Odluka o donošenju Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine

NN 96/2022 (19.8.2022.), Odluka o donošenju Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1432

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, br. 127/14., 116/18., 25/20., 32/21. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 41/21.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) aktom, klasa: 391-01/22-01/18, urbroj: 517-07-3-2-22-18, od 17. kolovoza 2022.

II.

Sufinanciranje i provedba Akcijskog plana osigurat će se iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. i iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., te sredstvima iz različitih financijskih institucija.

III.

Zadužuje se Ministarstvo da o donošenju ove Odluke izvijesti nadležna tijela nositelje mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo da Akcijski plan objavi na svojim mrežnim stranicama.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/310
Urbroj: 50301-05/20-22-3
Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.