Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027.

NN 96/2022 (19.8.2022.), Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1431

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU PROGRAMA FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST, FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU I FONDA ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA INSTRUMENTA ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE
2021. – 2027.

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom određuju se tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Sustav), njihovi međusobni odnosi te funkcije i odgovornosti.

(2) Pojedina tijela koja na temelju ove Uredbe postaju tijela u Sustavu mogu istovremeno obavljati funkcije pojedinih tijela u sustavima upravljanja i kontrole iz članka 6. stavaka 1. do 9. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Ovom Uredbom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1060)

– Uredbe (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost (SL L 251, 15. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1149)

– Uredbe (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju (SL L 251, 15. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1147)

– Uredbe (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 251, 15. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1148).

Članak 3.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu, Uredbi (EU) 2021/1060, Uredbi (EU) 2021/1149, Uredbi (EU) 2021/1148 i Uredbi (EU) 2021/1147.

Članak 4.

Kao nadležna tijela koja obavljaju ulogu tijela iz članka 6. stavka 10. Zakona utvrđuju se:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, ustrojstvena jedinica nadležna za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije kao Upravljačko tijelo

2. Ministarstvo financija kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju

3. Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju.

Članak 5.

Upravljačko tijelo iz članka 4. točke 1. ove Uredbe, osim funkcija i odgovornosti iz članka 42., članka 44., članka 49., članka 50. stavka 3., članka 72., članka 73., članka 74., članka 75., članka 76., ako je primjenjivo članka 69. stavka 8. podstavka 3. Uredbe (EU) 2021/1060, članka 4., članka 5., članka 6., članka 17. i članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/1149, članka 4., članka 5., članka 6., članka 18. i članka 33. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/1148 te članka 5., članka 6., članka 22. i članka 39. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/1147, u Sustavu ima i sljedeće funkcije te odgovornosti:

1. u skladu s člankom 63. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. (SL L 193/1, 30.7.2018.), s Komisijom izvršava proračun Unije dodijeljen fondovima u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2021/1060, člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1149, člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1148, člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1147

2. u provedbi funkcija predviđenih ovom Uredbom obrađuje osobne podatke u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1060 te osigurava primjenu istog unutar Sustava

3. u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava uključivanje partnera tijekom pripreme, provedbe i evaluacije Programa

4. u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava poštovanje i promicanje horizontalnih načela tijekom pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije Programa te izvješćivanja o njima

5. u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2021/1060 procjenjuje ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu primjenjivih na Programe te osigurava da ostanu ispunjeni i da se poštuju tijekom cijelog programskog razdoblja

6. uspostavlja okvir uspješnosti kako bi se omogućilo praćenje i evaluacija uspješnosti Programa te izvješćivanje o njima tijekom provedbe Programa u skladu s člancima 16. i 17. Uredbe (EU) 2021/1060

7. priprema i podnosi te, prema potrebi, traži izmjene Programa u skladu s člancima 21., 22., 23. i 24. Uredbe (EU) 2021/1060, člankom 13. Uredbe (EU) 2021/1149, člankom 13. Uredbe (EU) 2021/1148 i člankom 16. Uredbe (EU) 2021/1147 te ako je primjenjivo, dostavlja Europskoj komisiji zahtjev za povećanje međuplaćanja iznad primjenjive stope sufinanciranja u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) 2021/1060

8. planira potrebna financijska sredstva za provedbu Programa sukladno nacionalnim pravilima planiranja i izvršavanja državnog proračuna Republike Hrvatske

9. traži prijenos sredstava u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2021/1060

10. ako se za to ukaže potreba, predlaže provođenje dodatnih djelovanja tehničke pomoći za jačanje kapaciteta i učinkovitosti javnih tijela, korisnika i relevantnih partnera koja su potrebna za djelotvorno upravljanje fondovima i njihovu upotrebu iz članka 36. Uredbe (EU) 2021/1060

11. osniva i predsjeda odborom za praćenje te sudjeluje u njegovom radu u skladu s člancima 38. do 40. Uredbe (EU) 2021/1060

12. sudjeluje na preglednim sastancima između Komisije i države članice u skladu s člankom 41. stavkom 1. do 6. Uredbe (EU) 2021/1060

