Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

NN 96/2022 (19.8.2022.), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1430

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS U VEZI S CILJEM »ULAGANJE ZA RADNA MJESTA I RAST«, U OKVIRU PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.

Predmet Uredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1060), određuju funkcije tijela koja imaju ulogu programskih i posredničkih tijela iz članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21., u daljnjem tekstu: Zakon) u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočke b) Zakona (u daljnjem tekstu: Program) te se razrađuju njihovi međusobni odnosi i odgovornosti.

(2) Institucije koje ovom Uredbom postaju tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa (u daljnjem tekstu: Sustav) mogu istovremeno obavljati funkcije pojedinih tijela u drugim sustavima upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) sukladno članku 6. Zakona.

Pojmovi i rodna jednakost

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu ove Uredbe imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EU) 2021/1060 i Zakonu.

(2) Svi pojmovi i izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

(3) Prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka u svrhu praćenja, izvješćivanja, komunikacije, objave, evaluacije, financijskog upravljanja, provjere i revizije te za utvrđivanje prihvatljivosti sudionika za potrebe Programa će se provoditi u skladu s odredbama članka 4. Uredbe (EU) 2021/1060.

Tijelo za računovodstvenu funkciju

Članak 3.

(1) Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju iz članka 72. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 6. stavka 2. točke 2. Zakona, osim funkcija utvrđenih Uredbom (EU) 2021/1060 u nadležnosti Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sudjeluje u radu Odbora za praćenje

2. sudjeluje u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 5. točke 1. ove Uredbe

3. pruža podršku Upravljačkom tijelu pri sastavljanju i revidiranju pravila iz članka 5. točke 2. ove Uredbe

4. u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) 2021/1060, osigurava da se sredstva dodijeljena kao uvjetovana bespovratna sredstva i vraćena pod uvjetima dogovorenim s Upravljačkim tijelom drže na odvojenim računima ili u okviru odgovarajućih računovodstvenih kodova

5. u sustav iz članka 69. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/1060 evidentira i elektronički pohranjuje podatke o svakoj operaciji

6. obavještava Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) o iznosima zahtjeva za plaćanje koje planira podnijeti za tekuću i sljedeću kalendarsku godinu u skladu s člankom 69. stavkom 10. Uredbe (EU) 2021/1060

7. podnosi Komisiji zahtjev za povećanje međuplaćanja u skladu s člankom 93. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1060

8. odlučuje o produljenju razdoblja prekida roka za plaćanje, u skladu s člankom 96. Uredbe (EU) 2021/1060

9. u skladu s člankom 102. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060, sudjeluje u revidiranju računovodstvene dokumentacije u svrhu podnošenja Komisiji dokumenta iz članka 98. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060

10. u suradnji s Upravljačkim tijelom dostavlja Komisiji informacije o iznimkama od pravila za opoziv odobrenih sredstava u skladu s člankom 106. Uredbe (EU) 2021/1060

11. osigurava čuvanje, pohranu i dostupnost dokumenata, evidencija i metapodataka iz svoje nadležnosti radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga sukladno mjerodavnim EU i nacionalnim propisima, a najmanje tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje korisniku, te sukladno rokovima propisanim člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) u primjenjivom dijelu.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za poslove financija jest ujedno tijelo nadležno za plaćanja i povrate, koordinaciju aktivnosti upravljanja nepravilnostima, postupanje u području državnih potpora te osiguranje komplementarnosti i dosljednosti ulaganja s reformama i ulaganjima iz okvira europskog semestra i Mehanizma za oporavak i otpornost.

