stavka 1. Zakona i Komisiju o uspješnosti provedbe Strateškog plana, ostvarenju financijskih pokazatelja, stanju administrativnih kapaciteta te ostala izvješća na traženje Koordinacijskog tijela

21. sudjeluje u provedbi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova, korisnika i partnera, sukladno odredbama članaka 8. do 12. Zakona.

IV. NADLEŽNO TIJELO

Članak 5.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede jest Nadležno tijelo, odnosno tijelo nadležno za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2116.

(2) Nadležno tijelo odgovorno je i obavlja funkcije iz članka 8. Uredbe (EU) 2021/2116 te postupa u skladu s primjenjivim odredbama članka 9. Uredbe (EU) 2021/2116.

(3) Nadležno tijelo, osim postupanja u skladu sa stavkom2. ovoga članka, obavlja i sljedeće funkcije:

1. stavlja Komisiji na raspolaganje sve podatke i informacije u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

2. osigurava dostavu informacija Komisiji u skladu s člankom 90. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

3. osigurava obradu i zaštitu osobnih podataka u skladu s člankom 151. Uredbe (EU) 2021/2115 te člankom 101. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

4. po potrebi sudjeluje u izradi akcijskih planova u skladu s člancima 41. i 42. Uredbe (EU) 2021/2116.

V. AKREDITIRANA AGENCIJA ZA PLAĆANJA

Članak 6.

(1) Javna ustanova nadležna za upravljanje i kontrolu izdataka te operativnu provedbu mjera potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jest akreditirana Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: akreditirana Agencija za plaćanja) iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2116.

(2) Akreditirana Agencija za plaćanja odgovorna je za upravljanje rashodima iz članka 5. stavka 2. i članka 6. Uredbe (EU) 2021/2116 i njihovu kontrolu, u skladu s člankom 9. iste Uredbe.

(3) Akreditirana Agencija za plaćanja, osim postupanja u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, obavlja i sljedeće funkcije:

1. uspostavlja elektronički informacijski sustav, u skladu s člankom 130. Uredbe (EU) 2021/2115, a koji uključuje i zahtjeve iz glave IV. poglavlja II. Uredbe (EU) 2021/2116

2. dostavlja Komisiji dostupne informacije za praćenje i evaluaciju zajedničke poljoprivredne politike u skladu s člankom 143. Uredbe (EU) 2021/2115, u okviru svoje nadležnosti

3. izrađuje i dostavlja Komisiji privremene izjave o rashodima koje se odnose na Strateški plan u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2021/2116

4. osigurava da rashodi koji se financiraju u okviru EFJP-a ili EPFRR-a nisu predmet nijednog drugog financiranja iz proračuna Europske unije u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) 2021/2116

5. izrađuje akcijske planove u skladu s člancima 41. i 42. Uredbe (EU) 2021/2116

6. provodi plaćanja korisnicima i vodi računovodstvene evidencije u skladu s člancima 43. i 44. Uredbe (EU) 2021/2116

7. stavlja Komisiji na raspolaganje sve podatke i informacije u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

8. osigurava pristup dokumentima Komisiji u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

9. postupa po utvrđenim nepravilnostima i drugim nesukladnostima, uključujući financijske prilagodbe, u skladu s člancima 56. i 57. Uredbe (EU) 2021/2116 i njezinim provedbenim propisima

10. poduzima odgovarajuće mjere radi zaštite financijskih interesa Unije, uključujući sustavne provjere, u skladu s člancima 59. i 60. Uredbe (EU) 2021/2116 te u skladu s člankom 59. stavkom 8. Uredbe (EU) 2021/2116 obavještava Komisiju o donesenim mjerama i djelovanjima poduzetima na temelju članka 59. stavaka 1. i 2. te Uredbe

11. evidentira primitke i upravlja postupcima vezano uz polaganje jamstva u skladu s člankom 64. Uredbe (EU) 2021/2116

12. osigurava čuvanje i razmjenu podataka u skladu s člankom 67. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

13. osigurava dostavu informacija Komisiji u skladu s člankom 90. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti, te u skladu s člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/2116 obavještava Komisiju o primjeni integriranog administrativnog i kontrolnog sustava iz glave IV. poglavlja II. te Uredbe

14. osigurava objavu informacija o korisnicima, u skladu s člankom 98., primjenjujući i odredbe članka 99. Uredbe (EU) 2021/2116

15. osigurava obradu i zaštitu osobnih podataka u skladu s člankom 151. Uredbe (EU) 2021/2115 te člankom 101. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti.

VI. TIJELO ZA OVJERAVANJE

Članak 7.

(1) Javna ustanova nadležna za reviziju i ovjeravanje jest Tijelo za ovjeravanje iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2116.

(2) Tijelo za ovjeravanje u svom djelovanju neovisno je o akreditiranoj Agenciji za plaćanja i postupa u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2021/2116.

(3) Tijelo za ovjeravanje, osim postupanja u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, obavlja i sljedeće funkcije:

1. stavlja Komisiji na raspolaganje sve podatke i informacije u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

2. osigurava pristup dokumentima Komisiji u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti

3. osigurava obradu i zaštitu osobnih podataka u skladu s člankom 151. Uredbe (EU) 2021/2115 te člankom 101. Uredbe (EU) 2021/2116, u okviru svoje nadležnosti.

VII. STUPANJE NA SNAGU

Članak 8.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/29

Urbroj: 50301-05/27-22-2

Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.