13. podnosi godišnje izvješće o uspješnosti u skladu s člankom 41. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/1060, člankom 30. Uredbe (EU) 2021/1149, člankom 29. Uredbe (EU) 2021/1148 i člankom 35. Uredbe (EU) 2021/1147

14. u okviru svoje nadležnosti osigurava vidljivost potpore i komunikaciju prema građanima Europske unije u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom a) Uredbe (EU) 2021/1060 te osigurava informacije iz svoje nadležnosti sukladno članku 46. stavku 1. točki b) Uredbe (EU) 2021/1060, a u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) 2021/1060

15. utvrđuje službenika za komunikaciju za aktivnosti vidljivosti, transparentnosti i komunikacije u skladu s člankom 48. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060

16. ako je primjenjivo, upotrebljava doprinos iz fondova kako bi pružili potporu korisnicima u obliku bespovratnih sredstava, financijskih instrumenata ili nagrada ili u obliku kombinacije navedenog u skladu s člancima 52. do 62. Uredbe (EU) 2021/1060

17. izrađuje uputu o prihvatljivim troškovima i postupa u skladu s primjenjivim pravilima o prihvatljivosti utvrđenim u člancima 63. do 67. Uredbe (EU) 2021/1060 te ako je primjenjivo člankom 68. Uredbe (EU) 2021/1060 odnosno pravilima prihvatljivosti utvrđenim u Uredbi (EU) 2021/1149, Uredbi (EU) 2021/1148 i Uredbi (EU) 2021/1147

18. u skladu s člankom 69. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava uspostavu Sustava te koordinira utvrđivanje opisa Sustava u skladu sa stavkom 11. istoga članka

19. osigurava da se poduzimaju sva potrebna djelovanja kako bi se spriječile, otkrile te prijavile nepravilnosti, uključujući prijevare, izvješćuje o nepravilnostima te poduzima djelovanja potrebna za osiguranje djelotvornog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole te zakonitost i pravilnost rashoda podnesenih Komisiji u skladu s člankom 69. stavcima 2., 3. i 12. Uredbe (EU) 2021/1060

20. osigurava kvalitetu, točnost i pouzdanost sustava praćenja i podataka o pokazateljima u skladu s člankom 69. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060

21. objavljuje informacije u skladu s člankom 69. stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/1060

22. u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1060 uspostavlja postupke kako bi osigurale da se svi dokumenti potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 82. Uredbe (EU) 2021/1060

23. uspostavlja mehanizme kojima se osigurava djelotvorno razmatranje pritužbi u vezi s Programima u skladu s člankom 69. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/1060

24. uspostavlja elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) 2021/1060, promiče prednosti elektroničke razmjene podataka i u tom pogledu pruža svu potrebnu potporu korisnicima te na njihov izričiti zahtjev omogućava razmjenu informacija u papirnatom obliku, ne dovodeći u pitanje svoju obvezu evidentiranja i pohranjivanja podataka u skladu s člankom 72. stavkom 1. točkom e) iste Uredbe

25. u okviru svoje nadležnosti osigurava da se sve službene razmjene informacija s Europskom komisijom provode putem elektroničkih sustava za razmjenu podataka iz članka 69. stavka 9. Uredbe (EU) 2021/1060

26. dostavlja Europskoj komisiji predviđanja iznosa zahtjeva za plaćanje koji će se podnijeti za trenutačnu i sljedeću kalendarsku godinu do 31. siječnja i 31. srpnja, u skladu s člankom 69. stavkom 10. Uredbe (EU) 2021/1060

27. u skladu s člankom 71. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava poštivanje načela razdvajanja funkcija između i unutar programskih tijela

28. ako je primjenjivo, provodi upravljačke provjere na licu mjesta i revizije financijskih instrumenata u skladu s člankom 81. Uredbe (EU) 2021/1060

29. ako je primjenjivo, uspostavlja i provodi postupke za pojačane proporcionalne mehanizme za sustav upravljanja i kontrole Programa u skladu s člankom 83. točkom a) i člankom 84. Uredbe (EU) 2021/1060

30. podnosi zahtjeve za plaćanje po programu, fondu i obračunskoj godini u skladu s člankom 91. Uredbe (EU) 2021/1060