(3) U svrhu navedenoga u svojstvu države članice obavlja sljedeće funkcije:

1. u vezi s plaćanjima i povratima

a) otvara i upravlja bankovnim računima Državne riznice otvorenima posebno za Europski socijalni fond plus (u daljnjem tekstu: ESF+), upravlja sredstvima na tim bankovnim računima te osigurava postojanje odgovarajućih evidencija

b) prenosi korisnicima javne doprinose

c) u skladu s člankom 88. Uredbe (EU) 2021/1060, osigurava povrat neopravdano isplaćenih sredstava zajedno s mogućim zateznim kamatama

d) osigurava da potpora iz fondova za prioritet u plaćanju preostalog iznosa za konačnu obračunsku godinu ne prelazi iznose iz članka 93. stavka 5. Uredbe (EU) 2021/1060

2. u vezi s koordinacijom aktivnosti upravljanja nepravilnostima

a) u skladu s člankom 69. stavcima 2. i 12. Uredbe (EU) 2021/1060, osigurava razmjenu informacija s Komisijom te provođenje mjera prevencije u odnosu na nepravilnosti i prijevare

b) izdaje smjernice za uočavanje, istraživanje i ispravljanje nepravilnosti te za provedbu preventivnih mjera

c) prati postupke koji se odnose na nepravilnosti

d) osigurava komunikaciju i razmjenu iskustava o nepravilnostima među tijelima u Sustavu

3. u vezi s postupanjem u području državnih potpora, vezano uz provedbu ESF+, obavlja poslove iz članka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/14. i 69/17.)

4. osigurava komplementarnost i dosljednost ulaganja s reformama i ulaganjima iz okvira europskog semestra.

Tijelo za reviziju

Članak 4.

(1) Tijelo za reviziju iz članka 71. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 6. stavka 2. točke 3. Zakona, osim funkcija utvrđenih Uredbom (EU) 2021/1060 u nadležnosti Tijela za reviziju, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sudjeluje u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 5. točke 1. ove Uredbe, uvijek kada je moguće, uvažavajući njegovu neovisnost od Upravljačkog tijela

2. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

(2) Revizije se provode na temelju pravila koja su na snazi u trenutku provođenja aktivnosti u okviru operacije.

Upravljačko tijelo

Članak 5.

Upravljačko tijelo iz članka 71. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 6. stavka 2. točke 1. Zakona, osim funkcija utvrđenih Uredbom (EU) 2021/1060 u nadležnosti Upravljačkog tijela, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. obavlja koordinativnu funkciju u odnosu na tijela Sustava s ciljem usklađenog djelovanja u pitanjima od zajedničkog interesa ili u čijem rješavanju je potrebno sudjelovanje svih tijela Sustava

2. donosi pravila kojima se utvrđuju uvjeti za pripremu i provedbu operacija, odgovarajući revizijski trag, odabir i ugovaranje operacija, prognoziranje i praćenje, provjere operacija, plaćanja, ovjeravanja, povrate, upravljanje nepravilnostima i rizicima, provođenje revizija, provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti, korištenje tehničke pomoći, provođenje vrednovanja Programa, kao i o drugim postupcima koji se odnose na upravljanje ESF+

3. upravlja rizicima na razini Programa

4. izrađuje Program te njegove izmjene i/ili dopune, te sudjeluje u izradi, izmjenama ili dopunama Sporazuma o partnerstvu

5. analizira slabosti Sustava te koordinira provedbu korektivnih mjera i provodi korektivne mjere

6. dostavlja Koordinacijskom tijelu sve relevantne informacije i dokumente koji se odnose na provedene revizije te na zahtjev i sve ostale relevantne informacije i dokumente koji se odnose na upravljanje, provedbu, praćenje, izvještavanje i vrednovanje Programa

7. sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Komisije i Vijeća Europske unije u okviru svoje nadležnosti

8. u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060 primjenjuje mehanizme za izbjegavanje udvostručavanja u okviru svog djelokruga te o navedenom izvještava Koordinacijsko tijelo

9. u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060 u okviru svoje nadležnosti prati poštivanje ciljnih vrijednosti doprinosa u području klime te s tim u vezi dostavlja Koordinacijskom tijelu objedinjene podatke

10. podnosi kriterije za odabir operacija, izrađene u suradnji s Posredničkim tijelom razine 1, na odobrenje Odboru za praćenje

11. nadzire obavljanje delegiranih funkcija te u tu svrhu posredničkim tijelima može davati upute