31. ako se za to ukaže potreba, podnosi Europskoj komisiji prijedlog za korištenje doprinosa Europske unije na temelju jediničnih troškova, jednokratnih iznosa i paušalnih stopa u skladu s člankom 94. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060

32. podnosi Europskoj komisiji dokumentaciju, u skladu s člankom 98. i člankom 102. Uredbe (EU) 2021/1060

33. štiti proračun Unije i primjenjuje financijske ispravke u skladu s člankom 103. Uredbe (EU) 2021/1060

34. ako je primjenjivo, postupa u skladu s člancima 106. i 107. Uredbe (EU) 2021/1060

35. ako je primjenjivo, postupa u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2021/1149, člankom 15. Uredbe (EU) 2021/1148 i člankom 18. Uredbe (EU) 2021/1147

36. postupa u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2021/1149, člankom 16. Uredbe (EU) 2021/1148 i člankom 21. Uredbe (EU) 2021/1147

37. ako je primjenjivo, sredstva iz financijskih omotnica koristi u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1149, člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1148 i člankom 39. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1147

38. koordinira razmjenom iskustava i komunikacijom među tijelima u Sustavu, kao i s Koordinacijskim tijelom iz članka 4. stavka 1. Zakona

39. sudjeluje u provedbi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova, korisnika i partnera, sukladno odredbama članaka 8. do 12. Zakona

40. dostavlja tijelu za računovodstvenu funkciju potpisane sporazume i ugovore o dodjeli financijskih sredstava, prvenstveno kroz elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) 2021/1060

41. dostavlja tijelu za računovodstvenu funkciju odobrene zahtjeve za plaćanje i zahtjeve za naknadu plaćenih troškova te ostale obavijesti vezane uz odobrena sredstva za isplatu iz kojih je jasno vidljivo iznos prihvatljivih troškova, opis troška i ostale potrebne informacije, prvenstveno kroz elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) 2021/1060

42. dostavlja tijelu za reviziju podatke iz točke 22. ovoga članka, a potrebne za obavljanje funkcija iz članka 7. ove Uredbe, prvenstveno kroz elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) 2021/1060

43. vodi računa o koordinaciji, komplementarnosti i dosljednosti Programa s drugim programima iz članka 3. Zakona kroz koordinaciju i suradnju na odgovarajući način, s drugim upravljačkim tijelima iz članka 6. Zakona te o tome izvještava Koordinacijsko tijelo prilikom postupaka iz točke 44. ovoga stavka

44. na zahtjev Koordinacijskog tijela iz članka 2. točka 8. Zakona dostavlja relevantne informacije i dokumente te priprema izvješća koji se odnose na upravljanje, praćenje, provedbu i vrednovanje Programa.

Članak 6.

Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju iz članka 4. točke 2. ove Uredbe, ima u Sustavu sljedeće dodatne funkcije i odgovornosti:

1. provodi zahtjeve za plaćanje i/ili naloge za preknjiženje u sustavu Državne riznice, a na temelju odobrenja Upravljačkog tijela iz članka 5. točke 41. ove Uredbe

2. sudjeluje u provedbi djelovanja u svrhu sprječavanja, otkrivanja te prijavljivanja nepravilnosti, uključujući prijevare, u skladu s člankom 69. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060

3. u provedbi dijela svojih funkcija primjenjuje elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) 2021/1060

4. u okviru svoje nadležnosti u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1060 uspostavlja postupke kako bi osiguralo da se svi dokumenti potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 82. Uredbe (EU) 2021/1060

5. štiti proračun Unije i primjenjuje financijske ispravke u skladu s člankom 103. Uredbe (EU) 2021/1060

6. u okviru svoje nadležnosti osigurava vidljivost potpore i komunikaciju prema građanima Europske unije u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom a) Uredbe (EU) 2021/1060 te osigurava informacije iz svoje nadležnosti sukladno članku 46. stavku 1. točki b) Uredbe (EU) 2021/1060, a u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) 2021/1060

7. ako se za to ukaže potreba, sudjeluje u provedbi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova, korisnika i partnera, sukladno odredbama članaka 8. do 12. Zakona, u dijelu delegiranih funkcija

8. dostavlja Upravljačkom tijelu podatke o računu na koji će se primati uplate za Programe