12. u skladu s posebnim zahtjevima, osigurava poštivanje horizontalnih načela iz članka 9. Uredbe (EU) 2021/1060 u provedbi operacija

13. u skladu s člankom 10. stavkom 8. Uredbe (EU) 2021/1060 odlučuje o upućivanju zahtjeva za sudjelovanjem Europske investicijske banke u aktivnostima povezanima s pripremom operacija, financijskim instrumentima i javno-privatnim partnerstvima

14. u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2021/1060 procjenjuje ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu primjenjivih na Program te osigurava da ostanu ispunjeni i da se poštuju tijekom cijelog programskog razdoblja te o navedenom izvještava Koordinacijsko tijelo

15. u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2021/1060 uspostavlja okvir uspješnosti kako bi se omogućilo praćenje i vrednovanje uspješnosti Programa te izvještavanje tijekom provedbe Programa

16. u suradnji s nadležnim posredničkim tijelima izrađuje metodologiju za uspostavu okvira uspješnosti i na traženje Komisije istu dostavlja na raspolaganje, u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2021/1060

17. prati uspješnost Programa, u skladu s postavljenim okvirom uspješnosti, prikuplja i analizira podatke te objedinjene podatke na zahtjev dostavlja Koordinacijskom tijelu

18. sredinom programskog razdoblja preispituje Program u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2021/1060

19. koordinira izradu, izmjene i/ili dopune programskog dokumenta u suradnji s Koordinacijskim tijelom, relevantnim posredničkim tijelima, i partnerima, a u skladu s člancima 20. – 27. Uredbe (EU) 2021/1060

20. odlučuje o djelovanjima iz članka 36. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060

21. u skladu s člankom 38. i člankom 39. Uredbe (EU) 2021/1060 osniva, predsjedava i sudjeluje u radu Odbora za praćenje Programa

22. u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2021/1060 organizira pregledne sastanke s Komisijom radi ispitivanja uspješnosti Programa

23. priprema i podnosi Komisiji podatke iz članaka 42. i 43. Uredbe (EU) 2021/1060 te osigurava objavu istih

24. u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) 2021/1060 izrađuje Plan vrednovanja Programa te provodi evaluacije

25. u cilju osiguravanja kvalitete provedenih vrednovanja na razini Programa, uspostavlja Evaluacijsku upravljačku skupinu

26. osigurava vidljivost u skladu s člancima 46. i 49. Uredbe (EU) 2021/1060, provedbom aktivnosti iz komunikacijskog plana u okviru svoje nadležnosti

27. osigurava da se sredstva koja je korisnik vratio u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) 2021/1060 dodijele te ponovno koriste u istu svrhu ili u skladu s ciljevima Programa

28. donosi potrebne mjere za osiguravanje da se sredstva vraćena financijskim instrumentima tijekom razdoblja od najmanje osam godina nakon isteka razdoblja prihvatljivosti ponovno upotrebljavaju na način i pod uvjetima iz članka 62. Uredbe (EU) 2021/1060

29. osigurava vraćanje doprinosa iz fondova u slučajevima utvrđenima člankom 65. Uredbe (EU) 2021/1060

30. uspostavlja sustav upravljanja i kontrole za Program iz svoje nadležnosti sukladno članku 69. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1060

31. u skladu s člankom 69. stavcima 2. i 12. Uredbe (EU) 2021/1060, a u vezi s člancima 71. – 74. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava zakonitost i pravilnost rashoda navedenih u dokumentaciji podnesenoj Komisiji, te izvješćuje o nepravilnostima, za Program iz svoje nadležnosti

32. u skladu s člankom 69. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060 na zahtjev Komisije poduzima djelovanja potrebna za osiguranje djelotvornog funkcioniranja Sustava te zakonitost i pravilnost rashoda podnesenih Komisiji

33. u skladu s člankom 69. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava kvalitetu, točnost i pouzdanost sustava praćenja i podataka o pokazateljima