9. prima uplate iz proračuna Europske unije

10. prima uplate od strane korisnika u svrhu povrata sredstava na temelju pisanog naloga Upravljačkog tijela

11. prati povrat nepropisno plaćenih sredstava od strane korisnika na temelju pokrenutog postupka povrata sredstava

12. osigurava sredstva za plaćanje rashoda Programa

13. u slučaju povrata sredstava izvršava uplate u proračun Europske unije na temelju pisanog naloga Upravljačkog tijela

14. vodi evidenciju izvršenih uplata i isplata

15. najkasnije do 15. dana u mjesecu dostavlja Upravljačkom tijelu mjesečna financijska izvješća o uplatama i isplatama za prethodni mjesec, a po dogovoru i potrebi i dodatna izvješća

16. u najkraćem mogućem roku obavještava Upravljačko tijelo o svim događajima koji mogu utjecati na korištenje sredstava iz Programa

17. s podacima dostavljenim u skladu s člankom 5. točkama 40. i 41. ove Uredbe postupa u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, propisima o zaštiti tajnosti podataka te propisima o informacijskoj sigurnosti

18. sudjeluje u radu odbora za praćenje Programa u svojstvu člana.

Članak 7.

Tijelo za reviziju iz članka 4. točke 3. ove Uredbe, osim funkcija i odgovornosti iz članaka 77. do 80., članka 98. te ako je primjenjivo članaka 81. i 85. Uredbe (EU) 2021/1060 u Sustavu ima i sljedeće dodatne funkcije te odgovornosti:

1. ako je primjenjivo, osigurava da je svako tijelo koje provodi reviziju pod nadležnosti Tijela za reviziju funkcionalno neovisno od subjekata revizije u skladu s člankom 71. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060

2. u provedbi svojih funkcija primjenjuje elektronički sustav za razmjenu podataka i informacija između korisnika i tijela u Sustavu naveden u članku 69. stavku 8. Uredbe (EU) 2021/1060

3. u okviru svoje nadležnosti u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1060 uspostavlja postupke kako bi osiguralo da se svi dokumenti potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 82. Uredbe (EU) 2021/1060

4. ako je primjenjivo, procjenjuje iznose i stope koje je predložilo Upravljačko tijelo u skladu s člankom 94. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060

5. sudjeluje u provedbi djelovanja u svrhu sprječavanja, otkrivanja te prijavljivanja nepravilnosti, uključujući prijevare, u skladu s člankom 69. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060

6. sudjeluje u utvrđivanju opisa sustava u skladu s člankom 69. stavkom 11. Uredbe (EU) 2021/1060

7. ako je primjenjivo, postupa u skladu s člankom 102. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060

8. ako je primjenjivo, uspostavlja i provodi postupke za pojačane proporcionalne mehanizme za sustav upravljanja i kontrole Programa u skladu s člankom 83. točkom b) i člankom 84. Uredbe (EU) 2021/1060

9. u okviru svoje nadležnosti osigurava vidljivost potpore i komunikaciju prema građanima Europske unije u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom a) Uredbe (EU) 2021/1060 te osigurava informacije iz svoje nadležnosti sukladno članku 46. stavku 1. točki b) Uredbe (EU) 2021/1060, a u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) 2021/1060

10. ako se za to ukaže potreba, sudjeluje u provedbi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova, korisnika i partnera, sukladno odredbama članaka 8. do 12. Zakona, u dijelu delegiranih funkcija

11. s podacima dostavljenim u skladu s člankom 5. točkom 42. ove Uredbe postupa u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, propisima o zaštiti tajnosti podataka te propisima o informacijskoj sigurnosti

12. sudjeluje u radu odbora za praćenje Programa u svojstvu promatrača.

Članak 8.

Sva tijela koja na temelju ove Uredbe postaju tijela u Sustavu, dužna su uskladiti svoje unutarnje ustrojstvo na način da, sukladno svojoj ulozi u Sustavu, osiguravaju ispunjavanje funkcija propisanih Zakonom i Uredbom (EU) 2021/1060, Uredbom (EU) 2021/1149, Uredbom (EU) 2021/1148 i Uredbom (EU) 2021/1147.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/03

Urbroj: 50301-21/21-22-5

Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.