34. u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1060 uspostavlja sustave i postupke kojima se osigurava da se svi dokumenti potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima za raspoloživost dokumenata iz članka 82. Uredbe (EU) 2021/1060

35. u skladu s člankom 69. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/1060 na zahtjev Komisije razmatra pritužbe koje su podnesene Komisiji i obavještava Komisiju o rezultatima tih razmatranja te osigurava postojanje mehanizama za razmatranje pritužbi povezanih i u okviru provedbe ESF+, što uključuje i provođenje postupaka rješavanja o prigovorima koji se odnose na odabir ili/i provedbu operacija sufinanciranih iz ESF+

36. u skladu s člankom 69. stavkom 8. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava da se sve razmjene informacija između korisnika i programskih tijela provode putem elektroničkog sustava za razmjenu podataka u skladu s Prilogom XIV. Uredbe (EU) 2021/1060

37. u skladu s člankom 69. stavkom 9. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava da se sve službene razmjene informacija s Komisijom, povezane s provedbom Programa iz nadležnosti provode putem elektroničkih sustava za razmjenu podataka u skladu s Prilogom XV. Uredbe (EU) 2021/1060

38. pruža prognoze te obavještava Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću kalendarsku godinu u skladu s člankom 69. stavkom 10. Uredbe (EU) 2021/1060

39. utvrđuje opis Sustava u skladu s člankom 69. stavkom 11. Uredbe (EU) 2021/1060 te ažurira isti kako bi odražavao naknadne izmjene

40. izrađuje odgovor na preliminarne nalaze revizije Komisije te na poseban zahtjev Komisije dostavlja dodatne informacije ili revidirani dokument u skladu s člankom 70. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060

41. osigurava dostupnost izvješća o kontroli iz članka 81. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060

42. u skladu s člancima 83. i 84. Uredbe (EU) 2021/1060 primjenjuje pojačane proporcionalne mehanizme za Sustav

43. poduzima potrebne radnje i mjere kako bi se ispravili nedostatci i manjkavosti kao posljedicu kojih je Komisija prekinula rok za plaćanja odnosno na temelju kojih je suspendirala sva ili dio plaćanja u skladu s člancima 96. i 97. Uredbe (EU) 2021/1060

44. u skladu s člankom 103. Uredbe (EU) 2021/1060 štiti proračun Europske unije i primjenjuje financijske ispravke ukidanjem cijele potpore ili dijela potpore iz fondova za operaciju ili Programa ako se utvrdi da su rashodi koji su prijavljeni Komisiji nepravilni te odlučuje o ponovnom iskorištavanju ukinute potpore

45. pri provođenju postupka donošenja odluke o financijskom ispravku Komisije iz članka 104. Uredbe (EU) 2021/1060, surađuje s Komisijom te dostavlja odgovarajuće informacije i opažanja te donosi odluku o ponovnoj upotrebi iznosa za koji je određen ispravak

46. u suradnji s Tijelom nadležnim za računovodstvenu funkciju dostavlja Komisiji informacije o iznimkama od pravila za opoziv odobrenih sredstava u skladu s člankom 106. Uredbe (EU) 2021/1060

47. u skladu s člankom 102. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060 revidira računovodstvenu dokumentaciju i podnosi Komisiji dokumente iz članka 98. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060

48. osigurava pravilnu primjenu N+3 te N+2 pravila u okviru Programa, obzirom na prihvatljivost troškova definiranih u članku 63. stavku 2. Uredbe (EU) 2021/1060

49. osigurava provedbu potrebne financijske korekcije u vezi s pojedinačnim ili sustavnim nepravilnostima te odlučuje o ponovnom iskorištavanju ukinutog doprinosa

50. u skladu s člankom 107. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2021/1060, podnosi Komisiji financijski plan i, po potrebi njegove izmjene i/ili dopune te u slučaju opoziva odobrenih sredstava u revidiranom financijskom planu, predlaže Komisiji raspodjelu umanjenja iznosa potpore

51. u skladu s člankom 8. stavkom 6. Zakona po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o ESF+ za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje te druge dionike

52. provodi redovne analize stanja administrativnih kapaciteta iz svoje nadležnosti, sudjeluje u izradi Plana jačanja kapaciteta te provodi mjere iz svoje nadležnosti

53. osigurava poštivanje načela razdvajanja funkcija između i unutar posredničkih tijela u Sustavu

54. osigurava čuvanje, pohranu i dostupnost dokumenata, evidencija i metapodataka iz svoje nadležnosti radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga sukladno mjerodavnim EU i nacionalnim propisima, a najmanje tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje korisniku, te sukladno rokovima propisanim člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) u primjenjivom dijelu

55. sudjeluje u izradi teritorijalnih strategija iz članka 29. Uredbe (EU) 2021/1060

56. objavljuje informacije u skladu s člankom 69. stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/1060

57. u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) 2021/1060 dostavlja Komisiji zahtjev za povećanje međuplaćanja iznad primjenjive stope sufinanciranja.

Posrednička tijela

Članak 6.

(1) U Sustavu se radi izvršavanja pojedinih zadaća u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela, sukladno članku 71. stavku 3. Uredbe (EU) 2021/1060, određuju sljedeća posrednička tijela:

1. Posrednička tijela razine 1

2. Posrednička tijela razine 2.

(2) U svrhu utvrđivanja i dodatne razrade međusobnih odnosa, funkcija i odgovornosti, načina i uvjeta njihova izvršavanja, uključujući sustav odgovornosti i mjere za kršenje ili neuredno ispunjavanje dodijeljenih/preuzetih funkcija i obveza, Upravljačko tijelo će sa svakim posredničkim tijelom sklopiti sporazum u pisanom obliku.

(3) Posrednička tijela dostavljaju Upravljačkom tijelu na zahtjev te u rokovima definiranima u pravilima iz članka 5. točke 2. ove Uredbe sve relevantne informacije i dokumente o bilo kojem pitanju vezanom uz upravljanje sredstvima ESF+ iz nadležnosti pojedinog tijela.

(4) Posredničko tijelo razine 1, Posredničko tijelo razine 2 i korisnici bespovratnih sredstava ESF+ jesu strane ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako u okviru pojedinog specifičnog cilja određene funkcije Upravljačkoga tijela nisu delegirane, strane ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su Upravljačko tijelo, ako je primjenjivo za specifični cilj, relevantno posredničko tijelo te korisnik bespovratnih sredstava.

(6) U slučajevima kada Upravljačko tijelo (UT) nije dodijelilo poslove Posredničkom tijelu razine 1 (PT1), poslovi PT1 opisani člankom 7. ove Uredbe odnose se na UT.

(7) Ako se operacija koja funkcionalno predstavlja jedinstvenu investiciju, pored ESF+, financira i iz drugih EU fondova u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu Kohezijske politike EU-a, Upravljačko tijelo iz članka 5. ove Uredbe s nadležnim upravljačkim tijelima, odnosno tijelima odgovornima za provedbu EU fondova sklapa sporazum o međusobnoj suradnji u svrhu utvrđivanja postupanja u odnosu na provedbu i praćenje provedbe operacije.

Posredničko tijelo razine 1

Članak 7.

(1) Posrednička tijela razine 1 su tijela državne uprave, odnosno nadležni ured Vlade Republike Hrvatske koja, u okviru specifičnog cilja iz svoje nadležnosti, sudjeluju u odabiru operacija u skladu s člankom 73. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060, poštujući pravila iz članka 5. točke 2. ove Uredbe te obavljaju sljedeće dodatne funkcije:

1. surađuju s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, drugim posredničkim tijelima i relevantnim dionicima tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i Programa

2. u suradnji s relevantnim Posredničkim tijelom razine 2 pripremaju i objavljuju cjelokupnu dokumentaciju poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

3. sudjeluju u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 5. točke 1. ove Uredbe

4. upravljaju rizicima na razini specifičnog cilja

5. sudjeluju u radu Odbora za praćenje

6. sudjeluju u procesu programiranja i izrađuju dijelove Programa i Sporazuma o partnerstvu

7. utvrđuju ispunjavanje zahtjeva za operacije iz članka 73. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/1060

8. u skladu s člankom 74. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2021/1060, ovisno o dostupnosti financiranja, osiguravaju korisnicima primitak cijelih dospjelih iznosa

9. surađuju s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe operacija što uključuje prikupljanje i vođenje evidencije s podatcima o ostvarivanju pokazatelja i drugim podatcima vezanim uz provedbu operacija, praćenje statusa provedbe operacija na temelju zaprimljenih dokumenata i izvješća nastalih u obavljanju funkcija Posredničkog tijela razine 2 te po mogućnosti sudjeluju u provjerama na licu mjesta koja provodi Posredničko tijelo razine 2

10. osiguravaju povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vode evidenciju o povratima te dostavljaju Tijelu nadležnom za računovodstvenu funkciju informacije o utvrđenim i izvršenim povratima

11. po potrebi sudjeluju u provedbi obrazovnih aktivnosti o ESF+ za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje te druge dionike

12. sudjeluju u aktivnostima zatvaranja Programa

13. u sustav iz članka 69. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/1060 evidentiraju i elektronički pohranjuju podatke o svakoj operaciji, u skladu s pozitivnim propisima EU i RH

14. osiguravaju čuvanje, pohranu i dostupnost dokumenata, evidencija i metapodataka iz svoje nadležnosti radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga sukladno mjerodavnim EU i nacionalnim propisima, a najmanje tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje korisniku, te sukladno rokovima propisanim člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) u primjenjivom dijelu

15. ako su ujedno i korisnici u okviru Programa, osiguravaju odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060

16. u suradnji s Upravljačkim tijelom izrađuju kriterije za odabir operacija

17. u suradnji s Upravljačkim tijelom izrađuju metodologiju za uspostavu okvira uspješnosti, u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2021/1060.

(2) Tijela državne uprave, odnosno nadležni ured Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju financiranje operacija iz javnih sredstava, osim kod projekata za koje financiranje osiguravaju druga, sektorski nadležna tijela, u kojem slučaju PT1 sklapa s nadležnim tijelom (sektorski nadležnim tijelom) sporazum kojim se uređuju međusobni odnosi i odgovornosti te dostavljaju tijelu državne uprave nadležnom za poslove financija zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima.

(3) Posrednička tijela razine 1 navedena su u Prilogu 1 – Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih specifičnih ciljeva, koji je sastavni dio ove Uredbe.

Posredničko tijelo razine 2

Članak 8.

(1) Posrednička tijela razine 2 su nacionalna tijela koja, u okviru specifičnog cilja iz svoje nadležnosti, obavljaju sljedeće funkcije:

1. surađuju s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, drugim posredničkim tijelima i relevantnim dionicima tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i Programa

2. sudjeluju u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 5. točke 1. ove Uredbe

3. upravljaju rizicima na razini operacija

4. sudjeluju u radu Odbora za praćenje

5. surađuju s Posredničkim tijelom razine 1 u izradi dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

6. sudjeluju u odabiru operacija u skladu s člankom 73. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060, poštujući pravila iz članka 5. točke 2. ove Uredbe

7. po završetku postupka odabira operacija pripremaju nacrte ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te osiguravaju da je korisniku dostavljen dokument iz članka 73. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/1060

8. u sustav iz članka 69. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/1060 evidentiraju i elektronički pohranjuju podatke o svakoj operaciji

9. provode upravljačke provjere iz članka 74. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060

10. u skladu s člankom 74. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2021/1060, osiguravaju da je dospio iznos za isplatu korisnicima

11. provode aktivnosti sprečavanja, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti iz članka 74. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2021/1060 te primjenjuju korektivne mjere

12. odobravaju korisnikove zahtjeve za nadoknadom sredstava, na temelju njih sastavljaju zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima

13. dostavljaju informacije o provjerenim rashodima Upravljačkom tijelu i Tijelu nadležnom za računovodstvenu funkciju

14. po potrebi sudjeluju u provedbi obrazovnih aktivnosti o ESF+ za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje te druge dionike

15. ako su ujedno i korisnici u okviru Programa, osiguravaju odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060

16. sudjeluju u aktivnostima zatvaranja Programa

17. osiguravaju čuvanje, pohranu i dostupnost dokumenata, evidencija i metapodataka iz svoje nadležnosti radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga sukladno mjerodavnim EU i nacionalnim propisima, a najmanje tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje korisniku.

(2) Nacionalna tijela iz stavka 1. ovoga članka u suradnji s nacionalnim tijelima iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe sudjeluju u planiranju proračuna koje je povezano s korištenjem i kontrolom korištenja ESF+.

(3) Posrednička tijela razine 2 navedena su u Prilogu 1 – Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih specifičnih ciljeva, koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 9.

Iznimno od članaka 7. i 8. ove Uredbe, za operacije tehničke pomoći i financijske instrumente mogu se utvrditi drugačije nadležnosti, o čemu odlučuje Upravljačko tijelo.

Članak 10.

(1) Tijela Sustava sve funkcije obavljaju u skladu s Uredbom (EU) 2021/1060, ovom Uredbom te pravilima iz članka 5. točke 2. ove Uredbe.

(2) Tijela Sustava poduzimaju sva potrebna djelovanja kako bi spriječila, otkrila i ispravila te prijavila nepravilnosti, uključujući prijevare.

(3) Tijela Sustava planiraju sredstva za provedbu svojih funkcija te ih provode poštujući načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa.

Članak 11.

Upravljačko tijelo dužno je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti pravila iz članka 5. točke 2. ove Uredbe.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/42

Urbroj: 50301-04/12-22-3

Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1

PRIKAZ POSREDNIČKIH TIJELA NADLEŽNIH PREMA IZABRANIM SPECIFIČNIM CILJEVIMA

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
Prioritetna osOznaka specifičnog ciljaNaziv specifičnog ciljaPosredničko tijelo razine 1Posredničko tijelo razine 2
1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja1aveći pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade, osobito provedbom Garancije za mlade, za dugotrajno nezaposlene te skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada i za neaktivne osobe, kao i promicanjem samozapošljavanja i socijalne ekonomijeMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
1bmodernizacija institucija i usluga tržišta rada radi procjene i predviđanja potreba za vještinama te osiguravanja pravodobne i prilagođene pomoći i potpore za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, prelascima i mobilnostiMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje2eveća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustavâ obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanjem uvođenja sustavâ dvojnog osposobljavanja i naukovanjaMinistarstvo znanosti i obrazovanjaAgencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
2fpromicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetomMinistarstvo znanosti i obrazovanjaAgencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Ured za udruge Vlade Republike HrvatskeNacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
2gpromicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnostiMinistarstvo znanosti i obrazovanjaAgencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
3. Socijalno uključivanje3hpoticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položajuMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
Ministarstvo kulture i medijaHrvatski zavod za zapošljavanje
Ministarstvo turizma i sportaHrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za udruge Vlade Republike HrvatskeNacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
3ipromicanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja, uključujući migranteUred za udruge Vlade Republike HrvatskeNacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
3jpromicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput RomaMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
3kpoboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbiMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za udruge Vlade Republike HrvatskeNacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
4. Zdravstvo4kpoboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi;Ministarstvo zdravstvaHrvatski zavod za zapošljavanje
5. Zapošljavanje mladih5a

veći pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade, osobito provedbom Garancije

za mlade, za dugotrajno nezaposlene te skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada i za neaktivne osobe, kao i promicanjem samozapošljavanja i socijalne ekonomije

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za udruge Vlade Republike HrvatskeNacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
5fpromicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetomMinistarstvo znanosti i obrazovanjaAgencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
6. Socijalne inovacije6jpromicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput RomaMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne po­litikeHrvatski zavod za zapošljavanje
6kpoboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi;Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
7. Materijalna deprivacija7msuzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenostMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje